सासऱ्याने केली कायमची सोय

माझे नाव मित्रानो सीमा आहे. आज मी माझ्या चाळीशीत आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी ऐकून कदाचित तुम्हाला माझा तिरस्कार वाटेल किंवा कदाचित माझा हेवा पण वाटेल. पण मला तुम्हाला काय वाटते याची फिकिर नाही. मला काळजी आहे ती माझ्या योनीच्या सुखाची, माझ्या शरीर सुखाची आणि जो ती पूर्ण करेल त्या साठी मी काहीही करू शकेन.

तर माझे लग्न झाले तेव्हा मी लग्न होऊन खेडे गावात गेले. मी मुळात शहरात राहिलेली होती. त्यामुळे मला खेडेगावात कसे काय सगळे करता येईल असे वाटत होते. पण नाईलाज होता माझा. त्यामुळे मी काही न बोलता लग्नाला होकार दिला होता.

माझा नवरा दिसायला फार काही चांगला असा नव्हता. एव्हरेज दिसणे, उंची जेमतेम, लूकडा आणि नेहमी गबाळा राहणारा असा तो होता. त्याचे नाव निलेश होते. फक्त तो चांगल्या सरकारी नोकरीत असल्याने माझ्या घरच्यांनी माझे त्याच्याशी लग्न करून दिले होते. पण आमचा जोडा मात्र विजोडच होता हे मात्र शंभर टक्के खरे होते.

त्या उलट म्हणजे मी होते. मी मुळातच खाजूक असल्याने मला नेहमी नीटनेटके राहायला आवडायचे. उंच, गोरी आणि टपोरी नजर यामुळे मी समोरच्याला घायाळ करू शकत होते. माझी फिगर हेवा वाटावी अशी होती. म्हणतात ना चांगल्या झाडावर नेहमी माकडेच चढतात. माझी हालत पण तशीच होती. माझे आणि निलेश चे त्यामुळे फार काही पटत नसे.

माझे आणि त्याचे शारीरिक संबंध पण फार काही चांगले नव्हते. तो खूपच निरस होता. त्याला त्याच्या कामा शिवाय बाकी कशातच रस नव्हता. पण त्यामुळे माझी खाज भागली जात नाही हे त्याला कसे काय समजत नसेल असेच मला राहून राहून वाटत असे.

घरी मी तो आणि त्याचे वडील म्हणजे माझे सासरे राहायचो. मोठ्या घरात तिघेच म्हंटल तर घर रिकामे रिकामेच असायचे. माझ्या सासऱ्यांचे नाव सदा होते. जुन्या काळी लग्न लवकर होत असत. सदा चे पण तसेच होते. त्यामुळे त्यांचे वय अजूनही चाळीशीस च होते. त्यामुळे माझ्या आणि त्यांच्या वयात तसा काही फार फरक नव्हता.

तेच उलट निलेश पेक्षा चांगले राहायचे. उंच होते ते. सावळे पण राकट.अजूनही त्यांनी स्वतःला चांगले ठेवले होते. भेदक नजर आणि पिळदार शरीर यामुळे अजूनही ती समोरच्याच्या मनात घर केल्या शिवाय राहत नसत. नेहमी धोतर घालत असत ते. पण नेहमी स्वच्छ आणि सफेद धोतर घालायचा नाद होता त्यांना.

मी खाजूक असल्याने माझी नजर माझ्या सासऱ्यावर पण होती. पण आमचे नाते असे विचित्र असल्याने मला गप बसावे लागत होते. माझी सासू मारून पण खूप वर्ष झाली होती म्हणा. त्यामुळे मला असे वाटायचे कि कदाचित माझ्या सासऱ्याला पण सेक्स ची गरज असावी. कारण कधी कधी त्याची नजर मला वेगळी वाटत असे.

एकदा माझा सासरा जाम आजारी पडला. त्याला अंथरुणांतून उठता येईना. निलेश सकाळी गेला कि रात्री उशिरा येत असे. त्यामुळे मलाच सासऱ्याना घेऊन दवाखान्यात घेऊन जायचे होते. मी कसेबसे त्यांना उठवले आणि आधार देत घेऊन जाऊ लागले. माझा आधार मिळताच त्यांनी त्यांचा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला. माझ्या पेक्षा उंच असल्याने मी त्यांच्या मिठीत गेल्यासारखे गेले होते.

माझी छाती त्याच्या काखे खाली लागू लागली. त्यांच्या राकट शरीराचा स्पर्श माझ्या छातीला होताच मी गरम होऊ लागले. मला अनायासे कारण होतेच त्यामुळे मी जास्तीत जास्त त्यांची लगट कशी होईल ते बघू लागले आणि त्यांना बिलगू लागले. त्याना पण कदाचित माझा स्पर्श आवडू लागला होता कारण सून जरी असली तरी ते मला नको तितक्या जवळ येऊ त्यामुळेच तर देत होते.

डॉक्टर ने सांगितले कि अंग पुसून घ्या म्हणून. घरी येताच मी त्यांना बेड वर झोपवले आणि म्हणाले “सासरे बुवा तुमचे अंग पुसून घेते मी झोपा तुम्ही” त्यांनी पण होकार दिला आणि ते झोपले.

मी गार पाणी आणि कापड घेऊन आले. त्यांचा शर्ट मी उतरवला आणि त्यांची छाती उघडी केली. आजवर तसे मी त्यांना अंघोळ करून आल्यावर उघडे बघितले होते म्हणा. पण आज मी त्यांना प्रत्यक्ष स्पर्श करणार होते. माझा हात मी त्यांच्या छातीवर ठेवला आणि हळू हळू करत ते कापड मी फिरवू लागले. मला त्यांच्या आजारपणाचे काही कौतुक नव्हते. मला त्यांच्या शरीराला स्पर्श करता येत आहे हे सुख जास्त होते.

हळू हळू करत मी खाली सरकले. त्यांच्या पायावरून कापड फिरवत फिरवत मी त्यांचे धोतर वर केले. त्यांच्या कडक मांड्यावरुन माझा हात फिरू लागताच मला त्यांच्या धोतरात काही तरी वळवळ झाल्याचे जाणवले. मला समजले कि त्यांचा सोटा जागा झाला आहे ते. शेवटी ते पण एक पुरुष च होते ने. त्यांची काहीच चूक नव्हती. शेवटी एका तरुण मुलीचा हात अश्या जागी लागल्यावर कोणाचेही असेच होणार ना.

मी हात फिरवत फिरवत त्यांच्या मांड्यावरून नेट सरळ त्यांच्या जांघेत घातला. माझा हात जांघेत जाताच ते कळवळले. त्यांचा सोटा प्रचंड कडक झाल्याचे मी बघितले. पण ते काही बोलत नव्हते. मी हळूच माझा हात चुकून त्यांच्या सोट्याला लागत असल्या सारखे करू लागले. त्यामुळे तर ते अधिकच वेडे होत होते. त्यांना काय करू नि काय नको असे होऊन बसले होते. मला काहीही करून त्याला उडवून घ्यायचे होते.

मी धाडस करत मग माझा हात सरळ त्यांच्या धोतराच्या आत घातला आणि त्याचा सोटा पकडला. धोतर सोडत मी त्यांना पूर्ण नग्न केले आणि त्यांचा भल्यामोठ्या सोट्याचे दर्शन घेतले. निलेश पेक्षा किती तरी मोठा आणि कडक होता त्यांचा सोटा. तो बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली. मी काही क्षण तो सोटा निरखून बघितला आणि त्याला कुरवाळायला सुरवात केली देखील.

त्याना ते हवे हवेसे होते. त्याने अजिबात विरोध केला नाही आणि मला म्हणाले “खूप छान वाटत आहे. किती वर्षाने मला असे कोणी तरी करत आहे.”असे म्हणून त्यांनी माझ्या छातीला दाबायला चालू केले. माझी स्तनाग्रे लगेच कडक झाली.

आता आम्ही मोकळे झालो होतो. मी जागची उठले आणि माझी साडी झटकन फेडून पूर्ण नग्न झाले. मला नग्न बघून तो वेडा झाला. त्याच्या अंगावर मी उलट बसले आणि त्यांच्याकडे गांड केली. मी त्यांचा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन जोरजोरात त्याला चोकू लागले. मला पण त्यांचा सोटा खूपच आवडला होता. इतका मोठा सोटा मला खायला मिळत असल्याने मी पण बेभान झाले होते. मी त्यावर तुटून पडले.

त्याने माझ्या गांडीत त्याचे तोंड खुपसले आणि माझ्या गांडीत त्याने त्याच जीभ घातली. सर सर करत तो ते भोक चाटू लागला. त्याच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझी गांड ओली झाली. त्याने तसेच माझी योनी खायला चालू केली. माझ्या योनीचे पदर तो दातात धरून बाहेर ओढत होता. माझ्या दाण्याला जिभेने चुचकारत तो त्याच्याशी खेळत होता. मी पूर्ण बेभान होऊन त्याचा आनंद घेत होते.

मग त्याने मला उठवले आणि खाली झोपवले. मी पाय फाकवुन झोपताच तो धिप्पाड शरीराचा माझा सासरा माझ्यावर तुटून पडला. त्याने त्याचे भलेमोठे हत्यार माझ्या योनीत कचकन कोंबले. माझे दोन्ही पाय त्याने त्याच्या खांद्यावर घेतले. अनुभवाचे दणके आता तो मला देणार होता. माझे पाय खांद्यावर घेताच माझी योनी कमालीची मोकळी झाली.माझ्या योनीतुन पाणी बाहेर येत होते.

त्याने मग मागे पुढे करत त्याची कंबर जोरजोरात हलवायला चालू केली. काच काच काच काच करत तो माझ्यावर प्रचंड ताकदीने उडत होता. आजवर मला निलेश च्या सौम्य दणक्याची सवय होती. आज मला जे मिळत होते ते माझ्यासाठी नवीन आणि अद्भुत होते. मला प्रचंड वासना जागृत झाल्याची जाणीव झाली. मी माझी कंबर उचलून त्याला माझ्यावर उडवून घेत होते. माझा आवेग पण प्रचंड होता.

एकसारखे त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर शेवटी त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला. बाहेर काढताच त्याने मला धरून जागचे उठ्वले आणि खाली जमिनीवर बसवले. खाली बसताच त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. त्याने सोटा तोंडात देताच मी वेड्यासारखे त्याचा सोटा चोकू लागले. अवघ्या काही क्षणातच त्यांतून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या तोंडात सोडले.

माझे पूर्ण तोंड त्याच्या वीर्याने भरून गेले होते. मी ते वीर्य मनोसक्त पिले. त्याचा सोटा मी अजूनही माझ्या तोंडातून बाहेर काढला नव्हता. चोकून चोकून मी माझे मन शांत होऊ पर्यंत त्याला बाहेर काढला नाही. अखेरीस खूप वेळाने मी सोटा सोडला आणि आम्ही काही वेळ एकमेकांच्या बाहुपाशात विसावलो. तेव्हापासून मला तो नियमितपणे ठोकू लागला होता. मला पण घराच्या घरी असा ठोक्या मिळाला असल्याने मी पण खूप खुश होते.