गिर्हाईकावर गिर्हाईक

आज काही केल्या गिर्हाईक होत नव्हते. काय समजेना काय कारण असेल. असे कधी होत नव्हते. पण काय आजचा दिवस च बेकार होता असे मी मनोमन विचार करत असतानाच माझ्या एका गिर्हाइकचा फोन आला.

“काय रे कुठे आहेस?” त्याने मला विचारले.

“आहे कि रूम वर माझ्या ठोक्या. येणार आहेस का?” मी विचारताच तो मला म्हणाला “हो त्यासाठीच फोन केला आहे. आवरून तयार राहा येतो थोड्या वेळात” असे म्हणून त्याने फोन ठेवला.

मी आवरायला चालू केले. मी उभयलिंगी होतो. म्हणजे मी पुरुष आणि स्त्रिया दोघांशी संभोग करू शकत होतो. त्यात स्त्रियांना मी पटवून ठोकायचो. मुलांना मी ठोकत पण असे आणि त्यांच्याकडून ठोकून पण घेत असे. त्यातच हे सगळे फुकट का करा म्हणून मी पोरांच्याकडून संभोगाचे पैसे घेत असे. माझ्या अपेक्षेपेक्षा मला पोरांचे गिर्हाईक जास्त मिळत होते. त्यामुळे मी एक रूमच भाड्याने घेऊन तिथे सगळे हे करत होतो.

गिर्हाईक यायचंय आधी मला फोन करायचे. मग मी आवरायचो. साडी घालणे, छाती मोठी दिसावी म्हणून आत पॅड असलेली ब्रा घालणे, मेकअप करणे आणि आवश्यक ते दागिने घालणे असे मी साधारण अर्धा तासात करायचो. त्यामुळे गिर्हाईक यायच्या आधी फोन करतच असे.

आजचे ते पहिले आणि नेहमीचे गिर्हाईक होते. दिवसभर असाच गेला होता. पैसे काहीच नव्हते त्यामुळे तो येणार यामुळे मी खुश झाले होते. त्याचे नाव निलेश होते. तो रूम वर आला. येताच त्याने दार लावले आणि मला मिठी मारली व मला म्हणला “आज काय तुझी खैर नाही बघ. खूप दिवसाचा उपाशी आहे. तुला काय सोडत नाही आज घे मी”

असे म्हणून त्याने माझे चुंबन घायला चालू केले आणि माझ्या पॅड लावलेल्या छातीला दाबायला चालू केले. त्याला त्यात पण एक वेग्लेहक सुख मिळत असायचे. त्याला काय आवडते ते मला चांगले माहित होते. त्यामुळे त्याचा शर्ट काढून मी त्याच्या छातीशी खेळू लागलो. त्याला तो प्रकार भयंकर आवडायचा. माझ्या स्पर्शाने तो गरम झाला.

त्याचा सोटा कडक झाला होता. त्याने माझा हात त्याचं सोट्यावर ठेवला आणि मी लगेच तो हलवायला चालू केले. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तो अधिकच कडक झाला. त्याने मला खाली बसवले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. मी सोटा चोकण्यात खूपच माहीर होतो. त्यामुळे मी सोटा एकसारखे अजिबात दाताचा स्पर्श न करता चोकू लागलो होतो.

तो भावनेने विव्हळत होता. खूप वेळ चोकून झाल्यावर त्याने मला बाजूला केले आणि माझी साडी वर केली. माझी गोलाकार गांड बघून त्याने माझ्या गांडीवर त्याच्या हाताने सटासट करत फटके लगावून माझ्या गांडीला लाल चुटुक केले. मला त्याने मागून मिठी मारली. त्याचा सोटा तो माझ्या गांडीवर घुसळू लागला. त्याच्या सोट्याचा माझ्या गांडीला स्पर्श होताच माझा सोटा पण कडक झाला.

त्याने माझा सोटा मागून त्याच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला चालू केले आणि इकडे त्याचा सोटा तो अजूनही माझ्या गांडीवर घुसळत होताच. ड्यावेळाने त्याने त्याचा हात बाजूला करताच मी थोडासा वाकलो. त्याच बरोबर त्याने त्याचा सोटा अंदाज घेत घेत माझ्या गांडीत घातला. गांडीच्या भोकात त्याचा सोटा जाताच त्याने त्याचे हात माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि जोरजोरात तो त्याची कंबर हलवून मला ठोकू लागला. त्याच्यात खूपच ताकद होती.

तो एकसारखे मला हिसडे देत देत माझी गांड मारत होता आणि मी वेदनेने विव्हळत होतो. पण ती वेदना आनंदाची होती. कारण मला गांड मारून घयायची सवय होतीच. त्यातच जर असा रांगडा मुलगा असेल तर काय विचारूच नका. मी माझी गांड गोलाकार फिरवत फिरवत आणि त्याच्या कमरेला पकडून माझ्याकडे जमेल तसे ओढून घेत घेत त्याला जमेल तसा प्रतिसाद देत होतो.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर तो बाजूला झाला आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. त्याचा गळाल्यावर तो शांत झाला. त्याने पॆसे दिले व तो निघून जातो न जातो तोच मला दुसरा फोन आला. लागोपाठ आलेले गिर्हाईक बघून मी मनोमन सुखावलो. पण नुकतीच गांड मारून घेतली असल्याने माझ्यात दम नव्हता. त्यामुळे त्याला मी नकार द्यायचा असा विचार करत असतानाच तो फोन वर मला म्हणला “माझी मारणार का?”

ते ऐकून मी मनोमन सुखावलो आणि त्याला ताबडतोब होकार दिला. तो रूम आला. साधारण बावीस वर्षाचा अतिशय देखणा तरुण होता तो. गोरा आणि नाजूक शरीरयष्टी असल्याने मी त्याला विचारले “काय रे तुला माझे हिसडे झेपतील का रे?”

“हो हो नक्कीच. मारून तरी बघा” तो उतरला.

असे म्हणताच मी त्याला जवळ घेतले. त्याचे चुंबन घेत घेत त्याचा हात मी माझ्या सोटयावर ठेवला. माझ्या सोट्याला त्याने त्याच्या हातात पडकले आणि त्याला हलवायला चालू केले. माझा सोटा क्षणात कमालीचा कडक झाला. त्याला मी बाजूला करून लगेचच त्याच्या तोंडात माझा सोटा दिला आणि चोखायला लावले. अतिशय नाजूक ओठांच्या त्या मुलग्याने माझा सोटा मनसोक्तपणे चोकून काढला.

त्याला मग मी बाजूला घेतले आणि त्याची पॅण्ट उतरवून त्याला नग्न केले. त्याला गुडघ्यावर बसवून त्याच्या गांडीच्या भोकात माझ्या कडे असलेले तेल माझ्या दोन बोटाना लावून अलगद आत सारले. हळू हळू करत ते भोक मी ओले करून माझी बोटे आत बाहेर करत ते भोक मोठे केले.

भोक मोठे झाल्याची खात्री पटताच मी माझे हत्यार माझ्या हातात घेतले, त्याच्यावर मी थुंकून त्याला ओले केले व मगच त्याच्या गांडीच्या भोकात घातले. हळू हळू करत माझा सोटा पूर्ण आत जाताच मी त्याच्या गांडीला हाताने घट्ट पकडले आणि जोर जोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारत होतो आणि माझ्या प्रचंड ताकदीच्या हिसड्यानी त्याच्या गांडीच्या ठिकऱ्या उडवत होतो.  मनसोक्तपणे त्याची गांड मारून झाल्यावर त्याने मला  बाजूला केले आणि तो शांत झाला.

तो पैसे देऊन गेला. मी थोडी विश्रांती करायची या हिशोबाने बेड वर पडलो होतो तोच फोन वाजला. तिसरे गिर्हाईक येणार होते. सकाळी गिर्हाईक नसलेला मी आता गिर्हाईक नको म्हणायची पाळी मला आली होती.

दोन मुले होती ती. नुकतीच तारुण्यात पदार्पण केलेली. कोणाकडून तरी त्यांना माझी माहिती मिळाली होती म्हणून ते शोधातच मला आले होते. ते येताच मी वेळ न घालवता त्याला घायला चालू केले. त्यांच्यासाठी मी नवीन होतो पण संभोग नाही.

त्यातील एकाने माझी पॅण्ट काढली आणि माझा सोटा सरळ चोखायला चालू केला. नुकताच गळून शांत बसलेला सोटा त्याही क्षणी झटकन उभा राहिला. मी दुसरायची पॅण्ट काढली आणि समोर असलेल्या टेबल वर त्याला पाय फाकवुन बसायला लावले. त्याच्या सोट्याला मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. अश्या प्रकारे आम्ही चोखाचोकी चालू केली होती.

खूप वेळ आम्ही चोखाचोकी केल्यावर मी त्याला बाजूला केले. जो माझा सोटा चोकत होता तो माझ्यासमोर गुडघ्यावर बसला. त्याची गांड माझ्याकडे अली होती. मी पुन्हा एकदा तेलाचे दोन चार थेंब त्याच्या गांडीत सोडले आणि माझी बोटे आत बाहेर करत त्याचे भोक मोठे केले. त्याचे भोक मोठे होताच मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत कोंबला आणि माझी कंबर मागे पुढे करत हळू हळू हलवू लागलो.

थोडा वेळ ठोकल्यावर त्याचे भोक चांगलेच मोठे झाले असल्याचे बघून त्याचा दुसरा मित्र पण पुढे आला आणि त्याने पण त्याचा गांडीत त्याचा सोटा कोंबला. अश्या प्रकारे आमचे दोघांचे सोटे एकाच वेळी त्याच्या गांडीत गेले होते. आम्ही दोघे मिळून एकाचवेळी त्याची गांड मारत होतो. तो अगदी आरामात आमच्या दोघांचे सोटे लावून घेत होता.

त्याचा स्टॅमिना प्रचंड होता. पण आम्ही पण काही कमी नव्हतो.आम्ही न थकता एकसाखरे आमच्या कंबरा मागे पुढे करत त्याच्या गांडीच्या चिंध्या करत होतो. काच काच काच काच करत आम्ही त्याची गांड मारून झाल्यावर आमचा सर्वोच क्षण आला. आम्ही दोघांनी आमचे सोटे बाहेर काढले.

त्याला गुढघ्यावर बसवून आमचे दोघांचे सोटे एकाचवेळी त्याच्या तोंडात देऊन त्याला चोखायला लावले. अतिशय उत्तम प्रकारे तो एकाच वेळी दोन्ही सोटे चोकत होता. बघता बघता दुसऱ्याच्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याने तसाच सोटा त्याच्या तोंडात ठेवला होता. लगोलाग माझ्यापण सोट्यातून वीर्य बाहेर आले त्याचे तोंड भरून गेले.

आमच्या दोघांचे वीर्य त्याने पिऊन टाकले आणि आमचे सोटे चोकून साफ करून दिले. पैसे देऊन ते पण निघून गेले. आता मात्र माझ्या अंगात त्राण राहिले नव्हते. मी मोबाईल बंद केला आणि शांतपणे झोपून गेलो. आज माझी खाज पण चांगलीच भागली होती आणि पैसे पण चांगलेच मिळाले होते. त्यामुळे मी खूप खुश होतो. मला झोप पण चांगली लागली आणि तरीही झोपेत मी एका मुलावर उडत असल्याचे स्वपन बघत होतोच. म्हणजेच माझी खाज किती जास्त आहे हे तुमच्या लक्षात आले असेलच.