माझा घरगडी लै न्यारा

मित्रानो माझे नाव सीमा आहे. माझे वय ३७ आहे. मी आज तुम्हाला आज एक गोष्ट सांगणार आहे जी माझ्या आयुष्यात साधारण दोन तीन वर्षा पाठीमागे घडली होती.

मी एका सधन कुटुंबात जन्मले होते. चांगले शिक्षण झाल्यावर माझ्या घरच्यांनी माझे लग्न करून दिले. दिनेश एका मोठ्या कंपनीत मोठया पदावर कामाला होता. गलेगठ्ठ पगार, गाडी, बंगला, नोकर चाकर, घरगडी असा त्याचा रुबाब होता. त्यामुळे माझ्या घरच्यांनी माझ्या मनाचा अजिबात विचार न करता माझे त्याच्याशी लग्न लावून दिले होते.

माझ्याकडे सगळे काही होते पण दिनेश ला माझ्यासाठी देण्यास फक्त वेळ नव्हता. बघेल तेव्हा काम काम. त्यामुळे आम्ही खूपच कमी वेळ घालवत होतो. त्यामुळे माझ्या ज्या शारीरिक गरजा होत्या त्या मना जोग्या कधी पूर्णच झाल्या नव्हता किंवा होत नव्हत्या.

असेच दिवस जात होते. आमच्या घरातील एका गड्याने नुकतेच काम सोडले होते. आता माझे आणि घरातील काम करायला कोणीच नव्हते. त्यामुळे मी दिनेश ला सांगतले कि लवकरच एक घरगडी बघ म्हणून.

थोड्याच दिवसात दिनेश ने मला सांगितले कि त्याने एक घरगडी बघितला आहे आणि तो ड्रायव्हर देखील आहे. त्यामुळे माझे काम खूपच हलके होणार होते. ठरलेल्या दिवशी महेश हजर झाला.

साधारण तीस एक वर्षाचा महेश दिसायला सावळा होता. जवळपास सहा फूट उंच, बलदंड शरीरयष्टी असा महेश बघताच माझ्या मनात का कोणास ठाऊक एक वेगळीच भावना निर्माण झाली. महेश ला आमच्या बंगल्यातील एक खोली देण्यात आली होती. माझ्या रूमच्या खिडकीतून त्याची खोली दिसायची. त्यामुळे मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तो कामासाठी उपलब्ध असायचा.

एके दिवशी मी भल्या सकाळी अंघोळ करून माझ्या रूम मध्ये केस सुकवत बसले होते. मी साधारण खिडकीचा पडदा बाजूला केला तेव्हा माझी नजर महेश च्या खोलीकडे गेली. त्याच्या खोलीचा दरवाजा आणि खिडकी उघडीच होती. महेश फक्त छोट्या पॅण्ट मध्ये होता. तो व्यायाम करत होता. जोर मारत असलेला महेश घामाने डबडबलेला होता.

त्याचे पिळदार स्नायू, दंड आणि मजबूत शरीरयष्टी बघून माझ्या छातीत धस्स झाले. मी काय करू नि काय नको असे मला व्हायला लागले. मी लागलीच माझ्या रूम चा दरवाजा आतून बंद केला आणि खिडकीपाशी जाऊन हळूच झाकून महेश ला बघू लागले. महेश बराच वेळ व्यायाम करत होता. त्याच्या शरीराची प्रत्येक हालचाल मी टिपत होते.

थोड्या वेळात तो थांबला, त्याने थोडी विश्रांती घेतली आणि तो अंघोळीला गेला. माझ्याकडे एक दुर्बीण होती. मी लगेचच कपातून दुर्बीण काढली आणि त्याच्याकडे रोखून धरली. त्याने झटक्यात त्याचे कपडे उतरवले आणि ती नग्न झाला. त्याचे भलेमोठे हत्यार माझ्या नजरेस पडताच माझ्या छातीचा फुगवटा आणखीन जास्त वाढला.

मला जाणवले कि माझी निकर ओलसर होत आहे. तिकडे महेश ने अंघोळ चालू केली. साबणाने त्याने स्वतःचे अंग रगडायला चालू केले. त्याचा हात सर सर करत त्याच्या पूर्ण अंगावरून फिरत होता. त्याने त्याचा हात त्याच्या सोट्याकडे नेला आणि तो त्याला हलवू लागला. क्षणात त्याचा सोटा कडक झाला. मागे पुढे करत त्याने त्याला कुरवाळायला सुरवात केले. खूप वेळ तो तसाच मूठ मारत उभा होता. शेवटी त्याने त्याचे वीर्य बाहेर फेकले आणि तो शांत झाला. त्याने मग त्याची अंघोळ उरकून घेतली.

दिवसभर मी त्याच विचारात होते. दिवसभरात खूप वेळा महेश माझ्या समोर आला होता. मी त्याला रोखून बघत होते. माझ्या नजरेत आता कामवासना निर्माण झाली होती. मी महेश ला नग्न अवस्थेत बघितल्यापासून माझा जीव कासावीस होत होता. मला काहीच सुचत नव्हते. मी त्याचे सर्वांग माझ्या नजरेने न्याहाळत होते. मला जाणवले कि मला महेश ला बघून भावना जागृत होत आहेत.

त्या रात्री मला काही केल्या झोप येत नव्हती. सारखा महेश चा विचार माझ्या डोक्यात घोळत होता. मी त्याच विचारात डोळे मिटले नि त्याचा विचारात मग्न झाले. त्याचा सोटा माझ्या मनात येताच माझा हात आपसूकपणे माझ्या निकर कडे गेला. एव्हाना ओलसर झालेली माझी योनी झिरपू लागली होती. मी त्याच्या विचारात माझ्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागले.

अलगद अलगद हात फिरवत फिरवत मी हळूच माझी दोन बोटे माझ्या योनीत सारून घेतली. जणू काही महेशची बोटे असल्याचा अनुभव मी घेत होते. मागे पुढे बोटे करताना मला अतीव आनंद मिळत होता. मी आता माझे सगळे कपडे उतरवले आणि पूर्ण नग्न झाले.

माझ्या छातीचा उभार खूपच जास्त उंचावला होता. माझे लग्न झाल्यापासून आज पहिल्यांदा मला कोणीही न शिवता माझ्या भावना जागृत झालेल्या मला जाणवत होते. त्यामुळे मी मनोमन खुश होते. मी माझ्या स्तनांवरून हात फिरवन्यास सुरवात केली. माझेच स्तनाग्रे मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोखायला चालू केले होते. माझ्या अंगातून गरम वाफ बाहेर येत होती.

बराच वेळ माझा हा कार्यक्रम चालू होता. मी माझा हात माझ्या योनिवरून थोडा बाजूला घेतला त्याच वेळी मला जाणवले कि कोणी तरी माझ्या योनीशी खेळत आहे. मी चमूकन जागची उठले. बघते तर काय. महेश माझ्या बेडवर होता आणि तो माझ्या योनीशी खेळत होता. मी माझे अंग चोरण्याचा प्रयत्न केला. पण महेश ने मला रोखले.

“मी तुम्हाला परवा मला अंघोळ करताना मला पाहताना बघितले आहे बाईसाहेब” महेश म्हणाला.

आता तसेही त्याला सगळे समजले आहेच आणि मला जे हवे आहे ते मिळत आहे म्हंटल्यावर मी देखील गप बसले आणि त्याच्या केसात हात घातला आणि त्याला माझ्या मांडीत खुपसले. माझे पाय मी पूर्ण फाकवले आणि माझ्या योनीचे पदर त्याच्यासाठी उघडे केले. महेश ने त्याची जीभ त्याच्यावरून फिरवायला सुरवात केली.

मी व्याकुळ होऊन त्याला प्रतिसाद देत होते. योनी चाटत असताना त्याचा धसमुसळेपणा मला जाणवत होता. उपाशी वाघ त्याच्या भक्ष्यावर तुटून पडला होता. त्याच्या आवेगाने मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. मी पूर्ण बेभान होऊन त्याला प्रतिसाद देत होते. त्याला माझ्या अंगावर ओढून घेत होते.

तो तसाच माझ्या छातीकडे सरळ आला आणीत त्याने माझे दोन्ही उरोज त्याच्या तोंडात घेतले. फणसा सारखे माझे उरोज त्याच्या हाताच्या घट्ट तावडीत अलगद सापडले आणि त्याने त्यांना अक्षरशः कुसकरून टाकले. जमले त्या ताकदीने तो त्याला दाबत होता, कुस्करत होता आणि तोडांत घेऊन त्यांना बाहेर ओढत होता. हळू हळू त्याने माझा पूर्ण ताबा घेण्यास सुरवात केली होती.

त्याने माझे सर्वांग चाटून काढले होते. जमेल तसे तो मला चावत होता. त्याच्या चावण्याने माझ्या अंगाच्या विविध भागांवर चावल्याने व्रण उठेल होते. त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात केव्हा दिले हेच मला समजले नाही. त्याच्या चुंबनांचा वर्षावात मी न्हाऊन गेले होते. त्याची लाळ माझ्या तोंडात जाऊन आमही समरस झालो होतो.

त्याने त्याच आवेगात माझ्या मांड्या फाकवल्या. माझ्या योनीच्या दारातून त्याने त्याचे काळेभोर भलेमोठे हत्यार आत कोंबले. त्याचे ते अवजड हत्यार माझ्या योनीची चिरफाड करत आत शिरले. महेश ने त्याचे दोन्ही हात बेड वर ठेवले, माझे पाय त्याच्या खांद्यावर घेतले आणि त्याने त्याची कंबर हलवायला सुरवात केली.

महेश चे काळेभोर धूड माझ्या अंगावर होते आणि तो लीलया त्याची कंबर मागे पुढे करत माझ्या योनीवर चढू लागला होता. त्याच्या जबरदस्त दणक्यांनी मी हैराण झाले होते. तोंडात तोंड घालत, मधेच माझी छाती जोरात दाबत जमेल त्या ताकतीने तो माझ्यावर तुटून पडला होता. त्याचा तो आवेग मी अनुभवत होते. रोमांचित करणारा तो अनुभव मला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जात होता.

मी त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत होते. माझ्या बोटाची नखे मी त्याच्या पाठीत रुतवली होती. त्यातून रक्त बाहेर येत होते. पण तरीही महेश ला त्याची पर्वा नव्हती. तो त्याच्याच मस्तीत माझ्या योनीवर चढत होता.

बराच वेळ त्याने माझ्या योनीचा पूर्ण फडशा पडल्यावर मी त्याला बाजूला केले आणि त्याचे हत्यार माझ्या तोंडात घेतले. माझ्या योनीच्या ओलसर द्रवाने आधीच ओलसर झालेले त्याचे हत्यार मी अगदी सहजी तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. मागे पुढे करत हाताने कातडे बाजूला करत मी त्याचे हत्यार माझ्या पूर्ण तोंडात कोंबून घेत होते.

एका क्षणातच आह आह करत महेश ने त्याच्या सोट्यातून वीर्याची चिळकांडी उडवली. माझे तोंड त्याच्या वीर्याने पूर्ण भरून गेले. माझा चेहरा त्याच्या वीर्याने  झाला. मी त्याचा सोटा अजूनही चॊकातच होते. माझे मन भरल्यावर मी त्याचा सोटा तोंडातून काढला आणि आम्ही तसेच बेड वर पडलो.

त्या दिवसापासून महेश मला न चुकता रोजच ठोकून काढू लागला होता. जे मला दिनेश देऊ शकत न्हव्हत ते मला महेश देत होता आणि ते हि घरच्या घरी. त्यामुळे माझे सुगीचे दिवस आता खऱ्या अर्थाने चालू झाले होते.