साली आधी घरवाली

माझे लग्न होऊन तीन वर्षे झाली होती. आमचा संसार सुखाचा चालू होता. त्यातच माझी बायको आता गरोदर होती. मी आणि माझी बायको दोघेच राहायचो. त्यामुळे तिला पाहिजे नको ते बघायची सगळी जबाबदारी माझ्यावरच असायची. दिवस जातील तसे तिची अवस्था बिकट होत गेली आणि माझ्या कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकातून मला तिच्याकडे म्हणावा तसा वेळ देता येत नव्हता.

माझी होणारी ओढाताण बघून माझी बायको एके दिवशी मला म्हणाली “अहो ऐका ना. तुमची इतकी ओढाताण होत आहे. माझ्यामुळे तुमच्यावर खूप ताण येत आहे. त्यामुळे मी माझ्या बहिणीला माझ्या मदतीसाठी बोलावूं घेऊ का?”

सोनम, माझी मेहुणी. तिचे अजून लग्न व्हायचे होते. ती कॉलजेला जायची. गव्हाळ वर्णाची सोनम दिसायला तशी देखणी होती. उंच, कडक फिगर आणि चेहऱ्यावर सतत हास्य यामुळे तिच्याकडे कोणीही लगेचच आकर्षित होत असे.

मी तिचा आवडता जीजू होतो. माझे आणि तिचे चांगले जमायचे. ती माझ्या कॉलेजच्या मैत्रिणी सारखीच माझ्याशी नेहमी वागायची. मी आणि माझ्या बायकोची कधी भांडणे झाली तर मी तिला सगळं सांगायचो. ती नेहमी माझी बाजू घेत असे. ती घरी येणार म्हणून मी अजिबात आढेवेढे घेतले नाहीत. मी तात्काळ संमती दिली.

त्या दिवशी सोनम सकाळीच आली. आल्या आल्या तिने घराचा ताबा घेतला. माझ्या बायकोला काय पाहिजे नको ते सगळे ती बघू लागली. मला पण थोडे बरे वाटले कारण माझा ताण कमी झाला होता. सोनम ला मी साधारण सहा एक महिन्यांनी भेटत होतो. त्यामुळे आमच्या गप्पाना उधाण आले होते. वेड्या सारखे आम्ही गप्पा मारत बसू लागलो होतो.

माझ्या बायकोला आता रूमच्या बाहेर येणे मुश्किल होऊन गेले होते. त्यामुळे ती बेडवर च पडून असे. मी आणि सोनम सगळे काम करायचो. रात्रीचे जेवण लवकरच होत असे आणि माझी बायको लगेच झोपी जात. पण मला एवढ्या लवकर ना जेवायची सवय ना झोपायची. त्यामुळे मी सोनम बरोबर गप्पा मारत निवांत बसे.

आम्ही एकदा असेच बोलत असताना मी तिला विचारले “काय ग सोनम तूला बॉयफ्रेंड आहे कि नाही?”

“नाही हो भाऊजी. मला कुठे आलाय बॉयफ्रेंड? कोण विचारतय आम्हाला?” ती म्हणाली.

“अग तुझ्या सारख्या मुलीला तर कोणीही मिळेल.” माझ्या या उत्तरावर ती हसली आणि म्हणाली “हो का? मग तुम्ही तर लग्न करून बसला ना” असे म्हणाली आणि माझ्याकडे बघून लाडीकपणे हसली आणि माझ्याकडे भेदून बघू लागली.

तिच्या या उत्तरावर मी सटकलो. मी पण हसलो आणि म्हणालो “लग्न च तर झालय. बाकी अभी तो मै जवान हू”

“हो का” तिचे उत्तर आले.

“हो ना. आणि तसेही साली आधी घरवाली असते माहितीये ना” मी थोडे धाडस केले. त्यावर ती खळखळून हसली आणि माझ्या दंडाला चापटी मारून स्वयंपाक घरात गेली.

त्या दिवसापासून आमच्या गप्पा आता थोड्या वेगळ्या वळणार जाऊ लागल्या. मी तिचा गूळ काढू लागलो होतो. ती पण चांगलीच रंगात आली होती. का नाही होणार शेवटी तिचा आवडता जीजू तिच्याशी लगट करू पाहत होता. त्यामुळे ती पण खूप खुश होती.

एके दिवशी रात्री जेवणानंतर ती उभ्यानेच भांडी धुवत होती. मी पाणी पिण्यासाठी म्हणून फ्रिज जवळ गेलो तर तिने तिकडूनच माझ्या अंगावर हाताने पाणी फेकले. मी माझे अंग चोरून घेतले आणि तिला म्हणालो “सोनम परत पाणी फेकलेस तर बघ हा माझ्याशी गाठ आहे”

“फेकणार. काय करणार आहात?” असे म्हणून तिने पुन्हा माझ्या अंगावर पाणी मारले. मी पळतच तिच्याकडे गेलो आणि तिचा हात माझ्या हातात पडकून पिरगळला. हात पिरगळताच ती माझ्या जवळ आली. मी तिला मागून पकडले होते आणि तिची हनुवटी धरून तिला म्हणालो “का ग किती त्रास देतेस मला तू?”

माझा हात तिच्या हनुवटी वर होता खरा पण माझे कोपर त्यामुळे तिच्या छातीवर रुतून बसले होते. माझ्या हाताला तिच्या छातीचा उभार स्पष्टपणे जाणवत होता. मला ते लगेच जाणवले त्यामुळे मी हात तसाच पकडून ठेवला.

त्याचवेळी तिचा हात मागे दुमडून माझ्या बरोबर सोट्यावर आला होता. माझा सोटा अगदी स्पष्टपणे तिच्या हातात बसला होता. तिने तो पकडला नव्हता. पण तिच्या हाताला तो पूर्ण लागत होता आणि तिला ते माहित होते. तेवढ्यात माझ्या बायकोने हाक मारली. मी तिला सोडले आणि आम्ही माझ्या बायकोच्या रूम कडे गेलो. ती रात्र तशीच गेली. मी माझ्या विचारात झोपी गेलो.

दुसऱ्या रात्री पुन्हा तेच झाले. तिने पुन्हा माझ्या अंगावर पाणी फेकले आणि मी तिचा हात पुन्हा पिरगाळला. पण यावेळी माझा जोर थोडा अधिक होता. माझे हात तिच्या उरोजावर मी कालच्या पेक्षा अधिक ताकदीने रुतवले. तिला ते समजले होते. एव्हाना तिचा पिरगाळलेला हात माझ्या सोट्यावर येऊन चिकटला होता. आज माझी बायको जागी होण्याची शक्यता नव्हती कारण तिने झोप येत नसल्याने झोपेची गोळी घेऊन ती झोपली होती.

तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा कधीच कडक आणि फुगीर झाला होता. मी तिची हनुवटी धरून  तिला लाटक्या पद्धतीने ओरडत होतो आणि माझे हात तिच्या उरोजावर अधिकच जोरात दाबत होतो. ती आता गरम झाली होती. तिने तिचा हात माझ्या सोट्यावरून अलगद फिरवण्यास सुरवात केली आणि थोड्याच वेळात माझा सोटा हातात पडकला.

ते बघून मी माझा हात सरळ तिच्या ड्रेस मध्ये कोंबला आणि तिचे गोलाकार उरोज दाबू लागलो. कोवळी मेव्हणी आज माझ्या तडाख्यात सापडली होती. माझ्या हाताच्या दाबाने तिचे स्तनाग्रे कडक झाले. तीने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि तिचा हात आत घातला.

आता मी तिला फिरवले आणि माझ्याकडे तोंड केले. तिच्या तोंडात माझे तोंड घातले आणि तिचे चुंबन मी घेऊ लागलो. ती काही केल्या माझा सोटा सोडत नव्हती. ती बेभान झाली होती. मी तिला उचलले आणि माझ्या बेडरूम मधे नेले. मी तिला तिच्यावर झोकून दिले आणि आम्ही दोघे एकमेकात समरस झालो.

सरसर करत आम्ही एकेमकांचे ड्रेस काढून फेकले आणि आम्ही नागडे झालो.

मी काही करायच्या आधी ती उठली आणि माझा सोटा हातात घेऊन चोळू लागली. आधीच कडक झालेला सोटा त्या स्पर्शाने अधिकच कडक झाला. तिने आता माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. जवळपास अर्धा सोटा आत गेला आणि तिच्या घशाला जाऊन टेकला.

“अहो भाऊजी किती मोठा आहे हो सोटा. खरच माझी बहीण नशीबवान च म्हणायची” असे माझ्याकडे बघून ती म्हणाली.

मी मनातल्या हसलो आणि म्हणालो “तुझी बहीण पण नशीबवान आहे आणि तिची बहीण पण आता नशीबवान आहे”.

ती पण हसली आणि तिने माझा सोटा पुन्हा चोखायला सुरवात केली. कँडी आईस्क्रीम खाल्ल्यासारखे ती माझा सोटा चोकत होती. माझे वीर्यपतन तिकडेच होते कि काय असे मला वाटू लागले. त्यामुळे मी तिला थांबवले आणि तिला पाठीवर झोपवले. तिची योनी पूर्णपणें ओली झाली होती. ते बघून मी माझी जीभ त्यात न घालता माझा सोटाच तिच्या योनीत कोंबला.

माझ्या मोठ्या सोट्याने ती थोडीशी ओरडली पण मी माझ्या हाताने तिचा आवाज दाबला. हळू हळू करत माझा सोटा मी पूर्ण आत कोंबला आणि मी आता तिला हिसडे देण्यास सुरवात केली. लयबद्ध पद्धतीने मी माझी कंबर मागे पुढे करत होतो. त्या प्रत्येक हिसड्या सरशी तिची योनी अधिक पाझरत होती.मी दणक्यावर दणके देत होतो आणि ती त्याच आवेगाने मला तिच्यावर ओढून घेत होती.

मी तिला आता उठवले आणि गुडघ्यावर बसविले. मागून दिसणारी तिची टपोरी गांड मला भलतीच आकर्षित करत होती. मी तिची गांड फाकवली. तिच्या गांडीचे भोक बघून मी स्वतःला रोखू शकलो नाही. माझी जीभ मी तिच्या योनीवर फिरवू शकलो नव्हतो. म्हणून मी तिच्या गांडीच्या आस्वाद घेण्याचे ठरवले. माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवू लागलो. खूपच चवीची होती तिची गांड.

मनसोक्त गांड चाटून झाले आणि मग मी माझा सोटा पुन्हा एकदा तिच्या योनीत मागून घातला. यावेळी माझा सोटा तिच्या योनीत अगदी व्यवस्थित गेला. मी तिची कंबर हाताने पकडली, पाय थोडेसे वाकवले आणि माझे काम मी चालू केले. काच काच काच काच करत मी तिला मागून हिसडे देऊ लागलो. तिची गांड माझ्या सोट्यावर येऊन आदळत होती आणि माझा सोटा अधिक जोरात मागे पुढे होत होता.

शेवटी माझा तो क्षण आलाच. मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि हाताने मी हलवू लागलो. क्षणात माझ्या सोट्यातून वीर्य बाहेर आले आणि तिचे तोंड पूर्णपणे माखून गेले. मी तिला परत झोपवले आणि तिच्यावर तसाच पडून राहिलो.

अश्याप्रकारे मी आज माझ्या मेहुणीचा चांगलाच कार्यक्रम केला होता. दोघांनाही हे हवे हवेसे आणि अनपेक्षित होते. आज तिचे लग्न होऊन ५ वर्ष झाली आहेत. तरीही मी तिला आजही न चुकता वारंवार घरी किंवा बाहेर नेऊन ठोकत असतो.