ते आठ दिवस प्रणयाचे

आमच्या शेजारी मीना राहत होती. मी बारावीत शिकत होतो. मीनाची बारावी  झाली होती. ती कोणत्यातरी कंपनीत जॉब करीत होती. माझ्यापेक्षा ती दोन वर्षांनी मोठी होती. माझे वय अठरा पूर्ण होते.

मीना यौवनाने काठोकाठ भरलेली होती.. दिसायला अतिशय सुंदर देखणी होती. तिच्या मोठ्या काळ्याभोर डोळ्यात वेगळेच कमालीचे आकर्षण होते. तिचे उठावदार उरोज पाहून मन वेडे होत होते. नाजूक कंबर आणि नितंब डेरेदार आणि गोलाई मस्त पैकी दिसत होती. ती मला खूप आवडत होती, पण माझ्या मनातील भावना तिच्यासमोर व्यक्त करायला भीती वाटत होती. मीना मोकळ्या स्वभावाची होती,

माझ्याशीही ती अगदी हसत खेळत बोलत असत. जेंव्हा ती माझ्याशी बोलायची तेंव्हा माझी नजर फक्त तिच्या उरोजावर खिळलेली असायची. तिला माझी नजर समजत होती पण ती कधी मला तसे जाणवून किंवा त्याबद्दल बोलत नव्हती.

मी नेहमी मीनाच्या घरी जात होतो. तुझे देखील आमच्या घरी येणे जाणे असायचे. शेजारी असल्याने तिच्या घरच्यांसोबत माझे चांगले जवळीक होते. कधी कधी मी त्यांच्या घरीच झोपायचो, कारण मीनाचा भाऊ मनोज माझा खास दोस्त होता. पण मनोज आता बाहेरगावी नोकरीला असल्याने तो घरी नसे. पण माझे आणि घरच्यांचे संबंध चांगले झाल्याने मी केंव्हा केंव्हा तिथेच झोपत होतो. मीना तिच्या खोलीत झोपायची आणि तिचे आईबाबा त्यांच्या खोलीत मी मात्र सोफ्यात टीव्ही पाहत तसेच झोपत होतो.

एकदा टीव्हीवर चांगला प्रोग्रॅम होता त्यामुळे तो उशिरा पर्यंत पाहून तिथेच झोपायचे मी ठरवलं होते. प्रोग्रॅम झाल्यावर मी तिथेच पडलो होतो पण मला काही झोप येत नव्हती. हॉलमध्ये अंधुक प्रकाश होता. मी लघवीला म्हणून उठलो. बाथरूममध्ये जाऊन लघवी केली आणि परत येत असताना अचानक थांबलोच. कारण काका काकांच्या खोलीतून कसलातरी आवाज आल्यासारखे भासले, आतील लाईट सुरु होती. मी खोलीच्या दरवाजाच्या फटीतून डोकावले पण मला फक्त त्यांच्या कुजबुजण्याचा आवाज येत होता.

उद्या आपण गावाला जाणार आहोत आठ दिवस तर आपल्याला करायला मिळणार नाही यामुळे आजच मनसोक्त करूया’ काका काकीला म्हणत होते. ‘मी कुठे नाही म्हणते… करा तुम्हाला हवे तसे करा…’ काकी म्हणाली. ‘अग कपडे काढ… मी बघ कसा नागडा झालो आहे.’ काका म्हणाले. थोडावेळ कसलाच आवाज आला नाही बहुतेक काकी कपडे काढत असावी. ती दोघे संभोग करणार या भावनेनेच माझे सर्वांग रोमांचित झाले होते.

त्यांचा तो प्रणय खेळ मला पाहायची खूप इच्छा झाली होती. ते पाहण्यासाठी जणू मी अधिरच झालो होतो. एवढ्यात काकीचा आवाज कानावर पडला. ‘अस्स्स्स… अहो किती जोरात दाबताय … थोडे हळू दाबा..’

‘तुझे हे मोठे बॉल पाहिले कि मला जोर चढतो… जोरात दाबायची इच्छा होते.’ काका म्हणाले.

पण खूप प्रयत्न करून मला काही आतले दृश्य काही दिसले नाही. माझ्या अंगाची तडफड झाली होती. रात्री उशिराच मला झोप लागली आणि सकाळी तशी उशिरा जाग आली. तोवर मीना आणि काका उठले होते. काका पेपर वाचत सोफ्यात बसले होते. मी उठताच काका मला म्हणाले. ‘अरे संजय… आम्ही आज गावाला जाणार आहोत आणि मीना एकटीच असणार आहे त्यामुळे तू घरी झोपायला येत जा..’ मी मन हलवून होकार दिला.

मी निघून घरी गेलो पण माझ्या मनात पेटलेल्या वासना काही गप्प बसू देत नव्हत्या. आणि आज मीना सोबत घरी झोपायची परवानगी मिळाल्याने तर मी अगदी आनंदाने नाचू लागलो होतो. कधी एकदा रात्र होते आणि मी मीनाच्या घरी झोपायला जातोय असे झाले होते. मीनाचा देह अगदी सुरेख आणि खूपच उठावदार असणार अश्या विचाराने माझी तडफड वाढली होती.

मीना सोबत मला संभोग करण्याची संधी मिळेल हि मला खूप आशा होती. या भावना मला रात्री पर्यंत वाट पाहू देत नव्हत्या. मी रात्री जेवून मीनाच्या घरी गेलो. मीना देखील सर्व कामे आवरून जेवून टीव्ही पाहत बसली होती. मीहि तिच्या शेजारच्या थोड्या अंतरावर असणाऱ्या सोफ्यावर बसलो आणि टीव्ही पाहू लागलो. पण माझी नजर मात्र सारखी तिच्याकडे जात होती. तिने घातलेल्या नाइटी मधून दिसणाऱ्या उरोजावर माझे लक्ष वेधत होते. मीना देखील काहीवेळा माझ्याकडे पाहून हसत होती.

थोडा वेळ टीव्ही पाहून झाल्यावर ती झोपायला तिच्या खोलीत गेली. मीही माझे कपडे काढून बनियान आणि अंडरप्यांटवर सोफ्यावर झोपलो, पण मीनाच्या विचाराने माझा सोटा ताठ झाला होता, तो काय मला झोपू देणार नव्हता सतत तिच्या विचारातच होता. मीनाबद्दल विचार मनात घोळत होते. एवढ्यात मीना माझ्याजवळ येऊन उभी राहिली ‘संकेत’ तिने हाक मारली.

मी चटकन डोळे उघडले तिची नजर माझ्या अंडरप्यांटवर होती, मी चटकन माझ्या ताठलेल्या सोट्यावर हात ठेवला. मीना हसली… ‘अरे आई बाबा घरी नसल्याने मला भीती वाटते आहे… तू इथे न झोपता माझ्या खोलीतच झोप चल.’ मीना मला म्हणाली. मी मनातून खूपच खुश झालो, मला तेच हवे होते. ‘अग पण आपण एकाच रूममध्ये झोपायचे?’ मी म्हणालो. ‘काही होत नाही… तू चल पाहू.. नाहीतर मी तुझ्याशी बोलणार नाही’ ती लाडिक स्वरात म्हणाली.

मी तिच्या मागून लगेच तिच्या सोबत तिच्या खोलीत आलो. ती पलंगावर झोपत मला म्हणाली ‘झोप इथेच माझ्या शेजारी.. काही होत नाही… आणि सकाळी लवकर उठायची घाई करू नको .. उद्या रविवार मला सुट्टी आहे..’ ती म्हणाली. तिने लाईट बंद केली खोलीत अंधार पसरला. मीना शेजारी झोपली होती.

तिच्या देहाचा मला स्पर्श होत होता. तिच्या देहाचा माधक गंध मला येत होता. तिच्या उबदार स्पर्शाने माझे अंग रोमांचित होत होते. तिच्या माधक स्पर्शाने माझा सोटा ताठला होता. मी उताणा झोपलो होतो मीना माझ्याकडे तोंड करून झोपली होती तिच्या मांसल उरोजांचा स्पर्श माझ्या खांद्यांला होत होता. तिचा उष्ण श्वास माझ्या गालावर आदळत होता. माझे रक्त सळसळू लागले होते.

मला झोप येणं शक्य नव्हते. माझ्या शेजारी एक यौवनाने भरलेली तरुणी झोपली असताना मला झोप येणे शक्यच नव्हते. अचानक मीनाने माझ्या पोटावर हात ठेवला. तिच्या त्या स्पर्शाने माझे अंग शहारले. तिच्या मनात नक्कीच असले काहीतरी असणार असे मला वाटू लागले. तिचा हात हळू हळू खाली माझ्या अंडरप्यांटकडे सरकू लागला आणि सरळ माझा थाटलेला सोटा तिने हातात धरला. तशी माझ्या अंगात वीज चमकल्यासारखे वाटले.

ती प्यांट च्या आत हात घालून माझा सोटा गोंजारु लागली. ती काहीच बोलत नव्हती मी देखील गप्प होतो. माझ्या अंगात वासनेची आग पेटली होती.. तिच्या हाताच्या मुलायम स्पर्शाने माझा दांडा जास्तच ताठ झाला होता. एवढ्यात मीना उठली आणि  अंगावरची कपडे काढू लागली. तिने उठून आपली निकर देखील काढली पण मला अंधारात तिचा देह दिसत नव्हता.

ती नागडी होऊन माझ्या शेजारी झोपली. आता तिच्या नागड्या मुलायम देहाचा स्पर्श मला होत होता. तिचे भरदार उरोज मला चेतवू लागले. तिच्या गरम झालेल्या मांड्या माझ्या मांड्याना घासत होत्या. मीनाने चटकन माझी प्यांट ओढून बाजूला सारली. आणि माझा सोटा हातात घेऊन हलवू लागली आता तीची हालचाल बिनधास्त आणि वाढली होती. ती उठली आणि माझा सोटा तिने तोंडात घेतला.

माझ्या अंगात आनंद लहरी दौडू लागल्या होत्या. ती माझा सोटा तोंडात आत बाहेर करू लागली होती. एवढ्यात तिने तोंडातून माझा सोटा काढून म्हणाली. ‘लबाड . मी केंव्हा पासून तुझ्याशी हे चाळे करीत आहे आणि तू नुसता पडून राहिला आहेस..’

‘अग मी झोपलो नाही तुझ्या या चाळ्यांनी पुरता बेभान झालो आहे.’ तिला माझ्यावर ओढत तिच्या तोंडात तोंड घातले. आणि तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिच्या नितंबांना चोळू लागलो.

‘संजय… तुझा सोटा चांगलाच मोठा आहे कि.. मला खूप आवडला.’ मी तिचे उरोज दाबायला सुरुवात केली. दाबत तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. तिला खाली उताणी झोपवून मी तिच्यावर स्वार झालो. तिच्या पोटावरून आणि सर्वांगावर हात फिरवत तिला चोखु लागलो. मीना खूपच उत्तेजित झाली होती. मी तिच्या मांड्यात हात घातला तिच्या मखमली योनीला स्पर्श होताच माझ्या अंगात रोमांच फुलू लागले.

तिची योनी ओली झाली होती. तिच्या योनीत बोटे आत बाहेर करू लागलो. ‘स्स्स्स. संजय.. आता हे बस्स कर… लवकर तुझा सोटा माझ्या योनीत घाल… माझी योनी मस्त रगडून काढ…’ मला अंगावर ओढत ती म्हणाली. ती कामविव्हळ झाली होती..  तिने मांड्या फाकवल्या. मी लगेच माझा सोटा हातात धरून तिच्या योनीवर टेकवला आणि चट्कन तिच्या योनीत सारला.

अर्धा आत जाताच ती म्हणाली. ‘जाऊ दे आत अजून… खूप मस्त वाटते आहे… घाल जोरात तुझा सोटा आत…’ ती कामुक होत म्हणाली. मी हळू हळू आत बाहेर करत तिच्या योनीत खोलवर सोटा घातला.

‘हाय संजय… खूप मस्त करतो आहेस रे.. मला वाटले तू अडाणी असशील या बाबतीत… पण जास्तच चावट दिसतोयस… मस्त वाटतंय रे… ठोकून कधी माझी योनी.. ‘ ती माधक स्वरात बडबडत होती. पाच मिनिट ठोकून तुझ्या योनीतुन पाणी पाडले. आणि तिला तृप्त करून टाकले.

त्या दिवसापासून रोज आठ दीवर तिला तीन-तीन वेळा झवत होतो. यानंतर तिचे लग्न होऊ पर्यंत तिला झवले होते मी.