रूम बॉय ची झकास नोकरी

मी एका छोट्या शहरात राहत होतो. पर्यटकांच्यात माझे शहर तसे खुपच प्रसिद्ध होते. त्यामुळे सतत बहरलेलं असायचे माझे शहर. मी शाळा शिकून पुढे काय करायचे या विचारात एका हॉटेल मध्ये कामाला लागलो रूम बॉय म्हणून.

मी शाळेत जरी हुशार नसलो तरी व्यवहारात मात्र मी खूपच तरबेज होतो.माझे बोलणे खूपच सौम्य होते. त्यामुळे माझ्या मधाळ बोलण्याचा मला हॉटेल मध्ये काम करताना खूपच उपयोग होत असे. त्यातच मी दिसायला तसा चांगला होतो. उंच,सावळा पण भरदार छाती असलेला, पिळदार स्नायू आणि भेदक नजर असलेला असा मी बघताच क्षणी समोरच्याच्या नजरेत भरत असे.

एके दिवशी पर्यटकांचा एक ग्रुप आमच्या हॉटेल मध्ये उतरला होता. त्यात सगळ्या बायकाच होत्या. साधारण वीस एक बायका असतील. बघताच क्षणी त्या सगळ्या चांगल्या घरातील असतील असे वाटत होते. कारण दिसायला एक से एक होत्या त्या सगळ्या आणि त्यांचे ड्रेस पण खूपच उंची होते. त्यावरून मी अंदाज बांधला होता कि या जरा मोठ्या घरातील बायका असतील.

साधारण पंधरा दिवस त्या हॉटेल मध्ये राहणार होत्या. त्या जरी एकत्र आल्या असल्या तरी त्या काही सगळ्या एकमेकिंच्या ओळखीच्या नव्हत्या. तीन चार जणींचा एक ग्रुप असे मिळून ते स्वस्त पडावे म्हणून त्या एकत्र आल्या होत्या बस. बाकी काही नाही. माझ्याकडे रूम नंबर ४२० ची जबादारी होती.मी त्या रूम मध्ये गेलो आणि आत जाऊन आतील नजारा बघून क्षणभर थबकलोच.

आत तीन बायका होत्या. साधारण तीस वर्षाच्या असतील अंदाजे. पण एक से एक होत्या दिसायला त्या. तिघी पण शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस घालून होत्या. त्यांच्या शॉर्ट्स इतक्या छोट्या होत्या कि जरा कमी त्यांच्या जांघेतून त्यांची निकर ची दिसायची बाकी होती असे मला वाटले. भरीस भर म्हणून स्लिव्हलेस टॉप चा गळा इतका मोठा होता कि त्यातून त्यांच्या छातीच्या भेगा स्पष्टपणे दिसत होत्या.

त्यांना बघून माझा सोटा झटकन कडक झाला. असे कस्टमर आमच्याकडे येण्याची हि पहिलीच वेळ होती. त्यांनी मला आत घेतले आणि मी माझी ओळख करून दिली.

“माझे नाव सुरज आहे. मी आज पासून तुमची इथे असू पर्यंत तुमचा केयर टेकर असेन. तुम्हाला पाहिजे नको ते सगळे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी माझी असेल. तेव्हा तुम्हाला काहीही लागल्यास मला सांगा. मी तुमच्या सेवेत हजार आहे”

माझे कमालीचे गोड बोलणे ऐकून त्या खुश झाल्या. त्यांनी मला माझ्या गावा बद्दल आणि आजू बाजूला असलेल्या पर्यटन स्थळांबद्दल माहिती विचारायला चालू केली. माझी माहिती देण्याची पद्धत बघून त्या चकितच झाल्या. बघता बघता त्या माझ्याशी खूपच मोळकेपणाने बोलू लागल्या. त्यांनी मला त्यांची ओळख पण करून दिली.

रीना, मोना आणि सोना अशी तिघींची नावे होती. तिघी चांगल्या मैत्रिणी होत्या. त्यांनी मला सगळी स्थळे दाखविण्यासाठी सांगितले आणि मी कबुल झालो. त्यासाठी त्यांनी मला वेगळे पैसे देण्याचे देखील मान्य केले. आमचे फिरणे दुसऱ्या दिवशी पासून लगेच चालू देखील झाले. बघता बघता मी त्यांना एकसे एक स्पॉट दाखवू लागलो आणि त्यांना माझ्या माहितीपूर्ण कंपनीने खुश करू लागलो.

दोन तीन दिवस होताच त्यांनी एके रात्री मला त्यांच्या रूम मध्ये बोलावले. तिघी पण चक्क पैकी दारू पीत बसल्या होत्या. माझी ड्युटी संपली होती.त्यामुळे मी युनिफॉर्म मध्ये नव्हतो आणि निवांत होतो. मला सामान्य ड्रेस मध्ये बघून सोना म्हणाली “सुरज अरे तुझी पर्सनॅलिटी किती छान आहे रे. इथे काय करतो आहेस तू या छोट्या शहरात”

तीचे बोलणे ऐकून मी थोडा लाजलो. तेवढ्यात रीना म्हणाली “सुरज अरे एक प्रॉब्लेम झाला आहे”

“काय झाले मॅडम बोला” मी असे म्हणताच मोना म्हणाली “अरे आमचे सगळे पैसे संपलेत. पण आम्हाला सगळी स्थळे बघायची आहेत. पण आम्ही तुला सांगितल्या प्रमाणे तुझे पैसे देऊ शकणार नाही”

ते ऐकून मी शांत झालो. मी काही बोलत नाही हे बघून सोना म्हणाली “पण आम्ही तुला तुझ्या कामाचा मोबदला वेगळ्या स्वरूपात देऊ शकतो. जर तुला कधी अडचण नसेल तर अर्थात.”

“म्हणजे नेमके कसे?” मी असे विचारताच मोना पुढे आली आणि तिने दार लावून घेतले व ती सरळ माझ्या जवळ आली. तिने सरळ माझ्या सोट्याला स्पर्श केला आणि म्हणाली “असा मोबदला सुरज”

तिच्या या अचानक केलेल्या कृतीने मी सटपटलो. ती एकसारखे माझा सोटा चोळत होती. मी काही बोलायच्या मनस्थिती मध्ये नव्हतो. माझा सोटा फुगीर होत होता. तिला ते जाणवले होते. तिने लगेचच माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि तिचा हात आत घातला.

रीना आणि सोना पण लगेच पुढे आल्या व त्यांनी माझे कपडे उतरवायला चालू केले. बघता बघता त्यांनी मला पूर्ण नग्न केले देखील. मी जे चालू आहे त्याचा आनंद घेत होतो. पण माझ्यासाठी हे सगळे अनपेक्षित असेच होते. मोना ने माझा सोटा हलवायला चालू करताच तो प्रचंड कडक झाला. ती लगेच तशीच खाली बसली आणि तिने तो तिच्या तोंडात घेतला देखील.

इकडे सोना ने तिचे व रीना चे कपडे काढले व त्या पण नग्न झाल्या. सोना माझ्या पाठीमागे गेली आणि खाली बसून तिने माझ्या गांडीचे काप हाताने बाजूला केले. माझ्या गांडीच्या भोकात तिने तिची जीभ घातली आणि सर सर करत त्याला चाटू लागली. माझ्या साठी हा प्रकार नवीन पण खूपच मधुर होता. ती मनसोक्तपणे माझी गांड चाटत होती.

रीना माझ्या जवळ आली आणि तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले. तिच्या रशील्या ओठाना मी क्षणात माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकु लागलो. तिचे स्मूचिंग करत करत मी तिच्या छातीवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिच्या भरदार छातीचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले आणि प्रचंड ताकदीने त्यांना चावूं लागलो, बाहेर खेचू लागलो.

आळीपाळीने त्या तिघींनि माझा सोटा आणि माझ्या गांडीचे भोक चोकुन चाटून त्यांचा व माझा आत्मा शांत केला. मग त्या तिघी पण पाठीवर पाय फाकवुन झोपल्या. मी आधी मोना कडे गेलो. तिच्या मांडीत माझे डोके घातले व माझ्या जिभेने तिच्या योनीला चाटायला सुरवात केली. तिची योनी कमालीची गुलाबी होती. मी तिला चाटू लागताच ती लाल झाली.

तिची योनी चाटत असतानाच माझा एक हात रीना च्या योनीवर आणि दुसरा हात सोनाच्या योनीवर होता. मी त्या दोघींची योनी हाताने रगडत होतो. त्यांचे पदर बोटाने बाजूला करून आत असलेल्या दाण्याला बोटाने कुरवाळत होतो. त्यामुळे त्या तिघी पण एकाच वेळी मी गरम करत होतो. मोना ची योनी चाटून झाल्यावर मी त्या दोघीही पण योनी तश्याच प्रकारे चाटली व त्याना खुश केले.

आता वेळ त्यांना ठोकायची होती. त्या तिघींची मी गुडघ्यावर बसवले. तिघींची गांड माझ्याकडे आ करून उभी होती. मी सर्वात आहे मोना च्या गांडी मागून तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला आणि तिला काच काच करत ठोकू लागलो. खूप वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी त्याच पद्धतीने रीना आणि सोना च्या गाडीतून सोटा कोंबला आणि प्रचंड ताकदीने त्यांच्यावर तुटून पडलो.

एका मागोमाग एक असे मी पाळी पाळीने त्या तिघींच्या योन्या ठोक ठोक ठोकत होतो. माझा अस्सल गावरान दणका त्यांच्यासाठी खूपच नवीन आणि सुखकारक होता. त्या प्रचंड आवेगाने माझ्याकडून ठोकून घेत होत्या. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी त्यांना उठवले आणि त्यांच्या तोंडात माझा सोटा दिला. त्या तिघींची एकाच वेळी माझा सोटा आणि माझ्या गोट्या चोखायला चालू केले.

बघता बघता माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्या तिघीच्या चेहर्यावर आणि तोंडात वीर्य भरून गेले. तिघींनि पण ते मनसोक्त पिले आणि आम्ही सगळे शांत झालो. आम्ही खूप वेळ तसेच नग्न अवस्थेत पडून होतो. माझ्या दणक्याने त्या इतक्या खुश झाल्या होत्या कि त्यांना काही केल्या मला बाहेर सोडवत नव्हते.

त्यांनी मला तिथेच राहण्याची विनंती केली. मी पण लगेचच तयार झालो. आम्ही बेडवर नग्न पडलो होतो. कधी मी खाली त्या वर वर तर कधी मी मध्ये असे काही पण आमचे चालले होते. माझा सोटा एक जण चोकत होती तर दुसरी गांडीत तोंड घालून बसली होती. मी एक बोट एकीच्या योनीत तर दुसरे दुसरीच्या योनीत तर माझी जीभ तिसरीच्या योनीत असे आम्ही रोमान्स करत पडलो होतो.

थोड्याच वेळात आम्ही सगळे पुन्हा एकदा तयार झालो पुढच्या खेळासाठी. हा खेळ तर पहिल्या पेक्षा पण खूपच चांगला रंगला. त्या रात्री मी त्यांना पाच ते सहा वेळा ठोकून काढले. त्या रात्री त्यांना गाढ झोप लागली. तेव्हापासून त्या जोवर होत्या तोवर आमचा एकच दिनक्रम होता. दिवसभर त्यांना स्थळे दाखवायची आणि रात्रभर मनसोक्त ठोकून काढायचे. परत गेल्यावर पण त्या मला नियमित त्याच्या गावी बोलवत होत्या आणि माझ्याकडून ठोकून घेत होत्या. त्यामुळे माझी कायमची सोय झाली होती.