भाच्याचा घेतला उपभोग

मित्रानो नमस्कार माझे नाव सायली आहे. मी आज माझ्या चाळिशीत आहे. तरीही मी माझे शरीर आणि माझी फिगर राखून आहे बर का. आज देखील मी जाईल तिथे लोक माझ्याकडे वळून वळून बघतात.

मुळातच मी कॉलेज ला असल्यापासून आयटम च होते. उंच, गोरीपान असलेली मी नियमित जिम ला जात होते. त्यामुळे माझ्या शरीराला आपोआपच एक बद्धता आली होती. माझ्या छातीचे उभार इतके गोलाकार होते कि कधी कधी मलाच असे वाटत होते कि जणू काही ते पेन्सिल ने ते कोरले आहेत की काय. माझी कपड्याची घालायची आणि निवडायची पद्धत देखील आधुनिक अशीच होती.

मी शक्यतो जीन्स आणि टीशर्ट घालत असे. जीन्स मी तंतोतंत बसेल याची खबदारदारी घेत होते. याचे कारण म्हणजे त्याशिवाय मी कष्टाने तयार केलेल्या माझ्या गोलाकार गांडीच्या घेर लोकांना दिसणार कसा ना. तंतोतंत जीन्स मुळे माझ्या मांडीत आणि जांघेत जीन्स अशी काही जाऊन बसायची ना कि बघणाऱ्याला असे वाटावे कि जणू काही माझी निकर माझी योनी चाटतच बसली आहे कि काय.

मी एक नंबर आतील ब्रा वापरायचे. मुळात मला असे करायची काही गरज नव्हती. कारण जिम मुळे माझ्या छातीचे उभार आधीच इतके सुडौल होते कि काय विचारू नका. तरीही अजून जास्त उठून दिसावते म्हणून मी एक नंबर आतील ब्रा वापरायचे. त्यामुळे माझी छाती अधिकच उठून दिसे.

मला मुलांमध्ये खूपच रस होता. त्यामुळे मला मित्र परिवार खूपच होता. बऱ्यापैकी सगळेच माझ्याशी लगट करू पहायचे. पण मी मात्र कोणाला भीक घातली नव्हती. पण शेवटी माझ्याशी भावना होत्याच. त्या पूर्ण करणे देखील खूप आवश्यक होतेच.

माझे कॉलेज पूर्ण होताच माझ्या घरच्यांनी माझे लग्न लागून दिले देखील. माझ्या नवऱ्याचे नाव राकेश होते. त्याचा मोठा व्यवसाय होता. दिसायला देखणा होता तो. पण माझे लग्न माझ्या खूपच लवकर वयात झाले होते. त्यामुळे मी मनातून फार काही खुश नव्हते.

नाही म्हणायला राकेश माझी सगळी काळजी नीट घेत होता. पण शेवटी मनात नसेल तर काय होत नाही. या सगळ्याचा परिणाम आमच्या संभोगावर होत होता. मी मनातून राकेश बरोबर कधीच संभोग करू शकले नाही. कारण माझे मन च त्याच्याशी कधी जुळले नाही. तरीहि दिवस जात होते आणि मी मन मारून जगत होते. करणार काय.

आमचं लग्नाला आता पाच वर्ष झाली होती. जुने झाले होते आमचे लग्न. त्यामुळे संभोगातील नावीन्यपणा देखील कधीच उडून गेला होता. त्यामुळे मला तर आधी पेक्षा जास्त कंटाळा येत होता राकेश बरोबर सम्भोग करताना.

एकदा मी घरी काम करत असताना राकेश आला आणि मला म्हणाला “सायली माझा भाचा तुला आठवतो का तो गावी असतो तो. पंकज. तो पुढील शिक्षणासाठी इथे शहरात येणार आहे. तो हॉस्टेल ला राहतो म्हणत होता. पण मीच त्याला म्हणालो कि इकडे माझ्याकडे राहा म्हणून. तसेही इतक्या मोठ्या फ्लॅट मध्ये आपण दोघेच आहोत आणि तो आल्यावर तुला देखील दिवसभर थोडी मदत होईल”

त्याचे बोलणे ऐकून मी जाम चिडले. मनात विचार आला कि साला हा आला कि मला अजून जास्त काम वाढणार. त्यातच माझे स्वातंत्र्य कमी होणार. पण मी काही बोलू शकले नाही. मी गुमान मान हलवली.

दोन दिवसांनी पंकज चे आगमन झाले. माझ्या मनात त्याचा बद्दल जे चित्र होते त्याच्या बरोअबर उलट निघाला होता तो. एकदम उंच, गव्हाळ वर्ण पण दिसायला अतिशय देखणा, पिळदार शरीरयष्टी, काळेभोर डोळे, मजबूत देह आणि समोरच्याला घायाळ करेल असे स्मित हास्य. त्याला बघून माझी छाती कधी नव्हे ती धडधडू लागली. काही तरी वेगळी जाणीव मला झाली.

त्याला त्याची खोली देण्यात आली आणि त्याचे रुटीन चालू झाले. माझ्या मनात असलेली त्याच्याबद्दलची अकड केव्हाच निघून गेली. मामी मामी करत त्याने मला मदत करायला सुरवात केली. त्याचे वागणे बोलणे व एकंदरीतच सगळ्या व्यक्तिमत्वाने मी भारावून गेले होते. आम्ही चांगले मित्र च झालो होतो म्हणा ना.

तो मला कॉलेज मधील सगळ्या गोष्टी सांगू लागल्या. त्याचे मित्र, मैत्रिणी, त्याने केलेली धमाल आणि बऱ्याच गोष्टी. पण त्यात एक गोष्ट नक्की होती ती म्हणजे त्याला गर्लफ्रेंड नव्हती. तो अजूनही एकटाच होता आणि त्यावरून मी त्याची सारखी खेचत असे.

एकदा राकेश एक आठवड्यासाठी कामा निम्मित बाहेर गावी गेला होता. घरी मी आणि पंकज दोघेच होतो. दुपारची वेळ असेल. मी माझ्या रूम मध्ये निवांत पडले होते आणि पंकज त्याच्या रूम मध्ये. मला तहान लागली म्हणून मी उठून पाणी पिण्यासाठी किचन कडे जात असताना मला पंकज च्या रूम मधून पाच पाच असा आवाज येऊ लागला.

कसला आवाज आहे म्हणून मी त्याच्या खोलीकडे गेले. अर्धवट उघडे असलेल्या दारातून मी सहज आत डोकावले आणि समोर चा नजारा बघून माझे डोळेच फिरले. आत पंकज निवांत मूठ मारत बसला होता. त्याच्या समोर कसले तरी पुस्तक होते. अश्लीलच असणार म्हणा. पण त्याचा तो भलामोठा सोटा बघून इकडे माझी मात्र चांगलीच घालमेल चालू झाली होती.

मी कसेबसे तिथून निघाले. पण माझ्या डोक्यातून त्याचा सोटा काही केल्या जात नव्हता. मी माझ्या खोलीत थोडावेळ थांबून पुन्हा त्याच्या खोलीकडे गेले आणि काय करत आहे ते बघू लागले. तो अजूनही एकसारखे त्याचा सोटा हाताने हलवत होता. त्याचे हावभाव बघून माझ्या भावना इकडे जागृत झाल्या होत्या.

मी माझ्या योनीवर हात ठेवला आणि तिला कुरवाळयाला सुरवात केली. मला जाणवले कि खूप वर्षांनी मला सम्भोग करायची अशी इच्छा झाली होती. मी स्वतःच माझी छाती दाबून घेऊ लागले. तो अजूनही त्याच्याच आवेशात होता. मी मागे आहे यायची सुतराम कल्पना त्याला नव्हती.

मी मग थोडे धाडस करायचे ठरवले. तसेही घरी कोणी नव्हते आणि कोणी येणारही नव्हते. त्यामुळे मी लगेचच पुढे सरसावले आणि मागून त्याच्या खांद्यावर हात ठेवत सरळ पुढे त्याच्या सोट्याकडे गेले व त्याला माझ्या हातात पकडला.

मला बघून तो जाम घाबरला आणि उठून उभा राहिला व म्हणाला “मामी तुम्ही इथे?” तो थर थर कापत होता. पण त्यातही त्याचे ते भलेमोठे हत्यार मोठया दिमाखात मागे पुढे वर खाली करत डोलत होते. माझी नजर काही केल्या त्याच्या त्या लिंगावरून हटत नव्हती.

“अरे हो मीच. इतका काय घाबरतोस. हे या वयात होणे नैसर्गिक आहे. पण चुकीचे काही करू नयेस तू असे मला वाटते. म्हणूनच मी तुला सगळे शिकविण्यासाठी आले आहे” असे म्हणून मी त्याचा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि त्याला हलवायला सुरवात केली.

माझ्या हाताच्या स्पर्शाने त्याचा सोटा अजून कडक झाला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. मी फार वेळ न घालवता खाली बसले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला. कित्येक वर्षांनी मी असे करत होते. त्यामुळे माझा जीव कासावीस झाला होता. मी वेड्या सारखे त्याच्या सोट्याला चोखत होते. जमले तितका आत पार नरड्या पर्यंत त्याला कोंबत होते.

माझ्या थुंकीने त्याचा सोटा ओला चिंब झाला होता आणि त्याच्या स्पर्शाने माझी योनी केव्हाच ओली झाली होती. एव्हाना तो थोडा रिलॅक्स झाला होता. तो मला प्रतिसाद देऊ लागला होता आणि त्याला हवे ते देखील करू लागला होता.

मनसोक्त चोकून झाल्यावर मी त्याचे व त्याने माझे सगळे कपडे काढले. मी त्याच्याच बेडवर पाठीवर पडले आणि त्याला माझ्या अंगावर ओढले. मला असे नग्न बघायचा त्याचा पहिलाच अनुभव होता. माझी जबरदस्त फिगर बघून तो म्हणाला “मामी तू तर जितकी देखणी बाहेरून दिसतेस त्या पेक्षा जास्त आतून आहे. साला तू तर अजूनही कॉलेज पोरींपेक्षा भारी आहेस.”

त्याचे बोलणे ऐकून मी सुखावले. त्याने माझ्या शरीराचा ताबा घेतला.तो रक्ताची चटक लागलेल्या वाघा सारखा माझ्यावर तुटून पडला होता. त्याच्या मजबूत हातात माझी छाती जाताच त्याने त्यांना अक्षरशः कुसकरयला सुरवात केली. माझे स्तनाग्रे तोंडात घेऊन त्यांना तो जमेल तितक्या ताकदीने चोकू लागला, बाहेर ओढू लागला.

लगेचच तो खाली सरकला आणि माझे पाय त्याने फाकवले. हे सगळे नैसर्गिक असते.या गोष्टी मुळात शिकवाव्या लागतच नाहीत. त्याने माझ्या जांघेत त्याचे तोंड घातले आणि त्याची जीभ बाहेर काढली. माझी गुलाबी योनी त्याच्या जिभेने चाटत चाटत त्याने माझ्या दाण्याला देखील चाटायला सुरवात केली. त्यामुळे माझी योनी प्रचंड वेगाने स्त्रवू लागली.

त्याचे चाटून झाल्यावर त्याने त्याचा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि माझ्या योनीत जोरात कोंबला. माझी योनी अनुभवी असल्याने मला त्याचा त्रास झाला नाही. त्याने माझे पाय त्याच्या खांद्यावर घेतले आणि प्रचंड वेगाने जोरजोरात तो त्याची कंबर मागे पुढे करत मला हिसडे देऊ लागला.

त्याच्यासाठी ठोकणे नावीन्य होते. त्यामुळे तो एकसारखा माझ्या योनीला ठोकत होता. आम्ही दोघे पण प्रचंड घामाघूम झालो होतो. पण आम्ही दोघे त्या क्षणांचा आनंद घेत होतो. अखेरीस त्याला थांबवले नाही आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीतच गाळला. माझी योनी त्याच्या वीर्याने पूर्ण भरून दुथडी वाहू लागली. आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून तो मला रोजच ठोकू लागला. मी पण मला घरच्या घरी मना जोगे संभोग करायला मिळत असल्याने खूप खुश होते.