शेयरिंग ऑटो मधील धमाल

आज मला ऑफिस ला जाण्यासाठी खूपच वेळ झाला होता. रोज सकाळची ७ ची बस पकडणारा माणूस आज ८ वाजले तरी अजून बस स्टॉप ला पोहोचलो नव्हतो. कसाबसा आवरून मी धावतच मी बस स्टॉप ला गेलो. बस स्टॉप वरची गर्दी बघून मी हबकलो. ती गर्दी बघून मला लक्षात आले कि मला आता बस काही मिळणार नाही. त्यामुळे मी शेयरिंग च्या ऑटो ने जायचे ठरवले.

तिकडे पण खूपच जास्त गर्दी होती. कॉलेज ची ती वेळ असल्याने कॉलेज च्या मुला मुलींची खूप च जास्त गर्दी होती. मी कशी बशी एक ऑटो पकडली आणि त्यात बसलो. तीन लोक बसणाऱ्या ऑटो मध्ये शेयरिंग मुले ते लोक चार लोक बसवत असत. त्यामुळे बसण्यास खूपच अडचण होत असे. पण त्याला काहीच इलाज नव्हता. सगळेच दाटीवाटीने बसले होते.

मी सगळ्यात कोपऱ्यात बसलो होतो. माझ्या मागोमाग तीन मुली त्यात बसल्या. आमची ऑटो भरली आणि आम्ही चाललो. त्यातील त्या दोन मुली आकाराने थोड्या जाड होत्या त्यामुळे मला व माझ्या शेजारी बसलेल्या मुलीला असण्यास खूपच अडचण निर्माण होत होती. पण काही पर्याय नव्हता.

शेयरींग ऑटो मध्ये एक पुढे व एक मागे अश्या पद्धतीने बसले तर जागा होते. त्यामुळे मी पुढे सरकून बसलो होतो व माझ्या शेजारील मुलगी मागे. मी पुढे बसलो असल्याने माझ्या डाव्या हाताचे कोपर मागे तिच्या तिचं छाती पर्यंत आले होते. मला अश्या प्रवासाचा फार काही अनुभव नव्हता. त्यामुळे माझ्या शेजारी एखादी मुलगी इतकी खेटून बसली आहे या कल्पेनेनेच माझ्या मानत आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या होत्या.

आमचे अंतर तसे जवळपास तासाभराचे होते. अडचण जास्तच होत असल्याने माझ्या शेजारी बसलेली मुलगी माझ्या अंगावरच जरा कमी पडली होती. त्यामुळे माझ्या हाताचे कोपर आता तिच्या छातीला लागू लागले होते. माझ्या कोपराला तिच्या छातीचा स्पर्श होताच मी गरम झालो. सुरवातीस चुकून लागले असेल अश्या विचाराने मी काही हालचाल केली नाही.

थोड्या वेळांने ती अधिकच पुढे सरकली. मघापासून चुकून लागणारे माझे कोपर आता पूर्णपणे तिच्या छातीवर जाऊन बसले होते. पण अजूनही ते मुद्दाम आहे कि नाही हे समजण्यास मला मार्ग नव्हता. पण मला आता त्याची फिकीर नव्हती. मी हळू हळू आता माझा हात मागे घेऊ लागलो. माझे कोपर मी तिच्या छातीवर गोलगोल फिरवायला सुरवात केली. माझा आव असा होता कि हे चुकून होत आहे. पण शेवटी एखाद्या मुलीला तिला झालेला स्पर्श काहीही केले तरी समजतोच.

थोडा वेळ मी तसेच करत होतो. आता माझे धाडस वाढले. मी माझे कोपर तिच्या छातीवर दाबू लागलो. ती काहीच बोलली नाही. मला समजले होते आता कि तिला पण मी जे काही करत आहे ती तिला आवडू लागले होते. मी माझ्या कोपराची ताकद वाढवली होती. आणि तिचे उरोज मी मागे ढकलत होतो. माझी नजर मी मुद्दाम दुसरीकडे ठेवली होती. जेणे करून काही झालेच तर माझे काही लक्ष नाही असे मला दाखवता येईल.

मी खूप वेळ असे तिला कोपराने दाबत होतो. माझा सोटा तर केव्हाच कडक होऊन वर खाली करत होता. माझ्या कोपराला आता तिच्या उरोजांची टोके स्पष्टपणे लागल्याचे जाणवत होते. तिचे स्तनाग्रे ताठ झालेत हे मला समजले होते. माझ्यासाठी हा सिग्नल च होता. मला जे समजायचे होते ते मी समजलो होतो.

त्यामुळे माझे धाडस आता वाढले होते. मी माझ्या दुसरा हात हळूच मागे घेतला व हाताची घडी घालून मी बसलो. हाताची घडी घातल्याने माझ्या डाव्या हाताचे कोपर तिच्या छातीवर होते तर माझ्या उजव्या हाताचा पंजा आतल्या बाजूने तिच्या दुसऱ्या उरोजा जवळ आला होता. तिने तिची बॅग तिच्या शेजारच्या मुलीच्या बाजूला ठेवली असल्याने त्यांना इकडे काय चालू आहे ते समजायचा प्रश्नच नव्हता.

माझे कोपराने तिचा एक उरोज दाबणे चालूच होते. आता मात्र मी माझा उजवा हात हळू हळू तिच्या दुसऱ्या उरोजांकडे नेण्यास सुरवात केली. मी सुरवातीस खड्यात ऑटो गेल्यावर एकदम धक्का लागल्या सारखे केले आणि माझा हात सरळ तिच्या उरोजावर नेवून आदळला. तिचे उरोज तर भलतेच कडक होते. गोलाकार असलेले तिचे उरोज माझ्या हाताने जागचे हलले होते. ती काही बोलली नाही.

मी मग हळू हळू माझा हात अधिकच जवळ नेला. एक एक बोट मी तिच्या छातीवर ठेवू लागलो. ती शांत च होती आणि माझे धाडस त्यामुळे वाढत होते. सुरवातीस मी दोन च बोटे तिच्या छातीवर नेली आणि हळू हळू खड्यांचा आधार घेत फिरवू लागलो. ती विरोध करत नाही हे बघून मग मी माझा पूर्ण पंजा तिच्या उरोजावर ठेवला. पण मी अजूनही तिचे उरोज दाबले नव्हते.

थोडा वेळ मी तसाच थांबलो. पण आता मात्र मला थांबणे शक्य नव्हते. मी हळूच अलगद तिचा उरोज दाबला. ती हळूच जागची हलली. तिने माझ्याकडे कटाक्ष टाकला आणि सूचक नजरेने मला खुणावले. मला जे समजायचे होते ते समजले. मी लागलीच तिचा उरोज दाबू लागलो. ती मला आता प्रतिसाद देऊ लागली.

नेमका तेव्हाच पाऊस चालू झाला आणि त्यामुळे तिने तिचे जाकीट काढले आणि तिचे अंग झाकून घेतले. त्यामुळे माझा तिच्या जॅकेट मध्ये जाऊन लपला. माझ्यासाठी हा सुवर्ण क्षण च होता. माझी मांडी पण तिच्या जॅकेट ने पूर्ण झाकून गेली होती.

मी तिचे दोन्ही उरोज आता माझ्या हाताने दाबू लागलो. माझ्या त्या हाताच्या जादुई स्पर्शाने ती आता पूर्णपणे गरम झाली होती. तिच्या टीशर्ट मधून तिचे स्तन बाहेर येण्यास उत्सुक होते. माझ्या हाताला तिच्या दोन्ही स्तनांची स्तनाग्रे ताठ झालेली जाणवत होती.

मी मग माझा हात सरळ तिच्या टीशर्ट मध्ये घातला आणि तिच्या ब्रा वरून माझा हात फिरवत तिचे स्तन कुस्करु लागलो. तीने थोडीशी जागा बदलली आणि माझ्या कडे तोंड करून ती तिरकी बसली. मी तिचा हात घेतला आणि माझ्या मांडीवर ठेवला. तिला समजण्यासाठी तेवढे पुरे होते. तिने माझ्या मांडीवरून हात फिरवत फिरवत माझ्या सोट्याकडे नेला.

तिच्या स्पर्शाने माझ्या हत्याराने सलामी दिली होती. त्याला निकर मधून कधी एकदा बाहेर पडतो असे झाले होते. तिने तिचा हात माझ्या सोटयावर फिरवायला सुरवात केली. मी पण आता पूर्णपणे गरम झालो होतो.

मी तिच्या ब्रा मध्ये माझा हात कोंबला आणि तिचे स्तन कुस्करु लागलो. माझ्या हाताच्या सरळ स्पर्शाने मी अधिकच तप्त झाली. तिने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि माझा सोटा निकर मधून बाहेर काढला.

मी इकडे तिचे स्तन कुसरकरत होतो आणि तिकडे ती माझा सोटा तिच्या हाताने हलवत होती. रस्त्यावर खड्डे खूप जास्त असल्याने आमचे काय चालूं आहे हे कोणालाही समजायचा प्रश्न नव्हता. आम्ही आमच्यातच गुंग झालो होतो.

माझ्या सोट्याचे कातडे मागे पुढे करून ती मला जास्त गरम करत होती आणि मी तिची स्तनाग्रे माझ्या हाताच्या चिमटीत पकडून त्यांना जमेल तसे बाहेर ओढायचा प्रयत्न करत होतो.

ती तिला हळूच तिच्या पॅण्ट ची चेन काढण्यास सांगितले. ती पण खूपच गरम झाली असल्याने तिने अजिबात नाटक न करता हळूच तिच्या पॅण्ट ची चेन काढली. तिची फुलाफुलाची निळ्या रंगाची निकर बघून मी वेडापिसा झालो. मी माझा हात तिच्या पॅण्ट मध्ये घातला आणि तिच्या निकर वरून माझा हात फिरवू लागलो.

माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिची योनी फुगीर झाली. जसजसा माझा हात तिच्या योनिवरून वरखाली होत हतोय तस तसे तिची योनी ओली होत होती. ओली योनी तिची निकर ओली करत होती. ती जेवढी जास्त गरम होत होती तितक्या जास्त आवेगात ती माझा सोटा अधिक जोरात हलवत होती.

थोडावेळ तिच्या योनीला निकर वरून मालिश केल्यावर मी आता माझा हात तिच्या निकर मध्ये घातला. तिने तिच्या योनीचे केस अजिबातच कापलेलं नव्हते. तिच्या केसाळ योनीतुन माझ्या हाताने तिच्या योनी पर्यंतचा मार्ग शोधून काढलाच आणि मग मी तिच्या योनिवरून सरळ हात फिरवू लागलो. तिच्या योनीचे पदर माझ्या बोटाला स्पष्ट्पणे जाणवत होते.

मी हळू हळू करत तिच्या योनीच्या भोकात माझे एक बोट सारले. तिची थोढीशी चुळबुळ झाली पण ती लगेच शांत बसली. मी तिचे योनिचे भोक थोडे मोठे केले आणि अजून एक बोट तिच्या योनीत सारले. दोन बोटे मी तिच्या योनीत घातले आणि हळू हळू करत त्यांना जमेल तितके आत घालू लागलो. थोड्याच क्षणात माझी दोन्ही बोटे पूर्णपणे आत गेली.

मी माझी बोटे आता मागे पुढे करू लागलो आणि इकडे ती अजूनही माझा सोटा जोरजोरत हलवत होती. आम्ही दोघे पण एकमेचे हस्तमैथुन करत होतो. आम्हाला हे सगळे अश्या प्रकारे जे चालू आहे ते नवीनच होते. माझ्या मागे पुढेच होणाऱ्या बोटांच्या घर्षणाने तिची योनी झिरपू लागली होती. तिची निकर पूर्णपणे ओली चिंब झाली होती.

थोड्याच वेळात तिच्या योनीतुन फवारा बाहेर पडला आणि इकडून माझ्या स्टोयातून वीर्याची चळकांडी बाहेर पडली. आम्ही लागलीच पॅण्ट ची चेन लावली आणि गप बसलो. आमच्या स्टॉप वर उतरल्यावर आम्ही एकमेकांचे फोन नंबर घेतले आणि तिथून पुढे आम्ही लॉज ला जाण्याचे रतिब च लावले.