बॉस च्या मुली सोबत केली ऑफिस मध्ये मजा

मी तेव्हा एका कंपनीत कामाला होतो. फार काही मोठी कंपनी नव्हती ती. माझी पोस्ट चांगली होती. मॅनेजर होतो मी. त्यामुळे माझा रुबाब तसा फार चांगला होता तिथे. त्यातच कंपनीचा मालक हा माझ्याच गल्लीत राहायचा. त्यामुळे मी त्याच्या खूपच जवळ होतो. माझ्यावर विश्वास होता त्याचा.

माझा मालक खूप पैसे मिळवायचा पण साला माझा पगार काही वाढवायचा नाही. खूप वर्षे झाली मी त्याच पगारावर काम करत होतो. गोड बोलून तो मला टाळायचा. मी त्याच्याकडे राहायचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे त्याची मुलगी सुप्रिया.

सुप्रिया माझ्यापेक्षा लहान होती. ती कॉलेजे करायची. पण दिसायला कडक माल होती. असणारच ना. शेवटी बाप इतका पैसे मिळवायचा तो तीच उडवायची. उंची कपडे, उंची राहणीमान, दिसायला देखणी. तिला बघितले कि माझ्या छातीची धडधड वाढायची. तिची फिगर अतिशय कमनीय अशी होती.

ती कॉलेज करत करत कंपनी मध्ये पण येत असे. बापाला मदत करायला. बाप तर सतत कामात गुरफटलेला असायचा किंवा फिरतीवर असायचा. त्यामुळे त्याने सुप्रिया आणि मला त्याच्या केबीन मध्ये बोलावून सांगितले “हे बघ अजय, माझ्या कामाच्या व्यापातून मला सुप्रिया ला सगळ्याच गोष्टी काही सांगता येणार नाहीत. तेव्हा तिला तूच ट्रेन कर”

मी होकार दिला. माझी आणि सुप्रियाची एकाच गल्लीत असल्याने आधीपासून ओळख होतीच. त्यामुळे आम्ही लगेचच होकार दिला. यात एक गोष्ट मला जास्त सुखावणारी होती ती म्हणजे मला नेहमी तिच्या नजरेत एक वेगळीच नशा दिसायची. मला असे वाटे कि तिला मी आवडतो. पण कितीही केले तरी मालकाची मुलगी होती. तिला मी स्वतःहून कसे काय विचारणार ना.

पण शेवटी मी पण एक पुरुष होतो. काम करताना आता तर माझी आणि तिची जवळकीक खूपच झाली होती. तासनतास मी तिच्या केबिन मध्ये बसून तिला सगळ्या गोष्टी सांगत असू. तिला माझी हुशारी बघून खूप कौतुक वाटे. ती आता तर माझ्याशी खूपच मनमोकळेपणे बोलत असे.

तिच्या शरीराचे सगळ्यात आवडीचे माझे भाग म्हणजे तिची छाती आणि तिचे नितंब. बापरे बाप. तिच्या छातीचे गोळे बघून मला असे वाटत असे कि जणू काही लोण्याच्या मोठ्या वाट्याच ठेवल्या आहेत कि काय. तिच्या नितंबाचा गोल आकार म्हणजे माझ्या रात्रीच्या हस्तमैथुनची सोयच असे. कधी एकदा तिची छाती माझ्या तोंडात घेईन असे मला वाटे.

ती आता माझ्याशी जवळीक करू लागली होती. एकदा आमच्या ऑफिस मध्ये कोणत्या तरी कार्यक्रमाचे ग्रुप फोटोसेशसन चालू होते. आम्ही सगळे उभे होतो. मी उंच असल्याने सगळ्यात मागे उभा होतो. तेवढ्यात सुप्रिया आली आणि सरळ माझ्या पुढे येऊन उभी राहिली. मी थोडासा मागे सरकलो. मागे भिंत असल्याने मी तिथेच थांबलो.

सुप्रियाची गांड माझ्या सोट्याला येऊन लागली होती. मी थोडासा अवघडलो आणि अजून थोडे अंतर मी आमच्यात ठेवले. पण सुप्रिया अजून मागे सरकली आणि तिने मुद्दामच तिची गांड माझ्या सोट्यावर ठेवली. माझा सोटा झटकन उभा राहिला आणि कडक झाला. तिला ते जाणवले नसेल तरच नवल. पण तरीही ती काही बोलली नाही. ती तशीच मागे पुढे करत उभी राहिली. मला समजले कि तिला ते आवडले होते.

खूप वेळ हा प्रकार चालू होता पण ती काही केल्या तिथून हटली नाही. तेव्हा मला समजले कि हिला काय हवे आहे ते. दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिच्या केबिन मध्ये बसलो होतो. मी कॉम्पुटर वर काही तरी काम करत होतो आणि माझ्या पलीकडे एक छोटे कपाट होते. त्यात असलेली एक कोणती तरी फाईल तिला हवी होती. ती माझ्या शेजारीच बसली होती.

ती मला ती फाईल देण्यास सांगू शकली असती. पण तिने तसे न करता ती मला म्हणाली “ती फाईल घेते मी. तू तुझ्या कामात रहा” असे म्हणून ती तशीच बसून माझ्या दिशेने वाकून त्या कपाटातील फाईल देऊ लागली. हे करत असताना तिची छाती माझ्या मांडीवर पूर्णपणे येऊन रुतून बसली. ती जवळपास पूर्णपणे माझ्या मांडीवर आडवी पडली होती आणि तिची छाती माझ्या पायावर घासत होती.

मला घाम फुटला मला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. ती थोडीशी वर उठताच मी माझा हात माझ्या मांडीवर अश्या बेताने ठेवला कि माझे तळ हात वर येतील. ती जेव्हा पुन्हा खाली वाकली तेव्हा तिची छाती अलगद माझ्या हाताच्या पंज्यात येऊन बसली. तरीही ती काही बोलत नाही हे बघून मग मात्र मी धाडस करायचे ठरवले. मी हळूच तिच्या छातीला दाबायला सुरवात केली.

“काय करतो आहेस अजय” ती मला म्हणाली.

“सॉरी तुला आवडले नसेल तर” मी म्हणालो आणि माझा हात बाजूला घ्यायला लागलो तोच तिने माझा हात पकडला आणि तिच्या छातीवर ठेवला आणि म्हणाली “म्हणजे मला असे म्हणायचे आहे कि एवढेच करणार आहेस का?”

तिचे ते बोलणे ऐकून मी खुश झालो. माझे हात मी छातीवरून फिरवू लागलो. तिला मी जागेवरून उठवले आणि भिंतीवर नेले. भिंतीला तिला टेकवून मी तिच्या तोंडात तोंड दिले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो.

“तू मला खूप आवडतोस अजय. मी तुझ्यावर खूप फिदा आहे. आय लव यु” ती मला म्हणाली.

“मला पण तू खूप आवडतेस सुप्रिया. आय लव्ह यु टू” मी उत्तर दिले.

तिच्या केबिन मध्ये मी त्या दिवशी तिच्या बरोबर खूप वेळ चुम्मा चाटी केली. दुसऱ्या दिवशी सुटी होती. तीचा बाप पण शहरात नव्हता. काही तरी खुप महत्वाचे काम आहे म्हणून तिने मला ऑफिस मध्ये बोलवून घेतले. ऑफिस मध्ये फक्त आम्ही दोघेच होतो. मग काय.

गेल्या गेल्या तिने ऑफिस आतून बंद करून घेतले आणि आम्ही सरळ तिच्या केबिन मध्ये गेलो. केबिन मध्ये जाताच तिने मला आलिंगन दिले आणि माझ्या तोंडात तोंड घातले. माझी इच्छा आज पूर्ण होणार होती त्यामुळे मी प्रचंड खुश होतो. माझा हात मी तिच्या छातीवरून आणि सर्वांगावरुन फिरवू लागलो होतो. ती बेभान होऊन माझे चुंबन घेत होती. तिची लाळ माझ्या लाळेत मिसळली जात होती.

मी तिचा शर्ट काढला आणि त्याचवेळी माल आजवर ज्या लोण्याच्या गोळ्यांचे आकर्षण होते त्यांचे दर्शन झाले. त्या गोलाकार उरोजाना बघताच मी त्यांच्यावर तुटून पडलो. प्रचंड ताकदीने मी त्यांना दाबू लागलो, तोंडात घेऊन मी तिची निप्पल्स चोकताना माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. ऐन तारुण्यातील तो टंच माल होता. त्यामुळे तिचे उरोज खूपच भरदार आणि टरारलेले होते. तिला माझ्या हाताचा स्पर्श हवा हवासा होता.

तिला मी तिच्या टेबल वर बसवले आणि तिची पॅण्ट काढली. पॅण्ट काढताच तिच्या गच्च मांड्यांमधून तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन मला झाले. टेंबल वर मी तिला तसेच झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. पाय फावकून तिच्या उघड्या पडलेल्या योनीत मी माझे तोंड कोंबले आणि माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. माझी जीभ जशी जशी तिच्या योनिवरून फिरत होती, तशी ती भावनेने व्याकुळ होऊन कण्हत होती. तिच्या योनीतुन येणाऱ्या एका वेगळ्या प्रकारच्या सुगंधाच्या धुंदीत मी तिची योनी चाटून पुसून खात होतो.

खूप वेळाने ती बाजूला झाली आणि तिने माझा ताबा घेतला. माझी पॅण्ट तिने उतरवली आणि माझे भलेमोठे हत्यार तिने तिच्या तोंडात घेतले. तिच्या तोंडात ते कसेबसे मावत होते. त्यामुळे तिला थोडे दमायला होत होते. पण अशी दमछाक खूपच छान असते. त्यामुळे ती व्योक व्योक करत माझा सोटा चोकत होती आणि तिचे मन भरून घेत होती.

थोड्या वेळाने मी तिला उठवले आणि पुन्हा तिच्या टेबल वर झोपवले. मी वर चढलो, तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि माझ्या भल्या मोठया सोट्याला तिच्या योनीत कचकन कोंबले. तिचा हा पहिलाच अनुभव असल्याने ती थोडी ओरडली. पण मी लगेचच माझे तोंड तिच्या तोंडात देऊन तीच आवाज बंद केला. माझी कंबर इकडे जोरजोरात हलायला सुरु झाली होती. माझे हिसड्यावर हिसडे चालूच होते आणि तिला ते दणके प्रचंड आवडत होते.

ती खूपच रंगात आली होती आणि कंबर उचलून मला अजून आत सोटा कोंबायला सांगत होती. त्यामुळे माझा वेग आणि आवेग प्रचंड वाढत होता. आम्ही दोघे पण एकमेकांत रममाण झालो होतो. घामाने डबडबलेले आम्ही दोघे शेवटी आमच्या अत्युच क्षणाला पोहचलो आणि मी त्याच आवेगात माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेली आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

तेव्हा पासून मी नियमितपणे सुप्रियाला ठोकू लागलो होतो. कामाच्या दिवशी तिच्या केबिन मध्ये आम्ही चुम्मा चाटी करत असू. कधी ती माझा चोकत असे तर कधी मी तिची चाटत असे. सुटीच्या दिवशी ती मुद्दाम काही ना काही महत्वाचे काम काढत असे आणि मला ऑफिस ला बोलावून घेऊन मनसोक्त ठोकून घेत असे. यामुळे माझा पगार पण वाढला होता बरं का.