मामाच्या आंब्याची बाग

मामाच्या गावाला मी सुट्टीला जाऊन खूप वर्ष झाली होती. घाटाच्या खालच्या असलेले ते गाव नैसर्गिक सौंदर्याने नटले होते. माझ्या मामाच्या घरी आंबे, चिक्कू, काजू, फणस आणि बरेच फळांची झाडे होती. त्याचा परिसर पण खूपच मोठा होता. त्यामुळे मला नेहमी तिकडे जाण्यास आवडत असे. पण आता कॉलेज मूळे खूप वर्ष मी तिकडे गेलो नव्हतो. यावेळी तो योग आलाच. मी येणार आहे हे मी मामाला कळवले.

मी पोहोचलो. मामाला एकच मुलगी होती. निशा तिचे नाव. ती पण कॉलेज ला शिकत होती. आम्ही लहानपणी बागेत खूप खेळायचो. आता आम्ही मोठे झालो होतो. मी जसा एक पूर्ण पुरुष झालो होतो तशीच निशा एक पूर्ण स्त्री झाली होती.

खूप वर्षांनी आम्ही एकमेकांना भेटलो होतो. तिच्यात खूपच प्रचंड बदल झालेला होता. दिसायला ती तशी देखणी होती. गोऱ्या रंगाची निशा तिची फिगर राखून होती. तिला बघताच मी उडालो. त्यांच्या गावी वातावरण दमट असल्याने मुले शक्यतो सुटी स्कर्ट किंवा फ्रॉक घालायच्या. निशा पण याला अपवाद नव्हती. तिच्या त्या फ्रॉक मधून तिच्या पिंडऱ्या पूर्णपणे दिसायच्या.

मी चोरून तिच्या पिंडऱ्या बघायचो. तिच्या त्या तुळतुळीत पिंडऱ्या बघून मी विचार करायचो की शहरात तर मुली पैसे देऊन पाय असे तुळतुळीत करून घेतात. हिचे तर नैसर्गिक च किती गुळगुळीत आहेत.

खूप दिवसांनी भेटल्याने निशा आणि माझा गप्पांचा फडच रंगला होता. आम्ही जुन्या आठवणींना उजाळा देत होतो. माझ्यात झालेले बदल तिला देखील जाणवले होते. नाही म्हणायला आमच्या दोघांच्या नजरा तश्या रंगेल झाल्याचं होत्या म्हणा आणि ते आम्हाला दोघांना पण चांगलेच जाणवत होते. पण ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप म्हणतात तसे आम्ही गप होतो.

एके दिवशी ती मला म्हणाली “निलेश,चल आपण बागेत जाऊ. आंबे छान आलेत झाडाला. थोडे काढून खाऊया चल.”

मी तयार झालो. बाग खरंच खूप मोठी होती. घरापासून बाग तशी लांब होती आणि तिडके कोणी नसायचे. आम्ही बागेत शिरलो. बागेच्या दुसऱ्या टोकाला आंब्याची खूप झाडे होती. ते टपोरे आंबे बघून मी खुश झालो.

“या झाडावर चढ आणि काढ”. ती मला म्हणाली.

“मला नाही येत झाडावर चढायला. मला याची सवय नाही” मी म्हणालो.

“काय रे तू पण. मला तरी कुठे आहे सवय इतकी” तिच्या उत्तरावर मी म्हणालो “पण माझ्यापेक्षा तुला नक्कीच चांगले येत असेल ना”.

“बघूया” असे म्हणून ती एका झाडावर चढू लागली. तिला नीटसे चढता येत नाही ते बघून मी तिला मदत करण्यासाठी पुढे सरसावलो. मी सरळ तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिला वर चढण्यास मदत केली. एका पुरुषाचा तिचं कमरेला पहिलाच असा स्पर्श झाला असेल. ती हसली आणि तोल सावरत आंबे बघू लागली. मी खालीच उभा होतो.

“अरे जरा बघ रे कुठे चांगले आंबे आहेत ते” ती म्हणाली.

मी वर मन केली आणि माझे डोके फिरायची वेळ आली. निशाने फ्रॉक घातला होता. आधीच तिचे पाय गुडघ्यापर्यंत उघडे होते. त्यातच आता मला तिच्या फ्रॉक मधून तिच्या मांड्या आणि पार तिची निकर दिसत होती. माझा जीव कासावीस होऊ लागला. मी काही बोललो नाही. बराच वेळ ती तशी उभी होती आणि आंब्यांचे निरीक्षण करण्याच्या बहाण्याने मी तिच्या मांड्या आणि निकर बघत बसलो होतो.

ते तिच्या लक्षात आले. तरीही तिने तिचे पाय झाकले नाहीत. उलट ती अधिकच पाय बाजूला घेऊन उभी राहिली. मला जे समजायचे ते समजले होते. तिने एकेक आंबे तोडायला सुरवात केली आणि खाली माझ्याकडे देऊ लागली. आंबे देताना मला तिच्या हाताचा स्पर्श होत होता. आंबे घेताना मी मुद्दाम तिच्या हातावरुन हात फिरवत आंबे घेत होतो.

ती पडू नये म्हणून मी तिला तिचे तळवे पकडले होते. तिचा थोडा तोल गेला. ती पडू नये म्हणून मी तिच्या पिंडऱ्या पकडल्या आणि तिला सावरले. थोड्या वेळाने मी माझा हात हळू हळू तिच्या गुडघ्या पर्यंत नेला. ती काही बोलली नाही. माझे हात आता मला तिच्या मांडीवर न्यायाचे होते. मी तिचे लक्ष नाही बघून शेजारी पडलेली आंब्याची रिकामी पेटी माझ्या पायाखाली घेतली आणि माझी उंची वाढवली.

मी हळू हळू माझे हात आता तिच्या फ्रॉक मधून तिच्या मंदीकडे नेले. ती अजूनही काही बोलली नाही. ती आंबे काढण्यात मग्न आहे असे भासवत होती आणि मी ती पडू नये म्हणून पकडले आहे हे भासवण्यात मग्न होतो. माझे हात आत तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत फिरत होते. आता मात्र तिला स्वतःला सावरणे कठीण होते.

मी माझा हात तिच्या योनीवर अलगद ठेवला आणि तिची योनी रगडु लागलो. माझ्या गोलाकार फिरणाऱ्या हाताने ती उद्यपीत झाली. ती तशीच पाय फाकवुन उभी होती. ती गरम झाली आहे हे लक्षात येताच मी तिची निकर झटकन काढून टाकली आणि तिला नागडी केली. क्षणात तिची गुलाबी योनी तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांमधून उघडी पडली.

मी हळूच माझी जीभ तिच्या योनीवर ठेवली आणि फिरवू लागलो. सुरवातीस कोरडी दिसणारी ती तिची योनी माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने ओलसर होऊ लागली. तिचा फ्रॉक मी माझ्या एका हाताने पकडून वर धरून ठेवला होता आणि माझी जीभ सरसर करत तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो होतो. ती तशीच झाडावर उभी होती आणि मी खालून तिची योनी खात होतो.

तिची योनी तशी छोटी होती. त्यामुळे माझ्या तोंडात ती अख्खी मावत होती. तिच्या योनिवरून फिरत फिरत जीभ तिच्या गांडीच्या भोकावर देखील जात होती. एकाच वेळी मी तिची योनी आणि तिच्या गांडीचे भोक चाटत होतो. मला काही सुधरत नव्हते. मी बेभान होऊन माझ्या जिभेचे खेळ करत होतो आणि ती तितकाच उत्तम प्रतिसाद मला देत होती.

मी तिला आता झाडावरून खाली उतरवले. आणि तिचा फ्रॉक उतरवला. तिचे भरदार उरोज एका क्षणात बाहेर आले. ते बघून तिला मी म्हणालो “अग हे इतके चांगले आंबे असताना झाडावरचे आंबे कशाला खाऊ मी?”

ती खुद्कन हसली आणि म्हणाली “त्यासाठीच तर तुला इकडे एकांतात घेऊन आले आहे”

मी पण खुश झालो. चोकून आंबा खातात तसे मी तिचे उरोज चोकू लागलो. मोठाले उरोज एका हाताने दाबत मी तिचे स्तन चोकत होतो. ती बेभान होऊन कण्हू लागली होती. तिला तसेच मी जमिनीवर झोपवले आणि तिच्या उरोजांवर तुटून पडलो. माझ्या पूर्ण ताकदीने मी ते उरोज दाबत होतो. मनसोक्त रगडून आणि चोकून झाल्यावर मी तिला उभी केली.

माझा सोटा मी केव्हाच मोकळा केला होता. माझा सोटा मी तिच्या तोंडात खुपसला आणि तिला विचारले “तुझे आंबे जसे मदमस्त आहेत तसेच माझे हे केळ देखील मदसम्त आहे बघ”

“अय्या हो कि किती मोठे केळ आहे तुझे”ती म्हणाली आणि तिने माझा सोटा तोंडात घेतला.

मी फार वाट न पाहता माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. जेवढा शक्य आहे तितका मी माझा सोटा आत कोंबत होतो. तिची थुंकी माझ्या सोट्यावर माखली होती. मी तिचे डोके धरून माझा सोटा आत ढकलतच होतो. जवळपास पंधरा मिनिटे तिने माझा सोटा चोकला.

मी आता तिला जमिनीवर पडले आणि तिच्या तंगड्या फास्टवल्या. तिची गुलाबी योनी बघून माझी लाळ गळू लागली. मी पुन्हा एकदा माझी जीभ तिच्या योनीत सारली आणि तिची योनी मी चाटू लागलो. माझ्या थुंकीने तिची आगोदरच ओलसर झालेली योनी अधिकच ओली होऊन पाझरू लागली.

मी लागलीच माझा सोटा तिच्या योनीत घातला. बोगद्यात ट्रेन शिरावी तसा माझा सोटा आत गेला आणि माझी कंबर तिचे काम करू लागली. हिसडयावर हिसडे तिला बसत होते आणि तिच्या योनीची अक्षरशः चिरफाड होत होती. माझा सोटा मधेच योनीच्या बाहेर येत होता. मी लगेच त्याला धरून पुन्हा आत सारत होतो.आत बाहेर होऊन होणाऱ्या घर्षणाने तिची योनी अधिकच गरम होत होती. जेवढे घर्षण जास्त तितकी मजा जास्त.

अर्धा तास मी तिला हिसडे देत होतो. जमिनीवर असलेले बारीक दगड तिच्या पाठीत आणि माझ्या गुडघ्याला टोचत होते. पण आम्हाला आता कशाची पर्वा नव्हती. मी मग माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. आपले काम यशस्वी करून सोट्याने फवारा बाहेर सोडला. तिच्या तोंडात माझे वीर्य पतन झाले. तिने सगळे वीर्य एका दमात पिऊन टाकले आणि पुढे दहा मिनिटे ती तसाच सोटा चोकत राहिली. तिला जे करायचे आहे ते तिला करू नाही दिले तर माझे पुढे होणारे नुकसान मला नको होते.

अश्या प्रकारे माझा आंबे खाण्याचा आणि तिचा केळ खाण्याचा कार्यक्रम उत्तम पार पडला होता. तेव्हापासून जोवर मी तिकडे सुट्टीला होतो तेव्हा आम्ही रोज बागेत जात होतो. मी माझा आवडता आंबा आणि ती तिचे आवडते केळ मनसोक्त खात होतो.