पथ्यावर पडलेला सल्ला

मी आज घरी चिडूनच आलो होतो. काय करायचे हे मला समजत नव्हते. त्याला कारणही तसेच होते. खूप दिवस झाले मी आणि माझी गर्लफ्रेंड आमच्यात सतत भांडणे होत होती. त्याचे कारण पण फार विचीत्र होते.

मी आणि माझी गर्लफेंड गेले काही महिने आमचे अफेयर चालू होते. तिला हवे नको ते सगळे मी बघत होतो. ती पण मला पाहिजे नको ते बघत होतीच म्हणा. मुलींना काय हवे असते शेवटी. हॉटेलिंग, शॉपिंग आणि एखादे रिचार्ज. झाले मग त्या खूप खुश होतील. आणि आपल्याला मुलांना मात्र एकाच गोष्टीत रस असतो तो म्हणजे संभोग. बाकी काही नको. ते असेल तर आपण काहीही करायला तयार असतो.

पण ती मला त्यातही खुश करायची. मी तिला ठोकायचो देखील. पण तिचा एक अवगुण असा होता कि ती सतत तिला स्वःताला माझ्यापेक्षा शहाणी समजायची. सतत मला काही न काही गोष्टीवरून टोमणे मारत असायची. त्यामुळे मला कधी कधी तिचा खूप राग येत असे. संभोगात आपण नेमकी हीच गोष्ट झाली होती. मी अगदी मन लावून तिला ठोक ठोक ठोकून काढायचो. पण हि बया मात्र मला नेहमी टोमणे मारत राहायची.

त्या दिवशी पण तसेच झाले. मी तीला घेऊन लॉज वर गेलो होतो. मनसोक्तपणे तिला ठोकून काढले आणि तरीही जाताना ती मला म्हणालीच “तुला साधे किस पण करता येत नाही. ना तुला धड माझी छाती दाबता येते. योनीशी कसे खेळावे याचे काही ज्ञान तुला नाहीये”

झाले हे ऐकले आणि माझे डोके सटकले. मी तडक घरी येऊन रूम मध्ये स्वतःला कोंडून घेतले. मी विचार करत बसलो होतो. मला नेमके समजेना का मी खरेच माझी काही चूक आहे का. खरेच मी कमी पडतो का. पण मला हे समजत नव्हते कि माझे मन नेमके कोणासमोर मोकळे करावे. कोण आहे असे जे मला या बाबत योग्य मार्गदर्शन करू शकेल.

असा विचार करत असतानाच माझ्या डोक्यात एक नाव आले. अर्चना.

अर्चना माझी कॉलेजची चांगली मैत्रीण होती. नाही म्हणायला मी कधी कधी तिच्यावर पण मूठ मारत असे. कारण तो आयटम च तसा होता. उंच, कडक फिगर, मादक बोलणे, भरदार छाती, नेहमी ओठ चावट बोलायची सवय आणि गोरी. त्यामुळे कधी कधी ती माझी मुठेची सोय करायची.

तिचे अफेयर खूप वर्ष चालू होते. त्यामुळे मला असे वाटले कि तीच मला या बद्दल योग्य मार्दर्शन करू शकेल. त्यामुळे तीला लगेच फोन केला आणि तिला भेटू असे सांगितले.

तिने रविवारी तिच्या घरीच मला बोलवले. रविवार असल्याने मला हि सुट्टी होती. मी तिच्या घरी पोहचलो. ती घरी एकटीच होती. काका काकी कालच कुठे तरी  परगावी गेले होते. दहा दिवसांनी परत येणार होते ते. त्यामुळे आम्ही निवांत होतो दोघे.

“बोल काय म्हणतोस” तिने मला विचारताच मी तिला सविस्तर सगळी गोष्ट सांगितली.

बराच वेळ तिने माझे सगळे ऐकून घेतले आणि मला म्हणाली “हे बघ हा प्रश्न माझा पण आहे. तू आता विषय काढलास म्हणून बरे झाले. खरे सांगायचे तर मला पण माझा बॉयफ्रेंड असेच म्हणतो आहे हल्ली. गेले वर्षभर मी त्याच्याशी यामुळे भांडत आहे. मला नेमके समजत नाहीये कि त्याला म्हणजे एखाद्या मुलाला नेमके हवे तरी काय असते”

आम्ही दोघे समदुःखी होतो. काय करायचे हे विचार करत असताना ती अचानक म्हणाली “हे बघ तू चुकीचे घेणार नसशील तर तुला एक सांगु का मी?”

“हो बोल ना” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “हे बघ आपल्याला दोघांनाही आपापले अफेयर पुढे न्यायचे आहे. त्यामुळे आपणच एकमेकांची मदत करू शकतो.”

“म्हणजे काय करूया?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “हे बघ मी तुला शिकवते कि एका मुलीला बेड मध्ये मुलाकडून काय हवे असते आणि तू मला सांग कि तुम्हाला आमच्याकडून काय हवे असते ते”

ते ऐकून मी उडालोच. माझा कावराबावरा चेहरा बघून ती म्हणाली “हे बघ आपल्याकडे दुसरा काही पर्याय आहे का?”

मी शांत बसलो आणि तिला होकार दिला. ती मग म्हणाली हे बघ ये इकडे असे म्हणून ती जागची उठली आणि तिने घराचे दार लावून घेतले. मी तिच्या जवळ जाताच ती मला म्हणाली “हे बघ सर्वात आधी कमरेत हात घाल” त्या नुसार हि हळूच तिच्या कमरेत हात घातला. तिला स्पर्श करण्याचा आणि ते पण अश्या पद्धतीने हि माझी पहिलीच वेळ होती. रोज जिच्यावर मी मूठ मारायचो तिच्या कमरेत माझा हात आहे हे बघून मी खुश झालो.

तिने मग मला तिच्या केसातून हात फिरवायला सांगितला. हात फिरवत फिरवत फिरवत तिने तिचं कपाळाचे हलकेच चुंबन घेण्यास सांगितले. तसेच ओठ तिने तिच्या चेहऱ्यावरून फिरवत फिरवत तिच्या ओठांकडे नेण्यास सांगितले. मी तसे करताच तिने जोरात तिचे तोंड माझ्या तोंडात घातले आणि मला स्मूचिंग कर असे सांगितले.

मी चोक चोक चोखायला लागलो तिचे ओठ. हे करतानाच तिने माझे हात तिच्या छातीवर ठेवून घेतले आणि म्हणाली “जोरात दाब”. मी जोर जोरात तिची छाती दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिची छाती कमालीची कडक झाली.

खूप वेळ दाबादाबी झाल्यावर ती म्हणाली “माझे कपडे काढ”

मी लगेच तिचे कपडे काढले आणि तिला नग्न केले. तिला असे बघून माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता. ती म्हणाली “तुझे पण कपडे काढ”

माझे कपडे काढताच माझे भलेमोठे हत्यार बाहेर आले. ते बघून ती म्हणाली “अरे बापरे किती मोठे आहे रे तुझे हत्यार. इतक्या मोठया सोट्याने संभोग करून पण जर तुझी गर्लफ्रेंड खुश होत नसेल तर मग माझ्या बॉयफ्रेंड चा छोटासा सोटा बघून ती काय करेल?”

असे म्हणून ती बेड वर झोपली आणि म्हणाली “हे बघ आम्हाला लगेच संभोग नको असतो. त्यामुळे तू जितका जास्त रोमान्स करशील तितके आम्ही जास्त गरम होऊ आणि तितका जास्त चांगला प्रतिसाद देऊ. हे बघ माझे दोन्ही पाय हळूच अलगद बाजूला कर.”

ती सांगेल तसे मी करत होतो. तिचे पाय बाजूला करताच तिच्या गुलाबी गुलाबी योनिचे दर्शन मला झाले. ती म्हणाली “लगेच तुझा सोटा आत घालू नको. थोडी माझी योनी खुश कर . तुझी जीभ वापर यासाठी” असे म्हणून तिने माझ्या डोक्याला पकडले आणि माझा चेहरा तिच्या योनीवर ठेवला आणि मला चाटायला सांगितले.

मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि सरसर करत तिच्या योनीला चाटायला सुरवात केली. मी माझ्या हाताने तिचे दोन्ही पाय अजून थोडे बाजूला केले आणि मन लावून तिची योनी चाटायला सुरवात केली. मला तेव्हा पहिल्यांदा समजले कि योनी चाटण्यात इतकी मजा येऊ शकते ते.

मी मनसोक्त तिची योनी चाटत असतानाच मी तिला म्हणालो “उठ आता. मी खाली झोपतो आणि तू वरून माझा सोटा चोखायला सुरवात कर आणि मी खालून तुझी योनी चाटेन”

ती तयार झाली. ती वरून माझा सोटा जमेल तितका आत तोंडात घेतला आणि व्योक व्योक करत ती माझा सोटा चोखायला लागली. खालून मी माझी जीभ तिच्या योनिवरून आणि तिच्या गाडीवरून फिरवू लागलो. तिची योनी माझ्या चाटण्याने पूर्ण ओलीचिंब झाली होती.

तिने मग मला उठवले आणी तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबायला सांगितले. आम्ही दोघे पण सराईत होतो. त्यामुळे माझा सोटा अगदी आरामात तिच्या योनीत पूर्णपणे गेला. आत जाताच मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिला जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. माझे प्रचंड जोराचे दणके बघून ती म्हणाली “तू जर असा संभोग करत अशील तर कोणीच तुला सोडून जाऊ शकत नाही. मला आवडले”

मी अजून जोरजोरात तिला दणके देत देत मग शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला. तिला लक्षात आले. तिने लगेच माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला सुरवात केली. दोनच मिनिटात त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड पूर्ण भरून गेले. तिने मनसोक्त वीर्य पिले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. तिला मी अजूनही माझ्या मिठीत घट्ट पकडून ठेवले होते. एवढ्या पंधराच मिनिटात मी पुन्हा तयार झालो. यावेळी मात्र कोणताही रोमान्स न करता मी सरळ तिच्यावर चढाई केली आणि तिला मघापेक्षा जोरात ठोकून काढले.

ती अक्षरशः घामाने डबडबलेली होती. तिच्या आयुष्यात तिने असा संभोग केला नव्हता. आम्हाला दोघांना जे हवे ते मिळाले होते. ती मला म्हणाली “तुझ्याकडून ठोकून घेतल्यावर मला आता माझ्या बॉयफ्रेंड मध्ये अजिबात रस राहिला नाहीये. आजपासून तूच माझा बॉयफ्रेंड”

मी पण लगेच त्याला होकार दिला. आम्ही दोघांनी एकमेकांच्या पार्टनर सोबत ब्रेकअप केले आणि तेव्हापासून मी तिला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.