रूम वर मारली उमेश ची गांड

मी माझ्या मामाकडे शिक्षणासाठी राहायला होतो.मला येऊन जवळ जवळ एक वर्ष होत आले होते. नाही म्हणायला मामाचे घर तसे छोटेच होते. आणि भरीत भर म्हणून मी. त्यामुळे त्यांना राहायला तशी अडचण होती. त्यामुळे मला कधी कधी नको वाटायचे.

मला आता काहीही करून मामाच्या घरातून बाहेर पडायचे होते. काही तरी कारण सांगून मी दुसरीकडे राहायचे ठरवले. मामाला मी मामा बनवले. त्याला सांगितले कि माझे प्रोजेटक्स चालू होणार आहेत आणि त्यामुळे मला येण्या जाण्यात वेळ घालवता येणार नाही. तेव्हा मी तिकडे हॉस्टेल लाच राहीन. मामा ने आधी नकार दिला. पण मी त्याला अगदीच समजावले तेव्हा त्याने होकार दिला.

मी एका आठवड्यातच कॉलेज च्या हॉस्टेल ला राहायला जायचे नियोजन केले. पण त्याचवेळी माझ्या एका मित्राने सांगितले कि हॉस्टेल चे नियम खूप कडक असतात. त्यापेक्षा एखादी रूम घेऊन राहिलेल बरे. पण मी एकटा रूम घेऊन राहणे मला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे माझी अडचण समजून मला त्याने सांगितले “अरे राकेश, तू आमच्या रूम वर का येत नाहीस राहायला. आम्ही दोघे जण रूम वर राहतो. तशी रूम खूप छोटी आहे. पण तुला काही अडचण नसेल तर बघ.” असे म्हणून तो निघून गेला.

राकेश आणि उमेश माझे वर्ग मित्र होते. दिसायला दोघेही तसे बायकीच होते. खूप दिवस ते रूम घेऊन राहायचे. त्यामुळे मग मी पण विचार केला कि एकटे हॉस्टेल ला राहण्यापेक्षा यांच्या बरोबर रूम वर राहिलेले बरे. असे म्हणून मी त्यांच्या रूम वर दाखल झालो. रूम खूपच छोटी होती. कसे बसे माझे सामान मी ठेवले आणि राहू लागलो.

दिवसा काही अडचण नव्हती. पण रात्री झोपायचे खूप वांदे होत असत. आम्ही एकमेकाला खूपच खेटून झोपत होतो. पहिले थोडे दिवस असेच गेले. एके दिवशी आम्ही सगळे रूम वर दारू पित बसलो होतो. झोपायला त्या दिवशी आम्हाला उशीरच झाला. रोज मी कोपऱ्यात भिंती कडेला झोपायचो. त्या दिवशी देखील तसाच कोपऱ्यात झोपलो.

रोज माझ्या शेजारी झोपणारा राकेश आज दुसऱ्या कोपऱ्यात झोपला होता. उमेश मध्ये झोपला होता. आम्ही लाईट घालवली आणि झोपी गेलो. मी उमेश कडे  झोपलो होतो आणि तो राकेश कडे तोंड करून झोपला होता. माझ्या सोटयावर उमेश ची गांड होती. आम्ही सगळेच तसे लोड होतो. थोडा वेळ झाला असेल तशी मला उमेश ची हालचाल जाणवू लागली.

उमेश मघा पेक्षा अधिकच माझ्या जवळ येऊन चिकटला होता. त्याची गांड अधिकच माझ्या सोट्यावर येऊन बसली होती. तो हळू हळू त्याची गांड हलवू लागला होता. माझ्या सोट्यावर खाली वर करू लागला होता. मी पण अर्धवट झोपेतच होतो. काय चालू आहे हे मला देखील नेमके समजत नव्हते. पण माझ्या सोट्याला त्याच्याशी काही घेणे देणे नव्हते.

त्याच्या वरखाली होणाऱ्या गांडीच्या स्पर्शाने माझा सोटा चक्क पैकी कडक झाला. शेवटी गांड च ती. मला पण त्याच्या गांडीच्या स्पर्श आवडू लागला होता. पण मी कधीहि आधी एखाद्या मुलाच्या इतक्या आणि ते हि अश्या पद्धतीने जवळ गेलो नव्हतो. पण मी पूर्ण धुंदीत होतो. मी हळू हळू त्याला प्रतिसाद देऊ लागलो होतो.

थोड्या वेळात उमेश ने अलगद त्याचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला. माझ्या पॅण्ट वरून तो त्याचा हात फिरवू लागला. मी अधिकच गरम झालो. तो माझा सोटा हळू हळू चोळू लागला. मला पण ते आवडत होते. मी कण्हू लागलो. त्याने त्याच्या हाताचा वेग वाढवला आणि माझ्या पॅण्ट मधे त्याचा हात घातला. एखाद्या पुरुषाच्या हाताचा माझ्या सोट्याला असा पहिल्यांदाच स्पर्श झाला होता.

उमेश चा हात मउ नाजूक होता. एखाद्या मुलीला लाजवेल इतका मऊ. तो माझ्या लंडाचे कातडे हाताने मागे पुढे करू लागला. कातडे जसे मागे जात होते तसे माझे आतील गुलाबी शिश्न बाहेर येत होते. त्यामुळे मी जरा जास्तच गरम होत होतो. हळू हळू करत त्याने माझे कातडे पूर्ण माझ्या गोट्यांपर्यंत खाली खेचण्यास सुरवात केली. सुरवातीस मला थोडा त्रास झाला पण थोड्याच वेळात मी त्याला सरसावलो. मला आता त्या गोष्टीची मजा येऊ लागली होती. मी जे चालू आहे त्याचा आनंद घेत होतो.

आता उमेश ने माझ्या गोट्याना पकडले आणि त्याचा मुलायम हात माझ्या गोट्यांशी खेळू लागले. एखाद्या चिंचेच्या कडक गोळ्या सारखे माझ्या गोट्या कडक झाल्या होत्या. जवळपास पंधरा मिनिटे तो माझा सोटा चोळत होता. मला आता काय सुचत नव्हते. मी पूर्ण गरम झालो होतो. अलगद मी उमेश च्या शरीराकडे ओढलो जात होतो.

थोड्या वेळात उमेश जागचा उठला. शेजारी दारू पिऊन गाढ झोपलेल्या राकेश ला काय चालू आहे याची काहीच खबरबात नव्हती. उमेश उठला आणि त्याने मला पाठीवर झोपवले. माझ्या छोट्या पॅण्ट मधून दिसणारा कडक सोटा बघून तो वेडापिसा झाला. त्याने माझ्या पॅण्ट वरूनच त्याच्या तोंडात माझा सोटा घेतला आणि अलगद चावला.

त्या स्पर्शाने मी जागचा हललो. त्याने मग माझी पॅण्ट काढली आणि मला अर्ध नग्न केले. माझा बेंबी पर्यंत ताठ झालेला सोटा बघून त्याची लाळ टपकू लागली. त्याने माझे पाय फाकवले. माझ्या जांघेत त्याने त्याची जीभ घातली आणि माझ्या गोट्यांभोवती तो त्याची जीभ सरसर करत फिरवू लागला. मी माझे पाय त्याच्या खांद्यावर टाकले आणि आनंद घेऊ लागलो.

त्याने माझ्या गोट्यांच्या खालून, आजूबाजूला पूर्ण मांड्या त्याच्या जिभेने चाटून काढल्या. लगेचच मग त्यांने माझ्या गोट्या त्याचा तोंडात घेतल्या आणि तो त्यांना चोखु लागला. चोक चोक आवाज करत तो गोट्या चिंचेसारख्या चोखत होता. त्याच्या जिभेने माझ्या मांड्या आणि गोड्या ओलसर झाल्या होत्या. तो बेभान होऊन सगळे करत होता.

त्याने आता माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि बघता बघता त्याच्या तोंडात कोंबून घेतला. माझा सोटा इतका मोठा झाला होता कि त्याच्या तोंडात बसत नव्हता. तो त्यातूनही त्याला कोंबण्याचा प्रयत्न करत होता. एका जाडजूड लोखंडी गजा सारखा माझा सोटा त्याने कधीच अनुभवला नव्हता. तो त्याचे तोंड बेमालूमपणे मागे पुढे वर खाली करत होता. जितक्या ताकदीने त्याने माझा सोटा तोंडात घेतला होता त्यापेक्षा जास्त ताकदीने मी त्याची मान पकडून त्याला अधिक मागे पुढे करण्यास भाग पाडत होतो.

जवळपास अर्धा तास त्याने माझा सोटा मानसोक्त चोकून काढला. त्याने आता मला उठायला सांगितले. आणि तो पोटावर झोपला. त्याने अलगद त्याची गांड वर केली. त्याच्या गांडीचे भोक मला पूर्ण दिसू लागले होते. त्याने त्याची दोन बोटे ओली केली आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात सारली. अलगद त्याचे भोक मोठे झाले.

आता त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात सरळ कोंबला. एवढा मोठा सोटा त्या एवढ्याशा भोकात जाताना भोकाच्या अक्षरशः चिंध्या करत आत गेला. तो किंचाळला आणि स्वतःचे तोंड त्याने उशीत कोंबून घेतले. मी हळू हळू माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. साधारण पाच मिनिटातच माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या गांडीत शिरला होता.

मी सुरवातीस हळू हळू माझी कंबर मागे पुढे करत होतो. पण आता मी स्वतःला थांबवू शकत नव्हतो. मी त्याची कंबर माझ्या हातात पडकली आणि माझे हिसडे वाढवले. आमच्या दोघांची उंची बरोबर होती. त्यामुळे माझ्या गुडघ्यांवर जास्त ताण येत नव्हता. मला अगदी पाहिजे तसे मी त्याला रेमटू शकत होतो. माझी मागे पुढे होणारी कंबर एक लयबद्ध पद्धतिने त्याच्या गांडीची परीक्षा घेत होती. त्याच लयबद्ध पद्धतीने तो त्याची गांड मागे पुढे करून मला प्रतिसाद देत होता. मी वीसेक मिनटे त्याची गांड ठोकून काढली.

आता मी त्याला पाठीवर झोपवले आणि त्याचे पाय फाकवुन माझ्या खांद्यावर घेतले. क्षणाची हि वाट न बघता मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत कोंबला आणि त्याला हाणू लागलो. दणक्यावर दणके मी देत असताना तो त्याचा मनसोक्त आनंद घेत होता. माझ्या खांद्यावर जरी त्याचे पाय असले तरीही मी अजून जास्त ताकदीने त्याची गांड खालून उचलत होतो आणि मला हवे तसे रेमटत होतो.

मी पुन्हा त्याला अर्धा तास असाच ठोक ठोक ठोकला. आता मी त्याला उठवले आणि गुद्यांवर बसवले. मी उभा राहिलो. माझा सोटा पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात कोंबला. तो आधाशा सारखे माझा सोटा चोकू लागला. अवघ्या पाचच मिनिटात माझ्या सोटयातून सरसर करत वीर्य बाहेर आले. त्याचे तोंड पूर्णपणे माझ्या वीर्याने माखून गेले. पुढे पंधरा मिनिटे तो माझे वीर्य आवडीने पीत होता आणि माझा सोटा त्याच्या जिभेने चाटून चाटून साफ करत होता.

अश्या प्रकारे उमेश ने मला गरम केले होते आणि मी त्याची मनसोक्त गांड मारली होती. आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो. त्याने माझा सोटा पाण्याने धुवून काढला. आम्ही येऊन झोपलो. पुढे पूर्ण रात्र त्याने माझ्या पॅण्ट मध्ये घातलेला हात काही बाहेर काढला नाही.