मादक कविता आंटी

उन्हाळ्याचे दिवस होते, उष्णता इतकी जाणवत होती कि काहीही सुचत नव्हते. घामाने अंग ओलेचिंब होऊ लागले होते. रात्रीचे बारा वाजले तरी झोप काही लागेना. तळमळ होऊ लागली होती, शेवटी चटई घेऊन गच्चीवर आलो. उघड्या आकाशात लक्ख चांदणे पडले होते. थोडे बरे वाटले. आता या उघड्या चांदण्याच्या प्रकाशात हळुवार येणाऱ्या वाऱ्यात झोपायचे ठरवले.

मी झोपतो कि नाही तोवर कविता आंटी देखील वरती गच्चीवर आली. “अरे नरेश… ” आंटी  ने मला हाक मारली. “काय आंटी?” मी म्हणालो. “खाली खूपच गरम होत आहे रे, काही केल्या झोपच येईना, तू वरती आलेला पाहून मीही आले आहे.” असे म्हंटली आणि माझ्या शेजारीच चटई टाकून आडवी झाली.

कविता आंटी म्हणजे आमची तशी दूरची नातेवाईक आहे पण चांगले संबंध असल्याने आमच्याकडे येते कधी कधी राहायला. कविता आंटी ला दोन मुलेही आहेत. तिचा स्वभाव खूपच चांगला असल्याने तिच्याशी आमच्या घरच्यांचे जमते. कविता आंटी दिसायला देखील खूप सुंदर गोरीपान आणि आकारबद्ध बांध्याची होती.

थोड्याच वेळात ती वाऱ्याच्या वातावरणात झोपी गेली. मला झोप येईना. आंटीच्या अंगावर पांघरून नव्हते.  तिची साडी पार गुढघ्या पर्यंत आली होती. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या टच्च भरलेल्या मांड्या उघड्या पाहून माझ्या मनात वासना पेटू लागली होती. मला काहीच सुचत नव्हते अंगात थरकाप उडत होता. तिच्या मांड्या मला वेड लावत होत्या. असे वाटत होते तिच्या मांड्या पार चोखून खाऊन टाकाव्यात.

मी उठून कविता आंटीच्या मांड्या डोळे भरून पाहू लागलो.  आंटीला झवण्याची इच्छा खूप झाली होती. मी माझे भान हरपून जात होतो. तिच्या गोऱ्या मांड्या मला वेड लावत होत्या. अंगावरचा पदर देखील बाजूला झाला होता. तिचे टच्च भरलेले उरोज देखील मला खुणावत होते. मला राहवेना काही झाले तरी मी आंटीला झवणारच असा निश्चय केला आणि न राहता मी पुढे सरसावलो.

तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्यावरुन हात फिरवू लागलो. आंटी उठली तरी तिला कसेही करून उत्तेजित करायचेच असे मी ठरवले. मी हळू हळू करत आंटीच्या ब्लाउजची बटणे काढली. इतक्या सावकाशपणे मी हे काम करत होतो कि आंटी लगेच उठायला नको. आत्ताच उठली तर ती मला विरोध करणार हे मला माहिती होते.

अगदी पाच मिनिटे लागली मला आंटीच्या ब्लाउजची बटणे काढायला. तिचे टच्च गोरेपान उरोज उघडे होताच माझा लवडा उड्याच मारू लागला, अंगात काहूर माजू लागले. तिचे मस्त मऊ मऊ मोठे उरोज मी हाताने चोळू लागलो. आता आंटी उठली तरी चालेल असे मी ठरवले होते. मी तिचे टच्च उरोज चोळू लागलो मला तिच्या उरोजाचा स्पर्श खूपच सुखावत होता. मी तोंडात घेऊन चोखु लागलो.

मी अधाश्या सारखे तिचे स्तन चोखत होतो. तिच्या स्तनाची बोन्डे तोंडात घेऊन चोखायला खूपच मजा येत होती. माझा लवडा चड्डीत उड्या मारू लागला होता. एक स्तन तोंडात घेऊन चोखत होतो आणि दुसरा हाताने कुरवाळत होतो. मग मी तिच्या बेंबीवरून हात फिरवू लागलो. तिची साडी मी वर केली तिने आतमध्ये काळ्या कलरची निकर घातली होती.

तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या मध्ये काळी निकर खूपच उठून दिसत होती. मला कविता आंटीची योनी बघायची खूप इच्छा झाली होती. पण निकर घातल्यामुळे ती काढणे खूप अवघड होते. तरीही मी धाडस करत तिच्या निकर मध्ये हात घातला. तिच्या ओटीपोटावर बारीक केस होते. तिच्या पुचीच्या कडा माझ्या हाताला लागताच मी चवताळलो. तिची योनी कुरवाळू लागलो.

आणि अचानक आंटी हलली मी चटकन तिच्या निकर मधून हात काढला. आंटी सरळ उठून बसली, मी खूपच घाबरलो. माझी मान लाजेने खाली गेली. “ती म्हणाली “नरेश हात कुठे घातला होतास?” तसे तिने  कडकपणे विचारले होते. मी काहीच बोललो नाही. आंटी ने माझा हात हातात घेतला आणि म्हणाली “तोंडात घेऊन माझे स्तन देखील चोखत होतास कि नाही?”

मला धक्काच बसला म्हणजे मी हे सर्व करत असताना आंटीला जाग आलेली होती वाटते. मी काय बोलू शकत नव्हतो. मी तसाच गप्प बसून राहिलो. आंटी काय करेल या विचाराने मी पार घाबरलो होतो. एवढ्यात आंटी उठली आणि सरळ तिने आपली निकर काढून बाजूला टाकली.

मी आंटीसोबत जे केले होते त्याने आंटी उत्तेजित झाली असावी असेल मला जाणवलं. ती साडी फेडून आणि ब्लाउज बाजूला करून नागडी झाली आणि सरळ उताणी झोपत मांड्या फाकवुन म्हणाली. “मग नरेश इतके केले आहेस आता ये आणि माझी पुची देखील चाट ये….!” मी थोडा वेळ स्तब्दच बसलो. तशी आंटी आपल्या मांड्या फाकवुन म्हणाली “नरेश, ये  ना आता?”

तिची योनी चांदण्याच्या प्रकाशात मस्त उठावदार दिसत होती. मी आजवर कोण्या स्त्रीची पुची पहिली नव्हती माझ्यासाठी हा अनुभव खूपच सुखाचा होता. मी तिच्या गोऱ्या भरगच्च मांड्या कुरवाळीत तिच्या मध्ये बसलो.

आंटीची योनी चाटू लागलो, माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने आंटी चवताळली होती. मी भराभरा आंटीची पुची चाटू लागलो. चाटून चाटून पार ओली केली तिची पुची. आंटी जास्तच आपल्या मांड्या फाकवुन मला चाटण्यासाठी प्रवृत्त करू लागली. ती बेभान झाली होती. “नरेश खूप मस्त वाटतंय रे… आह्ह्ह… असेच चाट माझी पुची…” ती बेभान होऊन बडबडत होती.

तिच्या पुचीवरून माझी जीभ खाली वर होऊ लागली होती. आणि मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन देखील दाबत होतो चोळत होतो. आंटीला हे सुख खूपच वेड लावत होते. ती पुरती चेकाळली होती. तिची योनी आता पाझरायला लागली होती आणि माझा लवडा देखील पांढरा द्रव सोडू लागला होता.

माझा लवडा आता शांत राहण्याच्या स्थिती मध्ये नव्हता. आंटी  तोंडातून सित्कार सोडत होती. माझी जीभ तिच्या पुचित शिरत होती तिच्या पुचितला द्रव माझ्या तोंडात येत होता. तुरट खारट चव मी चाटतच होतो. मी आता माझी अंडरप्यांट काढून टाकली आणि सरळ आंटीच्या फाकलेल्या मांड्यात बसलो. तिची योनी फाकवुन मी तिच्या योनीवर माझा लवडा टेकवला. एक दणका मारला आणि माझा लवडा तिच्या पुचित शिरला.

“लबाडा … चांगलाच अनुभवी दिसतोस कि या खेळात.. एका ठोक्यातच माझ्या योनीत तुझा लवडा सारलास कि” आंटी म्हणाली. मी आंटीच्या ओल्याचिंब झालेल्या पुचित लवडा आत बाहेर करू लागलो. तिच्या पुचित खोलवर माझा लवडा आत बाहेर करू लागला. तीही आपल्या मांड्या फाकवुन माझा लवडा तिच्या पुचित सारून घेऊ लागली.

आंटीच्या मांड्या हातात धरून जोराने माझा लवडा तिच्या पुचित सारू लागलो. मला खूप मजा येत होती. माझा हा पहिलाच अनुभव मला खूपच आनंद देत होता. आंटीला झवायला मला खूप मजा येत होती. “नरेश खूप मस्त… किती छान झवत आहेस… मला खूप मस्त वाटत आहे.” तिलाही मजा येत होती. मी तिच्यावर झोपून तिचे आम्मे चोखु लागलो.

तिच्या तोंडात तोंड घालून चुंबन घेत तिला झवू लागलो. माझा लवडा तिच्या पुचित पाच पाच आवाज करत होता.  “नरेश तू वयाने लहान आहेस तरी तुझा लवडा मला खूपच मजा देत आहे.. तुझ्या लवड्याचे दणके मला सुखावत आहेत…. आह्हह्ह.. खूप मस्त…. वाटतंय रे… ” ती धुंद होऊन बडबडत होती.

मी आंटीचे भले मोठे स्तन चोखु लागलो माझा वेग वाढत होता.

मी इतका कामातुर झालो होतो कि आंटीला म्हणालो “आंटी तुझी पुची खूपच मजा देत आहे मला… तुला झवायला मस्त वाटत आहे… अशीच मला झवायला देणार ना इथून पुढे?” मी काय बोलतोय ते मला भानच नव्हते मी काम वासनेत डुंबलो होतो.

“अरे वेड्या तुझ्याकडून असे सुख मला घ्यायला आवडेल… तू केंव्हाही बोलावं मी येईन तुझ्याकडे… कसेही झव मला…” ती म्हणाली.

मी खुश होऊन आणखीन जोर जोरात दणके देऊ लागलो. आंटीच्या स्तनांचे मर्दन करत झवत होतो, आंटी चित्कारत होती तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडत होते..

आंटी मला खूप आवडली होती, तिच्या जवानीने मला पूर्ण वेडे केले होते. तिच्या माधक शरीराचा मी दिवाना झालो होतो. जणू काही मी तिच्या प्रेमातच पडलो होतो. आंटी खरच मला मनापासून आवडली होती. तिच्या भरगच्च सेक्सी शरीराचा आस्वाद घायला मला खूप आवडला होता.

माझा वेग वाढला आता माझे वीर्य आता पडायची वेळ आली होती. मी आंटीच्या तोंडात तोंड घातले आणि जोराने माझा लवडा तिच्या पुचित रुतवला आणि सर्व वीर्य तिच्या पुचित गाळले मला परमोच्च आनंद प्राप्त झाल्या सारखे वाटले. आंटी जणू माझी प्रेमिकाच होती असे मला वाटले होते.

माझ्या या प्रणय खेळणे आंटी इतकी खुश झाली होती कि तिने मला सकाळ पर्यंत झोपूच दिले नाही. तसे मलाही कुठे झोपायचे होते. मीही तिला रात्रीभर तीन वेळा झवले.

कविता आंटीला आजवर इतका आनंद मिळाला नसेल तो त्या रात्री मी तिला दिला होता. आंटी देखील खूप खुश होती माझ्यावर. तो आठवडा जवळपास आम्ही दोघेच रोज येऊन झोपत होतो. आणि रोज आमचे संबंध झाले. आता जेंव्हा कधी राहायला आली कि आंटीला झवल्या शिवाय सोडत नाही.