भोला सेठ चा घरगडी

मी शिक्षणात फारसा हुशार नव्हतो.शाळेत असताना मी कधीच एका झटक्यात पास झालो नव्हतो. त्यामुळे मला शाळेत फारसा रस नव्हता. पण मला खेळा मध्ये खूपच जास्त रस होता. त्यामुळे शाळेतील विविध स्पर्धामंध्ये मी भाग घेत असे. खेळामुळे माझी शरीरयष्टी मजबूत झाली होती. मी दहावी नंतर शिक्षण बंद केले आणि छोटी मोठी कामे करू लागलो. शिक्षण नसल्याने मला फार चांगले काम मिळत नव्हते.

मला एके दिवशी मला माझा एका मित्र म्हणाला “अरे राजू, गावातील भोला सेठ कडे घरगडी म्हणून एक जागा आली आहे. जर तुला त्यात रस असेल तर बघ.  मी बोलतो त्यांच्याशी.” मी लागलीच होकार दिला होकार दिला.

ठरल्या दिवशी  मी सेठ कडे गेलो. त्याने मला माझी माहिती विचारली आणि मला लागलीच कामाला रुजू होण्यास सांगितले. सुरवातीस मी त्याच्या दुकानात कामास सुरवात केली. दिवस जात होते आणि सेठ माझ्या कामावर खुश होता. मी आता त्याच्या विश्वासातील माणूस झालो होतो. हळू हळू त्याने महत्वाची कामे मला देण्यास सुरवात केली.

त्यातूनच मी आता सेठ च्या घरी येऊ जाऊ लागलो. मुळातच मी घरगडी म्हणून लागलो होतो. पण सेठ पक्का बेरकी होता आधी माझी परीक्षा त्याने घेतली होती आणि मगच मला घरी जाण्यास सांगितले.

घरी सेठ ची बायको आणि त्याची म्हातारी आई दोघीच असत. सेठ ची बायको जशोदा दिसायला जबरदस्त सुंदर होती. मी ज्या दिवशी तिला बघितले तेव्हा तिला बघतच राहिलो. जशोदा मूळची मोठ्या शहरातील होती. त्यामुळे तिचे राहणीमान टापटीप होते. ती नेहमी साडी घालायची. बेंबी खाली घातलेली साडी आणि मोठ्या गळ्याचे ब्लाउज हा तिचा नेहमीच पेहराव असायचा. सेठ ने मला तिची ओळख करून दिली.

माझे काम चालू झाले. सेठ प्रमाणेच मी जशोदा चा पण विश्वास लगेच च संपादन केला. मुळात सेठ आणि तिच्यात वयात खूप अंतर होते. त्यामुळे ती सेठ बरोबर फार जास्त बोलत नसे. त्यातला त्यात मी बरा अशी परिस्थिती होती. मी आता जशोदा चा खास माणूस झालो होतो. तिच्या बरॊबर मी भाजी आणणे, बाकी वस्तू आणणे, ती सांगेल ती सगळी कामे मी करत होतो.

“तुझे काम मला खूप आवडले राजू” जशोदा एके दिवशी मला म्हणाली. मी हसलो. काही न बोलता मी फक्त हसलो.

त्या दिवशी सेठ कुठे तरी बाहेर गेला होता. जशोदा ला साडी खरेदी करायची होती. ती मला म्हणाली “अरे राजू ऐक ना. शेठजी बाहेर गेलेत. तू माझ्या बरोबर साडी घेण्यास चल. पण शेठजींना आपण गेलो होतो म्हणून नको सांगू”

” ठीक आहे” मी म्हणालो.

आम्ही साडी घेऊन आलो. घरी आल्यावर ती म्हणाली “मला शंका आहे कि मी घातलेली साडी चांगली आहे कि नाही. मी तुला घालून दाखवू का राजू?”

तिच्या या वाक्याने मी जरा अचंबितच झालो. पण मी होकार दिला.

मी आज तिच्या बेडरूम मधे गेलो. तिने मला तिच्या बेड वर बसायला सांगितले. तिने साडी घेतली आणि आत बाथरूम मधे बदलण्यासाठी गेली. ती आत गेली आणि तिने दार पुढे केले. ती दाराला काडी लावायला विसरली. ती अंगावरची साडी काढू लागली. मला किंचित उघड्या दाराच्या फटीतून जशोदा स्पष्ट दिसत होती.

तिने साडी काढताच तिच्या ब्रा आणि परकर मधून तिचे सर्वांग उठून दिसू लागले. मला कळायचे बंद झाले कि हे काय चालूं आहे ते. मी तसाच एकटक बघत होतो. तिने आता तिची लाल रंगाची ब्रा काढली आणि त्याच क्षणी तिचे टपोरे स्तन टुणकन बाहेर आले. ते गोलाकार स्तन बघून माझा सोटा कधीच कडक झाला होता. माझ्या मनाची चलबिचल चालू झाली.

तिला सगळे मॅचिंग करून बघायचे होते. त्यामुळे तिने तिचा परकर पण काढला आणि ती निकर वर आली. तिच्या निळ्या निकर मधून तिची फुगीर योनी आणि टरबुजासारखी गोलाकार गांड मला स्वस्थ बसू देत नव्हते. तिची फिगर लाखात एक अशीच होती.

“अरे राजू, माझी मॅचिंग ची निकर आणि ब्रा बाहेर बेड वर च राहिली आहे. प्लिज मला दे ना” ती मला म्हणाली.

माझ्या डोक्यात वीज चमकली. मी उठलो आणि तिची ब्रा व निकर घेऊन बाथरूम कडे गेलो. तिने दार उघडले आणि माझ्या समोर तशीच आली. माझे डोळे विस्फारले होते. मी अधाशासारखे तिच्याकडे बघत होतो. मला त्या अवस्थेत बघून ती म्हणाली “अरे असा काय बघतोस कधी बाई बघितली नाहीस काय? असे म्हणून ती हसू लागली.

“बघितली आहे. पण तुमच्या इतकी देखणी आणि तेही अशी नाही बघितली” मी धाडस करून म्हणालो.

त्यावर ती खळखळून हसली आणि म्हणाली “आज तर बघत आहेस ना. मग बघ ना”

“हो हो. तेच करतोय. नजरेची ख़ुशी आणि लौडा उपाशी” मी म्हणालो.

ती पुन्हा जोरजोरात हसली आणि म्हणाली “तू भलताच आगाऊ आहेस राजू. आणि तू बरे का उपाशी राहशील?” असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला.

तिच्या भरदार उरोजांच्या स्पर्शाने मी शहारलो. माझा सोटा अधिक जास्त कडक झाला. मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात तोंड कोंबले. माझ्या गरम झालेल्या शरीराच्या उबेने ती पण शहारली. तिने तिचे ओठ माझ्या ओठात समरस केले. आम्ही एकमेकावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. जशोदा सारखी बाई आज मी खात होतो याचा मला आनंद होत होता.

माझे हात तिच्या छातीकडे कधीचे गेले होते आणि त्यांनी त्यांचे काम चालू केले होते. कागद चुरगळावा तसे मी तिचे स्तन कुस्करत होतो. माझ्या ताकदीने स्तन दाबन्याने तिला थोडे दुखत होते पण तिला ते आवडले होते. ती म्हणाली “मला इतक्या वर्षात सेठ कधीच असे जोरात केले नाही”

मला अधिक चेव चढला. मी तिची स्तनाग्रे माझ्या तोंडात घेतली आणि चोकून चोकून अक्षरशः त्यांना सोलून काढले. तिची स्तनाग्रे भगभगू पर्यंत मी त्यांना माझ्या तोंडातून बाहेर काढले नव्हते. ती माझ्या जोशाने बेभान झाली होती.

तिच्या गोलाकार नितंबावरून हात फिरवताना मला अतीव आनंद होत होता. त्याचवेळी तिने तीच हात माझ्या पॅण्ट मध्ये घातला आणि माझा सोटा ती कुरवाळू लागली. मला तिने एका क्षणात नागडा केला. आम्ही दोघे पण एव्हाना नागडे झालो होतो.

माझा भलंमोठा सोटा बघून तिचे डोळे फिरले. ती म्हणाली “अरे सोटा आहे कि काय रे तुझा. इतका मोठा सोटा असतो हे मला आजच समजले. सेठ चा तर किती छोटा आहे” असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. तिला मोठया सोट्याची सवय नव्हती. त्यामुळे तिला एंझा सोटा चोखताना सुरवातीस थोडे अवघड जात होते. पण थोड्याच वेळात ती सरावली.

तिने तिचे मन भरू पर्यंत माझा सोटा चोकला. मी तिला उठवले आणि बेडवर उचलून आणले. तिच्या गोऱ्या पान मांड्या मी फाकवल्या. तिची गुलाबी योनी आता उघडी पडली होती. तिच्या योनीचे पदर मला स्पष्ट दिसत होते. मी हलकीच माझी दोन बोटे तिच्या योनीत सारली. एका क्षणातच तिची योनी ओलसर झाली. आता माझ्यासाठी हीच वेळ योग्य होती.

मी हळू हळू करत माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत सारू लागलो. माझा सोटा तिच्या योनीसाठी खूपच मोठा होता. मी तसेच मागे पुढे करत मधेच बाहेर काढत माझा सोटा शक्य तितक्या आत सरायचा प्रयत्न करत होतो. शेवटी दहा एक मिनिटांनी माझा सोटा पूर्ण आत गेला. आता मी ऐकणार नव्हतो. तिची योनी पूणर्पणे फाकली होती.

मी माझे हात बेड वर ठेवले आणि माझी कंबर वाऱ्याच्या वेगाने मागे पुढे करू लागलो. माझे हिसडे इतके जबरदस्त होते कि तिला माझे हिसडे सहन होत नव्हते. ती मला हळू करण्यास सांगत होती. पण मी बेभान झालो होतो. अवघ्या काही क्षणातच ती पण याचा आनंद घेऊ लागली. मी जितक्या जोरात हिसडे मारत होतो तितक्याच जोराने ती मला तिच्यावर ओढून घेत होती.

काच काच करत मी तिच्या योनीवर माझ्य सोट्याचा प्रहार करत होतो. माझ्या प्रत्येक हिसड्याने तिच्या योनीची चिरफाड होत होती. मी तिला आता उठवले. मी खाली पाठीवर झोपलो आणि तिला मी माझ्यावर घेतले. तिच्या गांडीला पकडून मी तिची योनी वरून माझ्या सोट्यावर अलगद ठेवली. यावेळी माझा सोटा सहज आत गेला. तीला हा प्रकार नवीन होता. तीने लगेच तिची कंबर वर खाली करायला सुरवात केली. ती तिला जसे पाहिजे तसे आता ठोकून घेत होती. तिच्या मनासारखे तिला ठोकून घेता येत असल्याने ती खूपच रंगात आली होती.

मी तिचे स्तन माझ्या हातात घेऊन त्यांना जोरजरात कुस्करु लागलो होतो. त्यामुळे ती अधिकच जास्त जोरात कंबर वर खाली करत होती. मी माझी कंबर आता खालून उचलू लागलो होतो. ती ज्या जोरात वरून खाली येत होती त्यापेक्षा जास्त जोरात मी खालून वर जात होतो. त्यामुळे आमचे घर्षण जास्त चांगले होत होते.

खूप वेळ तिला ठोकल्यावर मी तिला उठवले आणि माझा सोटा तिच्याकडे बघत मी माझ्या हाताने हलवू लागलो. लगेचच माझ्या सोट्याने उलटी केली. माझ्या सोट्यातून वीर्याचा झरा बाहेर आला. तिने माझे वीर्य मनसोक्त पिले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून मी सेठच्या घरीच पडून राहू लागलो. जशोदाच्या पुढे त्याचे काही चालत नसे. मी तिला मनसोक्त पाहिजे तेव्हा ठोकून काढत होतो.