घरातल्या घरात घेतला काकीचा उपभोग

मी काका कडे शिक्षणासाठी म्हणून तेव्हा राहायला होतो. वयात आला असल्याने माझ्या भावना तश्याच झालेल्या होत्या. मला काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला समजले असेलच. मी रात्री नियमितपणे मूठ मारूनच झोपत असे. त्यामुळे तेवढेच मला समाधान मिळायचे.

घरी काका आणि काकी दोघेच असायचे. काका सेक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करायचा. बारा बारा तास ड्युटी असल्याने तो बहुतेक वेळा बाहेरच असायचा. घरी कमी आणि कामावर जास्त असे त्याचे रुटीन असायचे. रात्रपाळी असेल तर मग काय विचारूच नका.

यात सगळ्यात एक गोष्ट वेगळी होती ती म्हणजे माझी काकी. सुजाता होते तिचे नाव. तिच्यात आणि काका मध्ये जवळपास पंधरा वर्षांचे अंतर होते. त्यामुळे त्या दोघात फार काही पटत नव्हते. त्या मानाने मी थोडा तिच्या जवळपास च्या वयाचा असल्याचे तिला वाटत असे. त्यामुळे माझे आणि तिचे खूपच चांगले पटायचे. आम्ही खूप दंगा मस्ती करायचो.

लहान होतो तेव्हा काही अडचण नव्हती. पण आता मी मोठा झालो होतो. मला आता स्त्रियांच्या शरीराचे आकर्षण वाटू लागले होते. त्यामुळे माझ्या सोट्याला कोणतेही रिलेशन शी काहीच घेणे देणे उरले नव्हते. त्याला मतलब होता तो फक्त आणि फक्त संभोगाशी. मग तो तुम्ही कोणाशी करत आहात याचे त्याला काहीच कौतुक नव्हते. त्यातून काकी तरी कशी सुटेल म्हणा.

सुजाता दिसायला पण काही कमी नव्हती. फार काही गोरी जरी नसली तरी ती नाकी डोळी खूपच देखणी होती. शिडशिडीत बांधा जरी असला तरी तिच्या छातीचे उभार खूपच मदमस्त होते. माझी नजर सतत तिच्या छातीचा ठाव घेत असे. तिच्या ब्लाउज मधून मला तिच्या छातीचे निप्पल्स कधी कधी दिसायचे. ते बघून माझा सोटा वळवळ करायचा.

तिच्या साडीतून तिचा कमनीय देह कमालीचा मादक दिसे.  तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती. तिची कंबर अतिशय मदमस्त असलयाने तिच्या साडीच्या आकाराबरोबर ती  दिसे. तिची गांड म्हणजे एक स्वर्गच होता. तिचं गोलाकार गांडीच्या वर खाली होणाऱ्या हालचालीने मी घायाळ होत असे. कधी कधी मला असे वाटे कि मी तिच्यावर अटॅक च करतो कि काय.

सुरवातीला मी कॉलेज मधील मुलींना म्हणा किंवा चित्रपटातील हिरोईन ना आठवून मूठ मारत असे. त्यांची जागा काकी ने कधी घेतली ते माझे मला समजले नाही. मला असे कधी कधी वाटे कि काकी पण माझ्याकडे आकर्षित होत आहे. याचे कारण पण तसेच होते. कारण बाहेर जाताना किंवा काका घरी असेल तेव्हा ती नेहमी साडी अगदी वर पर्यंत घालायची. बेंबी पूर्ण झाकून जाईल याची काळजी घ्यायची.

पण घरी असताना आणि विशेषतः काका घरी नसताना ती साडी नेहमीच बेंबीच्या खाली घालायची. तिच्या खोलगट बेंबीचे दर्शन मला झाले कि माझ्या छातीची धडधड वाढायची. मला ती हे सगळे मुद्दाम करते आहे असे वाटायचे. त्यामुळे माझ्या जीवाची घालमेल अधिक व्हायची.

त्या दिवशी काका घरी नव्हता. दुपारची वेळ होती. मी आणि काकी जेवण  करून दुपारची थोडी विश्रांती घेण्यासाठी आपापल्या खोलीत गेलो. मी बेड वर पडून काकी ला मनात आठवू लागताच माझा सोटा वळवळ करू लागला. माझ्या भावना अनावर होऊ लागल्याचे मला जाणवू लागले. काय करू नि काय नको असे मला होऊन बसले होते.

मी वेळ मारून नेण्यासाठी पाणी पिण्यासाठी किचन मध्ये जाताना मला काकी च्या रूम चा दरवाजा किंचितसा उघडा असलेला दिसला. त्या फटीतून मला काकी दिसत होती. मी डोळे छोटे करून बघितले आणि मी अवाकच झालो. काकी बेडवर पडली होती आणि तिची साडी तिच्या गुडघ्या पर्यंत वर आलेली होती. मला काही कळायचे बंद होऊन गेले.

मी हळूच तिच्या रूम कडे गेलो आणि दार हळूच थोडे पुढे करून आत वाकून बघू लागलो. तिच्या निळ्या साडीतून तिचा देह कमालीचा कडक दिसत होता. तिची साडी वर गेली असल्याने तिचाय गुबगुबीत मांड्यांचे दर्शन मला होत होते. ते बघून माझा सोटा प्रचंड कडक झाला आणि डोलू लागला.

मी तसाच पुढे गेलो. तिच्या साडीचा पदर पण खाली पडला होता आणि तिच्या छातीची वर खाली होणारी हालचाल बघून मला घाम फुटला. तिचे ते मदमस्त उरोज एका लयीत वर खाली होत होते. तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या छातीच्या उभारांची फट मला स्पष्ट दिसत होती. मला काय करायचे ते समजेना झाले होते.

मी तिथेच उभा राहिलो आणि माझ्या पँट मध्ये हात घातला. माझा कडक झालेला सोटा मी बाहेर काढला आणि काकी कडे बघून मी त्याला हलवू लागलो. रोज मनातल्या मनात काकीला आठवून मूठ मारणारा आज टिलीया प्रत्यक्ष समोर बघून माझा सोटा हलवत होतो. माझे डोळे आपसूक बंद होत होते आणि मी एका अतिशय विलक्षण जगात गेलो होतो. खूप वेळ मी मूठ मारली.

पाच पाच असा आवाज येत होता. तेवढ्यात काकीची हालचाल झाली व मी कसाबसा सोटा पॅन्ट मध्ये कोंबून तिथून निसटलो. मी माझ्या रूम मध्ये येऊन काकीच्या आठवणीत झोपून टाकले. मला लगेचच झोप लागली देखील.

थोडा वेळ झाला असेल मला झोप लागून तोच मला माझ्या सोट्याला कोणाच्या तरी हाताचा स्पर्श झाल्याचेच जाणवले. मी झटकन जागा झालो आणि माझी चादर बाजूला करून बघतो तर काय चक्क पैकी काकी माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला कुरवाळत होती. मला घाम फुटला. हे नेमके काय चालू आहे हे मला समजेना.

“काकी अहो तुम्ही हे काय करत आहात?” मी विचारले.

त्यावर ती म्हणाली “तेच करत आहे जे मघाशी तू मला बघून करत होता. तुझे हस्तमैथुन” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसली.

तिचे ते वाक्य ऐकताच मी खजील झालो.काकी ने मला मूठ मारताना बघितले होते तर. त्यामुळे मी काहीच उत्तर देऊ शकत नव्हतो.

“मला माफ करा काकी. मी पुन्हा असे करणार नाही” मी म्हणालो.

त्यावर ती म्हणाली “तू पुन्हा करणार नाहीसच असे काही. याची पक्की खात्री आहे मला”

मी जाम घाबरलो. मला वाटले ती काका ला सांगेल. “काकी प्लिज काका ला यातील काही सांगू नका” मी असे म्हणताच ती हसली.

ती म्हणाली “अरे तू असे परत कधी करणार नाहीस याचा अर्थ असा नव्हे कि मी हे काकाला जाऊन सांगणार आहे.”

“मग काय?” मी विचारले.

त्यावर ती उतरली “अरे वेड्या आता तुला इथून पुढे माझ्यावर मूठ मारायची गरज नाही. आपण दोघे एकटे असताना मूठ मारायची काय गरज? आपण सरळ मजाच करत जाऊया ना. मला पण तू आवडतोस.”

असे म्हणून तिने माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घातला आणि माझ्या सोटयाला पकडून चोळायला चालू केले. तिचे ते वाक्य आणि कृती मला पाहिजे तशीच होती. मी खूपच खुश झालो. काकी सारखा माल मला ठोकायला मिळणार होता त्यामुळे माझा सोटा प्रचंड कडक होऊन सलामी देऊ लागला होता.

काकीने माझी पॅन्ट काढली आणि मला नग्न केले. माझा सोटा बघून तिचे डोळे फिरले. “बाप रे किती मोठा सोटा आहे तुझा. आज माझी काही खैर नाही असे मला वाटते आहे बघ” असे म्हंणून तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. माझा सोटा नाही नाही म्हणत तिने पूर्णपणे आत घेतला अगदी तिच्या घशा पर्यंत आत घेऊन ती त्याचा उपभोग घेऊ लागली होती.

तिच्या मानेला पकडून मी तिच्या तोंडात जमेल तितका आत माझा सोटा सरकवत होतो. खुप वेळ तिने माझा सोटा चोकला आणि मी तिला बाजूला केले. तिची साडी झटकन फेडली वि तिला पूर्ण नग्न केले. तिचा नग्न देह बघून माझ्या डोळ्याचे पारणे फिटले. तिच्यावर मी तुटून पडलो. तिच्या छातीला माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना प्रचंड ताकदीने चोकू लागलो. दाताने निप्पल्स ला पकडून त्यांना खूप जोरात मी बाहेर ओढत होतो.

माझा आवेग इतका प्रचंड होता कि तिला ते सहन होत नव्हते पण तिला असा आवेग पहिल्यांदाच अनुभवयाला मिळत असल्याने ती खूप खुश होती. तिचं अंग नि अंग रोमांचित झाले होते. मी तसाच खाली मला रोज दिसणाऱ्या बेंबीकडे सरकलो आणि माझी जीभ तिच्या खोलगट बेंबीत कोंबली आणि तिचा आस्वाद घेत घेत तिच्या योनीकडे सरकलो.

तिची लुसलुशीत योनीवर माझ्या जिभेला मी एकसारखे फिरवून फिरवून तिला मी ओलसर केले. तिच्या योनीचे पदर दाताने पकडून त्याना मी बाहेर खेचत होतो. तिची योनी गुलाबी होती. त्या गुलाबी योनीत लपून बसलेला तिचा दाणा माझ्या जिभेने मी कुरवाळताच ती खूप बेभान झाली आणि मला तिच्यावर ओढून घेऊ लागली.

मी उठलो आणि तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. तिच्या गुलाबी योनीत मी माझा काळाभोर सोटा कचकन कोंबला. अगदी आरामात माझा सोटा तिच्या योनीत जाताच मी माझे दोन्ही हात बेडवर ठेवले आणि प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो. एकसारखी लयीत हलणारी माझी कंबर तिच्या योनीच्या चिंध्या करत होती. मला प्रचंड भावना जागृत झाल्याचे जाणवले.

खूप वेळ ठोकळ्यावर मी त्यातच माझा सोटा रिकामा केला. तेव्हा पासून मी नियमितपणे सुजाता काकी ला ठोकू लागलो होतो.