मामी ची चूक पडली पथ्यावर

सुट्टीला मामा कडे गेलो होतो मी तेव्हाची गोष्ट आहे. गावाकडे उन्हाळ्याच्या सुट्टीला जायचे म्हणजे माझ्यासाठी स्वर्गसुख होते. खूप आधी जेव्हा मी शाळेत होतो तेव्हा नियमितपणे मामा कडे जायचो. पण कॉलेज ला गेल्यावर त्यात खंड पडला. पुढे खूप वर्ष काही मला जायचे जमले नाही.

पण त्या वेळी मात्र सगळे कसे चांगले जुळून आले आणि मी मामा कडे जायला निघालो. मामा कडे मामा आणि मामी दोघेच राहायचे. मामी ला भेटून खूप वर्ष झाली होती. तिनेही मी येणार म्हणून चांगले खायला करून ठेवले होते. मामी ला मी खूप वर्षांनी बघत असल्याने माझे डोळे फिरायची वेळ आली होती. त्याला कारण पण तसेच होते.

मामी जरी गावाकडे राहत असली तरी तिला बघून अजिबात असे वाटत नव्हते कि ती गावची मुलगी आहे. दिसायला जशी ती चांगली होती तशी ती राहायला पण खूपच चांगली होती. जरी ती नेहमी साडी घालत असली तरी त्या सगळ्या साडया चांगल्या असायच्या. नेहमी चापून चोपून साडी घालायच्या तिच्या विशिष्ट पद्धतीमुळे तिच्या शरीराचे सगळे अवयव अगदी उठून दिसत असत.

तिला बघून मी वेडा झालो. तिची ती कमनीय देह यष्टी कमालीची मादक होती. तिच्या छातीचे उभार म्हणजे ऐन तारुण्यात आलेल्या मुलीच्या छाती सारखी वाटत होती.  तिचे उरोज म्हणजे छोटा फणस आहे कि काय असे मला वाटत होते. तिला बघून  सोटा वळवळ करू लागला. तिची नजर मला काही तरी वेगळीच वाटली. पण मी काही बोललो नाही.

मामीचे नाव सीमा होते. तिचे आणि माझे चांगलेच जुळायचे. त्यामुळे  आम्ही दोघे खूप दंगा मस्ती करत असू. तिला शहरा बद्दल खूप आकर्षण होते. त्यामुळे ती खूप वेळ माझ्याशी शहरातील गोष्टींविषयी गप्पा मारत असे. विविध माहिती  माझ्या कडून घेत असे. मामा तर बऱ्यापैकी बाहेरच असल्याने आम्ही दोघेच घरी निवांत वेळ घालवत असू.

बोलत बोलत आम्ही एकमेकांच्या चांगलेच जवळ आलेलो होतो. मामा खूपच साधाअसल्याने सीमा चा इच्छा पूर्ण करण्यात तो कमी पडत असे. त्यामुळे तिची मानसिक कुचंबणा होत असे. मी आल्यावर मात्र ती तिचे मन माझ्याकडे मोकळे करू लागली. तिच्या काय इच्छा आहेत ती ते मला सांगून रिकामी होत असे.आम्ही चांगले मित्र च झालो होतो म्हणा ना.

दिवस जातील तसे आमच्यात जवळीक वाढत होती. तिची नजर कमालीची बदलली होती. ती माझ्या शरीराशी लगट पण करू लागली होती. मला ते जाणवत होते.

एकदा मामा कामासाठी बाहेरगावी गेला होता. साधारण पंधरा दिवस तो येणार नव्हता. मी आणि सीमा दोघेच घरी असल्याने खूपच निवांत होतो आम्ही. तिने त्या दिवशी अतिशय मादक साडी घातली होती. खूपच पारदर्शी असलेल्या त्या साडीतून तिच्या शरीराचे काही भाग स्पस्ट दिसत होते. अतिशय गोरी असलेली सीमा तिच्या गोऱ्या शरीराचे प्रदर्शन मुदाम करत आहे असे मला वाटले.

ती काम करत होती आणि मी शेजारी तिच्याशी गप्पा मारत उभा होतो. गप्पा मारत मारत ती चांगलीच लाडात आली होती. ती बोलता बोलता मला मधेच तिच्या हाताने चपटी मारत होती. तिच्या स्लिव्हलेस ब्लाउज मधून तिचे गोरेपान दंड मला खुणावत होते. ती जर बाहेर इतकी गोरी असेल तर आत किती गोरी असेल याचा अंदाज मी बांधत होतो.

तिची साडी सतत खाली पडत होती. खाली पडताच तिच्या छातीचे उभार मला दिसायचे. ब्लाउज चा गळा इतका मोठा होता कि त्यातून तिच्या उभारांची फट स्पष्टपणे मला दिसत होती. इतक्या मोठ्या गळ्याचे ब्लाउज तिने आजवर कधी घातलेले मी पहिले नव्हते. मी तिच्या छातीकडे त्यामुळे रोखून बघत होतो. मला ती कमालीची मादक भासत होती.

बोलता बोलता मी म्हणाल्या प्रमाणे मला तिच्या हाताने चपटी मारत होती तेव्हा एकदा चुकून तिचा हात माझ्या सोट्याला लागला. सोट्याला म्हणजे माझ्या गोट्याना लागला. अतिशयक नाजूक असलेला तो भाग असतो मुलांचा. त्यामुळे तिचा हात लागताच मला जोरात कळ मारली. मी माझ्या हाताने माझा सोटा आणि गोट्या पडकून खाली वाकून ती कळ थांबवायचा प्रयत्न करू लागलो.

“आह मेलो आता” असे म्हणून मी बाहेर पळालो. तिला तिची चूक लक्षात आली आणि ती पण माझ्या मागे आली.

“सॉरी सॉरी” करत ती मला विनयवायचा प्रयत्न करू लागली.

मी अजूनही माझा सोटा पकडून असल्याचे बघून ती मला म्हणाली “बघू अरे काय झालं?” असे म्ह्णून तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि बाजूला केला. माझ्या सोट्याला तिने झटकन पकडले आणि हळुवार पकडले व म्हणाली “बघू काय झाले आहे ते दाखव”

तिने माझा सोटा पकडला खरा पण माझ्यासाठी ते अनपेक्षित होते. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझी कळ कधीच मेली व माझा सोटा फुगीर झाला. शेवटी एका स्त्री च्या हाताचा स्पर्श होता तो.

तिने माझी शॉर्ट थोडी खाली खेचली आणि माझा सोटा बाहेर काढला देखील. मला काय चालू आहे ते समजेना. पण मी अजिबात विरोध केला नाही. मी जे चालू आहे ते चालू द्यायचे ठरविले. माझा सोटा टणकन बाहेर येताच ती म्हणाली “बाप रे किती मोठा आहे रे तुझा सोटा? कि माझा हात लागल्याने इतका मोठा झाला आहे? सांग ना मला”

“नाही मामी तेवढाच आहे तो.” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि म्हणाली “थांब तुझी कळ थांबवते बघ आता”

असे म्हणून तिने माझी शॉर्ट पूर्ण खाली उतरवली आणि माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवू लागली. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा सोटा कडक झाला आणि डोलू लागला. ती म्हणाली “बघ आता कसे वाटत आहे तुला? गेली का कळ कि नाही अजून?”

मी मुद्दामच तिला म्हणालो “नाही आहे अजून थोडी कळ” तिला माझ्या बोलण्याचा रोख लक्षात आला असेलच असे मला वाटले. तिने लगेच मग माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. तिच्या या चोकण्याने माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. मी बेभान झालो आणि तिचे ते ओरल एन्जॉय करू लागलो. अनुभवी तोंडात माझा सोटा गेला होता ना.

ती खाली बसली होती आणि एकसारखे माझा सोटा चोकत होती. तिच्या तोंडात मी माझे कंबर मागे पुढे करून जमेल तितका सोटा आत कोंबायचा प्रयत्न करत होतो. ती पण आता गरम झाली होती. ती वेड्या सारखे माझ्या सोट्याला खात होती. तिच्या केसांना पकडून तिच्या तोंडाला मी जोरजोरात मागे पुढे करत माझा सोटा चोकून घेत होतो. माझा सोटा तिच्या थुंकीने पूर्ण ओला झाला होता.

तिला थोड्यावेळाने मी उचलले आणि बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. बेडवर तिला मी भिरकावले आणि तिचाय्वर तुटून पडलो. आजवर ज्या छातीकडे मी रोखून बघत होतो त्या भरदार छातीवर तुटून पडलो. तिचे ब्लाउज जरा कमी मी फाडूनच काढले आणि तिची कबुतरे मोकळी केली. तिच्या भुऱ्या निप्पल्स ना तोंडात घेऊन मी प्रचंड ताकदीने चोकू लागलो, दातात पडकून ओढू लागलो. तिचे निप्पल्स खूपच बाहेर आले होते.

आम्ही दोघे रममाण झालो होतो. तिची साडी फेडत मी तिला पूर्ण नग्न केले. तो लुसलुशीत गोरा देह बघून मी लाल घोटू लागलो. तिच्या मांड्या मी फाकवल्या आणि तिच्या त्या गुलाबी योनीत माझी जीभ घातली. सर सर करत तिच्या योनीचा फडशा पाडत मी ती चाटू लागलो. तिने माझे डोके तिच्या हातात पकडले आणि जोरात तिची योनी चाटण्यास मला सांगितले. मी अजून जोरात तिची योनी चाटून काढली.

मग मी जागचा उठलो. माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या योनीत कोंबले. प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो. तिच्या अनुभवी योनीत माझा तरणा कडक सोटा आत बाहेर होताना होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघे पण वेडेपिसे झालो होतो. काच काच करत तिच्या योनीवर मी उडत होतो आणि ती त्याच

ताकदीने मला प्रतिसाद देत होती. तिची योनी मी फाडून काढली होती.

एकसारखे अर्धा तास मी तिला ठोकून काढले आणि माझा सर्वोच्च क्षण आला. मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. ती बेभान होऊन त्याला चोकू लागताच त्यातुन वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिचे तोंड माझ्या वीर्याने माखून गेले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवसापासून मामी ला मी नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

पुढे पंधरा दिवस मामा नसल्याने मी दिवस रात्र मामी ला ठोक ठोक ठोकून काढले. तिला माझ्या सारखा तरणा मुलगा ठोकून घ्यायला आणि ते दखल घरच्या घरी मिळाला असल्याने ती खूपच खुश होती. मला पण मामी सारखा कडक माल उडायला मिळाला असल्याने मी पण पूर्ण ताणात होतो. आम्ही एकमेकांना पाहिजे ते सगळे संभोग सुख देत होतो.