थंडीत घेतली काकीची मजा

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज संपवून माझ्या पुढील शिक्षणासाठी माझ्या काका कडे गेलो होतो. माझ्या गावी उच्च शिक्षणासाठी फार काही चांगली कॉलेजेस नव्हती. त्यामुळे मी काका कडे गेलो होतो. याचे कारण म्हणजे काका मोठ्या शहरात राहायचा. त्यामुळे तिथे कॉलेजेस पण तसेच एक से एक चांगले होते. तिथे राहूनच मी कॉलेज पूर्ण केले तर मला नोकरीची संधी पण आरामात मिळेल या विचाराने मी काकाकडे गेलो होतो.

माझ्या काकाचे नाव मनोज होते आणि काकी चे नाव प्राची होते. काका एका मोठ्या कंपनी मध्ये नोकरीस होता आणि काकी घरीच असायची. काका सतत कामा निम्मित बाहेरच दौऱ्यावर असे. त्यामुळे घरी काकी एकटीच असायची. त्यामुळे तिला पण सोबत होतील आणि घरकामात मदत पण होईल या हेतूने काकाने पण फार आढेवेढे न घेता मला येऊ दिले होते.

मी काका काकी ला भेटून खूप वर्ष झाली होती. लग्नानंतर एकदोनदाच लगेच भेटलो असेन. मी त्याच्याकडे पोहचलो तेव्हा मला काकांच्यात प्रचंड फरक झालेला जाणवला. काकाचे वजन खूप वाढले होते. तो बेढब झाला होता. त्याच्याकडे बघवत नव्हते. काकी पण अशीच झाली असेल असे मला वाटले.पण मी जेव्हा काकीला बघितले तेव्हा माझ्या पायाखालची जमीन सरकली.

काकी मध्ये पण बदल नक्कीच झाला होता. पण काकाच्या नेमका उलट झाला होता. लग्नात थोडीशी जाड असलेली काकी आता एकदम कडक आयटम दिसत होती. तिला बघून माझे डोळे विस्फारले. एक तरी तिची उंची मूळात चांगली होती. त्यात आता तिची फिगर एवढी जबरदस्त झाली होती कि काही विचारू नका. मी क्षणभर तिच्याकडे बघतच राहिलो.

मी आल्यामुळे काकी पण खुश झाली होती. मला त्यांनी माझी रूम दाखवली आणि मी माझे सामान तिकडे ठेवले. माझे रुटीन चालू झाले. माझे कॉलेज सकाळी लवकर असायचे. दुपारी मी लवकरच घरी येत असे. मग काय घरीच मी बसून असायचो. काकी पण घरीच असल्याने तिला उलट मी आल्यामुळे सोबत झाली होती. नाही तर ती बिचारी एकटीने कंटाळून जायची. तिला जणू काही स्वर्गप्राप्ती झाल्याचं आनंद झाला होता.

मी काकीला सगळ्या गोष्टीत मदत करायचो. जेवण बनवताना, केर काढताना, फारशी पुसताना आणि बरेच काही. हे सगळे करताना माझ्या आणि तिच्या खूप गप्पा होत असत. त्यामुळे आम्ही आता चांगलेच जवळ आलेलो होतो. फारशी पुसताना काकी खाली वाकली कि काकीचा पदर खाली किंवा बाजूला झाल्यावर त्यातून होणाऱ्या काकीच्या भरदार छातीचे दर्शन मी रोजच घेऊ लागलो होतो.

उभ्याने भांडी घासताना काकीच्या गांडीची होणारी हालचाल पाहून मी व्याकुळ होत असे. काकी साडी पण साली अशी काही घालायची कि तिची बेंबी पूर्ण उघडी पडायची. त्यामुळे तिच्या फिगर चा आकार अगदीच सुडौल दिसायचा. कधी कधी मला वाटायचे कि काकीला मिठीच मारावे.

दिवस जातील तसे काकी आणि मी भलतेच जवळ आलो होतो. ती जाता येता मला मजेत मारायची. सुरवातीस मी ते हसून न्यायचो. पण मग मी पण हळूच तीला मारायला सुरवात केले. ती काहीच बोलली नाही. काही काही वेळा तर माझा हात चुकून तिच्या चक्क पैकी छातीला किंवा गांडीला पण लागायचा. पण तरीही ती काही बोलायची नाही. माझ्याकडे बघून मादक कटाक्ष टाकायची. माझ्या छातीची धडधड त्यामुळे वाढायची. आमची जवळीक खूपच झाली आहे याची मला आणि तिला जाणीव झाली होती.

एकदा काकाने थंड हवेच्या ठिकाणी ट्रिप ठरविली होती. ते दोघे मला पण घेऊन जाणार होते. सगळे काही ठरले आणि आम्ही ट्रिप ला गेलो पण. आम्ही ज्या हॉटेल ला राहिलो होतो तिथे माझ्यासाठी एक वेगळी रूम घेतली होती आणि काका काकी साठी एक. थंडी प्रचंड होती आणि त्यातच बर्फवृष्टी चालू झाली होती. मला याची सवय नव्हती त्यामुळे मी लगेचच कुडकुडू लागलो.

आम्ही जवळपास पंधरा दिवस तिथे राहणार होतो. एक दोन दिवस चांगले गेले. पण बर्फ सतत पडत होताच. त्या दिवशी संध्याकाळी काका काही तरी म्हणत्वाचे ऑफिस चे काम आहे आणि इंटरनेट पाहिजे म्हणून एका दुकानात गेला होता. पण ते दुकान हॉटेल पासून खूपच लांब होते. गावाच्याही बाहेर. कारण आम्ही राहिलो होतो ते एक छोटे गाव होते. काका गेला आणि जोरदार बर्फवृष्टी चालू झाली.इतकी चालू झाली कि सगळे रास्त बर्फाने बंद झाले. काका नेमका अडकून पडला.

त्याने फोन करून काकीला सांगितले कि तो किमान तीन चार दिवस तरी येऊ शकणार नाही. कारण जोवर बर्फ थांबत नाही तोवर रस्ते मोकळे होणार नाहीत. त्यामुळे ते झाले की तो लगेच येईल. काकीने मला तसा निरोप दिला आणि ती मला म्हणाली “नंदू एक काम कर. मनोज येणार नाहीये. मी एकटी राहणे योग्य नाही. त्या पेक्षा तू माझ्या रूम मध्ये ये झोपायला”

मी होकार दिला आणि तिच्या रूम मध्ये शिरलो. तिने नारिंगी रंगाची साडी घातली होती. नेहमीप्रमाणे तिची बेंबी उघडी होती. इतक्या थंडीत पण ती कशी काय अशी राहू शकते याचे मला आश्चर्य वाटले. तिने स्लिव्हलेस ब्लाउज घातला होता. त्याच्या पट्ट्या इतक्या बारीक होत्या कि थोडा जरी हिसडा लागला तर ते ब्लाउज निघून पडेल असे मला वाटले. तिने ब्रा घातली नव्हती. तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या स्तनाग्रांची टोके उठून दिसत होती.

मी तिच्याबरोबर गप्पा मारत बसलो. मी कुडकुडत होतो. दातावर दात आपटून मी हैराण झालो होतो. ते बघून तिने मला आणि तिला थोडी व्हिस्की दिली. तिच्याबरोबर दारू पिण्याचा हा पहिलाच अनुभव होता. मी आणि ती दारू पित गप्पा मारू लागलो. पेग वर पेग मारत आमच्या गप्पा थोड्या चावट विषयाकडे जाऊ लागलेल्या मला जाणवल्या. माझे दातावर दात आपटणे चालूच होते.

तिने कोणा एका डॉक्टर ला फोन केला. त्याने सांगितले “त्याचा तोंडात काही तरी चोखायला द्या. जेणेकरून त्याचे तोंड शिवशिवणार नाही”

एव्हाना रात्र खूप झाली होती आणि खाण्यास देखील काही नव्हते. त्यामुळे ती थोडीशी गोंधळलेली होती कि नेमके काय करावे. तशी थोडी नशेत पण गेली होती ती. तेव्हा ती अचानक मला म्हणाली “नंदू एक काम कर तू इथे माझ्या मांडीवर झोप. मी थोडे डोके चेपून देते तुझे. तुला बरे वाटेल.”

मी लगेच तिच्या मांडीवर जाऊन झोपलो.तिने माझे डोके दाबायला सुरवात केले. थोडा वेळ होतो न होतो तोच ती म्हणाली “तुझे दात खाणे थांबत नाहीये आणि तुझ्या तोंडात देण्यास काही नाहीये. तू डोळे बंद कर. मी करते काही तरी.” असे म्हणून तिने माझ्या डोळ्यांवर हात ठेवून मला झोपवले. मी डोळे झाकताच माझ्या तोंडात काही तरी मनुक्या सारखे गेल्या सारखे मला जाणवले. मी ते चोखायला सुरवात केले.

मी हळूच डोळे उघडून बघताच माझे डोळे मोठे झाले. तिने चक्क पैकी तिचे स्तनाग्रे माझ्या तोंडात दिली होती. मला कळायचे बंद झाले.तिने सुरवात केली होतीच मग मी कशाला मागे राहू. मी लगेचच तिच्यावर झडप घेतली आणि तिच्या स्तनाग्रांना जोरजोरात चोखायला सुरवात केली.

माझा सोटा केव्हाच खडा झाला होता. मी अजूनही तसाच पडून होतो. तिने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि माझा भलामोठा सोटा बाहेर काढला व ती तशीच बसून त्याला चोखायला लागली. माझ्यासाठी हे सगळे अद्भुत होते. मी चपळाई करत तिचे ब्लाउज उतरवले आणि तिच्या भरदार छातीच्या दर्शनाने धन्य झालो. तिचे गोरेपान गोलाकार उरोज माझ्या तोंडात घेताना आणि हाताने कुस्करताना मी प्रचंड बेभान झालो होतो.

तिला मी थोड्यावेळाने उठवले आणि तिची साडी पूर्णपणे काढून तिला नग्न केले. तिचा तो गोरापान नग्न देह आजही माझ्या आठवणीत तसाच सांभाळून मी ठेवला आहे. तिच्या शरीरावर एकही तीळ नव्हता. नखनिशांत गोरी असलेली ती माझ्या मिठीसाठी आसुसलेली होती. मी तिचे पाय फावकले आणि तिचं योनीमध्ये माझी जीभ कोंबली. माझ्या जिभेने तिची योनी चाटत चाटत मी हाताने तिची छाती दाबत होतो.

तिची योनी ओलसर होण्यात अवघे काहीच मिनिट लागले. ती आता पूर्ण तयार आहे याची मला जाणीव होताच मी उठलो. माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि अलगद तिच्या योनीत सरळ कोंबला. ती वापरलेली योनी असल्याने माझा सोटा आत जाण्यास अजिबात त्रास झाला नाही. मी माझे दोन्ही हात शेजारी बेड वर ठेवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. काच काच काच काच करत मी तिची योनी मारू लागलो आणि माझ्या दनक्यानी ती  गर्भगळीत झाली होती. मी एकसारखे माझ्या कमरेची हालचाल करत होतो आणि ती त्याचा मनसोक्त आनंद लुटत होती.

शेवटी खूप वेळाने मला राहवले नाही आणि मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेली होती. मी तसाच तिच्या अंगावर पडून राहिलो. थोड्यावेळाने आम्ही बाजूला झालो आणि एकमेकांच्या मिठीत विसावलो. तेव्हापासून मी काकीला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.