बॉस ची बेढब बायको

मी एका छोट्या कंपनी मध्ये कामाला होतो. माझ्या बॉस चे आणि माझे फार काही पटायचे नाही. साला खूप खडूस होता तो. सतत काही ना काही कारणावरून मला ओरडत असायचा. पण नाईलाज होता माझा.त्यामुळे त्याचे बोलणे ऐकून घ्यावे लागत असे मला.

हळू हळू जसे दिवस जातील तसे आमच्यात थोडे मोकळेपणा आला होता. तो आता माझ्याशी थोडे बरे वागू लागला होता. एकदा तर त्याला मी खूप मोठ्या अडचणीतून बाहेर काढले होते. अर्थात ते कामाच्या संबंधित असल्याने तो माझ्यावर खूपच खुश होता. त्यामुळे त्याने मला त्याच्या घरी जेवायला बोलावले होते. मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता.

त्याचे लग्न झाले होते. त्याचे नाव राकेश होते. वयाने मोठा होता तसा तो. पण दिसायला खूप देखणा होता. तो इतका देखणा आहे म्हंटल्यावर त्याची बायको पण तशीच देखणी असेल या अंदाजाने मी त्याच्या घरी गेलो . त्याने मला आत घेतले आणि बसायला सांगितले. थोड्याच वेळात आतून एक गोरीपान पण एक ढोली स्त्री आली. तिला बघून तो म्हणाला “महेश हे बघ हि माझी बायको सोना.”

तिला बघून मी हवेतच उडालो. इतकया देखण्या बॉस ची हि बेधड बायको कशी काय असू शकते. पण मला काय करायचे होते म्हणा. “नमस्कार मॅडम” मी जागचा उठून म्हणताच ती म्हणाली “अरे नमस्कार काय म्हणतोस. काय म्हातारा झाला कि काय तू.” असे म्हणून हसू लागली.

तिने मला बसायला सांगितले आणि आम्ही तिघांनी मिळून जेवण घेतले. जेवताना बॉस माझी तारीफ करत होता आणि ती माझ्याकडे एका वेगळ्याच नजरेने बघत होती. मला सुरवातीस काही वाटले नाही त्याचे पण नंतर मात्र मला ते खूपच जाणवू लागले कि ती माझ्याकडे नको तितके रोखून बघत आहे ते. पण काय करावे हे मला समजत नव्हते. मी कसाबसा जेवून तिथून बाहेर पडलो.

दुसऱ्या दिवशी पासून बॉस तर माझ्या प्रेमातच पडला होता. मला म्हणाला “महेश तू पहिला माणूस आहेस जो माझ्या घरी आला आणि त्याहून सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे सोना ला पण तू खूप आवड्लास.बरे झाले मी नसताना तिला तसेही करमत नाही. तू असल्यामुळे तीला थोडे गप्पा मारता येतील तुझ्याशी. तेवढेच तिचे मन रमेल.”

मी काही बोललो नाही. माझे आता त्यांच्या घरी येणे जाणे नित्याचेच झाले होते. एकदा बॉस काही कामासाठी म्हणून बाहेरगावी साधारण पंधरा एक दिवसांसाठी जाणार होता. त्याने मला घरी लक्ष ठेवायला सांगितले.

तो जातो न जातो तोच मला सोना चा फोन आला आणि तिने मला घरी जेवायला बोलावून घेतले. मी तिच्याकडे रात्री गेलो. तिने दार उघडताच मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. तिने चक्कपैकी खूपच सुळसुळीत आणि तंग व तितकाच उत्तेजक असा काळ्या रंगाचा गाऊन घातला होता. त्याचा गळा इतका मोठा होता कि त्यातून तिच्या छातीचे उभार स्पष्टपणे दिसत होते. तिच्या छातीच्या उभारांची भेग बघून मी वेडा झालो. ढोली असली तरी ती गोरी असल्याने तिची ती भेग उठून दिसत होती.

त्या तंग गाऊन मधून तिचे पोट बाहेर आलेले स्पष्ट दिसत होते. तिची ती बेढब फिगर बघून मी काय करावे हे मला समजत नव्हते. तिचा गाउन खूपच घट्ट असल्याने तिची निकर ची कडा मला दिसत होती. अतिशय नाजूक निकर तिने घातली असणार याचा अंदाज मी बांधला. कारण तिच्या निकर च्या कडा खूपच वर दिसत होत्या. म्हणजे गांडीच्या भोक जवळ. मी तिला वर पासून खाली पर्यंत बघितले आणि सोफ्यावर जाऊन बसलो.

तिने मला त्या दिवशी चक्क पैकी बियर दिली आणि ती पण घेऊ लागली. आम्ही बियर मारत मारत गप्पा मारू लागलो. तिने मला डान्स करायला सांगितले. आम्ही दोघे डान्स करू लागताच ती माझ्याशी लगट करू लागली. तिची छाती माझ्या शरीराला चिकटवू लागली, घासू लागली. माझ्या तोंडा जवळ तिचे तोंड आणून माझा किस घेऊ पाहू लागली.

ते बघून मी तिला म्हणालो “मॅडम तुम्ही हे काय करत आहात?”

त्यावर ती मला म्हणाली “का? तुला आवडले नाही का?”

“नाही तसे काही नाही. पण तुम्ही माझ्या बॉस च्या मिसेस आहात. म्हणून म्हणालो. उगीच त्याना काही समजलं तर माझी नोकरी जायची.” मी ते म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसू लागली आणि तिने माझ्या गाळाची एक पापी घेतली व मला म्हणाली “अरे तसे काही होणार नाही. तू काही काळजी करू नको. मी आपल्या बद्दल त्याला काही सांगणार नाही. पण एक मात्र नक्की आहे. तुझी पगारवाढ मात्र मी नक्की करू शकते.”

तिचे शेवटचे वाक्य माझ्यासाठी महत्वाचे होते. बाकी मला तिच्यात काहीच रस नव्हता. पण पगार वाढणार म्हंटल्यावर मी तिच्या जवळ जायचे ठरवले आणि तिने केलेल्या माझ्या गालावरील चुम्याला प्रतिसाद म्हणून मी तिच्या ओठावर माझा ओठ ठेवला व तिचे एक चुंबन घेतले.

मी चुंबन घेताच ती खुश झाली आणि तिने मला आलिंगन दिले. तिने मला मिठी मारली खरी पण ती काही केल्या माझ्या मिठीत मावत नव्हती. मी जमेल तसे तिला माझ्या बाहुपाशात घ्यायचा प्रयत्न करत होतो. खूप प्रयत्नाने मी तिला जवळ घेतले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव चालू केला.

माझा हात तिच्या कमरेत घालून मी वर खाली करत तिच्या पाठी पासून गांडी पर्यंत हात फिरवू लागलो. तिची भलीमोठी गांड माझ्या हाताने मी दाबायला चालू केली. ती डोळे मिटून मी जे करत होतो त्याचा आस्वाद घेत होती. माझा डावा हात मी तिच्या गांडीवर ठेवला होता आणि उजव्या हाताने तिच्या छातीला दाबायला चालू केले.

तिची छाती खूपच मोठी होती. दोन तोतापुरी आंबे एकत्र करून तिचा एक उरोज व्हावा इतकी मोठी होती तिंची छाती. छातीला दाबायला चालू करताच माझा सोटा कडक झाला. तिने माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घातला आणि माझा सोटा हलवायला चालू केले. तिचा मऊ मऊ हात माझ्या सोट्याला लागताच तो डौलाने मागे पुढे करत डोलू लागला.

तिने माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा तोंडात घेऊन चोखायला चालू केले. “माझा नवरा माझ्याशी संभोग करत नाही.आज किती वर्षांनी मी कोणाशी तरी संभोग करत आहे महेश” असे म्हणून तिने माझ्या गोट्याना तिच्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चिंचेच्या गोळ्यासारखे चोखायला सुरवात केली.

ती बेभान होऊन माझा सोटा चोकत होती आणि मी त्याचा आनंद घेत होतो. थोड्या वेळाने मी तिला बाजूला केले आणि तिचा गाऊन काढून तिला पूर्ण नग्न केले. तिला पूर्ण नग्न करताच तिचे ते ओबड धोबड शरीर माझ्यासमोर आ करून उभे राहिले. जमले तिथून मांस तिच्या शरीरातून लोंबत होते. त्या अश्या अक्राळ विक्राळ शरीराचा उपभोग मी आता घेणार होतो.

तिला मी झोपवले आणि तिचे पाय बाजूला केले. तिचे पॉट इतके खाली लोंबत होते कि तिची योनी पण त्याने झाकून गेली होती. ते मैद्याच्या पोत्यासारखे पुढे पडलेले तिचे पोट मी बाजूला करताच मला तिची योनी दिसली. कमालीची गुलाबी आणि गोरी होती तिची योनी. तिला बघून मात्र मी खुश झालो आणि लगेचच माझे तोंड तिच्या योनीवर ठेवून तिला चाटायला लागलो.

सरसर करत तिची योनी मी चाटू लागताच ती गुलाबी झाली आणि लाल चुटुक होऊन माझी आसुसलेल्या पद्धतीने वाट बघू लागली होती. मी जागचा उठलो आणि ते चांदीची टायर हाताने बाजूला केली आणि तिच्या लाल चुटुक योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला. माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत जाताच ती ओरडली. तिच्या तोंडात मी माझे तोंड देऊन तिला शांत केले.

पूर्ण सोटा आत जाताच मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. माझ्या प्रत्येक हिसड्यानी ती वेदनेने प्रचंड जोरात ओरडत होती. माझ्या सारखा तरणा माल उडवून घ्यायची तिची सवय मोडली होती. काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो. खूप वेळ उडून झाल्यावर मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला  आणि तिची खाज पूर्णपणे भागवून टाकली.

माझ्या एकाच शॉट ने गर्भगळीत झाली होती. ती शांत झाली. त्या पूर्ण आठवड्यात मी तिला दिवसरात्र ठोकून काढले. पुढे बॉस आल्यावर माझे लगेच प्रमोशन पण झाले आणि माझा पगार पण वाढला. तेव्हा पासून मी नियमीतपणे सोना ला ठोकू लागलो होतो. माझे प्रमोशन वर प्रमोशन कसे काय होत होते हे ऑफिस मधील बाकीच्यांना समजत नव्हते.

सोना ची मी खाज तर भागवत होतोच पण पुढे जाऊन ती माझा सगळा खर्च पण करू लागली होती. माझ्या आतील कपड्या पासून ते ड्रेस पर्यंत सगळे ती घेत होती. तिला मला ज्या ड्रेस मध्ये बघावेसे वाटत असे ती लगेच ते माझ्यासाठी घेत असे आणि मला त्या ड्रेस मध्ये बोलावून घेऊन मनसोक्तपणे ठोकून घेत असे.