सेक्सी सावत्र मुलीची योनी काढली ठोकून

मित्रानो नमसकार. माझे नाव राकेश आहे. मी सहा फूट उंच आहे. मी नियमितपणाने जिम ला जातो आणि त्यामुळे माझी तब्येत खुप चांगली आहे. माझी शरीरयष्टी पिळदार आहे. मी समोरच्याला घायाळ लगेचच करू शकतो हे मला माहित आहे.

माझी दोन लग्ने झाली आहेत. याचे कारण म्हणजे मी पहिल्या पत्नीपासून दिवरोस घेतला होता. त्याचे कारण पण तसेच होते. मी जेव्हा तिच्याशी लग्न केले होते ते खरे सांगायचे तर तिच्या शरीराकडे बघून केले होते. तिचे नाव सोनल होते. सोनल दिसायला कडक पीस होती. तिचे ते डोळे, तिचे नाक, तिचा गोरा वर्ण, केस मागे ओढून बांधायची सवय, कानात नेहमी मोठे घातलेले डूल यामुळे तिचा चेहरा उठून दिसे.

तिच्या गोऱ्या चेहऱ्याला तिचे नाजूक गुलाबी ओठ खुलून दिसत असत. तिची छाती म्हणजे नारळ कापून त्याच्या वाट्या लावल्या आहेत कि असे वाटे इतके ते गोलाकार होते. तिची छातीच तर होती जी मी पाहून तिच्याशी लग्न केले होते. तिच्या गांडीच्या घेतला जगात तोड नसेल असेच मला वाटत होते. अशी हि सोनल मी माझी बायको म्हणून घरी आणली खरी पण माझे सगळे इरादे तिने बाद केले.

मला जितका संभोगात रस होता त्याच्या उलट ती होती. तिला स्माभोगात अजिबात रस नव्हता. त्यामुळे मी तिला जेव्हा संभोग बद्दल विचारले तेव्हा तिने मला सरळ उडवून लावले. त्यामुळे माझा हिरमोड झाला होता. कसे बसे काही वर्षे मी तिच्या सोबत काढली पण मग मी तिच्याशी फारकत घेतली.

माझी दुसरी बायको जी होती ती विधवा होती. तिचे नाव निशा होते. ती दिसायला खूपच देखणी होती. तिचे पण ते दुसरे लग्न होते. पण यात अडचण एक होती ती म्हणजे तिला एक मोठी मुलगी होती. पण मला त्याची काही अडचण नव्हती. कारण मला निशा आवडली होती आणि मग आम्ही लग्न केले. माझे आणि निशाचे संबंध खूपच चांगले होते.

मला जे पहिल्या बायको पासून मिळाले नव्हते आणि तिला जे हवे होते ते सगळे आम्ही एकमेकांना देत होतो. पण मित्रानो खरे सांगू का. आपण पुरुष साले पहिल्यापासूनच  नालायक असतो. आपल्याला जे मिळते ना त्या पेक्षा जे मिळत नसते त्याच्याच मागे आपण जास्त असतो. मी पण त्याला अपवाद नव्हतो आणि माझ्या बोलण्याचा सगळा रोख हा निशा च्या मुलीकडे आहे.

तिचे नाव प्रिया होते. प्रिया कॉलेज ला होती. प्रिया दिसायला म्हणाल तर निशा पेक्षा पण कमालीची देखणी होती. वयात आलेले सगळे नैसर्गिक बदल तिच्यात जाणवत होते. छाती अशी काही बाहेर आलेली होती ती कोणी जर नाही दाबली तर तिचे काही खरे नाही असे होते. ती चालताना तिची छाती अशी काही वर खाली उडत असे कि ते बघून इकडे माझी हालत बेकार होत असे.

लग्न झाले नसल्याने तिच्या अंगावर अजिबात अतिरिक्त चरबीचा थर नव्हता. त्यामुळे तिची छाती अजून जास्त उठून दिसत असे. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती. ती कामलीची व्यवस्थित राहत असे. तिला सगळे ड्रेस खूप छान दिसत. मग ते मॉडर्न असो अथवा पारंपरिक. तिच्या कमरेला बघून तिच्या सिंहकटी बांध्याचा अंदाज येत असे. तिची गांड म्हणजे एक संशोधनाचा विषय होता.

अशी हि प्रिया माझ्याशी खूपच लाडीकपणे बोलत असे. कधी कधी ती माझ्या इतकया जवळ येत असे कि तिला बघत बघत माझा सोटा कधी मोठा होत असे ते माझे मला समजत नसे. शेवटी तिला पण तो माझा पुरुषी स्पर्श आवडत असेल असे मला वाटत होते. पण कधी आम्ही दोघे त्या विषयावर एकमेकांशी बोललो नव्हतो. पण मला हे नक्की माहित होते कि तिचा कोणी तरी बॉयफ्रेंड आहेच.

एकदा मी आणि ती असेच बोलत बसलो असताना ती कोणाशी तरी मोबाईल वर चॅटिंग करत असताना तिच्या डोळ्यातून पाणी येत असल्याचे मी बघितले. ते बघून तिला मी म्हणालो “प्रिया काय झाले? तू का  रडत आहेस?”

माझे वाक्य ऐकून ती भानावर आली मला म्हणाली “तुम्हाला तर मी सगळे सांगते. आज अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते. माझा एक बॉयफ्रेंड आहे. आम्ही खूप जवळ होतो. पण त्याचे म्हणणे असे आहे कि मी त्याला खुश करू शकत नाही.”

ते ऐकून मी त्याला म्हणालो “का असे काय हवे आहे त्याला?”

“मी पण तेच म्हणते. मी तर त्याला माझ्या परीने खुश करत असतेच. त्याला पाहिजे ते सगळे शारीरिक सुख देते तरीही तो माझ्याशी खुश नाही आहे. मला समजत नाही कि मी काय करू ते?” ती मला म्हणाली.

त्यावर मी लगेच तिला म्हणालो “हे बघ प्रिया. तू तर दिसायला खूपच देखणी आहेस आणि मला जितके माहित आहे तितकी तुझी फिगर पण कामलीची मादक आहे. मग ते तुझी छाती असेल कि तुझी गांड असेल. तू कामलीची मादक तर आहेच. पण त्याचा अर्थ असा नाही कि तू बेड मध्ये पण चांगली असशीलच. सेक्स हे एक आर्ट आहे. ते जर नीट नाही केला तर समोरचा खुश होत नाही”

“म्हणजे काय करायला पाहिजे मी? काय चुकते आहे माझे नेमके?” ती मला म्हणाली.

त्यावर तिला मी म्हणालो “हे मी असे कसे सांगू शकेल. जोवर मी तू काय करते नेमके ते मला समजत नाही”

असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी तुम्हाला  सगळे करून दाखवते. मग तुम्हीच सांगा मला कि मी काय चुकत आहे ते”

असे म्ह्णून ती बघता बघता माझ्या जवळ आली देखील. ती माझ्या जवळ येताच ती मला चिकटून बसली. ती माझ्याकडे रोखून बघू लागली. तिचा तो मादक कटाक्ष बघून मी गरम झालो. तिने मला तिच्या जवळ ओढले आणि माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि ती माझे स्मूचिंग करू लागली. तिचे ते नाजूक ओठ माझ्या तोंडात येताच मी वेड्यासारखे तिच्यावर तुटून पडलो.

किसिंग करत करतच आम्ही एकमेकांचे कपडे काढू लागलो आणि बघता बघता आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो वयात आलेला कमालीचा मदमस्त देह बघून मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. मी तिला माझ्या जवळ ओढून घेतले आणि तिच्या शरीरावरुन हात फिरवू लागलो. ती पण माझ्या भारदस्त छातीवरून तिचा हात फिरवू लागली होती. तिला पण माझा देह आवडला होता आणि ती कामलीची गरम झाली होती.

ती माझ्या मांडीवरच बसली होती आणि तिची गांड माझ्या सोटयावर होती. जशी जशी तिची हालचाल होत होती तसे माझा सोटा अधिकाधिक कडक होत होता आणि तिच्या गांडीत जाऊ बघत होता. तिची छाती माझ्या तोंडा जवळ होती. तिची छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो होतो. तिची छाती दाबून दाबून तिला मी जमेल तितके गरम करत होतो.

तिचे पुढे आलेले निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन घेऊन चोकू लागलो. मनुक्या सारखे तिचे निप्पल्स मी चोकून चोकून खूपच जास्त बाहेर ओढून काढले होते. ती पण माझ्या परफॉर्मन्स ने खुश होत होती. तिने मग मला बाजूला केले आणि खाली गेली. माझा सोटा तिने तिच्या हातात घेतला आणी ती त्याला तिच्या हाताने चोळू लागली.

तिचा हात खूपच नाजूक होता. ती त्याला एकसारखे वर खाली करत हालवत होती. त्यामुळे तो अजून जास्त मोठा झाला होता. तिने मग त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. ती त्याला असा काही चोकू लागली होती कि मला ते बघून खूपच आश्चर्य वाटले. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकला आणि मग ती बाजूला झाली.

माझ्या उभ्या सोट्यावर ती तशीच पुढे येऊन बसली. हळू हळू करत तिने  तिची योनी अश्या बेताने माझ्या सोट्यावर ठेवली कि माझा सोटा हळूच तिच्या योनीत गेला. बघता बघता माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या योनीत गेला. ती हळू हळू करत वर खाली माझ्या सोटयावर बसू लागली आणि माझा सोटा आपसूकच माझा सोटा तिच्या योनीत आत बाहेर होऊ लागला.

तिची छाती माझ्या तोंडात  येत होती आणि मध्ये मध्ये तिचा  उपभोग घेत तिच्या योनीला माझ्या कमरेला खालून उचलून तिची योनी मारत होतो. काच काच करून खूप वेळा तिला मी ठोक ठोक ठोकले आणि शेवटी तिच्या योनीत मी माझे सगळे वीर्य सोडून टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे तिला मी ठोकून काढले आणि तेव्हापासूनच तिने तिच्या बॉयफ्रेंड शी ब्रेकअप केले आणि ती रोजच माझ्याकडून ठोक ठोक ठोकून काढून घेऊ लागली होती.

घरी दोघेच असल्याने मी तिला पाहिजे तेव्हा उपभोगू शकत होतो आणि तिला पण घरच्या घरी तिची खाज  भागवली जात असल्याने ती पण खूप खुश होती.