कामवाली च्या लीला

नमस्कार मंडळी. माझे नाव राजेश आहे. मी आज तुम्हाला माझी ती गोष्ट सांगणार आहे जेव्हा मी पुण्यात नोकरीसाठी होतो.

मी पुण्यात येऊन खूप दिवस झाले होते. माझे लग्न झाले नसल्याने मी रूम वर एकटाच राहत असे. दुपारचे जेवण ऑफिस च्या कॅन्टीन मध्ये आणि रात्रीचे जेवण स्वतः बनवून खाणे असे माझे रुटीन होते. पण माझा एक मोठा प्रश्न असा होता कि मला नीटसे जेवण बनवता येत नसे. त्यामुळे नेहमीच जेवणात एक तर मीठ जास्त व्हायचे किंवा आणि काय तरी. हे रोजचेच झाले होते. त्यामुळे माझ्या रात्रीच्या जेवणाचा मोठा प्रश्न झाला होता. खूपवेळा मी उपाशीच झोपत होतो. त्यामुळे या गोष्टीचा मला कंटाळा आला होता.

आता माझी पगार वाढ देखील झाली होती. त्यामुळे एके दिवशी मी ठरवले कि आता स्वतः जेवण बनवायचे बंद करू आणि एखादी कामवाली ठेवू. जी माझ्यासाठी रात्रीचे जेवण बनवेल आणि माझी रूम देखील स्वच्छ ठेवेल. त्यानुसार मी पेपर मधे एक जाहिरात दिली.

बघता बघता मला खूप सारे फोन येऊ लागले. मी काहींना फोन वरूनच नको म्हणून सांगितले तर काही जणांना मी प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी बोलवले. पण अजून एकही अशी कामवाली मला भेटली नव्हती कि जी माझ्या मनात भरेल अशी. कोणी खूपच म्हातारी तर कोणाला जेवण नीट बनवता येत नसे तर कोणाची पगाराची अपेक्षा खूप जास्त. त्यामुळे माझा त्रास अजून चालूच होता.

त्या दिवशी रविवार होता आणि एका कमावलीचा मला फोन आला. मी घरीच असल्याने तिला भेटण्यास बोलवले. तिचे नाव सीमा होते. जवळपासच कुठे तरी ती रहात होती. अंदाजे ३०-३५ वर्षाची असेल ती. आम्ही प्राथमिक चारचा केली. मी माझी अपॆक्षा सांगितली आणि तिने तिची. आमचे एकमत झाले आणि तिला मी लगेच कामावर येण्यास सांगितले. त्यानुसार ती आता रोज कामाला येऊ लागली होती.

सीमा दिसायला सावळी होती. मूळची ती खेडेगावातील होती. त्यामुळे तिची फिगर एकदम कडक होती. ती नऊ वारी साडी घालत असे. आणि त्यातून तिचा बांधा अधिकच उठावदार दिसत असे. बोलायला वगैरे देखील खूप सालस होती सीमा. मी पण मूळ खेडेगावातील असल्याने तिला माझ्याबद्दल खूप अप्रूप होते. ती मला साहेब म्हणायची. माझ्यात आणि तिच्यात फार अंतर नव्हते. पण शेवटी मी तिला पैसे देत होतो.ती जेवण देखील खूप छान बनवायची.

“सीमा, तू इतक्या ठिकाणी काम करतेस तुला कंटाळा येत नाही का ग?” मी एके दिवशी तिला विचारले.

“साहेब, पोटाचा सवाल आहे आणि माझा नवरा काम धंदा करत नाही. दिवसभर फक्त दारू पीत असतो. मग घर चालणार तरी कसे?” मी ऐकत होतो.

“साहेब, तुम्ही एकटे आहेत तेच बरे आहे बघा. नाही तरी मला लग्न झाल्यापासून कसले सुख म्हणून नाही.” असे म्हणून ती तिच्या कामत लागली आणि मी माझ्या कामात लागलो.

हळू हळू मला सीमा बद्दल आकर्षण वाटू लागले होते. मी खूप वेळा सुट्टी काढून मुद्दाम तिच्याशी बोलण्यासाठी घरी राहू लागलो. एके दिवशी असच मी घरी होतो. सीमाशी माझी चेष्टा मस्करी चालू होती. ती फारशी पुसत होती आणि मी वर खाटेवर बसलो होतो….. तिच्याकडे बघत. फारशी पुसता पुसता सीमा माझ्याशी बोलत होती. तिने ९ वारी साडी घालत असल्याने तिचे पोलके तसेच छोटे होते. काम करताना तिचा पदर सारखा खाली जात होता. आणि ती सारखा वर घेत होती. तिला ते त्रासांचेच होत होते. तीचा पदर खाली झाला कि मला तिचे सावळे भरदार उरोजांचे दर्शन व्हायचे. ते मांसल गोळे बघून माझे डोळे विसफरायची वेळ आली होती. माझा सोटा हालचाल करू लागला होता.

मी तीचा गुळ काढू लागलो. “सीमा तुझा नवरा किती मूर्ख असेल ना ग ?”

“का ओ साहेब?” ती म्हणाली.

मी म्हणालो “अग बघ ना. तुझ्यासारखी बाई असताना तो दारू पिट असेल तर मूर्खच म्हणावे लागेल ना”

“माझ्या सारखी म्हणजे कशी? ती म्हणाली.

“अग तू इतकी काम करतेस, घर सांभाळतेस, दिसायला हि छान आहेस, जेवण उत्तम बनवतेस. अजून काय हवंय?” मी म्हणालो.

त्यावर ती लाजली आणि म्हणाली “साहेब, खरं सांगू का आजवर मला असे आपुलकीचे शब्द कोणी बोललेच नाही बघा. उलट माझा नवरा मला माझ्या दिसण्यावरून नेहमी टोमणे च मारतो”

“अग बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद” मी म्हणालो आणि ती खूप लाजली आणि गालातल्या गालात हसली.

तिची फारशी पुसून झाली तशी ती आत किचन मध्ये जेवण बनविण्यास गेली. मी बाहेरच बसलो होतो. पाठमोरी तिला बघत होतो. मागून चापून बांधलेल्या साडीतून तिचे नितंब एखाद्या फुटबॉल सारखे दिसत होते. सावली पाठ आणि मोठ्या गळ्याचा ब्लाउज यामुळे ती मागून पण मादक वाटत होती. मी तसाच निरखत बसलो होतो.

“साहेब आज जेवणाला काय बनवू” तिने विचारले. काहीही बनव असे मी तिला बोललो

तिने मला विचारले “काय ओ साहेब तुम्हाला येत नाही का जेवण बनवायला?”

मी बाहेरूनच म्हणालो “नाही ना. नाही तर मग तुला कशाला ठेवले असते आणि मुळात म्हणजे मला शिकवणार तरी कोण?”

“त्यात काय एव्हडे. मी शिकवते ना तुम्हाला चालत असेल तर” ती म्हणाली.

मी म्हणालो “अग का नाही. उलट तू तरी किती चॅन जेवण बनवतेस. मला आवडेल तुझ्याकडून शिकायला”

“या तर मग आत” तिने मला बोवलेले.

मी लगेच आत गेलो. ती मला भाजी कशी चिरायची याचे धडे देऊ लागली. त्यानिमित्ताने मी तिच्या जवळ जाऊन उभा राहिलो. तिच्या सावळ्या दंडाना माझा हात घासत होता. पण ती काही बोलली नाही. पण मला मात्र खूप मजा येऊ लागली होती. मला काही केल्या जमत नाही हे बघून ती म्हणाली “साहेब एक काम करा मी भाजी चिरते तुम्ही माझा हात वरून पकडा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल”. मी लगेच तयार झालो.

तिच्या हाताना स्पर्श करताच माझा सोटा दंगा करू लागला. त्याला काय हवं आहे ते माझ्या लक्षात आले. मी तिला म्हणालो “सीमा तुझा हात किती मऊ आहे ग.” ती लाजली. काही बोलली नाही. भाजी चिरताना माझे कोपर तिच्या उरोजाना लागत होते. पण तरीदेखील ती काही बोलत नाही हे बघून माझे धाडस वाढले. मी हळू हळू चोरून माझे कोपर तिरके करू लागलो जेणे करून मला तिच्या उरोजाना अधिक स्पर्श करता येईल. तिच्या हे लक्षात आले होते कारण तिने माझ्याकडे एक लाडिक कटाक्ष टाकला होता.

“आपण आता चपाती करूया ” ती म्हणाली. आणि तिने कणिक मळण्यास सुरवात करू सांगितले. परातीत पीठ घेऊन ते कसे मळायचे हे ती मला सांगू लागली. तिने पिठात हात घातला आणि वरून पाणी ओतण्यास सांगितले. तीचे हात पीठाने पूर्ण माखले होते आणि पीठ मळताना तिचे वर खाली होणारे उरोज मला धिकच घायाळ करत होते. माझी पूर्ण नजर तिच्या ब्लाउज मधून दिसणाऱ्या फटीवर होती. आणि त्या धुंदीतच मी चुकून पाणी तिच्या अंगावर ओतले.

“अरे साहेब हे काय केले तुम्ही. माझ्या अंगावर पाणी ओतले” ती म्हणाली.

“सॉरी सॉरी. चुकून झाले” मी बोललो.

“सॉरी नका म्हणू काही तरी करा. मी बघा किती भिजली आहे. माझा हात पिठाचा आहे मी काही करू शकत नाही” ती म्हणाली.

मी माझा रुमाल काढला आणि तिच्या छातीवर पडलेलं पाणी टिपू लागलो. तिच्या छातीवर अलगद ठेवलेला माझा हात कापू लागला.

“अहो नीट पुसा ना. पाणी शोषून तरी घेऊ दे रुमाल” ती म्हणाली.

मी आता धाडस केले आणि रुमाल तिच्या सगळ्या छातीवरून फिरवू लागलो. तिचे उरोज खूप गोलाकार होते. मला आता सावरणे अवघड होते. हातातील रुमाल ओला झाल्याने मी तो बाजूला फेकला. बाकी सगळे कपडे तिने बीजवायला टाकले होते. त्यामुळे मी म्हणालो “सीमा मी माझ्या हातानेच पाणी टिपून काढतो” तिने होकार दिला.

आता मला सिग्नल मिळाला होता. मी तिचे उरोज हळू हळू दाबू लागलो. ती तशीच उभी होती. मी हळूच तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढली आणि तिचे सावळे मांसल गोळे बाहेर आले. कशाचाही विचार न करता मी ते दाबत सुटलो. “साहेब हळू” ती म्हणाली. पण मला काही ऐकू येत नव्हते. एक मिनिटात मी तिचे स्तन माझ्या तोंडात घेतले आणि मी ते चावू लागलो. तीने तिचे पिठाचे हात माझ्या अंगावर ठेवले आणि मला मिठी मारली.

तिला मिठीत घेतल्या घेतल्या मी तिला ओढत बेड वर गेलो. तिच्या साडी फेडली आणि तिला एका क्षणात नागडी केली. सावळ्या रंगाची सीमा आतपण तितकीच कडक दिसत होती. तिच्या योनीत मी माझी बोटे सरकवली आणि तोंडात तोंड दिले. तिने माझे कपडे कधी काढले मलाच समजले नाही. माझा सोटा खूपच मोठा झाला होता. मी तिला माझा सोटा तोंडात घेण्यास सांगितले. तिने लगेच माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. पूर्ण ताकतीने ती माझा सोटा चोकू लागली. गावरान माल कसा असतो ते आज मी बघत होतो.

तिची योनी पूर्ण ओली झाली होतो आणि मी आता माझा सोटा त्यात कोंबण्यासाठी तयार होतो. मला तिच्या गांडीचे विशेष कौतुक असल्याने मी तिला गुडघ्यावर बसण्यात सांगितले. मागून तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला आणि तिला दणके देऊ लागलो. तिचे उरोज मी मागून माझ्या हातात दाबत होतो आणि तिच्या पाठीवरून माझी जीभ सरसर फिरवत होतो. माझ्या सोट्याला हवे ते मिळाले होते त्यामुळे तो न थकता सलग दणके देत होता. शेवटी खूप वेळाने माझा तो क्षण आला आणि मी मागूनच माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले.

त्या दिवसापासून सीमा ला माझ्याकडून पगार पण मिळू लागला आणि शारीरिक सुख देखील. मला उत्तम जेवण आणि पाहिजे तेव्हा माझ्या सोट्याचे खाद्य.