आंधळी कोशिंबीर

मी उन्हाळ्याच्या सुट्टीला मामाकडे गेलो होतो. लहान होतो तेव्हा वारंवार माझे जाणे व्हायचे. पण जसा मोठा होऊ लागलो तसे माझे जाणे कमी झाले. याचे कारण म्हणजे माझ्या बरोबरीचे तिकडे कोणीच नव्हते. त्यामुळे मी शक्यतो तिकडे जाणे टाळतच असे.

मामाचे घर खूपच मोठे होते. जुन्या पद्धीतीचे ते दुमजली घर तसे मला खूप आवडायचे. पण शेवटी बरोबरीचे कोणी नसेल तर काय उपयोग ना. घरी मामा मामी आणि त्यांची दोन लहान मुले एवढेच असायचे. यावेळी मामाने मला खूपच आग्रह केला म्हणून मी मामाकडे सुट्टीसासाठी जायचे ठरवले.

मी मामाच्या घरी पोहोचलो. मी माझी एस वाय बी कॉम ची परीक्षा दिली होती. रिजल्ट येण्यास खूप अवधी होता. मी गेलो तेव्हा सगळे घरीच होते. खूप दिवसांनी आल्याने माझे खूप कौतुक सगळ्यांनी केले. त्याच वेळी मामीची सख्खी बहीण सोनल देखील सुट्टीसाठी आली होती.

सोनल माझ्यापेक्षा एक वर्षाने लहान होती. आम्ही लहानपणी भेटायचो. त्यानंतर आम्ही आजच भेटत होतो .लहानपणी शेंबडी दिसणारी सोनल आता एक पूर्ण भरलेली बाई झाली होती. तिला बघून मी थोडा अचंबित च झालो. लहापणीची सोनल हीच का असा प्रश्न मला पडला.

आम्ही खूप वर्षांनी भेटल्याने आम्हला आनंद झालेलं होता. जेवण झाले आणि दुपारच्या झोपेसाठी सगळे आपापल्या खोलीत गेले. मला झोप येत नव्हती. मी व्हरांड्यात बसलो होतो. मला अचानक मागून कोणी तरी चपाटी मारली. मी चमकून मागे बघितले तर सोनल होती. खुद्कन हसून ती पुढे आली आणि म्हणाली “काय रे लबाडा. कुठे होता इतके दिवस.किती बदलला आहेस आणि किती मोठा झाला आहेस” ती म्हणाली.

“मी कुठे जाऊ. आहे ना इकडेच आणि तू देखील किती बदलली आहेस. मी आधी तुला ओळखलेच नाही. मला वाटले कोणी नटी आहे कि काय” मी  म्हणालो आणि तिच्याकडे बघून हसलो.

“तुझी झाडावर चढवण्याची सवय काही गेली नाही बघ अजून” ती म्हणाली.

“अग नाही नाही. मी खरच बोलतोय” असे म्हणून मी तिला बसण्यास सांगितले. पुढे तासभर आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. जुन्या लहानपणीच्या रम्य आठवणी आम्ही जागवल्या.

एक मात्र नक्की लहानपणीच्या आठवणी जरी निरागस असल्या तरी आता मात्र आम्ही प्रौढ नागरिक होतो. त्यामुळे माझी नजर देखील तशीच शोधणारी झाली होती. मी तिला निरखून बघू लागलो होतो. गव्हाळ वर्णाची सोनल तब्येतीने तशी चांगली होती. जेवढ्याचे तेवढे उरोज आणि साजेसे नितंब तिचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होते. माझी नजर तिच्या उरोजांकडे सारखी जात होती.

मामांच्या मुलांबरोबर आजूबाजूची लहान मुले देखील खेळण्यास येत होती. घर मोठे असल्याने आम्ही वरच्या माळ्यावर त्यांच्याबरोबर खेळत असे. एके दिवशी असेच खेळताना सोनल मला म्हणाली “राजू तुला आठवतंय का लहानपणी आपण आंधळी कोशिंबीर किती छान खेळायचो. आपण या मुलांबरोबर पुन्हा खेळूया का?”

“हो का नाही” मी म्हणालो आणि आम्ही खेळाला सुरवात देखील केली.

लहान मुले फसतात लगेच पण मोठे नाही. माझ्यावर डाव आला. मला डोळ्याला पट्टी बांधण्यात आली. मी शोधाशोध करायला सुरवात केली. हळू हळू चालत अंदाज घेत मी मुलांना पडकण्याचा प्रयत्न करत होतो. एका कोपऱ्यात मला हालचाल जाणवली आणि क्षणात मी तिकडे गेलो. डोळ्यावर पट्टी असल्याने मला अंदाज येत नव्हता. मी माझे हात भिंतींवरून घासत आधार घेत पुढे चालू लागलो.

त्या भिंतीमध्ये एक भिंतीतील कपाट होते. मी तसाच हात फिरवत पुढे गेलो आणि अचानक माझ्या हाताला उंचवटा जाणवला. लागोलाग दोन उंचवटे माझ्या हाताला लागले. माझा हात लागताच मला सोनलचा बारीकसा आवाज आला. मला लगेच लक्षात आले कि तिथे सोनल उभी होती आणि माझा हात तिच्या उरोजांवरून फिरला होता!!!! मी मला काही समजले नाही असे दाखवले आणि तसाच पुढे गेलो.

पण आता मला याची कल्पना आली होती कि हा खेळ आपल्याला काय काय करू देऊ शकतो. आम्ही दुसऱ्या दिवशी देखील तोच खेळ खेळायचे ठरवले. पुन्हा माझ्यावर डाव आला. मी अंदाजाने त्या कपाटा जवळ गेलो. पण यावेळी दुर्दैवाने तिथे सोनल नव्हती. मी तसाच पुढे गेलो. तिथे थोडीशी आतल्या बाजूला गेलेल्या भिंतीजवळ एक छोटीशी जागा होती. माझा हात समोर होता आणि मी कोणी सापडते का या हेतूने तिथे गेलो.

माझा हात पुन्हा एकादा त्याच उंचवट्यावर पडला होता आणि आता तर समोरून!! मला लगेच समजले कि ती सोनलच आहे. पण तिने अजिबात आवाज केला नाही. त्यामुळे मी देखील मला काही माहित आहे असे दाखवले नाही आणि मी हे काय आहे असे म्हणून ते चाचपून बघू लागलो!! मी तिचे उरोज हलके दाबत होतो आणि तरी देखील ती काहीही बोलत नव्हती. मी माझे दोन्ही हात तिच्या छातीवर सरळ ठेवले आणि गोलाकार दाबू लागलो.

थोड्यावेळाने मी बाजूला झालो आणि दुसरीकडे गेलो.

मला हे समजले होते कि सोनल ला काय हवे आहे ते. मी आता स्वतःच खेळ खेळण्यास सगळ्यांना गोळा करू लागलो. जवळपास चार पाच दिवस माझा हा गरम डाव चालू होता.

त्या दिवशी घरी कोणीच नव्हते. आम्हाला बसून कंटाळा आला होता. सोनल म्हणाली “चल आपण दोघेच आंधळी कोशिंबीर खेळूया”. मी बर म्हणालो.

मी म्हणालो लगेच कि मीच घेईन आधी डाव. तिने नकार दिला. ती म्हणाली “मी घेईन डाव”. मी तयार झालो.

मी देखील त्याच ठिकाणी उभा राहिलो. मला शोधत शोधत सोनल हळू हळू तिकडे येऊ लागली. मी देखील आवाज न करता गप्प उभा राहिलो होतो. ती जवळ आली आणि तिने माझ्या छातीला हात लावला. मी जे केले तेच ती करू लागली. तिने माझ्या छातीवरून हात फिरवण्यास सुरवात केली. माझा सोटा ताठ झाला. मला तिचा स्पर्श आवडला.

तिने हळू हळू तिचा हात माझ्या पॅन्ट वर घेतला आणि ती माझ्या पॅण्ट वरून सोटा कुरवाळू लागली. तिचा हात माझ्या सोट्यावर पडताच मी शहारलो. तीने अजूनही तिच्या डोळ्याची पट्टी काढलेलं नव्हती. तिने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि माझा काळभोर सोटा झटकन बाहेर आला. तिने काहीहि न बोलता माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती चोकू लागली.

आता मी थांबणे शक्य नव्हते. मी तिच्या डोळ्याची पट्टी काढली. तिचे केस पडकले आणि मागून तिचे तोंड दाबू लागलो. जसे मी तिचे तोंड दाबत होतो तसा माझा सोटा तिच्या तोंडात आताच आत जात होता. मी तिला उभे केले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड घातले. किसिंग चा पाऊसच पडावा तसे आम्ही एकमेकांवर तुटून पडत होतो.

लागोलाग मी तिचा ड्रेस उतरवला. तिचे टपोरे उरोज बाहेर येताच मी ते माझ्या तोंडात घेतले आणी त्यांना खाऊ लागलो. कधीहि न वापरलेले ते उरोज दाबताना मी अधिक गरम होत होतो. मी तिला पूर्ण नग्न केले आणि तिला फरशीवर झोपवले. तिची योनी दिसताच मी माझे तोंड तिच्या मांड्यांमध्ये घुसवले आणि तिच्या योनीवर तुटून पडलो. चाटून चाटून मी तिची योनी ओली केली.

ओलसर झालेल्या योनीत मी मग माझा लंड घुसवला आणि पूर्ण आवेगाने मी तिला दणके देऊ लागलो. फरशीवर असल्याने मला चांगलाच आधार मिळाला होता आणि त्यामुळे माझे दणके अधिकच जोरात बसत होते. तोंडात तोंड घालून मी माझी कंबर अविरत मागे पुढे करत होतो. ती मला त्याच ताकदीने प्रतिसाद देत होती.

शेवटी मला राहवले नाही आणि माझ्या सोट्यातून तिच्या योनीत वीर्याचा फवारा उडाला. तिची योनी माझ्या वीर्याने माखून गेली होती. मी तसाच सोटा बाहेर काढला आणि पुन्हा तिच्या तोंडात दिला. तिने माझा सोटा पूर्ण चोखून चाटून पुसून स्वच्छ केला आणि आम्ही दोघे समाधानाने फरशीवर पडलो. त्याही अवस्थेत ती माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन कुरवाळत होती आणि मी तिच्या स्तनाग्रांना कुरवाळत होतो. मधेच आम्ही चुंबन देत होतो तर मध्येच मी तिचे स्तनाग्रे तोंडात घेत होतो.

संभोगानंतर होणाऱ्या या रोमान्स ने आम्ही पुन्हा एकदा रोमांचित झालो. आम्ही पुन्हा एकदा दुसऱ्या डावासाठी तयार होतो. मी तिला पुन्हा पाय फाकवायला लावले. माझा सोटा यावेळी अधिक वेळ ठोकण्यासाठी तयार होता. आधीच एकदा वीर्यपतन झाल्यामुळे यावेळी माझा लवकर गळणार नव्हता. त्यामुळे मला मनातून अधिकुच आनंद झाला होता. मी अधिक त्वेषाने तिच्यावर तुटून पडलो.

माझ्या हिसड्याने ती घाईला आली. तिला माझे हिसडे सोसेना. लहापणीचा बुजून बुजून बोलणारा मीच का असा प्रश्न तिला पडला होता. तिचे पाय मी खांद्यावर घेऊन मी तिला हाणत होतो. तिच्या योनीची मी चिरफाड केली करून टाकली होती. पुन्हा एकदा मी तिला मनसोक्त ठोकून काढले आणि आम्ही शांत झालो. त्या दिवसापासून आम्ही जोवर तिथे सुट्टीसाठी होतो तो पर्यंत न चुकता आंधळी कोशिंबीर खेळ खेळत होतो. त्या खेळात आमची दोघांची खूपच छान कोशिंबीर होत होती.