मावशीची मजा

नमस्कार मंडळी. माझे नाव पंकज. मी आज तुम्हाला माझी एक अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्याचा मी कधी अंदाज पण केला नव्हता. मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. माझी उंची सहा फूट होती. मी दिसायला पण चांगला होतो आणि मी खेळाडू असल्याने माझे अंग पण मजबूत होते.

आमच्या शहरातच माझी मावशी राहायची. माझ्या आईमध्ये आणि तिच्यात खूपच जास्त वयाचे अंतर होते. तिचे नाव सुजाता होते. सुजू मावशी म्हणायचो मी तिला. तिचे लग्न झाले होते. तिचा नवरा कामानिमित्त परदेश असायचा. सहा आठ महिन्यातून एकदा केव्हा तरी तो इकडे येत असे. इतर वेळी ती घरी एकटीच असायची. त्यामुळे तिचे आमच्या घरी सारखे येणे जाणे असे.

माझ्यात आणि तिच्यात आधी पासूनच एक चांगले नाते होते. मी कॉलेज ला गेल्यापासून तर ती मला तिच्या एका मित्रासारखे वागवत असे. त्यामुळे मला पण तिच्याकडे जायला आवडत असे. ती नेहमी म्हणायची “पंकज आपले विषय आपल्यातच असले पाहिजेत. तुझ्या आईला काही सांगत जाऊ नको. कारण आपले विचार तिला कधीच पटणार नाहीत” मी पण तिचे ऐकायचो.

एके दिवशी तिने मला तिच्या घरी काही तरी काम आहे म्हणून बोलवून घेतले. आम्ही तिचे काम केले आणि मी चहा पित बसलो होतो. ती म्हणाली “पंकज कॉलेज मध्ये कोणी मैत्रीण आहे कि नाही रे”

“आहे ना. पण फक्त मैत्रीणच हा” मी म्हणालो.

ती हसली आणि म्हणाली “अरे मग राहतोस कसा काय तू? अरे आता ठीक आहे पण लग्नानंतर असं एकटं राहणं खूपच अवघड असत. तुझे काका बघ ना वर्षातून एकदा येणार. मी कशी राहत असेन याचे त्यांना कधी घेणे देणे नाही बघ. कधी कधी नको होते”

मी तिला सांत्वन देण्याच्या उद्देशाने तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा हात माझ्या हातात घेतला व म्हणालो “हो ग सुजू मावशी. मी तुझे दुःख समजू शकतो. मला पण कधी कधी होतो त्रास. पण काय करणार” असे म्हणून मी तसाच तिचा हात हातात घेऊन बसलो.

तिचा असा हात मी पहिल्यांदाच माझ्या हातात घेतला होता. तिचा हात खूपच मऊ मऊ होता. मी म्हणालो पण “मावशी तुझा हात किती छान आहे ग. एकदम मऊमऊ आणि गोरा पान”

त्यावर हसून ती म्हणाली “पंकज तुझी नजर खूप छान आहे रे. थँक यु”

थोडा वेळ गप्पा मारून ती म्हणाली “पंकज आपण चौपाटी वर जाऊया का रे फिरायला. वाटलं तर तू इकडेच रहा आज. मी सांगते आई ला”

मी होकार दिला आणि आम्ही चौपाटी ला फिरायला गेलो.संध्यकाळची वेळ होती. थंडीचे दिवस होते त्यामुळे अंधार लवकर पडला होता. चौपाटी वर आम्ही भेळ वगैरे खाऊन निवांत रमत गंमत फिरत होतो. बोचरे वारे आमच्या अंगावर काटे आणत होते. त्यातच तिने साडी घातली होती त्यामुळे तिला थोडी अधिक थंडी वाटत होती.

चालताना माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या हाताला आणि तसाच दंडाचा पण स्पर्श होत होता. त्या घर्षणाने मिळणारी उब दोघांना पण हवी हवीशी वाटत होती. मी अलगद तिच्याकडे खेचला जात होतो. माझा स्पर्श थोडा जास्तच वाढला होता. ती काहीच बोलत नव्हती. आम्ही जवळपास तास भर फिरवल्यावर घरी जायचे ठरवले.

आठवड्याचा शेवटचा दिवस असल्याने बस ला खूपच जास्त गर्दी होती. आम्ही कसेबसे बस मध्ये चढलो. बसायला जागा नव्हती आणि उभेच होतो व गर्दीचा लोंढा वाढच होता. सुजाता आता मला अगदी खेटून उभी होती. तिचे नितंब माझ्या सोट्याला येऊन चिकटले होते. क्षणात माझा सोटा कडक झाला आणि उभा राहिला. ब्रेक मारताच तिचे नितंब माझ्या सोट्यावर आदळत होते आणि मला तिचा तो स्पर्श सुखावत होता.

मी आता स्वतःहूनच तिच्या गांडीवर अधिक जोरात माझा सोटा रगडत होतो. बहुतेक तिला ते जाणवले नसावे असे वाटून मी जास्तच करू लागलो. अर्ध्या तासाच्या प्रवासनानंतर आमचा स्टॉप आला व आम्ही उतरलो.

घरी येऊन फ्रेश होतो न होतो तोच ती मला म्हणाली “काय पंकज आज खूपच खुश दिसत आहे. काय विशेष”

“काही नाहि मावशी का ग काय झाले. असे का विचारत आहेस” मी म्हणालो.

ती म्हणाली “खुश नाहीस तर मग हे काय उगीच कडक झाले आहे काय?” असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हातात पकडला. मला कळायचे बंद झाले होते. मी गप उभा राहिलो.

“बस मध्ये काय चालू होता ते मला समजलं नाही असे वाटले का तुला पंकज?” ती म्हणाली. मी घाबरलो.

“घाबरू नको. हे नैसर्गिक आहे” असे म्हणून ती माझा सोटा चोळू लागली.

आता मात्र मी गलितगात्र झालो. तळ पायाची आग मस्तकात गेली होती माझ्या. मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या गुलाबी साडीचा पदर मी बाजूला केला आणि तिच्या छातीवरून माझा हात फिरवू लागलो.

“तू खूपच फास्ट आहेस पंकज” ती म्हणाली आणि तिने माझा हात पकडून तिच्या ब्लाउज मध्ये घातला.

मी वेड्या सारखे तिचे उरोज दाबू लागलो. ती काही केला माझा सोटा सोडायला तयार नव्हती.

“गेले वर्षभर मी संभोग केलेला नाही आहे पंकज” ती म्हणाली.

“मी कधीच नाही” असे म्हणून मी तिचे स्तन माझ्या तोंडात घेतले. उपाशी वाघाला बकरी मिळाल्यासारखे मी तिचे स्तन चावू लागलो. माझ्या आवेगाने ती आधीच जास्त गरम झाली. गोलाकार उरोज मी जमेल तसे तोंडात कोंबत होतो आणि दुसऱ्या हाताने तिची साडी फेडून तिला नग्न करू पाहत होतो.

मी चोकचोक तिचे स्तन चोकून झाल्यावर तिला जमिनीवर बसवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला.

तिने एका हाताने माझा सोटा पकडला. त्याचे कातडे मागे ओढले व आतील गुलाबी भागावर ती तिची जीभ फिरवू लागली. माझ्या आयुष्यातील हा सर्वोच क्षण होता. माझा सोटा फुगून फुगून फुटेल कि काय असे मला वाटले. तिने कातडे मागे पुढे करत माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व ती याला चोकू लागली. मी डोळे झाकून घेतले आणि त्या क्षणाचा आनंद घेऊ लागलो.

खूप वेळ चोकाचोकी झाल्यावर मी तिला उठवले आणि बेडवर झोपवले. तिचे पाय फाकवताच तिची गोरी पान गुलाबी योनी बाहेर आली. मी माझे मुंडके तिच्या जांघेत खुपसले आणि घुसळू लागलो. तिच्या योनीवर मी माझी जीभ अलगद नेताच नि किंचितशी ओरडली. मी सरसर करत माझी जिभी तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो.

माझ्या त्या झंझावाताने ती कण्हू लागली होती. मी खाली जिभेने योनी चाटत होतो आणि वर माझे हात तिचे स्तनाग्रे चिमटींत धरून बाहेर ओढत होतो. तिने माझी मन पकडली आणि अधिकाधिक माझी जीभ तिच्या योनीत आत सरकवण्यास चालू केली. तिची योनी आता पूर्णपणे ओली झाली होती. तिच्या योनीच्या पदरातून पाणी टपकू लागले होते. तिच्या योनीचे पदर जिभेने बाजूला करताना मला स्वर्गसुख मिळत होते. तिच्या योनीचा प्रत्येक पदर मी अगदी मन लावून चाटत होतो. मधेच खारट लागणारी तिची योनी इतकी गुलाबी होती कि ते बघून मला तिच्या पासून दूर व्हायची इच्छाच होत नव्हती. मी मन लावून तिची योनी खात होतो.

मी उठलो. तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत ढकलला. चिरफाड करत माझा सोटा तिच्या योनीत शिरला आणि मी तिला ठोकू लागलो. हिसड्यावर हिसडे देत असताना तिचे मोठाले स्तन वर खाली होत होते. जवळपास मी अर्धा तास तिला ठोकत होतो. आम्ही दोघे पण घामाने डबडबडलो होतो. पण आम्हाला त्याची फिकीर नव्हती.

मी मधेंच माझे हात खाली ठेवत होतो आणि अधिक जोशाने तिच्या योनीवर तुटून पडत होतो. पाच पाच करत तिच्या योनीतुन आवाज येत होता. वंगणाने माझा सोटा अगदी आरामात मागे पुढे होत होता. आता तर मी जबरदस्त वेगाने माझी हालचाल करत होतो.

शेवटी माझा तो क्षण आलाच आणि मी माझा सोटा बाहेर काढला. सुजाताला मी जागचे उठवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात कोंबला. तिने पुन्हा तिच्या हाताची आणि तोंडाची जादू दाखवली आणि माझा सोटा ती चोकू लागली. अवघ्या एका क्षणात माझ्या सोट्याने त्याच्यात तुंबलेले वीर्य बाहेर फेकले आणि तिचे तोंड पूर्णपणे माझ्या वीर्याने माखून गेले.

तिने सगळे वीर्य अगदी आवडीने पिले आणि माझ्या सोट्याला जिभेने साफ केले. आम्ही शांत झालो. त्या रात्री मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले. तिथून पुढे मी तिच्याकडे पडूनच राहू लागलो. घरी कोण च नसल्याने मी दिवसरात्र तिला ठोकूनच काढत होतो. मावशी ने माझ्या आईला सांगितले कि तो इकडेच अभ्यास करत जाऊ दे. तसेही घरी कोणी नसते त्यामुळे त्याचे अभ्यासात चांगले लक्ष लागेल. पण आमचा अभ्यास मात्र वेगळाच चालू झाला होता आणि तोही अगदी मन लागून. त्यामुळे आम्ही दोघेही खूपच खुश होतो.