गावरान कोंबडीची मजा न्यारीच

नमस्कार मित्रानो माझे नाव सदाशिव आहे. मला सगळे सदा सावकार म्हणून गावात ओळखतात. याचे कारण म्हणजे माझ्याकडे असलेली भरपूर शेती. गावात सगळ्यात जास्त शेती माझ्याकडे होती ते पण सुपीक. त्यामुळे माझ्याकडे पैसे पण चांगला खेळता असायचा नेहमी. त्यामुळेच माझे राहणीमान, माझा थाट काही औरच होता. थोडक्यात लोकांना हेवा वाटावा असा माझा थाट होता.

माझे शेत जितके मोठे तितके माझ्याकडे लोक कामाला अधिक होते. मी हल्लीच एक नवीन शेत घेतले होते. थोडे नापीक होते. पण स्वस्तात मिळत असल्याने मी ते घेतले होते. मला तिथे ऊस लावायचा होता. माझ्याकडे वाटेकऱ्यांची कमी नव्हती. त्यातच माझ्याकडे गेले काही महिने गावातीलच पश्या कामासाठी म्हणून सारखी विचारणा करत होता. मी काही त्याला फारसा ओळखत नव्हतो पण ऐकून मला तो माहित होता.

सारखे नाही नाही म्हणून मलाच कंटाळा आल्याने मी एकदा त्याला वाड्यावर बोलावले. तसेही मला नवीन शेतासाठी एका कुटुंबाची गरज होतीच. त्या दिवशी मी दुपारी वाड्यावर बसलो होतो आणि पश्या त्याच्या बायको बरोबर नेमका टपकला.

पश्याच्या बायकोला बघून मी चकितच झालो. पश्या जितका गावंढळ, आडाणी, गलिच्छ दिसत होता त्याच्या बरोबर उलट त्याची बायको दिसत होती. सखू दिसायला काळी सावळी असली तरी उंच, भरगच्च छाती, नाकी डोळी नीटस अशी ती सखू बघून माझे मन बेचैन च झाले. अशी बाई आजवर माझ्याकडे कामाला नव्हती.

तिने हिरव्या रंगाची नऊ वारी साडी घातली होती. त्या कासुट्यातून तिची गांड जरा जास्तच कामसू वाटत होती. अंगाला अगदी तंतोतंत बसलेले तिचे ते पोलके तिच्या भरदार उरोजाना जणू काही नजरकैदेतच ठेवत होते. तिच्या उरोजाना कधी एकदा बाहेर पडेन असेच होत असेल असे मला वाटले. तिला बघून मी त्यांना कामाला ठेवून घेण्याचे ठरवले.

मी तिथेच त्यांना एक झोपडी वजा घर बांधून दिले. त्यांचे काम चालू झाले. तसेही शेत थोडे बाहेर च्या बाजूला होते. त्यामुळे तिकडे लोकांची ये जा अजिबात नसे. त्यामुळे शेताची सगळी जबाबदारी त्या दोघांवरच होती. त्यांचे काम चालू झाले होते. अधे मध्ये मी चक्कर मारत असे. पाश्य्कडून सगळी माहिती मला मिळत होती.

मी संध्याकाळी एकदा असाच अचानक शेतावर गेलो. बघतो तर काय पश्या दारू पिऊन तर्र पडला होता आणि सखू काम करत बसली होती. ते बघून मी चिडलो आणि म्हणालो “पश्या काय चालवले आहेस तू हे? तुला या साठी ठेवले आहे का?” असे म्हणून मी त्याला कामावरून काढून टाकण्याचा विचार करत असताना सखू आली आणि माझ्या हातपाया पडली आणि म्हणाली “सावकार तुम्ही आहे म्हणून माझं चालत बघा. नाही तर माझे काय हाल झाले असते ते माझे मला माहित. असं काय वंगाळ करू नका”

सखूला इतक्या जवळून मी पहिल्यांदाच बघत होतो. जितकी चांगली ती लांबून दिसत होती त्यापेक्षा अधिक चांगली जवळून दिसत होती. तिच्याकडे बघून मी माझा निर्णय बदलला. तेव्हापासून पुढे कामासाठी तीच मला भेटू लागली. पश्या दारू मधेच गुंतला होता. कामात अजिबात लक्ष नसायचे त्याचे. हे नेहमीचेच होऊन बसले होते.

एकदा दुपारी मी अचानक शेतात गेलो. नेहमीप्रमाणे पश्या दारू पिऊन पडला होता व सखू शेतात तण काढत होती. कासुटा घालून काम करणारी सखू तिच्या गच्च मांड्यांचे जणू काही प्रदर्शन च करत होती. ते बघून मी चेकाळलो. एका हातात खुरपं घेऊन खाली बसून तण काढताना तिच्या छातीची कमालीची हालचाल होत होती. तिचे उरोज दाणदाण करत तिच्या गुडघ्यावर आदळत होते.

तिचा पदर कामामुळे खाली पडला होता आणि तिची छाती पूर्ण उघडी पडली होती. मी आलो हे बघून पण तिने तिचा पदर वर घेतला नाही. मला थोडे ते वेगळेच वाटले म्हणा. तिने इतके छोटे पोलके घातले होते कि तीची जवळपास अर्धे उरोज तिच्या पोलक्याच्या बाहेर आले होते. ते बघून तर मी अधिकच गरम झालो.

“अग सखू तू किती काम करतेस एकटीच” माझ्या या वाक्याने ती थोडी थांबली आणि म्हणाली “सावकार तुम्हाला तर सगळे माहित आहे. माझा नवरा काहीच काम करत नाही. मी नाही काम केले तर काय होईल याचा अंदाज तुम्हाला नाही” असे म्हणून तिने डोळे टिपले.

“काय झालं सखू सांग मला” मी म्हणालो तेव्हा तिने मला तिच्या घरात येण्यास सांगितले.

“हे बघा सावकार अंगावर कपडे नाहीत. माझी काही हौसमौज आहे कि नाही सांगा बर. कोण करणार.” ती म्हणाली.

“बस एवढेच होय. अग मी आहे ना” मी म्हणालो.

“पण तुम्ही का करणार माझी हौस मौज” असे ती म्हणल्यावर मी म्हणालो “अग तुझ्या सारखीची हौस मौज करायची नाही तर मग कोणाची करायची” मी म्हणालो आणि हसलो.

“अग तू इतकी व्यवस्थित राहतेस, दिसायला पण इतकी छान आहेस. मग नको का करायला” असे मी म्हणताच ती लाजली आणि तिने माझ्या हाताला एक चापटी मारली आणि म्हणाली “सावकार काहीही असत हा तुमच.”

तिने चपटी मारताच मी तिचा हात पकडला आणि म्हणालो “हे घे थोडे पैसे ठेव”. ती नको म्हणत असतानाच मी तिला बळेच ते पैसे देऊ करण्याच्या बहाण्याने तिच्या सरळ पोलक्यात हात घातला आणि ते पैश्याचे बंडल तिच्या पोलक्यात कोंबले. माझा हात तिच्या पोलक्यात जाताच ती क्षणभर शहारली आणि लाजून म्हणाली “सावकार तुमचा हात लै झाक हाय बगा”

असे म्हणताच मी तिला खसकन माझ्या जवळ ओढले आणि सरळ तिच्या छातीवरून हात फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती अधिकच गरम झाली. आजवर लांबून बघणारे ते भरदार उरोज माझ्या हातात आले होते. मी तिला कमरेत हात घालून माझ्या जवळ ओढले आणि माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. तिच्यावर मी चुंबनांचा वर्षाव चालू करतातच ती घायाळ झाली.

माझा एक हात तिच्या छातीवर होता आणि दुसरा तिच्या कडक कमरेवर. आता मला थांबणे शक्य नव्हते. मी तिचे पोलके काढले आणि तिचं छातीला मोकळे केले. इतके दिवस त्या कैदखान्यात अडकलेली तिची छाती बाहेर आली आणि मला स्वर्गप्राप्तीचा आनंद झाला.

तिचे ते काळे सावळे उरोज बघून मला घाम फुटला. मी वेडापिसा झालो. माझ्या हातात मावणार नाहीत इतके मोठे उरोज मी माझ्या तोंडात कोंबून त्यांना जमेल तितक्या जोरजोरात चोकू लागलो, हाताने दाबू लागलो. माझ्या दातांची धार इतकी जोरात होती कि क्षणात मी तिच्या स्तनाग्रांचे वरचे कातडे चावून काढले. मला जास्तच आवेग आला होता.

तिचा कासुटा फेडायला अवघा एक मिनिट लागला. तिला मी आता पूर्ण नग्न केली होती. काळीसावळी पण एकदम टंच अशी सखू बघून मी लाळ घोटू लागलो. मला तिच्या गांडीचे प्रचंड आकर्षण होते. मी तिला लागलीच उलटी केली आणि तिच्या गांडीचे दर्शन घेतले. तिच्या त्या गोलाकार गांडीला बघून माझा सोटा उउड्या मारू लागला.

मी तिच्या गांडीवर जोरजोरत हाताने चपट्या मारू लागलो. साधारण गोरी असलेली तिची गांड माझ्या फटक्यांनी थोडी लालसर झाली होती. मी मारेन तशी तिची गांड अधिकच जास्त फुगीर होत होती. तिचा आकार एखाद्या पॉर्न चित्रपटातील नटी ला देखील लाजवेल असा होता.

मी तिच्या गांडीचे फाक फाकवले आणि माझी जीभ सरळ तिच्या गांडीच्या भोकात घातली. माझे तोंड पूर्ण आत जाईल इतके तिच्या गांडीचे काप मोठे होते. दोन्ही हाताने दाबत, मनसोक्त जीभ फिरवून झाल्यावर मी माझे तोंड तिच्या गाडीतून बाहेर काढले.

तिला आता मी गुडघ्यावर बसवले आणि माझे हत्यार मी तिच्या तोंडात दिले. गावरान पद्धितीचे तिचे ते चोखणे बघून मी बेभान झालो. मी तिची मान पकडली आणि माझी कंबर मागे पुढे करत माझे हत्यार जमेल तितके आत तिच्या तोंडात सारू लागलो. ती पण वेड्यासारखी माझा सोटा चोकत होती. बराच वेळ हे केल्यावर मी तिला उठवले.

तिला गुडघ्यावर बसवून मी तिच्या गांडीकडून दिसणाऱ्या काळ्या सावळया योनीत माझा सोटा कोंबला. माझ्या हत्याराला तिच्या योनीने अगदी सहज सामावून घेतले. तिच्या गोलाकार गांडीवर मी माझे दोन्ही हात ठेवले, मला पाहिजे तशी पकड मिळताच मी जोर जोरात तिला हिसडे देऊ लागलो. गावरान झवाडी कोंबडी आज मला रेमटायला मिळत होती याचा वेगळाच आनंद मला होत होता.

मला पाहिजे तसे अंडी पाहिजे तितके जोरात मी हिसडे देत होतो. पण सखू आजिबात तक्रार करत नव्हती. त्यामुळे मी अगदी मला पाहिजे तसे तिला ठोकून काढले आणि शेवटी मग माझे वीर्य बाहेर येणार हे लक्षात येताच माझा सोटा बाहेर काढला. तिच्या गांडीकडे बघून मी माझा सोटा हाताने हलवू लागलो. लगेचच माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिची गांड माझ्या सोटयाने पूर्ण माखून गेली.

अश्याप्रकारे मी सखू ची अडचण दूर केली होती आणि सखूने मला जे हवे ते दिले होते. तेव्हापासून आमचा हा कार्यक्रम अविरत चालू झाला. मला तर गावरान कोंबडी रेमटायला मिळत असल्याने मी खूपच आनंदी झालो होतो.