हमाला बरोबर केली मजा

मित्रानो माझे नाव निशा आहे. मी आज एक चाळीशी वर्षाची गृहिणी आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या ऐन तिशीतील एक गोष्ट सांगणार आहे. संभोग म्हणजे काय असतो हे मला त्या गोष्टीमुळे समजले.

माझे लग्न माझ्या विशीतच झाले होते. माझा नवरा तसा चांगला होता. पण थोडा बुजल्या बुजल्या स्वभावाचा होता. अतिशय कंजूस शेठ होता तो. बघेल तेव्हा पैसे पैसे करायचा. धंद्या शिवाय त्याला दुसरे काहीच दिसत नसे. सकाळी लवकर दुकानाला गेला कि केव्हा तरी रात्री अपरात्री तो परत येत असे. मग आमच्यात जमेल तसे संभोग होत असे. म्हणजे एकूणच काय तर फार काही चांगले संबंध नव्हते आमच्यात.

मी कॉलेज ला होते तेव्हा माझी जो माझा पती होईल त्याच्या कडून माझ्य खूप अपेक्षा होत्या. मला संभोग करण्यात विशेष रस होता. त्यामुळे मला नेहमी असे वाटायचे कि माझा नवरा एकदम देखणा आणि संभोगात पारंगत असा असावा. पण नियतीच्या मनात कदाचित हे नसावे. कारण घरातल्यांनि माझी पसंद न विचारताच माझे लग्न लावून दिले.

घरच्यांची देखील चूक नव्हती. वयात आलेली मुलगी होते मी. दिसायला अतिशय देखणी, गोरी, उंच, गरगरीत छाती, कोणत्याहि क्षणी उरोज ब्लाउज फाडून बाहेर येतील कि काय असे वाटण्या इतपत पुढे येऊन थांबलेले, गांडीच्या घराकडे बघणारे येणारे जाणारे लोक यामुळे घरच्यांना माझी काळजी होती. त्यातच हे स्थळ चालून आले आणि त्यांच्या घरचे चांगले आहे हे बघून माझे लग्न लावून देण्यात आले.

मी अजूनही स्वतःला चांगले ठेवले होते. रोज नीटनेटके राहायची मी. तरीही माझ्या नवऱ्याला माझ्याबद्दल आकर्षण अजिबात वाटायचे नाही. त्याचा धान्याचा मोठा व्यवसाय होता. दिवसभर माल भरून बाहेर पाठवणे हिशोब करणे यातच त्याचा वेळ जात असे. त्याच्याकडे खूप हमाल होते.

मला आठवते ऐन सणा सुदीचे दिवस जवळ येत होते. मला घर साफ करायचे होते. म्हणून मी त्याला विचारले कि मला मदत करशील का तर मला म्हणाला “मी कशाला. मी एक हमाल पाठवून देतो ना. तुला जे काही साफ करून घ्यायचे आहे ते घे त्याच्याकडून”

मी होकार दिला. दुसऱ्याच दिवशी राजू घरी दाखल झाला. राजू ला मी पहिल्यांदाच बघत होते. उंचापुरा, काळासावळा, अतिशय कणखर देहयष्टी, करारी नजर आणि पिळदार स्नायू असा तो हमाल बघून माझ्या मनात चलबिचल चालू झाली. हा इतका देखणा हमाल असेल तर मी तर रोजच दुकानात जाऊन बसेन तेच विचार माझ्या मनात आले.

“बोला वाहिनी काय मदत करू?” त्याने मला विचारताच माझी तंद्री भंग पावली.

मी त्याला घरातील बऱ्याच गोष्टी साफ करून देण्यास सांगितले. हमाल लोकांचा ठरविक पेहराव त्याने घातला होता. वर बनियान आणि खाली मोठी छोटी पॅण्ट. काम करताना त्याच्या शरीराची होणारी हालचाल मी टक लावून बघत होते. एकसारखे तो काम करत होता. पण इतके काम करून देखील तो अजिबात थकलेला दिसत नव्हता. त्याच्या शरीरातून घामाच्या धारा बाहेर येत होत्या. त्यामुळे त्याचे शरीर जास्तच पिळदार दिसत होते.

थोड्या वेळाने मी त्याला म्हणाले “राजू एक काम कर. ते वर लाफ्ट वर डबे ठेवलेले आहेत ना ते काढून दे. खूप जड आहेत बघ”

त्याने लगेच शेजारी असलेले स्टूल घेतले आणि तो त्यावर चढला. त्याला मदत करण्यासाठी म्हणून मी त्याचं शेजारी खाली जाऊन उभी राहिले. त्याला डबे नीट हातात सापडत नव्हते त्यामुळे तो थोडा पाय वर करून उभे राहू बघत होता. त्याच वेळी माझी नजर वर तिच्या पॅण्ट मध्ये गेली आणि माझ्या नजरेला जे पडले ते केवळ असंभव होते.

राजू ने त्या छोट्या पॅण्ट च्या आत काहीच घातलेले नव्हते. त्याचा सोटा तसाच मोकळा दिसत होता. त्याचे ते प्रचंड मोठे हत्यार बघून माझ्या तोंडाला फेस सुटायची वेळ आली. इतका मोठा सोटा असू शकतो हे मला तेव्हाच समजले. मी काहीच न बोलता तसेच त्याच्याकडे बघून माझ्या नजरेची खाज भागवू लागले.

मी त्याच्या हातातील डबे तो देईल तसे उतरवून घेऊ लागले. त्याच्या राकट हातांचा स्पर्श माझ्या मऊ मऊ हातांना होताच मी घायाळ झाले. त्याचे काम झाल्यावर मी त्याला चहा करून दिला आणि विचारले “काय रे राजू तुला थकवा जाणवत नाही का इतके काम करून?”

त्यावर तो हसला आणि म्हणाला “वाहिनी हे कमावलेले शरीर आहे. असे थकायचे नाही”

मी त्याला दुसऱ्या दिवशी पुन्हा बोलावले. त्या रात्री मी त्याच्या सोट्याच्या स्वप्नातच झोपी गेले. दुसऱ्या दिवशी तो पुन्हा आला. मी पुन्हा त्याच्याकडून काही वस्तू साफ करून घेतल्या आणि पुन्हा त्याला मुद्दाम स्टूल वर चढून वरच्या वस्तू काढायला सांगितले. आज पण पुन्हा तेच.

आज मात्र मी थोडे धाडस करायचे ठरवले. त्याच्या कडून वस्तू खाली घेताना मी मुद्दाम त्याच्या पायाला स्पर्श करू लागले. तो काही बोलला नाही. ते बघून मी अजून थोडे धाडस करायचे ठरवले.

मी त्याच्याशी गप्पा मारायला सुरवात केली. “काय रे राजू तुझे लग्न झाले आहे कि नाही?”

“नाही अजून वहिनी” तो म्हणाला.

“अरे मग का थांबला आहेस? आणि हे काय घेऊन फिरत आहेस इतके मोठे?” मी म्हणाले.

“काय घेऊन फिरत आहे वहिनी?” तो मला म्हणताच मी त्याच्या पॅण्टमध्ये हात घातला आणि सरळ त्याच्या सोट्याला स्पर्श केला.

“अहो वाहिनी काय करत आहे तुम्ही. हे तर माझे लिंग आहे” तो म्हणाला.

मी मुद्दाम आशचर्य व्यक्त करत म्हणाले “काय सांगतोस काय? मला नाही पटत. इतके मोठे कोणाचे असूच शकत नाही. खोटे नको बोलू”

“मी खोटे नाही बोलत वहिनी” असे त्याने म्हणताच मी म्हणाले “मला बघितल्याशिवाय नाही पटायचे”

असे म्हणून मी पुन्हा एकदा त्याच्या पॅण्ट मध्ये हात घातला आणि त्याचा सोटा पकडला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तो थोडा अधिक कडक झाला. मी त्याला खाली उतरवले आणि म्हणाले “दाखव बघू”

त्याने झटकन त्याची पॅण्ट काढली आणि मला त्याच्या काळ्याभोर हत्याराचे दर्शन झाले. ते भलेमोठे लिंग मी लगेच माझ्या हातात घेतले आणि हलवू लागले. तो पण मग गरम झाला.

मी लगेच खाली बसले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात गचकन घेतला. माझ्या नवऱ्याचा आजवर छोटा सोटा बघून मला त्याचीच सवय झाली होती. हा भलामोठा सोटा तोंडात घेताना माझी चांगलीच दमछाक होत होती. तरीही मी कसेबसे करत तो जमेल तितका आत कोंबला आणि मी अगदी मन लावून त्याला चोखायला लागले. माझ्या चोकण्याने ते काळे लिंग इतके मोठे झाले कि ते बघून माझे पुढे काय होणार आहे याची कल्पना मला आली होती. तरीही मी त्यासाठी तयार होते.

मनसोक्त चोकून झाल्यावर मी उठले. त्याने माझे सगळे कपडे उतरवले आणि मला पूर्ण नग्न केले. त्याला बाकी रोमान्स वगैरे काही माहित असेल असे मला वाटले नाही. त्याने सरळ मला जमिनीव झोपवले आणि माझे पाय  फाकवले.

“इतकी सुदंर आणि गुलाबी योनी मी आजवर केवळ चित्रपटातच पहिली होती वहिनी” तो म्हणाला आणि त्याने स्वःताला माझ्यावर झोकून दिले. त्याची जीभ माझ्या योनिवरून वरखाली आणि आडवी तिडवी फिरत होती. माझ्या योनीतील दाणा त्याने जिभेने असा काही चुचकारला होता कि माझी योनी खूप जोरात स्त्रावू लागली.

खूप वेळ त्याने माझ्या योनीला चाटल्यावर त्याने त्याचे भलेमोठे हत्यार माझ्या योनीत कोंबले. ते आज जात असतानाच माझ्या योनीच्या पाक चिंधड्या उडत होत्या. नवीन मुलगी संभोग करताना तिला जसे वाटत असते मला तेव्हा अगदी तसेच वाटत होते. त्याच्या आकार इतका मोठा होता कि आत बाहेर होताना होणाऱ्या घर्षणाने माझी योनी प्रचंड वेगाने ओलसर द्रव बाहेर फेकत होती. इतक्या ओलसर योनीचा मी देखील कधीच  आजवर अनुभव घेतला नव्हता. याचाच अर्थ होता कि राजू ने माझ्या हृदयात हात घातला होता. मला जे हवे ते मिळणार होते.

तो काळा रांगडा पुरुष माझ्यावर उडवून घेत असताना माझ्या अंगाची लाही लाही होत होती. तो खरंच दमत नव्हता आणि मला जसे पाहिजे होते अगदी तसेच तो मला ठोकत होता. खूप वेळ त्याने एकसारखे मला ठोकून काढल्यावर त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि मी पुन्हा एकदा त्याला माझ्या तोंडात घेतले. चोकायला चालू करते न करते तोच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर पडला आणि माझे तोंड पूर्ण माखून गेले. मी त्याचा सोटा अजूनही चॊकातच होते. माझे शरीर थकले होते पण माझे मन काही केल्या भरले नव्हते.

अश्या प्रकारे राजूने माझ्या योनीच्या ठिकऱ्या उडवून आज मला शांत केले होते. त्या दिवसापासून मी आठवड्यातून किमान तीन वेळा काहींना काही काम काढून त्याला घरी बोलावू लागले होते आणि माझी खाज मनसोक्त भागवून घेत होते. त्यालाही त्याच्या मालकाची मादक बायको फुकट मध्ये ठोकायला मिळत असल्याने त्याच्या कामावरच्या दांड्या देखील बंद झाल्या होत्या.