स्कूल फ्रेंड बरोबर सेक्स ची मजा

हेलो मित्रानो माझे नाव वैभव आहे आणि मी मुंबई चा राहणारा आहे. मित्रानो आज मी तुम्हा सर्व लोकांना माझी एक एकदम खरी जवण्याची गोष्ट सांगणार आहे ज्या मध्ये मी एकदम माझ्या आयुष्यात पहिल्या वेळी सेक्स केले होते आणि मी त्यावेळी माझ्या एका मैत्रिणी ला ठोकून खुश करून टाकले होते. ती जवाजवी आमची दोघांची एकदम पहिली जवाजवी होती पण तरी आम्हाला त्या मध्ये खूप जास्त मजा आली होती. मी या आधी सेक्स विषयी काही जास्त प्रमाणात समजत नव्हतो तरी आम्ही खूप चांगले सेक्स त्या वेळी केले होते आणि आता तुम्हाला जास्त बोर न करता मी आता माझी ही गोष्ट तुम्हाला सांगतो आहे आणि आता ती सर्व घटना मी तुम्हा सर्व लोकांना एकदम विस्ताराने सांगत आहे. मला पूर्ण खात्री आहे कि तुम्हाला सर्वाना ही गोष्ट खूप आवडेल आणि तुम्ही त्याचा खूप आनंद घ्याल.

मित्रानो ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी माझ्या शाळे च्या शेवटच्या वर्षा मध्ये होतो, असे तर मी एक मराठी घरा तून आहे आणि मी आधी पासून खूप लाजाडू स्वभाव असलेला आहे आणि त्यमुळे मी शाळेला असताना कुणा च्या ही जास्त जवळ नव्हतो पण माझे खूप सारे मित्र जरूर होते आणि मला माझ्या शाळे च्या शेवट च्या वर्षा पर्यंत कोणी गर्ल फ्रेंड पण नव्हती, पण माझ्या शाळे मध्ये खूप मुली सुंदर अशा होत्या. पण मी त्यांच्या वर काही जास्त लक्ष देत नसे. मला त्यांच्या बरोबर बोलायची खूप इच्छा होत असे पण मी कधी पण त्यांच्या समोर जायची पण हिम्मत करू शकलो नाही कारण मी आधी पासून खूप लाजाळू स्वभावाचा आहे.

आता असेच काही दिवस निघत गेले आणि मग माझ्या शाळे मध्ये एका प्रेक्टीकल च्या पिरीयड  मध्ये माझी ओळख श्रुती बरोबर जाली होती. मी तिला खूप आधी पासून ओळखत होतो आणि मग ती माझ्या त्या पहिल्या भेटी पासून खूप कमी वेळा मध्ये माझी मैत्रीण बनली होती आणि आता तर मी माझ्या मनात ल्या मनात तिला खूप पसंत करू लागलो होतो. मग काही दिवस तिला हाय गेलो करून मी मग एक दिवस माझ्या मनात विचार केला कि आता खूप वेळ चालले आता बास झाले आहे आता मला काही पण करून हिला जवायचे आहे. मित्रानो तशी तर ती खूप ओपन माइंड ची मुलगी होती आणि एक खूप सुंदर आणि खूप समजूतदार अशी मुलगी होती. तिची एक मैत्रीण होती जिचे नाव प्रीती होते आणि मग माझ्या मनात आले कि जर मला श्रुती ला माझ्या मना तली गोष्ट सांगायची असेल तर आता मला तिची मैत्रीण प्रीती ला पण काही पण करून पटवले पाहिजे.

मग मी हा विचर केला आणि मग दुसऱ्या दिवसा पासून प्रीती बरोबर हसणे आणि मस्ती करणे चालू करून टाकले होते. मित्रानो प्रीती दिसायला एकदम देशी म्हणावी तशा टाईट ची मुलगी होती. तिचा रंग एकदम गोरा पण होता, तिचे डोळे खूप मोठे मोठे होते, आणि तिच्या शरीरा ची सर्व अंगे एकदम ठीक ठाक अशी होती. आता प्रीती पण माझ्या बरोबर खूप मोकळी होऊन बोलू लागली होती आणि मग काही दिवस एका मेका बरोबर बोलणे चालू केल्या वर आम्ही  तिघांनी आमचे मोबाईल आता एक मेका ला देऊन टाकले होते आणि आता तर आम्ही एक मेका ला मेसेज पण करू लागलो होतो आणि आम्ही हळू हळू तिघे मिळून रात्री एकत्र चेट पण करू लागलो होतो.

तेव्हा प्रीती ने माझ्या या गोष्टी चा अंदाज लावून टाकला कि आता माझा पश्रुती च्या दिशे ने जुकाव काही प्रमाणा मध्ये वाढला आहे आणि मी तर तिच्या बरोबर काही जास्त प्रमाणा मध्ये हसणे बोलणे आणि तिला हसणे करीत होतो, मला तिच्या बरोबर माझा वेळ घालवणे खूप जास्त आवडू लागले होते. तीला दिवसा तून कधी पण पहिले तरी माझा चेहरा एकदम आनंदाने चमकून जात होता. आणि मित्रानो त्या मुळे प्रीती च्या मनात माझ्या मनात श्रुती साठी काही खास जागा आहे हे समजणे काही जास्त अवघड असे काम अजिबात नव्हते.

मग असेच तिने मला एक दिवस त्या विषयी विचारून टाकले आणि मग मी पण तिला संगितले कि हो मी तिला खूप जास्त प्रेम करू लागलो आहे आणि ती मला खूप जास्त आवडते आणि मग माझ्या तोंडून हे ऐकून ती खूप जोर जोराने हसू लागली होती आणि ती का हस्ते आहे ते मला काही समजले नाही आणि मग मी पण त्या संधी चा फायदा घेऊन तिला पटकन विचारून टाकले कि तू माल काही मदत करशील का? तर तिने तिच्या गालात ल्या गाला मध्ये हसून म्हणले कि हो हो का नाही करणार? तू पण माझा खुप चांगला मित्र आहेस आणि ती तर माझी लंगोट मैत्रीण आहे आणि तुम्ही एकत्र आला तर मला खूप जास्त आनंद होईल. मला तर असे करताना खूप जास्त आनंद होईल आणि मला पण हे सर्व पाहिजे आहे आणि तुमची दोघांची जोडी खूप चांगली राहील.

मग आम्ही दोघे आता पुढे काय कसे करायचे याचा विचार करू लागलो होतो कि आम्ही काय करून आता श्रुती ला माझ्या मनात काय चालू आहे ते सांगायचे? त्या दिवसा मध्ये मी श्रुती पेक्षा प्रीती बरोबर काही जास्त प्रमाणा मध्ये  चेट करू लागलो होतो आणि तेव्हा आमच्या बरोबर जास्त करून श्रुती पण होती. आम्ही थोडे जोक, लहान मोठे मेसेज एक मेकला पाठवू लागलो होतो. आणि मग अचानक एका रात्री मला प्रीती ने चेट करताना विचारून टाकले कि तू कधी कोणाला कीस केली आहेस का?

तर मी म्हणले कि हो पण ही खूप वेळा पूर्वी ची घटना आहे आणि आता तर मला ती सरळ रिती ने आठवत पण नाही आहे. मग मी पण तिने मला विचार लेला प्रश्न विचारला तर ती पण मला म्हणाली कि हो कि तिने पण एक वेळा केला आहे आणि मग मला काही पण अजिबात समजले नाही कि आमची किस पासून सुरु झालेले बोलणे हळू हळू कधी सेक्स चेट पर्यंत पोचून राहिले. पण मी प्रीती ला फक्त माझ्या श्रुती बरोबर जवळीक करावी या साठी तिच्या बरोबर चेट करीत होतो आणि माझ्या मनात प्रीती एक खूप चांगली अशी माजी मैत्रीण होती आणि मला तिच्या बरोबर काही खास नाते जोडायचे नव्हते.

मग ती श्रुती ला पटविण्या साठी माझी एकदम चांगली आणि मला पाहिजे होती तशी मदत करू लागली होती आणि त्या मुळे कि तिला नाही पण म्हणू शकत नव्हतो.  मी कधी कधी तिच्या घरी येत जात होतो अन ती पण कधी कधी माझ्या घरी माझ्या कडे येऊ जाऊ लागली होती. माझी शाळा सुटली कि मी सरळ तिच्या घरी जात होतो आणि मग काही वेळ  तिच्या कडे तिथे बसत होतो आणि मग असेच एक दिवस मी तिच्या घरी बसलो होतो. तेव्हा तिने मला एकदम अचानक विचारून टाकले कि तुला श्रुती ला कीस करायचे आहे का?

मित्रानो आम्ही दोघांनी एक मेकाच्या जवळ बसून असे बोलणे या आधी कधी पण केले नव्हते. पण आम्ही कधी कधी हसणे आणि चेष्टा करणे जरूर केले होते. मग मी थोडा विचार केला आणि मग थोडा घाबरत घाबरत तिला म्हणालो कि हो मला तिला कीस करायचे आहे. तर ती तिच्या गाला तल्या गाला मध्ये हसून मला म्हणाली कि हो ठीक आहे आणि मग ती काही म्हणली नाही. आता मग मला तिच्या घरी काही जास्त वेळ बसायचे नव्हते आणि मग मी माझ्या घरी निघायला तिच्या घर तून १० मिनिटा तून तयारी करू लागलो होतो. तेव्हा ती एकदम अचानक माझ्या एकदम जवळ आली आणि उभी राहिली आणि मग तिने मला एकदम खूप जोराने हग केली आणि मला पण वाटले कि हे असेच होणार आहे आणि मग माझा एक हात तिच्या केसा मध्ये होता आणि माझा दुसरा हात तिच्या कमरे वर होता.

मग आम्ही दोघे असेच दोन मिनिट झाले तरी एक मेका च्या बाहो मध्ये होतो, मग मी तिला माझ्या पासून वेगळे केले आणि मी पहिले कि ती आता खूप जास्त लाजू लागली होती, मी तिला म्हणलो कि हो हो सर्व ठीक आहे प्रीती तू माझी खूप चांगली मित्र आहेस, पण मित्रानो मला काही पण समजले नाही कि तिला त्यावेळी असे काय झाले होते? तेव्हा तिने एक दुसरा झटका देत मला कीस केली आणि मी तर आता एकदम चकित झालो होतो आणि ती तिचे डोळे बंद करून मला कीस करू लागली होती, पण मी तिला अजिबात साथ देत नव्हतो, आणि मग काही सेकंद झाले आणि तिने तिचे डोळे उघडून टाकले आणि माझ्या कडे पहिले आणि मग ती मला पुन्हा माझे डोके पकडून कीस करू लागली होती.

ती आतमाझे ओठ चोकू लागली होती आणि मग मी पण अनुभव केले कि तिचे ओठ खूप मुलायम होते आणि ते एका गोड फळा सारखे एकदम स्वादिष्ट होते. हळू हळू माझे ओठ पण आता माझ्या कंट्रोल च्या बाहेर जाऊ लागले होते आणि मी पण तिला आता हळू हळू साथ देऊ लागलो होतो. मित्रानो आमचे हे कीस करणे आणि चोकने २० मिनिट सतत चालले आणि मग आम्ही एक मेक पासून एकदम वेगळे झालो आणि मग तिने मला तिचे डोळे न उघडता मला हग केली आणि मी तेव्हा पहिले कि तिच्या चेहर्या वर एकदम गोड असे स्मित होते.

ती खूप लाजू पण लागली होती आणि मी तिला माझ्या बाहो मध्ये राहू दिले आणि मग तिने काही वेळाने तिचे बंद असलेले डोळे उघडले आणि ती मला म्हणाली कि एलेक्स मी तुला खरेच खूप वेळा आधी तुला स्पर्श करून तुझा अनुभव करू इच्छित होते. आणि मग मी तर तिचे बोलणे ऐकून एकदम तिच्या समोर आ करून पाहू लागलो होतो. मला अजिबात विश्वास होत नव्हता कि ती मला काय बोलते आहे आणि मला माझ्या काना वर आजून पण विश्वास नव्हता आणि मला वाटत होते कि मी काही चुकी चे तर ऐकत नाही आहे ना.

मग तिने माझा हात पकडला आणि ती मला तिच्या बेड रूम पर्यंत घेऊन गेली, आम्ही दोघे बेड वर बसलो होतो आणि आता ती खुप लाजू लागली होती, मग मी तिच्या डोळ्यात पाहिले आणि तिच्या मनात काय चालु आहे आणि तिला माझ्या कडून काय पाहिजे आहे ते मला समजले होते. मग मी तिचा हात पकडला आणि तिला माझ्या कडे एकदम ओढले आणि ती मला एकदम चिटकून बसून राहिली. आता माझा एक हात तीच्य छाती वर होता अन तिचे बुब्स माझ्या हात मध्ये होते आणि खरे सांगू तिचे बॉल  खूप जास्त मुलायम होते.

आता मी हळू हळू तिची कमर कुरवाळू लागलो होतो आणि त्यामुळे ती आता खूप जोश मध्ये येऊ लागली होती. मग मी तिला बेड वर एकदम सरळ झोपवले आणि मी पण तिच्या जवळ जाऊन झोपलो होतो आणि मी तिला पाहत होतो. मग मी तिच्या माने वर, तिच्या गाला वर आणि तिच्या डोक्या वर कीस करायला सुरुवात केली होती आणि आता तर ती एकदम बैचेन होऊ लागली होती आणि माझी हलत पण एकदम तशीच होती. आम्ही दोघे परत एक वेळा कीस करू लागलो होतो. आम्ही खूप जास्त वेळ पर्यंत लांब अशी किस करीत होतो आणि कीस करता करता मी तिच्या पोटा वर कमरे वर आणि तिच्या छाती वर माझा हात फिरवू लागलो होतो.

मग मी तिचे बॉल दाबणे दूरू करून टाकले होते, वाह किती मस्त आणि मुलायम आणि मोठे होते तिचे बॉल. मला त्यांना हात लावून खूप चांगले वाटू लागले होते. मग मी तिच्या माने वर आणि तिच्या छाती वर कीस करू लागलो होतो. मी तिच्या ओठा वर हळूच माझ्या दाता ने चावा घेतला आणि ती मोन करू लागली. आता तिचा एकदम गोड असा आवाज तिचे मुलायम ओठ आणि तिचे ते सेक्सी शरीर, आणि तिचे माझ्या कडे येत असलेले ते सेक्सी डोळे मला खूप रोमेंटिक वाटू लागले होते. मी तिच्या वर होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो, तिला हळू हळू कुरवाळत होतो आणि ती मला पूर्ण साथ देत होती आणि ती माझ्या बरोबर खूप खूश होती आणि मी पण तिला जवळ करून खूप खुश होतो.

मग तिने माझ्या डोळ्या मध्ये पहिले आणि मग मला हळूच एक धक्का दिला आणि ती माझ्या वर येऊन बसली आणि मला एकदम वेड्या सारखी कीस करू लागली होती आणि ती मला इथे तिथे चावे घेऊ लागली होती आह्ह्ठ तिने आता माझी शर्ट काढून टाकली होती आणि आता ती माझ्या छाती वर हळू हळू कीस करू लागली होती आणि त्यामुळे मला पण आता खूप चांगले वाटू लागले होते. मग तिने तिचा पाय लावून माझा उभा लंड अनुभव केला आणि मग तिने माझा लंड पकडला आणि हळूच दाबून दिला. मी तुम्हाला सांगू शकत नाही कि मला त्यावेळी किती चांगले वाटत होते. मला खूप मजा येत होती. मग ती पटकन बेड वर उभी झाली आणि तिने झटकन तिची टोप आणि स्कर्ट काढून टाकली.

मग मी पहिले कि तिने एक काळी पेंटी घातली होती. मग मी तिला म्हणालो कि तुझी काळ्या रंगाची पेंटी तुझ्या गोऱ्या गोऱ्या शरीरा वर एकदम मस्त चमकत आहे आणि ती माझ्या तोंडून तिची स्तूती ऐकून स्मित करू लागली आणि ती परत माझ्या वर झोपली आणि माझा लंड पकडून दाबू लागली. ती किती सुंदर दिसत होती ते मी तुम्हाला सांगू शकत नाही आहे. त्या बेड वर मी आणि ती एक मेका ला कीस करू लागलो होतो आणि ती माझा लंड पकडून हळू हळू कुरवाळत होती. आणि मग ती मला कीस करत करत माझी बेल्ट आणि मग माझी पेंट उघडू लागली होती.

मी तिच्या कडे पहिले कि ती आता खूप जोश मध्ये अली होती. तिने माझी पेंट खाली  सरकवली आणि ती माझा लंड चड्डी च्या वरून कीस करू लागली अहः अह्हह अंम हाह्ह अम्म्म आणि ती त्याला हळू हळू चावे घेऊ लागली होती. मग मी तिला वर बोलवले आणि तिला कीस करू लागलो होतो. मी तिची ब्रा एकदम हळूच काढून टाकली आणि आता तिचे गोल आणि एकदम मुलायम गोरे गोरे बुब्स माझ्या डोळ्याचा समोर होते.

मग मी तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बॉल दाबू लागलो. तेव्हा तिने तिचे दोन्ही डोळे बंद करून टाकले आणि तिने खूप जोर जोराने मोन करणे चालू करून टाकले. आह्ह अह्हह अह्हह औऊ हाह्ह माम्म्म. मग मी तिचे मुलायम बॉल खूप वेळ पर्यंत दाबत राहिलो आणि त्याला कीस करत राहिलो. मग मी तिला म्हणालो कि मला एक वेळा तुझी पुच्ची पण पहायची आहे. तर ती मला म्हणाली कि हो पाहून घे ना बेबी, हे सर्व काही तुझेच आहे. मग मी तिला पटकन माझ्या खाली झोपवले आणि मग मी हळू हळू तिची पेंटी खाली करू लागलो आणि मग मी तिची पेंटी तिच्या पाया पर्यंत खाली करून टाकली.

मित्रानो आज मी एकदम पहिल्या वेळी कोणाची तरी पुच्ची पाहू लागलो होतो. आणि मी एकदम माझे डोळे फाडून तिला पाहू लागलो होतो. तिची पुच्ची एकदम गुलाबी आणि एकदम नाजूक अशी दिसत होती. मग मी तिला हात लावला तर ती खूप मुलायम होती, मग ती हसू लागली आणि मग मी हळू हळू तिची पुच्ची कुरवाळने चालू करून टाकले होते आणि ती आवाज काढू लागली होती आणि ती तडपू लागली होती. तीची पुच्ची अजून पर्यंत एकदम वर्जिन होती.

मग मी तर काही वेळ तिची पुच्ची एकदटक माझे डोळे फाडून फाडून पाहत राहिलो आणि ती माझ्या कडे पाहून तिच्या गाला तल्या गाला मध्ये हसू लागली होती आणि मग मी तिच्या पुच्ची ला माझ्या बोटाने घासून गरम करू लागलो होतो आणि मग मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये घातली आणि मी तिची पुच्ची जवने चालू करून टाकले. मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून हळू हळू आत बाहेर करू लागलो होतो आणि ती खूप जोर जोराने आह्ह ऐई अह्हह इआई अहछ्ह ऐईइ हाह्ह ओह्ह अह्हह अमाम्म्म आईइ अह्छ्ह आईइ अगग्ग्ग अजछ्ह ओउ अह्झ्ह्ह आईई अहःह करून जोर जोराने श्वास घेऊ लागली होती. मग मी पण पहिले कि तिची पुच्ची आत मधून एकदम लाल कलर ची होती आणि मग मी हे पण अनुभव केले कि तिची पुच्ची खूप टाईट होती. आणि मग मी तिची पुच्ची ची सुंदरता पाहून माझ्या मना वर चा कंट्रोल सुटू लागला आणि मग मी तिच्या पुच्ची ला चोकायचा निर्णय करून टाकला होता.

मग मी माझे ओठ तिच्या जांघे वर ठेवले आणि तिला कीस करू लागलो. मी हळू हळू तिच्या पुच्ची वर माझी जीभ फिरवू लागलो आणि मग मी माझ्या हाताने तिची पुच्ची फाकवून टाकली आणि मग मी माझी जीभ तिच्या जवळ घेऊन तिची पुच्ची ला आत पर्यंत घेऊन तिला चाटू लागलो होतो आणि त्यामुळे ती आता खूप जोश मध्ये आली होती आणि ती माझे केस पकडून कुरवाळू लागली होती आणि ती आता आज करत करत माझे नाव घेऊ लागली होती. मी तिला सतत चाटत होतो आणि ती आह्ह अह्हह औऔउ अहःह अमाम्म अह्हह ओह्ह औउफ्फ हाह्ह ओह्ह्ह औम्म्म्म ओह्ह अहःह औऊ य्र्स्सस उएस्स येस्स्स बेबी ऐऐइ ऐई येस्स बेबी आऐईइ करत होती. मग ३-४ मिनिटाने तिने मला खूप टाईट पकडून घेतले आणि मग मी पहिले कि आता तिचा रस निघू लागला होता.

मित्रानो आता मी अनुभव केला कि तिची पुच्ची हळू हळू कंपन करू लागली हती आणि मग ती खूप जोर जोराने हलू लागली होती आणि मग तिने मला परत तिची पुच्ची चोकायला सांगितले. मग मी तिची पुच्ची खूप प्रेमाने हळू हळू चोकू लागलो आणि मग ती काही वेळाने शांत झाली आणि तिने तिचे सर्व पाणी काढून टाकले होते. आणि मी तिच्या जवळ येऊन झोपलो. आता ती मला एकदम वेड्या सारखी कीस करू लागली होती आणि ती तिच्या चेहर्या वरून एकदम संतुष्ट दिसू लागली होती.

माझा लंड तर अजून पण माझ्या चड्डी मध्ये फडफडत होता आणि तो बाहेर यायला एकदम बैचेन झाला होता. मग ती माझ्या सर्व शरीर वर कीस करता करता आता माझ्या लंड पर्यंत पोचली आणि तिने माझ्या चड्डी मध्ये उभ्या असलेल्या लंड ला पाहून घेतले आणि तिने पटकन माझी चड्डी खाली करून टाकली आणि माझा लंड आता एकदम मोकळा झाला होता. माझ्या लंड चा साईझ ५.५ इंच आहे आणि ती खूप वेळ पर्यंत त्याला घुरून घुरून पाहू लागली होती.

मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये पहिले आणि आता तिच्या डोळ्या मध्ये मला हवस दिसू लागली होती आणि मग ती हळू हळू माझा लंड हलवू लागली होती आणि माझे लंड चे अंडे हळू हळू दाबू लागली होती. मला खूप चांगले वाटू लागले होते आणि ती खूप जोर जोराने मोन करू लागली होती आह्ह हाह्ह हः अम्म्म औऊ अह्छ्ह अह्हह ओघ्ह्ह आणि तिचे मोन करणे मला खूप आवडू लागले होते.

मग तिने माझा लंड पकडून काही वेळ पर्यंत असा झोर झोराने हलवला कि आता त्यामुळे माझे पाणी निघायच्या तयारी मध्ये होते, मग ती थोडी थांबली आणि मग ती माझ्या वर येऊन परत मला एक वेळा कीस करू लागली होती. मग मी पण तिला वेड्या सारखा कीस करू लागलो आणि आमचा हा एकदम पहिला सेक्स अनुभव होता. मग मी तिला 69 पोजिशन चे सांगितले आणि ती माझे ऐकायला तयार झाली.

मी बेड वर सरळ झोपलो अन ती माझ्या वर उलटी होऊन वर आली आणि मग ती तिची मस्त गांड हलवून तिची पुच्ची माझ्या तोंडा वर सेट करून माझ्या वर बसली. मग तिने एकदम हळू हळू माझा लंड तिच्या हात ने पकडला आणि मग माझ्या लंड च्या टोप्याला तिच्या एकदम नाजूक ओठांनी लावून कीस केली आणि वाह अह्हह काय मजा आली सांगू मी तुम्हाला माझ्या पूर्ण शरीरा मध्ये तर जणू एक करंट धावू लागला होता. मग तिने हळू हळू तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला हळू हळू कुरवाळू लागली आणि त्याला चोकू लागली अहःह अह्हह नान्न अक्क्क माम्म्म ओह्ह्ह अम्म्म औऔऊ अम्म्म, आणि मग तिने हळू हळू माझा लंड एकदम पूर्ण तिच्या तोंडामध्ये घेतला.

मित्रनो आता मला माझ्या लंड वर तिच्या तोंडाची उब अनुभव होऊ लागली होती आणि तिने मग माझा लंड एकदम आत बाहेर करायला सुरुवात केली. मी पण खूप जोश मध्ये येऊन तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि ती तिची सर्व ताकद लावून माझे डोके तिच्या पुच्ची वर दाबू लागली. आता तर जणू मी स्वर्गा मध्ये उडू लागलो होतो आणि ती हळू हळू आवाज करून माझा लंड खूप प्रेमाने चोकु लागली होती. आणि तिचे असे करणे मला खूप जास्त आवडत होते. मग मी ५-६ मिनिट झाले आणि तिला म्हणले कि बेबी आता माझे पाणी निघणार आहे तू सांग मी काय करू?

ती मला म्हणाली कि मला तुझे वीर्य चोकून त्याची मजा पण घ्यायची आहे आणि मग ती खूप जोर जोराने माझा लंड हलवू लागली होती आणि त्याला चोकू लागली. मग असेच ५ सेकंद झाले आणि माझ्या लंड ने त्याचा सर्व माल सोडणे चालू करून टाकले आणि मग मी माझे वीर्य सोडून तिचे सर्व तोंड माझ्या वीर्याने भरून टाकले. मग तिने अजून पण काही वेळ पर्यंत माझा लंड चोकला आणि मग माझ्या लंड ला चाटून चाटून चमकून टाकले आणि ती माझ्या वर येऊन मला कीस करू लागली होती.

मी तिला माझ्या बाहो मध्ये पकडून ठेवले होते आणि मग मी तिला कीस केली आणि मग मी तिला माझ्या वर झोपवून तिच्या पुच्च्ची मध्ये बोट घालणे चालू करून टाकले आणि ती तिचे दोन्ही डोळे बंद करून मोन करू लागली होती. अहःह ह्हः आ,म्म्म्म अज्ह्ह्ह अह्हह हाह्ह्ह आई आईई बेबी अजून आत दे हाह्ह अह्हह औऊ ऊउ अजून थोडा आत मध्ये असे हळू हळू म्हणू लागली होती. मी तिला कीस करत करत तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालत राहिलो, पण तिची पुच्ची खूप टाईट होती आणि मला तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालायला खूप मेहनत करावी लागत होती कारण कि ती अजून पर्यंत एकदम वर्जिन होती आणि ती आज पहिल्या वेळी माझ्या कडून जवून घ्यायला तयार होती. मग मी काही वेळाने माझे दुसरे बोट पण तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले आणि तिने त्या त्रासाने तिचे दोन्ही डोळे जोराने बंद करून टाकले आणि ती आह्ह्ह हाह्ह हाह्ह औऊ अह्हह उफ्फ्फ उफ्फ्फफ्फ्फ्फ अह्हह उफ्फ्फ अहःह अह्ग्ग अह्छ्ह करू लागली होती. आणि माझे दोन्ही बोट तिच्या पुच्ची च्या आत मध्ये पोचले होते.

तेव्हा ती एकदम अचानक ओरडू लागली आह ह्ह्ह अह्छ्ह हाह्ह ऐई अह्हह ऐई हाह्ह आणि मग मी खाली पहिले तर माझ्या हाता ला रक्त लागले होते. बहुतेक तिच्या पुच्ची ची सील तुटली होती आणि मग मी तिला कीस केली आणि मग मी तिचे बॉल दाबू लागलो. मग मी तिला म्हणले कि कि बेबी आता मला तुला जवायचे आहे, तर ती म्हणाली कि जानू मी तर कधी पासून तुझ्या कडून जवून घ्यायला बसली आहे. आज पासून मी फक्त तुझी आहे आणि तुला पाहजे तसे तू मला ठोकू शकतो आहेस आणि मग तिने मला एकदम जोराने तिच्या बाहो मध्ये पकडले आणि मग ती तिची पुच्ची माझ्या लांदाव्र वर खाली करून ती घासू लागली. मग मी तिची तहानलेली पुच्ची पहिली तर ती खूप कामुक दिसत होती आणि ती तिची जवाजवी करून घ्यायला एकदम तडपू लागली होती. मग तिने माझा लंड थोडा हलवून कीस केली आणि त्याला परत उभे करून टाकले. मग मी बेड वर जाऊन बसलो.

मग मी तिच्या गांडी च्या खाली एक उशी ठेवली जेणे करून तिची पुच्छी आता माझ्या समोर एकदम उघडली होती. मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर घासणे चालु करून टाकले आणि तिने तिच्या मुठी मध्ये बेड शिट पकडून ठेवली होती आणि तिने तिचे डोळे बंद करून टाकले होते. मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची च्या तोंडा वर ठेवला आणि मग तिच्या पुच्ची चे ओठ पसरवले आणि मग हळू हळू कुरवाळू लागलो.

आता तिचे श्वास वर खाली होऊ लागले होते आह्ह हाह्ह्ह ऐई हाह्ह आकाक्क अह्हह अह्हह अम्म्म औऔउ हाहाह उऔऔ हाह्ह आणि ती तिच्या हाताने तिची पुच्ची पसरवू लागली होती आणि दुसऱ्या हाताने ती तीचे बॉल दाबू लागली होती अन मग मी थोडे दाबले तर मी हळू हळू दाबत दाबत मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला आणि मग मी थांबलो आणि मग ती पण ओरडू लागली होती आह्ह हाह्ह ऐईइ अह्हह माई मेले मी आह्ह्ह अह्छ्ह बस्स्स स्श्ह स्ब्सब्स्ब आह्ह्ह बस्स जरा हळू हळू कर ना मला खूप दुखू लागले आहे, प्लीज माझ्या वर जरा तरी द्या कर उफ्फ्फ आऐईई ग्गग्ग मेले मी.

मग मी माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले आणि मग मी काही वेळ थांबून मग तिचा त्रास कमी होतो त्याची वाट पाहू लागलो. जेव्हा मला तिचा त्रास कमी वाटला तेव्हा मी चांगली संधी पाहून एक जोराने धक्का मारला ज्याने माझा अर्धा पेक्षा जास्त लंड तिची पुच्ची चिरून तिच्या आत मध्ये घुसला आणि ती त्रासाने एकदम तडपू लागली होती. तेव्हा तिने मला थांबायला सांगितले आणि मी पटकन थांबलो नी तिला कीस केली आणि आता तिचे डोळे पाण्याने भरून गेले होते, तिच्या चेहर्या वर खूप घाम फुटला होता आणि तिला खूप त्रास होतो आहे असे वाटत होते. तरी तिने मला काही वेळाने स्माईल दिली आणि मग मला म्हणाली कि आता ठोक मला माझ्या राजा.

मग मी परत एक वेळा धक्के मारायला सुरु केले आणि मग मी तिला काही वेळ पर्यंत ठोकू लागलो आणि ती आह हाह्ह हाह्ह अहह औऊ अहह उऔउ ममं करून मोन करू लागली होती. मग काही वेळाने ती मला थोडी ठीक लागली तेव्हा मी तिला एक जोराने धक्का मारला आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची च्या आत मध्ये घुसला होता. ती त्या त्रासाने धडपडू लागली आणि मग मला तिच्या पासून दूर करू लागली. मग मी थोडे थांबून तीला कीस केली आणि मग हळू हळू लंड बाहेर आत करू लागलो होतो. ती माझ्या दर एक धक्क्याने आह्ह अह्हह हाह्ह करीत होती आणि मग तिने मला माझे धक्के ची स्पीड वाढवायला सांगितले आणि मग मी तिला एकदम जोर जोराने धक्के मारू लागलो होतो आणि तिला खुप चांगले ठोकू लागलो होतो.

मग मी  तिच्या बॉल ला धक्के देताना चावू लागलो होतो आणि तिचे डोळे तेव्हा बंद होते आणि तिचे हात माझ्या केस मध्ये होते आणि मी तिच्या बुब्स वर कीस करता करता तिला हळू हळू धक्के मारून जवत होतो आणि ती मला पूर्ण साथ देऊ लागली होती. मग मी माझी स्पीड वाढवू लागली आणि मग जोर जोराने ठोकू लागलो नी ती जोर जोराने आवाज करू लागली होती.

मी तिला खूप चांगल्या रिती ने ठोकत होतो अन मग काही ठोके देऊन मला समजले कि माझे वीर्य निघणार आहे आणि मग मी तिला सांगितले तर ती म्हणाली कि तुझा काम रस माझ्झ्या पुच्ची मध्ये टाकून दे आणि मग मी टाकून दिला. मग मी काही ठोके देऊन सर्व माल आत मध्ये काढून टाकला आणि ती तिच्या चेहऱ्या वरून एकदम तृप्त दिसत होती. आता आम्ही एक मेकला चिटकून कीस करू लागलो हू आणि मी तर तिला एकदम वेडा होऊन कीस करीत होतो आणि मग मी तिला हग केली आणि मग त्या एका बेड वर आम्ही दोघे एक मेकाच्या बाहो मध्ये बाहे ठेऊन पडून राहिलो आणि मग आम्हाला काही समजले नाही कि आम्हाला कधी झोप लागली.