सावत्र आईची इच्छापूर्ती

मी त्यावेळी कॉलेज ला शिकत होते. माझ्या वडिलांचे दुसरे लग्न झाले होते. मी त्यांना त्यांच्या पहिल्या बायको पासून झाली होती. माझी आताची सावत्र आई फार काही चांगली नव्हती. मी तर तिच्यासाठी घरगडी च होते. पण माझे बाबा तिचं पदराखाली असल्याने ते तिच्या शब्दाबाहेर जात नसत. त्यामुळे मला काहीच करता येत नसे.

तिला मुलबाळ काही नव्हते. मला कधी कधी असा प्रश्न पडायचा कि माझ्या बाबानी हिच्याशी लग्न केलेच कसे. कारण त्यांच्यात वयात खूप फरक होता. बाबा तसे कडक स्वभावाचे होते. त्यामुळे त्या दोघांच्यात नेहमी धुसफूस होत असे.

एकदा मी अशीच घरी झोपले असताना मला त्यांच्या भांडणाचा आवाज ऐकू आला. ती म्हणाली “मला तर तुमचा काव आला आहे. तुमच्यात काहीच दम नाही आहे. तुम्ही मला कसलेच शारीरिक सुख देऊ शकत नाही. तुम्ही आता म्हातारे झाला आहात.” तिचे ते वाक्य ऐकून माझ्या छातीत धस्स झाले. हि अशी कशी

काय बोलू शकते असा विचार माझ्या मनात आला.

तिचेही बरोबर होते म्हणा. शेवटी प्रत्येकाची शारीरिक गरज असतेच ना. ती जर नाही पूर्ण झाली तर माणूस सैरभैर होतोच. तिचेही कदाचित तसेच झालेले असावे. त्यातच बाबा तिला बाहेर कुठेही जाऊ देत नसत. सगळे हवे नको ते घरी आणून देत होते त्यामुळे तिला तिचे स्वतःचे असे काही आयुष्य राहिलेच नव्हते. कदाचित त्यामुळेच ती माझ्यावर तो राग काढत असावी असे मला वाटले.

मी हळू हळू तिच्याशी गॉड बोलून राहू लागले तशी ती माझ्याशी थोडी मोकळी झाली. मला ती आता एक मुलगी म्हणून नव्हे तर एक मैत्रीण म्हणून सगळ्या गोष्टी सांगू लागली, विचारू लागली.

दिवसेंदिवस आमची मैत्री चांगलीच फुलत होती. ती माझ्याशी आता जास्तच जवळीक करू लागली होती. एकेकदा तर मला असे वाटे कि ती मुद्दाम माझ्या अंगाशी लगट करत आहे कि काय. पण मी माझे काही तरी चुकत असेल म्हणून गप बसून राहायचे.

त्या दिवशी बाबा घरी येणार नव्हते. आम्ही दोघीच रात्री घरी असणार होतो. आम्ही नेहमीप्रमाणे जेवण केले. मी सगळे घर आवरले आणि आम्ही टीव्ही बघत बसलो. तिने अचानक थोड्या वेळाने मला विचारले “राधा तुला कोणी बॉयफ्रेंड आहे का ग?”

मी अचानक आलेल्या त्या प्रश्नाने घाबरले. “नाही नाही. मला कोणी बॉयफ्रेंड नाही” मी म्हणाले.

“अग मग कॉलेज ला कशाला जातेस. तुझी शारीरिक गरज कशी पूर्ण करतेस तू” तिने मला विचारले.

तिचा रोख तिच्या खाजगी प्रशांवर आहे हे मला समजले. मी म्हणाले “हे बघा मला तुमच्या दोघांच्यात काय चालू आहे याची जाणीव आहे. मला तुमच्याबद्दल खूप वाईट वाटते आणि मला तुमच्या बद्दल सहानभूती देखील आहे” असे म्हणून मी तिचा हात सांत्वन करण्यासाठी माझ्या हातात घेतला.

माझ्या त्या आपुलकीने तिच्या डोळ्यात पाणी आले. तिने माझा हात घट्ट पकडला आणि ती रडू लागली. मी तिला माझ्या जवळ घेतले. आणि तिला थोपटू लागले. तिचे डोके माझ्या छातीवर होते आणि मी तिच्या पेक्षा लहान असूनही मी तिला डोक्यावर थोपटत होते. थोडा वेळ ती तशीच रडत होती.

थोड्यावेळाने तिने मान वर केली आणि माझ्याकडे बघून म्हणाली “राधा तुझ्या सारखी मैत्रीण असताना मला बाकी काही नको ग”

हे म्हणताना तिचे नाक माझ्या नाकाच्या अगदीच जवळ आले होते. ती माझ्याकडे रोखून बघत होती. डोळ्यात डोळे घालून बघत असल्याने मला कसेसेच झाले. तिच्या नाकातून बाहेर येणार गरम श्वास माझ्या तोंडावर आदळत होता. मी तशीच तिच्याडॆ दंग होऊन बघत राहिले. ती काही बाही बरळत होती पण मला काहीच समजत नव्हते. ती माझ्या कुशीत होती आणि तिचा गरम स्पर्श माझ्या शरीराला होत होता एवढेच ते काय मला समजत होते.

तिने हळू हळू तिचा हात माझ्या खांद्यावरून फिरवायला सुरवात केली. माझी खुशमस्करी करत तिने माझा खांदा दाबायला सुरवात केली. मी माझ्या खुषमस्करीने लाजले. तिने हळू हळू तिचा हात खाली माझ्या छातीवरून फिरू लागला. मी एकदम दचकले. “तुम्ही काय करत आहात?” मी म्हणाले. मी पुढे काही बोलणार तेवढ्यात तिने तिचा हात माझ्या ओठावर ठेवला आणि माझा आवाज बंद केला.

“प्रेम करत आहे मी तुझ्यावर राधा” असे म्हणून तिने माझे स्तन दाबण्यास सुरवात केली. मला हि बॉयफ्रेंड नसल्याने माझे उरोज आजवर कोणी दाबले नव्हते. त्यामुळे मला पण तिचे ते दाबणे आवडू लागले होते. तिने तिचे नाजूक ओठ माझ्या नाजूक ओठांवर ठेवले. आम्ही दोघी एकमेकांना किस करू लागलो होतो.

ती जागेवरून उठली. तिने माझ्या केसात हात घातला आणि मला खाली जमिनीवर झोपवले. माझ्या उघड्या गळ्यावरून तिने माझे मुके घेण्यास सुरवात केली. एखादा बॉयफ्रेंड किस करत असेल तशीच ती माझ्या गळ्यावरून किस करत होती. तिच्या मउ ओठांच्या स्पर्शाने मी शहारले होते. तीने माझ्या गळ्यावरून जीभ फिरवण्यास सुरवात केली. माझे गाल, गळा , चेहरा, सगळे सगळे भाग तिने तिच्या जिभेने चाटायला सुरवात केली.

तिने मग माझा ड्रेस थोडा उतरवला. माझ्या पांढऱ्या ब्रा मधून माझे स्तन बाहेर येणास तडफडत होते. तिने माझ्या छातीवर अलगद किस केले आणि माझ्या ब्रा चे हुक काढले. माझी ब्रा उतरताच माझे स्तन बाहेर पडले आणी ती त्यांच्यावर तुटून पडली. तिने माझे स्तन तिच्या तोंडात कोंबले आणि दूध पिल्यासारखे ती चोकू लागली. एक स्तन तोंडात आणि दुसरा हाताने दाबत दाबत ती माझ्यावर तुटून पडली होती.

थोड्यावेळाने तिने माझा पूर्ण ड्रेस उतरवला आणि मला पूर्ण नागडी केले. माझ्या पायाचा अंगठा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि थोडा वेळ तिने तो चोकला. तिची जीभ तशीच फिरत फिरत माझ्या पिंडाऱ्यांवरून माझ्या मांडी पर्यंत आली. माझ्या मांडीचे तिने मुके घेण्यास सुरवात केली. मधेच ती माझ्या मांडीचा चावा घेतला. मी थोडीशी वळवळले.तिच्या चाव्याने माझ्या गोर्यापान मांड्यांवर लगेचच व्रण उठला. पण तो बाहेर न दिसणारा भाग असल्याने मी गप बसले. पुढे जाऊन तिने मला असे अगणित व्रण माझ्या मांडीवर दिले.

ती तशीच वर सरकली. तिने तिचे डोके माझ्या मांड्यांमध्ये घातले आणि माझ्या योनीच्या पदराना तिच्या जिभेने कुरवाळू लागली. तिच्या जिभेचा स्पर्श माझ्या योनीस होताच माझे पदर ओलसर झाले. त्यातून पाणी पाझरू लागले. तिने माझ्या मांड्या फाकवुन हाताने घट्ट पकडल्या आणि सरसर करत माझ्या योनीवर ती जीभ फिरवू लागली. थोड्याच वेळात तिने जिभेचा शेंडा बाहेर काढत माझ्या योनीच्या पूर्ण आत सरकवला.

तिने माझी योनी चावून काढली होती. तिने मला आता उठवले आणि ती खाली झोपली. तिने मला वरून येण्यास सांगितले. माझी गांड तिच्या तोंडाकडे होती आणि मी वरून तिची योनी चाटायला सुरवात केली. खालून तिने तिने माझ्या गांडीच्या भोकावर तिची जीभ ठेवली आणि त्याला चाटायला सुरवात केली. तिची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावर आणि योनीवर दोन्ही कडे अलगद फिरत होती. त्यामुळे होणाऱ्या घर्षणाने मी अधिकच जोरात तिच्या योनीवर तुटून पडत होते.

बराच वेळ असे केल्या नंतर तिने मला बाजूला केले. ती पाय सरळ करून जमिनीवर बसली आणि तिने तिचा एक पाय फाकवला. मला जवळ ओढत तिने माझाही एक पाय फाकवला. आमच्या दोघींच्या योन्या उघड्या झाल्या होत्या. तिने मला तिच्या मांडीवर घेतले आणि माझ्या योनीवर तिची योनी ठेवून ती रगडु लागली होती.

योनीवर योनीची होणारी घासाघीस इतकी अफलातून होती कि माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. आम्ही आह आह करत योन्या रगडत होतो आणि आमच्या योनीतुन हळू हळू पाणी खाली झिरपत होते. जवळपास अर्धा तास आम्ही आमच्या योन्या रगडत होतो. शेवटी आमचा सुर्वण क्षण आलाच आणि आमच्या दोघींच्या योनीतुन वीर्य बाहेर पडले.त्या वीर्याचा फवारा इतका जास्त होता कि फारशी पूर्ण पणे वीर्याने भरून गेली.

थोडावेळ आम्ही तशाच पडून होतो. तिने मला तिच्या कुशीत घेतले होते. माझ्या केसातून हात फिरवत तीने तिचे स्तन माझ्या तोंडात दिले होते. मी पण शांतपणे तिचे स्तन तोंडात घेऊन तशीच चोकत निवांत पडले होते. माझा हात तिच्या शरीरावरुन अजूनही फिरत होता. तिचे नितंब, योनी, मांडी, पाठ असे सर्वांगावरुन मी माझा हात फिरवत होते. आम्ही त्याही अवस्थेत एकमेकाला चुंबन देण्यासपासून रोखू शकत नव्हतो. आमच्या योन्या अजूनही थोडे थोडे वीर्य बाहेर फेकतच होत्या.

आम्ही रात्रभर काय केले असेल हे वेगळे सांगायला नकोच आहे. त्या रात्रीपासून तिच्यात आणि माझ्यात एक वेगळेच संबंध निर्माण झाले होते. आमच्यात झालेली जवळीक बघून बाबा हि खुश झाले होते. आमचे आता चांगले जुळते हे बघून ते वरचेवर बाहेर दौऱ्यावर जाऊ लागले. बाबा बाहेर जाणे हि आमच्यासाठी एक पर्वणीच ठरू लागली होती. त्या रात्री आम्ही धुमाकूळ घालत असे.