मामी ची व्यथा

मी सुरेश. मी एका कंपनीत कामाला आहे. हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी माझ्या मामाकडे कामानिमित्त राहायला होतो. मी साधारण २४ वर्षाचा असेन तेव्हा. तसा दिसायला मी उंच, सहा फूट उंची आणि पिळदार शरीरयष्टी असलेला इसम आहे.

माझ्या मामाकडे तेव्हा त्याचा एक लहान मुलगा जो दुसरीत होता आणि मामी असे एवढेच छोटे कुटुंब होते त्यांचे. मामा एका मोठ्या कंपनीत सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाला होता. त्यामुळे त्याचे सततच्या रात्रपाळ्या असायच्या. मामाचे उत्पन्न तुटपुंजे होते. त्यामुळे बहुतांशवेळा मामी आणि त्याच्यात वाद होत असत.

मी नुकताच त्याच्याकडे राहायला गेलो होतो. मी सर्व्हिस करत असल्याने आणि माझे उत्पन्न मामा पेक्षा किती तरी चांगले असल्याने मी नेहमी चांगले कपडे इत्यादी वापरायचो. मला मामाने एक खोली दिली होती त्यात मी राहायचो.

मामी बरोबर माझा आधी इतका परिचय आला नव्हता. पण आता मात्र आला होता. मीना तिचे नाव. मनापेक्षा कितीतरी उजवी दिसायला होती ती. मी राहायला गेलो आणि अवघ्या काहीच दिवसात माझी व मामीची चांगलीच गट्टी जमली. मामा चे कामाचे तास विचित्र असल्याने घरी नेहमी उपलब्ध असलेला मी मामीसाठी वेळ घालवण्याचे व मन रामविण्याचे साधन होतो.

मामी दिसायला खूपच देखणी होती. राहणीमान साधे जरी असले तरी आहे त्यात ती नीट राहायची. उंचपुरी, भारदस्त छाती, कमनीय बांधा, गोरीपान अशी मीना बघताच क्षणी समोरच्याला घायाळ करायची. पण मी कधी तिला तश्या नजरेने बघितले नाही.

एकदा ती मला म्हणाली “सुरेश तू आणि तुझ्या मामा मधे किती फरक आहे बघ ना. तू तुझे आयुष्य किती मस्त जगतोस, फिरतोस. नाही तर तुझा मामा आहे.काहीच करत नाही”

मी म्हणालो “अहो मामी, त्याचे उत्पन्न कमी आहे ना.”

“हो माहित आहे. पण शेवटी माझे मन किती मारायचे मी. मला पाहिजे नको ते कोण बघणार ना” ती म्हणाली.

“ते हि आहेच म्हणा. मामी तुम्हाला मी आज बाहेर घेऊन जातो. चला” मी म्हणालो. ती पण लगेच तयार झाली.

आम्ही बाहेर समुद्र किनारी फिरून आलो. तिला मी त्या दिवशी आईस्क्रीम, पाणीपुरी, भेळ आणि बऱ्याच गोष्टी ज्या तिला खायच्या होत्या त्या दिल्या. ती खूप खुश झाली. आम्ही घरी आलो तेव्हा ती म्हणाली “सुरेश, तुझ्या मामाला यातील काही कृपया सांगू नको”.

ठीक आहे म्हणून मी माझ्या खोलीत जाऊन झोपलो. पुढे आम्ही वरचेवर बाहेर जाऊ लागलो. मामी माझ्या चांगल्याच जवळ आली होती. ती तिच्या आणि मामाच्या खाजगी गोष्टी पण सांगू लागली.

मी त्या दिवशी मामी ला घेऊन असाच बाहेर गेलो होतो. येताना अचानक पाऊस चालू झाला. इतका पाऊस चालू झाला कि आम्ही आडोसा बघू पर्यंत आम्ही पूर्ण भिजून गेलो होतो. शेवटी एका इमारतीच्या बाहेर आम्हाला आडोसा मिळाला. आम्ही तिकडे उभे राहिलो.

मी अंगावरचे पाणी झटकत सहज मामी कडे बघितले. नखनिशांत भिजलेली मामी अतिशय मादक दिसत होती. तिची गुलाबी साडी तिच्या अंगावर भिजून घट्ट बसली होती. त्यातून तिचा बांधा कमालीचा उठून दिसत होता. काही क्षण मी तिला न्याहाळत बसलो. लगेच मी भानावर आलो आणि माझी नजर मी फिरवली. पण तोवर तिने मला तिला न्याहाळताना बघितले होते. ती काही बोलली नाही.

पाऊस थांबायचा नाव घेत नव्हता आणि आम्ही असे ओले घरी जाऊ शकत नव्हतो. कपडे सुकवणे आवश्यक होते. समोरच एक लॉज होता. मी मामीला म्हणालो “मामी जर तुम्हला काही अडचण नसेल तर आपण समोर लॉज वर जाऊ आणि तिकडे कपडे सुकवून मग घरी जाऊ. नाही तर मामाला शंका येईल. मला काहीच अडचण नाही. पण तुम्ही बघा काय करायचे ते सांगा.”

तिला ते पटले आणि आम्ही लॉज वर गेलो. आत गेलो आणि मी माझे कपडे उत्तरवायला सुरवात केली. मी शर्ट काढला आणि माझे डोके व छाती पुसू लागलो. माझी पिळदार शरीरयष्टी बघून मामी म्हणाली “सुरेश तुझी शरीरयष्टी चांगली आहे कि रे”. मी काही बोललो नाही.

मला धक्का तेव्हा बसला जेव्हा मामी तिची साडी फेडू लागली. मामी ने मागे पुढे कसला हि विचार न करता तिची साडी उतरवली आणि ती परकर ब्लाउज वर उभी राहून तिचे अंग टॉवेल ने पुसू लागली. मी माझे डोळे विस्फारून तिच्याकडे बघू लागलो. मला तसे बघून तिने अंग चोरून घेतले व म्हणाली “सुरेश मामाला काही बोलणार नाही ना तू”. मी तिला धीर दिला.

“मामी मी घरचाच आहे ना. काळजी करू नका. तुम्ही अंग पूर्ण पुसून घ्या.” मी म्हणालो.

तिला धीर आला. तिने तिचे ब्लाउज उतरवले आणि परकर पण काढला. काळ्या रंगाची ब्रा आणि मॅचिंग ची निकर घातलेली मामी ओल्या अवस्थेत माझ्या सामोरं उभी होती. तिचा कमनीय बांधा बघून मी लाळ घोटू लागलो. गोऱ्या पान शरीराची मामी मामा कसा चोदून काढत असेल याचे आडाखे मी बंधू लागलो. मी माझी नजर हटवायला तयार नव्हतो.

“सुरेश माझी पाठ जरा पुसून देशील का” मामीच्या वाक्याने मी भानावर आलो.

मी टॉवेल घेतला आणि मामी च्या पाठीमागे गेलो. मामीची गोरीपान पाठ माझ्यासमोर होती. मी टॉवेल ने मामी ची पाठ हलक्या हाताने पुसू लागलो. माझ्या कडक हाताचा स्पर्श होताच मामी शहारली. काही वेळ मी वर खाली करत तिची पाठ पुसून काढली. इकडे माझ्या सोट्याने सलामी दिलीच होती. त्याची वळवळ चालू झाली होती. कडक बनून तो लाळ टपकवू लागला होता.

मी मामीच्या जवळ गेलो आणि तिच्या मानेवरून टॉवेल फिरवू लागलो. हळू हळू तसेच मी माझा हात तिच्या छातीवर नेऊ लागलो. मागून एव्हाना मी माझा सोटा तिच्या नितंबावर नेवून ठेवला होताच. माझ्या सोट्याच्या कडक स्पर्शाने तिचे नितंब गरम झाले होते. त्याची उष्णता मला जाणवत होती.

मागून मी तिच्या छातीचे उभार बघत होतो. पुढे आलेले तितके उरोज तिची फट अधिकच जास्त खोल बनवत होते. मी हळू हळू टॉवेल तिच्या छाती कडे नेला. ती काही बोलली नाही. गोल गोल टॉवेल फिरवत मी तिच्या उरोजावरून टॉवेल फिरवू लागलो. ती शहारली. तिने विरोध केला नाही. मी झटकन तिच्या ब्रा चे हुक काढले आणि तिचे स्तन मोकळे केले. गोरेपान गोलाकार स्तन बाहेर येताच मी टॉवेल फेकून दिला आणि मागून मी त्यांना करकचून पडकले आणि जोरजोरात दाबू लागलो.

माझ्या त्या दाबन्याने तिचे स्तनाग्रे बाहेर आले. मी चिमटीत घेऊन त्याला पुढे ओढू लागलो. तिने तिचा हात माझ्या पॅण्ट मध्ये घातला आणि माझा सोटा हलवायला सुरवात केली. मी मागून तिच्या मानेचे व गळ्याचे चुंबन घेऊ लागलो. ती पूर्ण गरम झाली होती. मी तिला माझ्याकडे फिरवले. तिचे तोंडावर आलेले केस बाजूला केले आणि तिच्या चेहरा मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो.

माझा हात तिच्या नितंबावर होता आणि क्षणात तो मी तिच्या निकरच्या आत घातला आणि तिचे नितंब मी दाबू लागलो. तिने माझी पॅण्ट पूर्ण उतरवून मला नग्न केले होते. ती माझ्या सोट्याशी खेळात होती. मी तिची निकर उतरवली. आम्ही दोघे पण नग्न झालो होतो.

ती झटक्यात जमिनीवर बसली आणि घपकन तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व ती चोकू लागली. मी तिचे केस माझ्या हातात पकडले माझे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि मी माझा सोटा तिच्या तोंडात जास्तीत जास्त आत घालायचा प्रयत्न करू लागलो. माझा कडक सोटा बघून तिला काय करू नि काय नको असे झाले होते.

थोडा वेळ चोकोबार केल्यावर मी तिला उठवले. तिला बेड वर पडले आणि तिच्या मांड्यामधुन डोकावणाऱ्या योनी मध्ये मी माझी दोन बोटे घातली. वापरलेली योनी असल्याने माझी बोटे अगदी आरामात आत गेली. माझ्या स्पर्शाने तिची योनी लगेचच ओली झाली.

मी माझा सोटा हातात पकडला आणि तिच्या योनी सरकवला. अगदी आरामात माझ्या सोट्याने योनिचे टोक गाठले व जाऊन आदळला. मी तीला माझ्या दोन्ही हातात घट्ट पडकले आणि माझ्या कंबरेची कमाल दाखवू लागलो.

काच काच करत मी माझ्या कंबरेचे हिसडे तिला देऊ लागलो. माझ्या कमालीच्या दणक्यानि ती ओरडू लागली. “आई ग, आह आह आह. सुरेश किती जोरात. थोडे हळू. माझी योनी फाडून टाकशील” असे म्हणत ती मला तिच्या अंगावर ओढून घेतच होती.

तिच्या त्या वाक्यांनी मी अधिकच जास्त चेकाळत होतो. माझा वेग मी खूपच जास्त वाढवला होता. एका लयबद्ध पद्धतीने मी तिची योनी ठोकून काढत होतो. लागतार वीस मिनिटे मी न थांबता तिची योनी ठोकून काढली आणि शेवटी मी माझे वीर्य तिच्या योनीत फवारले. खूप दिवसांनी मी कोणाशी संभोग केला असल्याने माझे तुंबलेले सगळे वीर्य तिच्या योनीत मी सोडले. तिची योनी पूर्ण भरून तिच्या अंगावर वीर्य सांडले होते.

आम्ही पुढे काही वेळ तसेच पडून राहिलो. आमचे कपडे एव्हाना वाळले होते. आम्ही एकत्र आंघोळ केली व कपडे घालून आम्ही घरी गेलो. तेव्हा पासून मी मामी ला रोज न चुकता ठोकून काढत होतो. घरच्या घरी सोय झाल्याने मामी पण खूप खुश होती.