मित्राची घेतली मजा

माझ्या लहानपणापासून माझ्या घरी काही ना काही अडचणी होत्या. त्यातच माझे बालपण गेले. मी लहापणापासूनच घरी भांडणे बघत आलो होतो आणि त्याचा नकळत परिणाम माझ्या शरीरावर आणि मनावर झाला होता. मला सगळ्या गोष्टींचा तिटकारा होता.

जसा मी मोठा होत गेलो तसा मी जास्तीत जास्त वेळ घरा बाहेर राहू लागलो. जस्तीत जास्त वेळ मुलांच्या सहवासात राहू लागलो. मी आता वयात पण आलो होतो आणि माझ्या बरोबरची मुले मुलींच्या बरोबर बोलायचे, गर्लफ्रंड बनवायचे असे उद्योग करत असत. पण मला मात्र का कोणास ठाऊक मुलींबद्दल अजिबात आकर्षण नव्हते. त्यापेक्षा जास्त मी मुलांकडे आरक्षित होत होतो. पण आपण ज्या समाजात आहे त्यात असे उघडपणे सांगणे गुन्हा होता म्हणून मी गप बसून होतो. पण मनातल्या मनात मी कुढत होतो हे नक्की.

माझा मित्रपरिवार मोठा होता. खूप ग्रुप्स होते. असेच मी एका ग्रुप मध्ये चहा पित होतो आणि माझ्या एका मित्राने त्याच्या चुलत भावाची, गजू ची ओळख करून दिली. तो नुकताच त्याच्याकडे शिक्षणासाठी आला रहाण्यास आला होता. आम्ही नमस्कार चमत्कार केले आणि निघून गेलो.

एके दिवशी मी भाजी खरेदी करत असताना मागून हाक आली “अरे बंटू, तू इकडे कुठे?”

मी मागे बघिलते तर समोर गजू. “हाय गजू. कसा आहेस. मी भाजी घेण्यास आलो आहे” मी म्हणालो. तो देखील तेच करत होता.

आम्ही दोघांनी भाजी घेतली आणि चहा घेण्यास शेजारील हॉटेल मध्ये गेलो. आज सुट्टी असल्याने आम्ही दोघेही निवांत होतो. आम्ही भरपूर वेळ गप्पा मारल्या. तो एक चांगला मुलगा मला वाटला. आम्ही दोघांचे फोन नंबर घेतले आणि निघून गेलो.

गजू दिसायला तसा बरा होता. माझी शरीरयष्टी मजबूत होती तर त्याची थोडीशी बारीक. पण तो माझ्यापेक्षा नक्कीच देखणा होता. आमचे आता फोन वर बोलणे होऊ लागले. भेटणे होऊ लागले. तो रोज मला न चुकता मेसेज करत असे आणि मला पण त्याच्याशी बोलायला आवडू लागले होते. हळू हळू तो माझ्याशी उघडपणे सगळ्या गोष्टी बोलू लागल्या.

एके दिवशी तो माझ्या घरी आला. मी घरी एकटाच होतो. तो म्हणाला “बंटू, तुला वेळ आहे का? मला तुला काही तरी सांगायचे आहे”

“अरे सांग ना.” मी म्हणालो.

तो बराच वेळ गप्प होता. खाली मान घालून बसला होता.

“काही प्रॉब्लेम आहे का?” मी विचारले.

“नाही तसे काही नाही. पण… एक गोष्ट सांगू कि नको असे वाटत आहे” तो म्हणाला.

मी म्हणालो “अरे बिनधास्त सांग. आपण चांगले दोस्त आहोत ना. मग सांग तर”.

तो म्हणाला “काही नाही रे बंटू. का कोणास ठाऊक पण मला ना मुलींबरोबर राहायला नको वाटत. त्यापेक्षा जास्त बरं मला मुलांबरोबर म्हणा किंवा तुझ्याबरोबर वाटत. असं का बरे होत असेल? माझ्यात काही प्रॉब्लेम असेल का?”

ते ऐकून मी म्हणालो “अरे अस काही नसत. तुला कोण आवडल पाहिजे आणि कोण नको हे तुझ्यावर अवलंबून आहे. तू जास्त विचार नको करू. आणि तुला काही वाटलं कधी काही सांगावस तर मी आहे ना. मला सांगत जा. मी नेहमी तुझ्यासाठी उपलब्ध असेन.”असे म्हणून मी त्याच्या हातावर माझा हात ठेवला आणि त्याची पाठ थोपटली.

“तुझ्या शब्दांनी मला धीर आला. तू किती सहकार्य करतोस बंटू. तू आवडलास मला.” असे म्हणून तो माझा हात त्याच्या हातात घेऊन बसला.

तसेही मला देखील मुलांबद्दल च आकर्षण होते. त्यामुळे मला पण त्याचा स्पर्श आवडला होता. मी हात मागे न घेता मीच त्याचा हात हळू हळू चोळू लागलो. त्यालापण ते आवडले.

आम्ही काही न बोलता थोडा वेळ तसेच करत बसलो. मी त्याला माझ्या जवळ अलगद ओढले आणि त्याच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. तसा तो पण थोडा चपापला आणि म्हणाला “बंटू तू पण!”

“हो रे मला पण तुझ्यासारखेच मुले आवडतात. पण मी गप होतो आजवर. मात्र आता मला माझ्यासारखा कोणी तरी भेटला आहे”

“पण तुझ्याकडे बघितल्यावर असे वाटत नाही.” तो म्हणाला.

पण माझे ते वाक्य ऐकून तो भलताच खुश झाला आणि त्याने मला सरळ मिठीच मारली. त्याने मिठी मारताच माझा सोटा कडक झाला. आजवर मुलींना बघून देखील माझा सोटा कधी कडक झाला नव्हता. पण आज त्याने सलामी दिली होती. मी त्याला उभे केले,माझ्या मिठीत घेतले आणि माझे ओठ त्याच्या ओठावर ठेवले. एका क्षणात आम्ही एकेकाचे चुंबन घेऊ लागलो. ओठ चावू लागलो. माझ्यासारखाच त्याचा पण सोटा कडक झालेला मला जाणवला.

त्याने माझ्या पँटमधे हात घातला आणि माझा सोटा हलवू लागला. मी बेभान झालो. एका चिकण्या मुलाचा तो स्पर्श मला स्वर्ग सुख देत होता. मी देखील त्याचा सोटा हातात घेतला आणि हलवू लागलो. आम्ही दोघे खुळ्या सारखे एकमेकांचा सोटा हाताने आपटत होतो.

आम्ही आता कपडे काढले आणि नागडे झालो. दोघांचेही सोटे तलवारी सारखे दिसत होते. चुंबन घेत घेत आम्ही दोघांचे सोटे वर खाली करत होतो. आता मी त्याला खाली बसवले. त्याने माझा सोटा त्याचा तोंडात घेतला आणि ऊस खावा तसा तो त्याला चोखत होता. त्याला त्यातील रस प्यायचा होता. व्याक व्याक असा आवाज करत तो सोटा खाऊन टाकत होता.

मी आता पाठीवर झोपलो आणि त्याला माझ्यावर घेतले. आम्ही ६९ अवस्थेत गेलो. तो वरून माझा लंड चोकत होता आणि मी खालून त्याचा चोकत होतो. मी त्याच्या गोट्या पूर्णपणे माझ्या तोंडात घेतल्या होत्या आणि त्यामुळे तो अधिक उत्तेजित होत होता. खूप वेळ आम्ही तसे केले.

आता मी त्याला गुडघ्यावर बसवले आणि त्याची गांड माझ्यासमोर आली. मी वाट न बघता माझी जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकात घातली आणि तिला खाऊ लागलो. त्याच्या गांडीचे भोक मला खूपच गोड लागत होते. माझी जीभ त्याच्या गांडिच्या भोकावरून मस्त फिरवत मी त्याचा लोंबणारा सोटा माझ्या हाताने हलवत होतो.

“आह आह. किती छान गांड चाटतोस रे तू बंटू. तुझ्या जिभेत काय जादू आहे कि काय” तो म्हणाला.

मी आणखीन आवेशात आलो. माझी जीभ मी पूर्णपणे त्याच्या गांडीच्या भोकात घातली होती….अगदी पूर्ण!!

मग मी उभा राहिलो. माझ्या मधल्या बोटाने अलगद त्याच्या गांडीच्या भोकाला मसाज केला आणि हळूच बोट आत सरकवले. एक दोन तीन!!! एकूण तीन बोटे मी त्याच्या गांडीच्या भोकात घातली. भोक मोठं झाले आहे याची खात्री झाली आणि मग मी माझा कडक झालेला सोटा त्याच्या गांडीत घातला.

एकदम सावकाश मी माझा सोटा आत सारला आणि त्याला हिसडे देऊ लागलो. त्याची गोलाकार गांड बघून आधीच गरम झालेला मी अधिकच  तापलो. दान दान करत मी त्याची गांड मारत होतो आणि तो तेवढ्याच ताकतीने त्याची गांड मारून घेत होता. गांड मारता मारता मी त्याच्या पाठीवर चावत होतो. त्याला मागे ओढून त्याचे चुंबन घेत होतो. माझी शरीरयष्टी मोठी असल्याने मी अगदी सहजी त्याला पाहिजे तसा वाकवत होतो. त्याची गोरीपान गांड आणि माझा काळभोर सोटा यांचा जणू प्रीतिसंगम च झाला होता.

“बंटू मला पहिल्यापासूनच तू आवडला होता आणि माझी निवड चुकीची नाही हे तू सिद्ध केलेस” तो म्हणाला.

त्याच अवस्थेत मी खाली झोपलो आणि त्याला मी वरून घेतले. आता तो वरून त्याची गांड मारून घेत होता. मी खालून माझी कंबर उचलून त्याला प्रितिसाद देत होतो. जवळजळ वीस मिनिटे आम्ही ते केल्यावर मला माझ्या सोट्यारून वीर्य बाहेर येण्याची जाणीव झाली. मी त्याला उतरवले. माझा सोटा त्याच्या तोंडात दिला. एखाद्या उपाशी वाघाने शिकार खावी अशा पद्धतीने तो माझा लंड चोकू लागला. शेवटी माझ्या सोट्याने नांगी टाकली आणि मी त्याचे तोंड माझ्या वीर्याने माखून टाकले. एका सुगरणीसारखे त्याने माझा लंड पूर्णपणे चाटून पुसून स्वच्छ केला.पण त्याला काही केल्या माझा लंड तोंडातून काढवत नव्हता. पुढे जवळ जवळ अर्धा तास तो माझ्या गाळलेल्या लंडासमवेत खेळत बसला होता. माझे वीर्यपतन झाल्याने मी निपचित पडलो होतो आणि तो माझ्या शरीराशी त्याही अवस्थेत खेळ करत होता. त्याला मी भलताच आवडलेलो होतो याची पोचपावती होती ती. मी भलताच खुश होतो.

“बंटू तुझ्या रूपाने मला माझा जवळचा जोडीदार भेटला बघ” तो म्हणाला.

मी म्हणालो “आता तुला दुसरकीकडे कुठेहि जायची गरज नाही. तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा तू माझ्याकडे येत जा. मला तुझी गांड मारायला आवडेल. आणि हो मलादेखील जेव्हा पाहिजे तेव्हा तू तुझी गांड दिली पाहिजे बर का”

त्याने आनंदाने होकार दिला आणि माझ्या ओठावर त्याचे ओठ ठेवले. त्या दिवसापासून आम्ही आठवड्यातून २ वेळा नियमित संभोग करू लागलो. जेव्हा संभोगासाठी जागा नसायची तेव्हा आम्ही कुठे तरी बोळात जायचो. तिथे तो माझा लंड त्याचा पद्धतीने चोकून देत असे. आमचा हा प्रकार आजदेखील बिनबोभाट चालू आहे बर का.