घरच्या घरी सासू ची घेतली मजा

जुन्या काळी लग्न लवकर व्हायची असे मी ऐकून होतो. पण मला काही त्याचा अनुभव नव्हता किंवा मी असे कधी कोणाला बघितले पण नव्हते कि ज्याचे लग्न लवकर झाले होते. पण तो योग लवकरच आला जेव्हा माझी गाठ अश्या व्यक्तीशी पडली कि जिचे लग्न लवकर झाले होते. ती दुसरी तिसरी कोणी नसून माझी सासू च होती.

माझ्या सासूचे लग्न खूपच लवकर झाले होते म्हणे. ते अर्थातच तिच्याकडे बघितल्यावर लक्षात येतच होते म्हणा. तिचे नाव रेखा होते आणि माझ्या बायकोचे नाव सरिता होते. रेखा आणि सरिता यांना जर एकत्र बघितले तर त्या मैत्रिणीच वाटायच्या. माझे लग्न झाले तेव्हा रेखा चे वय अवघे पस्तीस छत्तीस काय तरी होते.

आमचे लग्न झाले तेव्हा मी जेव्हा सरिताला बघायला गेलो होतो तेव्हा मला आधी वाटले कि रेखा च लग्नाची मुलगी आहे. तिने स्वतःला ठेवलेच होते तसे. गावरान जरी असली तरी रेखा दिसायला कडक माल होती. सावळी पण नाकी डोळी नीटस. नेहमी साडी गुंडाळून स्वतःच्या मदमस्त शरीराला झाकायचा प्रयत्न करणारी. छातीचे उभार असे कि त्यांना बघताच समोरच्याच्या मनात वासना जागृत व्हायलाच पाहिजे. गांड अशी काही ती चालताना हलवायची कि मी तर तिच्या गांडीचा दिवानाच होतो.

तर अशी हि रेखा माझी सासू होती. मी तिच्या बद्दल असा विचार करायचे कारण म्हणजे मला तिची नजर चालू वाटायची. त्यातच सरिताची ती सावत्र आई होती. त्यामुळे तिला तिच्या बद्दल फार काही अप्रूप नव्हते. त्यामुळे मी बिनधास्त तिच्या बद्दल असे विचार मनात आणत असे.

माझे आणि रेखा चे चांगलेच सूत जुळले होते. सतत घरी येणे जाणे असल्याने आम्ही चांगलेच जवळ आलो होतो. जसे जवळ येत जात होतो तसे आमच्या गप्पा खाजगी लेव्हल ला कधी गेल्या ते आमचे आम्हाला समजले नाही. माझा सासरा म्हातारा झाला होता. त्यामुळे तिचे त्याच्याशी फार काही पटत नसे. हे मला लक्षात आले होते.

एकदा असेच गप्पा मारताना मी तिला विचारले “तुमचे तुमच्या नवऱ्याशी पटत का नाही ओ?”

त्यावर ती मला म्हणाली “पटावे असे काय आहे त्यांच्यात?”

“म्हणजे? मी नाही समजलो” मी असे विचारातच ती म्हणली “अरे काही नाही रे. मुळात आमच्यात वयात खूपच जास्त अंतर आहे. त्यातच ते म्हातारे झालेत आता. त्यामुळे आमच्या विचारांत आणि गरजेत खूप फरक पडला आहे. त्यांना माझ्यासाठी वेळ नाहीये. सतत ते बाहेर काही ना काही तरी कारण काढून जातात आणि मी बसते घरी”

ते ऐकून मी हेरले कि रेखा च्या जवळ जायचा हा चांगला चान्स आहे. तिला मी म्हणालो “अहो असे का बोलता.”

“मग काय करू? मी कोणाशी बोलू माझ्या मनातील? माझ्या इच्छा आहेत त्यांचे काय? सरिता पण माझ्याशी बोलत नाही नीट. माझी घुसमट होते खूप. तुझ्याशी बोलले कि मला थोडे बरे वाटते.म्हणून मी तुझ्याशी बोलते. नाही तर आपल्या घरच्या खाजगी गोष्टी मी कसे काय कोणाला सांगू?” असे म्हणून तिच्या डोळ्यात पाणी आले.

तीच वेळ हेरून मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला म्हणालो “अगं मी आहे ना. मला सांग तुझ्या मनात काय आहे ते”

असे म्हणून मी पुढे म्हणालो “सॉरी म्हणजे तुमच्या मनात काय आहे ते सांगा. चुकून एकेरी बोललो मी”

त्यावर ती म्हणाली “अरे असुदे. मला आवडेल तू मला एकेरी बोलाविलेले. तसेही मला एकेरी हल्ली कोणी बोलावतच नाही. तू तरी निदान मला काय पाहिजे ते समजून घे”

ते ऐकून माझ्या जीवात जीव आला आणि मी तिचा हात माझ्या हातात घेत म्हणालो “हे बघ रेखा तुला जे हवं ना ते मी देईन. फक्त हि गोष्ट आपल्या दोघांच्यात राहिली पाहिजे.नाही तर सगळे अवघड होऊन बसेल”

“हो रे मला आहे माहित.मी कोणाला काही नाही बोलणार. तू पण नको बोलू. बघ तू किती समजूतदार आणि जबादारीने वागणारा आहेस. हेच मला आवडते बघ तुझ्याबद्दल” ती म्हणाली.

“म्हणजे फक्त माझा स्वभाव आवडतो.बाकी काही नाही का?” असे म्हणून मी तिला डोळा मारला. तशी ती हसली आणि म्हणाली “नाही तसे नाही. पण बाकी कुठे काय बघायला मिळाले आहे मला”

तिचे चावट बोलणे ऐकून मी तीचा हात दाबला आणि म्हणालो “तसे मी हि कुठे तुला नीट बघतीले आहे. जेवढे बघितले आहे त्यावरच माझी हालत खराब होते. बाहर इतना तो गोडावून मी कितना. बरोबर ना?”

माझे बोलणे ऐकून ती हसू लागली आणि मला म्हणाली “चल हट वेडाच आहेस तू” असे म्हणून तीन मला हाताला मला मारले आणि त्याच वेळी तिला माझ्या जवळ ओढले. तिला जवळ ओढताच मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या कमालीच्या नाजूक ओठांना मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांचा रस पिऊ लागलो.

माझा हात मी तिच्या छातीवर ठेवून दाबू लागताच दार वाजले. आम्ही झटकन बाजूला झालो. सरिता आली होती. आमचा डाव तिथेच थांबला आणि आम्ही कामाला लागलो. पण तेव्हापासून आमच्यात संभोगाचे नाते तयार तर झाले होते. जाता येता मी तिच्या गांडीला हात लावत होतो. कोण बघत नाही ते बघून मधेच तिचे चुंबन घेत होतो आणि छाती दाबत होतो. मला योग्य वेळ हवी होती.

त्या दिवशी मी सरिताला काही तरी कामासाठी बाहेर घेऊन गेलो होतो. तिला तिथे खूप वेळ लागणार होता म्हणून तिला मी परत न्यायला येतो असे सांगून घरी परत गेलो. घरी रेखा एकटीच होती. तिला माहीत नव्हते कि मी परत आलो आहे. घरी जाताच मी तिला माझ्या मिठीत ओढले आणि झालेली घटना सांगितली.

ती पण खूप खुश झाली आणि एकमेकांच्या बाहुपाशात विसावलो. तिच्या साडीला फेडायला मला फार वेळ लागला नाही. सर सर करत तिची साडी मी फेडली आणि तिला ब्रा व निकर वर आणले. निळ्या रंगाच्या ब्रा व निकर मध्ये तिचा मदमस्त देह प्रचंड कामोत्सुक वाटत होता. तिच्यावर मी तुटून पडलो आणि तिचे लचके तोडू लागलो.

तिच्या ब्रा चे हुक सोडून तिच्या छातीला मोकळे करताच तिच्या टपोऱ्या निप्पल्स ना मी तोंडात घेतले आणि प्रचंड ताकदीने चोकू लागलो, चावू लागलो. तिचे निप्पल्स कमालीचे कडक झाले. माझा हात तिच्या छातीला दाबत दाबत तिच्या योनीवर देखील गेला आणि तिची योनी मी कुरवाळू लागलो. माझा हात लागताच तिची योनी कमालीची फुगीर झाली.

मी किस करत तिचे निप्पल्स चोकत चोकत तिच्या योनीत अलगद माझ्या हाताचे एक एक करत दोन बोटे घातली आणि हळू हळू करत मागे पुढे करू लागलो. माझी बोटे पूर्ण आत बाहेर करू लागताच तिची योनी ओली झाली.

आमच्याकडे फार वेळ नव्हता. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला चालू देखील केले होते. मी झटकन माझे कपडे काढले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. खूप वर्षाने ती संभोग करत होती. त्यामुळे ती वेड्या सारखे माझा सोटा चोकत होती. तिच्या थुंकीने माझा सोटा ओलाचिंब झाला होता. चोक चोक चोकून तिने त्याला प्रचंड मोठे आणि कडक केले होते. माझ्या सोट्या ला चोकत चोकत ती माझ्या गोट्या तिचं हातात घेऊन त्यांना हलकेसे दाबत होती. गोट्या तोंडात घेऊन तिने जेव्हा चोखायला चालू केले तेव्हा मात्र मी पूर्ण बाद झालो. मला कधी एकदा तिच्या योनीत माझा सोटा घालीन असे झाले होते.

मी मग तिला बाजूला केले. तिला पाठीवर झोपवले व तिचे दोन्ही पाय फाकवले. तिच्या फाकलेल्या पायांमधून तिची दिसणारी गुलाबी योनी मला खुणावत होती. तिच्या योनीत मी माझा प्रचंड मोठा झालेला सोटा कचकन कोंबला. तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेऊन मी प्रचंड वेगाने तिच्यावर उडू लागलो. माझा वेग खूप जोराचा होता. माझ्या हिसड्याने तिला दमायला होत होते. पण तिला ते आवडत होते.

तिच्या गांडीला मी मधेच माझ्या हाताने दाबत होतो. जी रेखा मला आजवर पाहिजे होती तिला आज मी ठोकत होतो. स्वतःच्या सासू ला ठोकायचा आनंद काही औरच होता. या विचाराने माझा वेग अजून जास्त वाढत होता आणि तिच्यावर माझे दणके देखील वाढत होते. काच काच करत तिच्या योनीला मी चेंदामेंदा करून सोडत होतो. तिच्या योनीचे पदर माझ्या सोट्याच्या आकाराने पूर्ण सुटले होते. आतील दाणा माझ्या सोट्याला लागत होता आणि त्याचं प्रचंड हिसड्यानी इकडे तिकडे हलून जात होता.

घामेघूम झालेलो आम्ही दोघे खूप वेळ संभोगाचा आंनद घेऊन झाल्यावर बाजूला झालो. मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने चोकून चोकून त्यातून वीर्य बाहेर काढले आणि तिच्या तोंडात गेलेले ते सगळे वीर्य तिने पिऊन टाकले. आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रेखा ला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.