पुणेकर बर्वे आणि दुबे काकूंशी माझं अनपेक्षित संभोग – २

मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे मी खिडकीतून बर्वे काकूंना बघत हस्तमैथुन करत होतो. तेव्हा मला माझ्या घरमालकीण दुबे काकूंनी रंगेहात पकडलं. त्यावर त्यांनी माझं सांत्वन करून माफ केलं. त्यानंतर त्यांनी मला बर्वे काकूंना बोलवायला त्यांच्या घरी पाठवलं. बर्वे काकू गाढ झोपेत होत्या. त्यांचं निद्रिस्त सौंदर्य पाहून मी बेभान झालो.

हळूहळू मी त्यांच्या ब्लाऊजची बटणे खोलायला लागलो. मी त्यांच्या वक्षांचे मोबाईलने फोटो काढत असताना त्या अचानक जाग्या झाल्या. त्यांनी मला रागवत माझा मोबाईल स्वतःजवळ घेत तपासायला लागल्या. तेवढ्यात दुबे काकूंनी त्यांना आवाज दिला. तश्या त्या त्यांच्याकडे जायला निघाल्या आणि मी कोपऱ्यात उभा राहून समोर काय होते ते भेदरलेल्या डोळ्यांनी पाहायला लागलो. हा भाग वाचण्यासाठी ही लिंक बघा:

आता समोर: पुणेकर बर्वे आणि दुबे काकूंशी माझं अनपेक्षित संभोग – १

मी फार घाबरलो होतो मी त्यांच्या नकळत माझ्या खोलीत जाऊन बसलो. जवळपास २ तास झाले होते तरी मला त्यांनी बोलावलं नव्हतं. मला पूर्ण विश्वास होता कि बर्वे काकू माझ्या घरमालकीण दुबे काकूंना सर्व काही सांगणार. पण अजूनपर्यंत काहीच घडलं नव्हतं.

सर्व काही बरोबर आहे कि नाही ते चेक करण्यासाठी मी खोलीतून बाहेर आलो आणि हॉलमध्ये लपून पाहिलं तर दिसलं कि ह्या दोघी तर मजेत हसत-खेळत गप्पा करत होत्या.

दुबे काकूंचं लक्ष माझ्याकडे गेलं तश्या त्या म्हणाल्या, “अंकित, इकडे ये. केव्हापासून खोलीत बसला आहेस.” मी भीत भीत हॉलमध्ये गेलो.

“इकडे राधिका जवळ बस.” दुबे काकू म्हणाल्या.

मी बर्वे काकुंजवळ जाऊन घाबरत बसलो. बर्वे काकू माझ्याकडेच पाहत होत्या.

दुबे काकू म्हणाल्या, “राधिका, तुला यायला इतका वेळ का लागला?”

“अगं काल रात्री हळदीला गेले होते. त्यामुळे माझी झोपच झाली नव्हती. आज सकाळी चांगली झोप आली तर दुपारपर्यंत गाढ झोपेत होते. तुम्ही आवाज दिलात तशी मी उठली.”

“हो? पण सोबतच मी अंकितला धाडलं होतं तुला बोलवायला. त्यानं तुला झोपेतून जागवलं नाही का?” दुबे काकू म्हणाल्या.

मी घाबरून बर्वे काकूंकडे पाहायला लागलो.

“अंकितला तुम्ही पाठवला होतात का?” बर्वे काकू.

“हो ना ” दुबे काकू उत्तरल्या.

“मी समजले कि तो स्वतः आला. पण दुबे ताई माझी गाढ झोप तर ह्यानेच उडवली.” बर्वे काकू म्हणाल्या.

त्यांचं बोलणं ऐकून मी फार घाबरलो. मला घाम फुटला होता. त्या दोघींच्याही लक्ष्यात माझी स्थिती आली होती. तरी मुद्धाम दुबे काकूंनी प्रश्न केला, “कशी झोप उडवली ह्याने तुमची?”

बर्वे काकू सांगायला लागल्या, “अहो मी गाढ झोपले होते. अचानक माझ्या स्तनांजवळ बोटांचा स्पर्श झाला. तशी मी उठले तर अंकित माझ्या ब्लाऊजचे बटणे खोलत होता. त्यामुळे तर माझी झोपच उडाली.”

त्यांचं बोलणं ऐकून दुबे काकू मोठ्याने हसायला लागल्या. माझी तर अवघड स्थिती झाली होती.

दुबे काकू म्हणाल्या, “काय ऐकत आहे मी हे अंकित? अश्याप्रकारे कोणी कोणाची झोप उडवत असते का?”

मी शरमेने खाली बघत होतो. बर्वे काकू माझ्याकडे हसत बघत घरी जायला उठल्या.

“ताई जाते मी घरी आता. बरं मला एक मदत हवी होती.” बर्वे काकू म्हणाल्या.

“कोणती?” दुबे काकूंनी विचारलं.

“मला अंकितसोबत थोडं काम आहे नेऊ का ह्याला मी घरी?”

तीच विचारणं ऐकून मी गोंधळलो.

“अगं ने की त्याला मग. त्यात विचारण्यासारखं काय? तसाही तू जेव्हा झाडांना पाणी घालत असते तेव्हा हा तुला पाहून हलवत असतो.” दुबे काकू म्हणाल्या तश्या बर्वे काकूंनी माझ्याकडे लटक्या रागाने पाहिलं आणि म्हणाल्या, “काय हे अंकित? चल ये माझ्या मागे.”

मी खाली मन टाकून बर्वे काकूंच्या मागोमाग चालायला लागलो. तशी ती म्हणाली, “माझी गांड पाहत चालत आहेस का?”

त्यांच्या तोंडून ‘गांड’ हा घाण शब्द ऐकून मी दचकून म्हणालो, “नाही काकू.”

बर्वे काकूंनी मला हॉलमध्ये आणलं. त्यांनी दरवाजा बंद केला आणि मला सोफ्यावर बसवलं. बर्वे काकू माझ्याजवळ बसल्या आणि रागात मला विचारलं, “मघा बेडरूममध्ये माझ्यासोबत कसले घाण काम करत होतास तू? खरं सांग.”

“काहीच तर नाही काकू.” मी भीत म्हणालो.

काकूंनी माझ्या मोबाईलचे फोटो उघडले आणि ते मला दाखवत म्हणाली, “मग हे काय आहे? माझ्या उत्तान वक्ष्यांचे फोटो तुझ्या मोबाईलमध्ये कसे?” यावर मी काहीच बोलू शकलो नाही.

“आता तरी बोल बदमाश सर्व खरं सांग मला नाहीतर आमच्या ह्यांना सांगेन तुझी करामत.” काकूंनी मला धमकी दिली.

आता मात्र मी घाबरलो. “काकू तुम्ही मला फार आवडता. मला तुमचे वक्ष पाहायचे होते म्हणून मी माझं भान हरपलो. मला क्षमा करा काकू काकांना माझं नाव नका सांगू.” मी त्यांच्या समोर मान खाली टाकून हात जोडून रडू लागलो.

“रडतोस कश्याला? हे घे बघ वर.”

मी माझी मान उचलली तसा मला फार मोठठा धक्का बसला. बर्वे काकू त्यांच्या ब्लाऊजची बटणे खोलत होत्या. क्षणार्धात माझ्या समोर बर्वे काकूंचे पुष्ट, सुडौल स्तनांची जोडी उघडी होती. काकूने ब्लाऊज माझ्या हातात दिला आणि म्हणाल्या, “घे असू दे तुझ्याकडेच.”

मी ‘आ…’ वासून त्या नग्न वाक्ष्यांकडे पाहत होतो. त्यांचे निप्पल्स कडक झाले होते.

“पाहतच राहशील की दबशील आता त्यांना? घे तोंडात पटकन.” त्या म्हणाल्या.

मी लगेच त्यांचे स्तन हातात पकडले आणि त्यांना दाबत छोट्या शिशूंप्रमाणे त्यांना चोखू लागलो. बर्वे काकू माझ्या डोक्यावरून हात फेरीत होत्या.

“आह्ह्ह ….. हळू रे! वेदना होतात. खाऊन बिऊन टाकणार की काय त्यांना?” त्या हसत म्हणाल्या. मग काकूंनी आपला एक हात माझ्या पॅंटमधे घातला. माझा लवडा कडक झाला होता. त्या चकित होत म्हणाल्या, “अंकित तू तर एकोणवीस वर्षाचाच आहेस ना? तरीही इतका मोठा लवडा तुझा? इतका मोठा तर माझ्या पतींचाही नाही.”

त्यांनी माझा पँट माझ्या चड्डीसकट खाली सरकवला. आपल्या पंजावर त्यांनी थोडीशी थुंकी घेतली आणि माझा लंड चोळू लागल्या.

“रोज मला पाहून हलवतोस ना..? आतापासून मीच तुझं हलवून देत जाणार.” बर्वे काकू म्हणाल्या.

बर्वे काकूंनी आपले ओठ माझ्या ओठांजवळ आणले. मी त्यांच्या ओठावर चुम्बन केले. त्यांनी त्यांचे ओठ उघडले आणि आमच्या जिव्हा एकमेकांच्या तोंडात फिरू लागल्या. बर्वे काकू फार उत्तेजित झाल्या होत्या. त्यांनी मला उभं केलं आणि माझा लवडा चुरपू लागल्या. त्यावेळी मला कसं वाटत होतं ते मी कसं सांगू कळत नाही. त्यांच्या जिभेचा स्पर्श माझ्या लवड्याच्या नाजूक भागावर अलगद फिरत होता. तो स्पर्श मला वेडावून सोडत होता.

त्या माझ्या गोट्या दाबत म्हणाल्या,’ म्म्मह्ह्ह्ह …अंकित कित्ती मस्त लंड आहे रे तुझा! झव मला आज चांगली. माझी पुच्ची ओली झाली आहे.”

त्या सोफ्यावर साडी उचलत पसरल्या. त्यांनी आपली चड्डी खाली सोडली आणि आपली पुच्ची दाखवत म्हणाल्या, “बघ अंकित माझी पुच्ची. आजपर्यंत फक्त माझे स्तन बघून मूठ मारायचा ना? आज बघ मी तुला माझी पुच्ची देतेय तुला झवायला.”

काय पुच्ची होती बर्वे काकूंची! मांसल, गोरी-गुलाबी, झाटांचा नामोनिशाण नव्हता. त्यांच्या पुच्चीच्या पाण्याने ती ओली होऊन चकाकत होती. मी खाली बसलो आणि त्यांच्या मांड्या फाकवुन त्यांची पुदी मी माझ्या तोंडात भरली. अप्रतिम चव होती तिची! आणि सुगंध तर काय वर्णावा! मी माझी जीभ त्यांच्या पुदीच्या खोबणीत घालून चाटायला लागलो.

बर्वे काकू कन्हायला लागल्या, ” म्म्म्हह्ह्ह्ह ….. आआःह्हह्ह ….. अंकित …. बाळा ……. चाट रे तुझ्या काकूंची पुच्ची …. ह्ह्हह्ह …..!” मी त्यांच्या पुदीचा अर्धा तास यथेच्छ आस्वाद घेतला.

मग त्यांनी मला त्यांच्याकडे खेचलं आणि माझा लंड त्यांच्या पुदीच्या भोकावर ठेवत म्हणाल्या, “झव आता मला कचाकच. राहवत नाही आहे बाबा आता मला.”

मी त्यांच्या पुदीत माझा घुसवला तसा त्यांनी आता वसला. मी त्यांचे माऊ दाबत कचाकच त्यांना झवायला लागलो त्यांच्या पुदीत माझा लंड जाताच मला स्वर्गीय सुखाचा आनंद मिळत होता.

मी त्यांच्या पुदीवर ठोके लागवतच होतो कि बाहेरून दुबे काकूंचा आवाज आला, “राधिका ….. अगं काय करतेस? किती वेळची घेऊन गेली आहेस अंकितला?”

आम्ही सटकन उठलो. बर्वे काकूंनी आपली चड्डी माझ्या हातात दिली व साडी ब्लाऊज नीट करून त्यांनी दुबे काकूंना उत्तर दिल, “हो ताई … आले …”

मी पटकन पँट वर चढवली. त्यांची पॅंटी मी माझ्या खिशात भरली आणि सोफ्यावर बसलो.

पुढे काय झालं असेल? दुबे काकूंना आमचा संशय आला असेल काय? मला त्या दोघ्या घरंदाज पुणेकर काकूंना सोबत झवायला मिळालं असेल काय? त्यांच्या गोऱ्या गांडा मला ठोकायला मिळाल्या असतील का? हे सर्व समोरील भागात.

हा भाग कसा वाटला कळवा: [email protected]