टेरलिंग चे काम खूपच छान

मी एका सध्या किराणा मालाच्या दुकानात कामला होतो. महिन्याचा एकूण खर्च जाता मला फार काही रक्कम शिल्लक टाकता येत नसे. त्यामुळे माझे या कामात तसे लक्ष लागायचेच नाही. मी नेहमी विचार करत असे कि आपण काही तरी वेगळे करावे.

मी एकदा असाच माझ्या मित्रांसमवेत बोलत बसलो होतो. बोलण्याच्या ओघात मला माझा एक मित्र म्हणाला “अरे मनोज तू एवढं दिवसभर दुकानात उभा राहून काम करतो. तुला कंटाळा नाही का येत?”

“येतो ना. पण मी तरी काय करणार. मला पण बैठे काम हवे आहे. पण नेमके काय करावे हे मला समजत नाहीये.” मी म्हणालो.

“अरे माझ्या ओळखीचे एक टेलर आहेत. त्यांचे टेलरिंग चे मोठे दुकान आहे. त्यांना एक मुलगा हवा होता. तुला हवं तर मी त्यांच्याशी बोलू का? पगार किती मिळेल माहीत नाही पण तुला बैठे काम मात्र नक्की मिळेल” तो म्हणाला.

“हो हो जरूर विचार” मी त्याला सांगितले आणि आमही निघालो.

दुसऱ्याच दिवशी मी त्या टेलर च्या दुकानात गेलो. तो लेडीज टेलर होता. दुकान तसे मोठे होते पण हा एकटाच काम करत बसलेला होता. मी माझी ओळख करून दिली. माझ्या आधीच्या कामाबद्दल त्याने मला विचारून घेतले. कामाची वेळ आणि पगार इत्यादी ठरवून मी काम करण्यास होकार दिला.

ठरल्या प्रमाणे मी दुसऱ्याच दिवशी कामावर रुजू झालो. कधी नव्हे ते मला कामाच्या ठिकाणी बसायला मिळणार होते म्हणून मी मनातून खूपच खुश झालो होतो.मी हळू हळू गोष्टी शिकत होतो. त्याचा व्यवसाय चांगला चालत होता. त्याच्याकडे येणाऱ्या बायका आणि मुली या उच्चभ्रू घरातील जास्त असायच्या. त्यांचे ड्रेस, त्यांची फॅशन इत्यादी बघून माझी डोळे दीपत असत. कोणाला कमरेच्या खाली साडी लागायची तर कोणाला उरोज उठून दिसायला पाहिजे असायचे. असे एक ना अनेक लडतरी असायच्या.

मी सुरवातीस छोटे मोठे कपड्याचे तुकडे करून देत असे. हळू हळू मी माप कसे घ्यायचे ते पण शिकू लागलो. माप घेताना काय काळजी घ्यायची आणि काय करायचे हे मला त्यांनी समजावून सांगितले होते. शक्यतो बायका त्यांचा एखादा जुना ड्रेस मापासाठी घेऊन येत असत. आणि त्यावरूनच आम्ही त्यांचे नवीन ड्रेस बनवून देत असू.

काही गिऱ्हाईक वारंवार येत असत. त्यातच एक होती ती म्हणजे निशा. निशा बऱ्यापैकी सारखी आमच्या दुकानात येत होती. विविध प्रकारचे ड्रेस आणि ब्लाउज ती आमच्याकडून शिवून घेत असे. हळू हळू माझी देखील तिच्याशी ओळख झाली होती. अधूनमधून आमचे बोलणे होत असे. त्या दिवशी मी असाच दुकानात एकटाच बसलो होतो आणि निशा आली.

“अरे हे काय मनोज आज दुकानात एकटाच कसा काय?” तिने मला विचारले.

“मालक बाहेर गेलेत” मी म्हणालो.

तिने एक ड्रेस शिवायला टाकला होता आणि घेऊन पण गेली होती. त्याबद्दल तिला विचारायचे होते. मी थोडा घाबरलो. मला वाटले काही चूक तर झाली नाही ना.

“हा माझा ड्रेस कोणी शिवला आहे?”ती म्हणाली.

मी म्हणालो “मीच शिवला आहे. काही चूक झाली का?”

“अरे नाही नाही. उलट इतका छान शिवलाय ना कि काही विचारू नको. जे ते मला विचारत आहे की कोणी ड्रेस शिवला म्हणून.आणि मला देखील खूपच छान वाटला. म्हणून मी मुद्दाम सांगायला आले.”

मी आभार व्यक्त केले. पुढे अर्धा तास आम्ही अश्याच गप्पा मारत बसलो आणि ती निघून गेली.

साधारण तीस बत्तीस वयाची निशा दिसायला टंच होती. गावातील एका छान भागात एका अपार्टमेंट मध्ये ती आणि तिचा नवरा राहत होते. साडे पाच फूट उंच, काळे टपोरे डोळे, कमनीय बांधा लाभलेली स्त्री होती ती. लाल लिपस्टिक, डोळ्यावर गॉगल, अगदी कडक फिटिंग चे ड्रेस किंवा साडी हा तिचा नेहमीच पेहराव असे. नेहमी ती नीटनेटकी राहत असल्याने तीला बघितला कि छान वाटत असे.

एके दिवशी ती दुकानात आली आणि दुकान मालकाला म्हणाली “अहो, मला घागरा आणि पोलक शिवायचे आहे. पण माझ्याकडे तसा कोणताच ड्रेस नाही. तेव्हा तुम्ही माझे अंगावर माप घ्याल का?”

“हो घेऊ ना” तो म्हणाला.

“पण आता मला वेळ नाहीये. माझ्या घरी जर तुम्ही मनोज ला दुपारी पाठवले तर बरे होईल. कारण त्याचे फिटिंग खूपच छान आहे. त्यामुळे त्यानेच माझा ड्रेस शिवायला पाहिजे” ती म्हणाली आणि मालकाने होकार दिला.

ठरल्याप्रमाणे मी निशा च्या घरी दुपारी गेलो. अतिशय उच्च भागात तिचा फ्लॅट होता. मी घरी पोहोचलो आणि तिने मला आत घेतले आणि मला दार लावायला सांगितले. “थांब हा मनोज मी आलेच” असे म्हणून ती आत गेली.

येताना तिने तिच्याकडे असलेला एक जुना पुराना ड्रेस आणला होता. “हे बघ मला अगदी असाच ड्रेस हवा आहे” ती म्हणाली आणि मला ड्रेस दाखवला. तो ड्रेस जुना असल्याने त्याचे माप घेता येऊ शकत नव्हते. म्हणूनच तिने मला घरी बोलावले होते.

“चल मनोज माझे माप घे” असे म्हणून ती उभी राहिली.

अंगावर माप घेण्याचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता. निशा सारखी बाई माझ्या समोर होती. माझ्यावर दडपण तर होतेच पण मनात उकळ्या देखील फुटत होत्या. तिने निळ्या रंगाची साडी घातली होती.

“तुम्हाला जर त्या ड्रेस सारखे फिटिंग हवे असेल तर एक तर ड्रेस तसा घालावा लागेल किंवा हि साडी तरी तशी करावी लागेल” मी म्हणालो.

त्या ड्रेस मध्ये बेंबी उघडी दिसायची आणि ब्लाउज पण तंतोतंत घट्ट बसायचे.

“अरे मग कर ना. त्यात काय एवढे” ती म्हणाली आणि तिने तिची साडी खाली घेतली. एका क्षणात तिची खोलगट बेंबी उघडी झाली. माझ्या काळजात धस्स झालं. मी माप घेऊ लागलो. माप घेता घेता तिच्या पोटाला अंडी कमरेला स्पर्श होऊ लागला. तिच्या नितंबावरुन हलकाच हात फिरू लागला. मी मापांची नोंद वहीत करत होतो. पण माझे लक्ष पूर्ण उडाले होते. मला फक्त तिचे उघडे पोट दिसत होते.

तिला अजून खाली ड्रेस हवा होता. म्हणून तिने अजून खाली साडी सरकवली. जवळजवळ तिच्या कमरेच्या देखील खाली साडी आली होती. मागून बऱ्यापैकी तिचे नितंब अर्धवट दिसण्याचा अवस्थेपर्यंत आले होते. मला काही समजेना झाले होते. तिच्या साडीचा पदर केव्हाच पडला होता. मी माप घेण्याचा नादाने तिच्या अंगाच्या विविध भागांना स्पर्श करत होतो. काही वेळा मी मुद्दाम स्पर्श करत होतो. तिला ते समजायचे पण ती काही बोलत नव्हती. ते बघून माझे धाडस अधिकच वाढत होते.

मी तिच्या ब्लाउज चे माप घेऊ लागलो. तिचे वक्राकार उरोज बघून माझा सोटा कधीच कडक झाला होता. गोलाकार उरोजांचे माप घेताना माझा हात त्यांना लागला आणि म्हणालो “सॉरी हा”.

“अरे सॉरी काय बोलतोस. असुदे” ती म्हणाली.

मी तिच्या मागे उभा होतो. मागून मी माप घेत होतो. ती म्हणाली “मला ना मुवि मध्ये दाखवतात तसे ब्लाउज चे फिटिंग हवे आहे. त्या नट्यांचे उरोज कसे दिसतात बाहेर तसे.”

“अहो मॅडम मग त्यासाठी उरोज कडक झालेले पाहिजेत. म्हणजे मग तसे माप घेता येईल. नाही तर मग माप चुकेल” मी म्हणालो.

“त्यासाठी काय करायचे? काय पण कर मला तसेच फिटिंग हवे आहे” ती म्हणाली.

“माझ्याकडे उपाय आहे. पण तुम्ही मला चुकीचे घेणार नसेल तर सांगतो” मी म्हणालो. तिच्या होकारावर मी म्हणालो “तुम्ही तुमचे उरोज थोडे दाबायला सुरवात करा. थोड्यावेळाने ते कडक झाले कि मी माप घेईन”

तिने होकार दिला आणि माझ्या समोरच ती स्वतःचे उरोज दाबून घेऊ लागली. जसे पाहिजे तसे ते कडक होत नव्हते त्यामुळे ती म्हणाली “मनोज हे माझे मला काही जमेना. तू जरा मदत कर ना” असे म्हणून तिने माझे हात तिच्या उरोजांवर ठेवले.

गरम तव्यावर पाणी पडावे तशी वाफ माझ्या शरीरातून निघाली. मी ताबडतोब तिच्या उरोजांवरून पाठीमागून दाब देऊ लागलो. माझी ताकद आता वाढली होती. माप घेणायचा प्रकार आता रोमान्स मधे गेला होता. मागून मी तिला आता माझ्या मिठीत घेतले होते. माझा सोटा तिच्या नितंबावर घासत मी तिचे उरोज दाबू लागलो. माझे ओठ तिच्या  मानेवर सरसर फिरत होते. माझ्या गरम श्वासाने ती देखील तितकीच गरम झाली होती.

मी तिचे ब्लाउज आणि साडी काढून फेकले आणि तिला नागडी केली. आजवर मला इतका भारी आयटम ठोकायला कधी मिळला नव्हता. मी अधाशासारखा तिच्यावर तुटून पडलो होतो. माझे कपडे मी केव्हाच बाजूला काढून फेकले होते. मी पूर्ण अंगाचे चावे घेत सुटलो होतो. तिचे स्तनाग्रे करकचून चावताना होणार तिचा आवाज माझी ताकद कैकपटीने वाढवत होता.

एका क्षणात मी तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या गुलाबी योनीत माझा सोटा घातला. रानकुत्र्यासारखे मी तिच्या योनीची खांडोळी करत होतो. मागे पुढे बसणारे हिसडे तिला खूपच आनंद देत होते. काच काच काच काच…… मी थांबायचे नावच घेत नव्हतो. हिसड्यावर हिसडे देऊन झाल्यावर माझे वीर्यपतन कधी तिच्या योनीत झाले हे मलाच समजले नाही. माझा सोटा जूनही कडक च होता. मी त्या गळलेल्या अवस्थेतहि तिला हिसडे देतच होतो. शेवट खूप वेळाने आम्ही बाजूस झालो. तिथून पुढे मी निशाचा प्रत्येक ड्रेस मी तिच्या घरी जाऊनच माप घेऊन शिवू लागलो.