सेक्सी कॉलगर्लच्या कडक योनीची गोष्ट

मी मोना. मी चाळीस वर्षाची आहे. मी एक कॉलगर्ल आहे. मी आज तुम्हाला मी या मध्ये कशी आले त्याची गोष्ट सांगणार आहे. मी काही चुकून यात आलेली नव्हते तर मी मुद्दामच यात आले होते.

मी तेव्हा कॉलेज ला होते. माझे वय साधारण पंचिवस वर्षे असेल तेव्हा. मी दिसायला खूप चांगली होते. उंची, फिगर, बांधा, नाक, डोळे,वर्ण सगळेच काही होते माझ्याकडे. माझ्याकडे बघताच लोक वेडे होत असत अशी माझी फिगर होती. माझ्या छातीला बघून माझ्या मैत्रिणी पण मला त्याचे रहस्य काय आहे ते विचारत असत. हे कमी काय म्हणून माझी गांड पण अशी काही गोलाकार होती कि काही विचारू नका.

माझे सगळे नीट चालू होते. मी कोणाला अजूनही अडकून नव्हते. मला कोणी मुले आवडत नसत असे नाही. पण मी अजूनही स्वतःला  कोणाच्या हवाली केले नव्हते. माझ्या फिगर ला भाळून खूप जण माझ्या मागे लागलेलं होते. पण मला कोणाला असेच मला खाऊ दयायचे नव्हते. मला असा एक जण हवा होता कि जो माझ्यावर प्रेम करेल ना कि माझ्या शरीरावर आणि म्हणूनच मी अजूनही आहे तशीच होते.

त्यातच माझे घरचे वातावरण पण फार काही चांगले नव्हते. माझ्या बापाने दुसरे लग्न केले होते. माझी सावत्र आई जी होती तिचे नाव रोमा होते. ती पण दिसायाला खूप छान होती. तिचे राहणीमान खूपच चांगले होते. ती नेहमीच साडी घालत असे. तिची फिगर माझ्या पेक्षा चांगली होती.  नाकि डोळी पण ती माझ्या पेक्षा किती तरी उजवी होती.

तिची साडी घालायची पद्धत अशी होती कि त्यातून तिच्या बेंबीचे दर्शन अगदीच आरामात होत असे.तिला बघून मी पण असा विचार करत असे कि अरे माझी पण फिगर अशी असती तर किती बरे झाले असते. तिचे आणि माझे पटत जरी नसले तरी आम्ही बोलत मात्र होतोच. कारण नाईलाज होता ना. ती माझ्यावर सतत लक्ष ठेवून असत असे. मी कुठे जाते काय करते सगळे तिला माहित असावे असे तिचे म्हणणे होते. मला हे नको होते.

मी एकदा माझ्या एका मित्रा बरोबर बोलत होते आणि ती अचानक आली व माझा मोबाईल तिने काढून घेतला व ती मला म्हणाली “मोना हे  असले धंदे करायला तुला कॉलेज ला पाठवते का मी? काय चालू आहे तुझे हे?” असे म्हणून पुढे अर्धा तास तिने मला लेक्चर दिले आणि मी पारत असे काही करणार नाही या बोलीवर तिने माझा मोबाईल मला परत दिला.

तेव्हापासून मी तिला पाण्यात बघू लागले. माझ्यावर ती जरी लक्ष ठेवत असली तरी तिचे पण वागणे काही फार चांगले नव्हते. ती माझा बाप गेला कि सतत फोन वर कोणाशी तरी बोलत असे. मी एकदा या बद्दल विचारले असता ती मला म्हणाली “मोठ्यांच्या गोष्टी तुला काय करायच्या आहेत?”

मला तिच्यावर शंका येऊ लागली होती आणि म्हणून मग मी तिचा पाठपुरावा करू लागले. एकदा मी कॉलेज ला जाते म्हणून सांगून बाहेर पडले. पण मी कॉलेज ला गेले नाहीच. मी पुन्हा हळूच घरी येऊन माझ्या रूम मध्ये जाऊन लपून बसले. ती काय करते दिवसभर ते मला बघायचे होते. साधारण एक तास भर गेला असेल आणि ती कोणाशी तरी फोन वर बोलत होती.

मला बाकी काही ऐकू आले नाही. फक्त शेवटचे वाक्य तेवढे मी ऐकले जे होते “दहा हजार फायनल. ये आता” असे म्हणून तिने फोन ठेवला होता. साधारण अर्ध्या  तासात बेल वाजली तिने दार उघडले आणि समोर एक कॉलेज चा मुलगा होता.मी माझ्या खोलीतून सगळे नीट बघू शकत होते.

तो मुलगा आत येताच त्याने तिला दहा हजार रुपये दिले. मला वाटले कसले तरी कामाचे वगैरे दिले असतील. पण पैसे देताच त्याने दार लावले आणि तो तिच्या जवळ गेला. त्याने तीला जवळ घेतले आणि तो तिचे चुंबन घेऊ लागला. मला काय समजेना कि काय होत आहे ते. त्याने तिच्या छातीवर हात ठेवला व तो तिला जोरजोरात दाबू लागला. दाबून दाबून तिने तिला पुरे हैराण केले होते तरिही तो तिला ऐकत नव्हता.

त्याने मग तिची साडी काढायला चालू केली. बघता बघता त्याने तिची पूर्ण साडी फेडली व तिला पूर्णपणे नग्न केले. तो तिच्या त्या मदमस्त नग्न देहाकडे बघून लाळ घोटत होता. त्याने तिला पुन्हा एकदा जवळ ओढतच तिने पण त्याचे सगळे कपडे काढून त्याला पण पूर्ण नग्न केले. तिच्या देहाशी तो पाहिजे तसे खेळत होता. त्याने तिच्या ओठांना त्याच्या तोंडात घेऊन चावून काढायला सुरवात केली होती.

तिची छाती त्याने इतक्या जोरात दाबली होती कि त्याच्या बोटाचे ठसे तिच्या गोऱ्या छातीवर आलेले मला तिथून पण दिसत होते. त्याने तिच्या छातीला तोंडात घेऊन तो असे काही चोकू लागला कि काही विचारू नका. चोकून चोकून त्याने त्या निप्पल्स ना मनुक्या पेक्षा पण मोठे केले होते आणि तरीही त्याचे मन काही केल्या भरत नव्हते. तो जास्तीत जास्त तीची छाती कशी चोकता  येईल तेच बघत होता.

तो मग खाली सरकला आणि त्याने तिला खाली झोपवले. खाली झोपवताच त्याने तिचे दोन्ही पाय फाकवले. पाय फाकवताच तिची गोरी योनी मोकळी झाली आणि तिला बघून तो वेडा झाला. तो तिच्याकडे असे काही बघत होता कि जणू काही उपाशी वाघ त्याच्या भक्षा कडे बघत आहे. त्याने तिच्यावर झडप मारली. तिच्या मांड्यांमध्ये त्याने त्याचे तोंड घातले आणि तो घुसळू लागला.

त्याचे तोंड मांड्यांमध्ये जाताच ती पण भावनेने विव्हळू लागली. तिच्या मांड्याना तो त्याच्या जिभेने चाटू लागला. चाटून चाटून तिने त्याची ती भरगच्च मांडी लाल चुटुक केली. आणि मग त्याने त्याचा मोर्चा तिच्या योनीकडे वळवला. तो तिच्या योनीवर त्याची जीभ ठेवून वर खाली कर लागला. तिची योनी कमालीची नाजूक जरी असली तरी त्याला त्याच्याशी काहीच घेणे देणे नव्हते.

त्याने तिच्या योनीच्या पदारांवरून त्याची जीभ हळू हळू करत फिरवायला चालू केली. हाताच्या दोन बोटानी त्याने त्या योनीचे पदर अलगद बाजूला केले आणि त्या योनीचा आतील मांसल गुलाबी भाग उघड केला. त्या मांसल भागावर त्याची जीभ ठेऊन तो त्याच्या शेंड्याने आत असलेल्या दाण्याशी खेळू लागला. दाण्याला स्पर्श होताच ती पण वेडी झाली.

खूप वेळ तिच्या योनीशी खेळून झाले आणि मग त्याने तिला उलट झोपवले. तिला पोटावर झोपवताच तिची गांड वर आली. तो पुन्हा खाली गेला. त्याने तिच्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले. ते बाजूला करताच त्याच्या आत असलेले तिच्या गांडीचे ते भुरे भोक बघून तो वेडा झाला. त्याने त्याच्या जिभेने त्या भोकाला चाटायला सुरवात केली.

त्याची जीभ सर सर करत तिच्या गाडीवरून फिरत होती आणि ती भावना अनावर झाल्याने तिची गांड वर उचलून उचलून त्याला प्रतिसाद देत होती. खूप वेळ तो तिची गांड चाटत होता आणि मग तो बाजूला झाला. ती मग जागेवरून उठली आणि तिने त्याला खाली झोपवले.खाली झोपवताच तिने त्याचा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली. हलवून हलवून तिने त्याला खूपच मोठा केला.

त्याचा तो मोठा झालेला सोटा मग तिने तिच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला सुरवात केली. तीचे तोंड एकसारखे वर खाली होत होते आणि ती न थांबता त्याला चोकत होती. चोकून चोकून तिने त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत त्यालाच चोकून काढला. ओला ओला चिंब झाला होता तिचा तो सोटा.

मग ती उठली. तिने त्याच्या सोट्यावर तिच्या योनीला अलगद ठेवले. हळू हळू करत त्याचा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे घालून घेतला आणि मग तिने तिचे दोन्ही हात त्याच्या खांद्यावर ठेवले. खांद्यावर हातात ठेवताच ती जोरजोरात तिची कंबर वर खाली करू लागली. ती खूप वेगाने वर खाली बसत होती आणि त्याच वेगाने तो पण त्याची कंबर खालून उचलून तिच्या योनीत त्याचा सोटा कोंबत होता.

खूप वेळ हा प्रकार चालू होता. आणि अखेरीस त्याने त्याचे वीर्य तिच्या योनीत सोडले व ते दोघे शांत झाले. थोडा वेळ ते तसेच पडून होते. त्यांनी मग कपडे घातले आणि तो जाऊ लागला. जातं त्याने तिला पुन्हा एकदा त्याच्या मिठीत घेतले आणि त्याने तिला एक हजार रुपये दिले आणि तो म्हणाला “हे माझ्या कडून. चांगली सर्व्हिस दिल्या बद्दल” आणि तो निघून गेला.

तेव्हा मला समजले कि मला जी उपदेश देत होती ती स्वतः धंदा करत होती आणि मग तेव्हा मी ठरवले कि मी पण धंदा करणार आणि त्या नुसार मी पण मग धंदा करू लागले ते आज पण अगदी आरामात करत आहे.