झोपेतील मजा

सुट्टीला गावी जायचे म्हणजे एक धमालच असायची. पाहिजे तेव्हा उठा हवे ते करा. त्यातल्या त्यात मामाचे गाव म्हणजे दंगा करायचे हक्काचे ठिकाण. कोणी विचारणारे नाही असा आविर्भाव.

मी तेव्हा कॉलेज ला शिकत होतो. परीक्षा झाली होती. सुट्या पडल्या होत्या आणि मी निवांत होतो. मामाने मला सुटी साठी गावी बोलावले होते. मी एका पायावर तयार झालो आणि गेलो.

मी गेलो तेव्हा माझ्या आधी मामी ची कोणी एक लांबची पाहुनी देखील तिकडे आली होती, सरिता. सरिता पण माझ्या सारखीच कॉलेज ला शिकायची. ती पण मामी ने खूप आग्रह केल्यामुळे सुट्टी साठी आली होती.

माझी आणि सरिताची तशी फार काही ओळख नव्हती. अधे मधे कधी तरी भेट झाली होती तेवढेच. खूप वर्षांनी मी तेव्हा सरीताला बघत होतो. लहान पणी गांवढळ दिसणारी सरिता आता एक पूर्ण मुलगी झाली होती. उंच, गोरी, घरे डोळे आणि कमनीय बांधा असेच काहीसे वर्णन सरितासाठी योग्य होते. खूप वर्षांनी कदाचित बघत असल्याने असेल कि मी तिला बघून अचंबित च झालो. ती पण मला खूप वर्षांनी भेटत होती. त्यामुळे तिला पण खूप आनंद झाला होता मला बघून.

तिकडे आम्ही दोघेच समवयस्क असल्याने बराचसा वेळ मी आणि सरिता एकत्र घालवत होतो. गप्पा चालू झाल्या कि संपायचे नाव घेत नव्हत्या. त्यातून माझी व तिची जवळीक वाढू लागली होती. मुळात मला संभोगाचे खूपच जास्त आकर्षण असल्याने मी तिच्याकडे खाऊ कि गिळू या नजरेनेच बघायचो. पण मी स्वतःला सावरून धरले होते.

घरात झोपायची व्यवस्था पण थोडी अडचणीची होती. त्यामुळे मी, मामाची दोन मुले आणि सरिता एका खोलीत आणि बाकी सगळे दुसऱ्या खोलीत अशी व्यवस्था केली होती. आम्ही ज्या खोलीत झोपायचो तिकडे एकच बेड होता. मामाची मुले सरिता जवळ झोपणार म्हणून हट्ट करत होती. त्यामुळे बेड वर मी एकटा झोपणार व ते तिघे खाली असे ठरले होते.

सुरवातीच्या काही रात्री अश्याच निघून गेल्या. एके रात्री साधारण एक किंवा दोन वाजले असतील मला खोकल्याची उबळ आली आणि मला जाग आली. मी उठलो आणि माझ्या शेजारी ठेवलेलं पाणी पिले. मी जागा झालो होतो. मी सहज खाली बघितले तर माझ्या बेड च्या बरोबर खाली सरिता झोपलेली होती. गाढ झोपेत असलेली सरिता त्या अंधारात देखील उठून दिसत होती.

सरिता ने गुलाबी रंगाचा गाऊन घातला होता. खूपच गाढ झोपेत असल्याने तिचा गाऊन तिच्या मांडी पर्यंत वर आला होता आणि तिला त्याची अजिबात माहिती नव्हती. वर आलेल्या गाऊन मुले तिच्या गोऱ्या पान मांड्या चक्क उघड्या पडल्या होत्या. ते बघून माझी झोप खाड्कन उडाली. मला कळायचे बंद झाले.

माझी चुळबुळ चालू झाली. मी अंगावर पांघरुण ओढून घेतले आणि तिच्याकडे तोंड करून झोपलो. तिच्या उघड्या मांड्या बघत मी माझ्या सोट्या वरून हात फिरवू लागलो. वेळ जाईल तसे माझा सोटा अधिकच कडक बनत चालला होता. मी माझे खयाली पुलाव बनवत हस्तमैथुन केले आणि झोपी गेलो. तेव्हा मी मनाशी ठरवले कि रोज मध्यरात्रि बघायला मिळेल का ते बघायचे.

पुढे सलग दोन रात्री न चुकता हा प्रकार चालू होता. मी रोज सलग हात भट्टी मारत होतो. सरिता ने मला तर पुरते घायाळ केले होते. त्या रात्री मी थोडे धाडस करायचे ठरवले.

त्या रात्री सारीताचा गाऊन वर आला होताच. मी अलगद तिच्या मांडीवर हात ठेवला आणि फिरवू लागलो. सुरवातीस लगेच तिची हालचाल झाली. पण मी हात काढला नाही. लगेच ती पुन्हा शांत झोपल्याने मी हळू हळू तिच्या मांडीवरून हात फिरवत फिरवत तिचा गाऊन अजून थोडा वर केला. वर जाताच तिची फुलाफुलाची निकर मला दिसू लागली.

आता मात्र मला स्वःताला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. मी एकदम हलक्या हाताने तिच्या योनिवरून हात फिरवण्यास सुरवात केली. माझा हात इतका हलका फिरवत होता कि तिला त्याची कदाचित जाणीव झाली नसावी असे मला वाटले. बराच वेळ मी तिच्या मांडी आणि योनिवरून हात फिरवून घेतला आणि इकडे भट्टी मारून मी झोपी गेलो.

पुढे मी दोन तीन दिवस मी हेच करत होतो. मला समजत नव्हते कि आता मी नेमके काय करायचे ते. मला योग्य वेळ हवी होती आणि शेवटी ती रात्र आलीच कि ज्या दिवशी मी गड सर केला.

त्या रात्री पण सरिताच्या मांडीवर मी हात फिरवत फिरवत तिच्या योनी कडे नेला. रोजच्या पेक्षा आज माझा वेग आणि ताकद थोडी जास्त च होती. कारण पण तसेच होते म्हणा. कारण इतके दिवस मी मला सावरले होते आणि आता मला ते शक्य होत नव्हते. मला मात्र आज एक गोष्ट जाणवली कि आज मी जेव्हा माझा हात तिच्या योनिवरून फिरवत होतो तेव्हा तिची योनी फुगीर झाली होती.

फुगीर योनीचा स्पर्श माझ्या हाताला स्पष्ट जाणवत होता. तिच्या छातीचे उभार पण आज नेहमीपेक्षा जास्त जाणवत होते. मला असे वाटले कि कदाचित तिला हा स्पर्श झोपेत का होईना आवडू लागला होता. मी तिच्या कडे बघत माझे एका हाताने योनी चोळणे चालूच ठेवले होते आणि दुसऱ्या हाताने माझा सोटा मी वर खाली करत हलवत होतो.

मी हात फिरवत असताना अचानक तिने माझा हात पकडला. मी प्रचंड घाबरलो. आपली चोरी पकडली गेली म्हणून मी माझं हात मागे घेऊ लागलो. तेव्हा ती मला अचानक हळू आवाजात म्हणाली “अरे इतके दिवस काय बाहेरूनच हात फिरवत बसणार आहेस का कि पुढे पण जाणार आहेस?”

असे म्हणून तिने माझा हात सरळ तिच्या निकर मध्ये घातला आणि तिच्या योनीवर फिरवण्यास सांगितले. अचानक झालेल्या या प्रकाराने सुरवातीस घाबरलेला मी आता थोडा निडर झालो. मी थोडे पुढे झालो आणि माझ्या हाताने तिच्या योनीवर बोटे फिरवू लागलो.

मी बेड वरून तिच्या योनीला चोळत होतो आणि ती हळू आवाजात कण्हत होती. थोड्या वेळात मी तिला हळूच जागची उठून माझ्या बेड वर येण्यास सांगितले. झटकन ती वर आली आणि माझ्या पांघरुणात शिरली. आधीच आम्ही दोघे गरम झालो होतो. त्यात ती माझ्या पांघरुणात आल्याने आम्ही दोघे पण बेभान झालो.

एकमेकांच्या शरीराच्या स्पर्शाने आमची कानशिले गरम झाली. मी तिची निकर झटकन काढली आणि तिला खाली नागडी केले. तिचे पाय किंचित फाकवले आणि माझ्या हाताची बोटे तिच्या योनीत सारून तिचे पाणी काढू लागलो. इकडे तिने माझ्या निकर मध्ये हात घातला होता आणि माझ्या हत्याराला तिने कुरवाळायला सुरवात केली होती.

आम्ही दोघे एकमेकांचे हस्तमौथुन करत होतो. एव्हाना मी तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन तिचा आवाज बंद केला होता. माझ्या चुंबनांच्या वर्षावाने ती वेडी झाली होती. जवळपास आम्ही पंधरा मिनिटे एकमेकांचे गाळत झोपलो होतो. आता मात्र मी न थांबायचे ठरवले.

मी जागचा उठलो तिचा गाऊन अजून वर केला आणि तिची योनी पूर्ण उघडी केली. माझं भलामोठा कडक झालेला सोटा मी तिच्या योनीत सारला. तिची योनि मी आधीच ओली केली असल्याने मला अजिबात त्रास झाला नाही. हळू हळू करत मी माझा सोटा पूर्ण आत कोंबला आणि तिला मी दणके देऊ लागलो. माझ्या दणक्याने ती हळू हळू कण्हू लागली. मी पुन्हा माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि तिला शांत केले.

दरम्यान मी तिच्या गाऊन ची बटणे सोडली आणि तिच्या भल्यामोठ्या उरोजाना रिकामे केले. त्यांना बाहेर येऊ दिले आणि मी त्यांच्यावर देखील तुटून पडलो. एका हाताने दाबत दाबत मी त्यांना मध्ये मध्ये तोंडात घेऊन त्यांचा रस पित होतो. हापूस आंब्याचा रस पिल्यासारखे मला ते वाटत होते. त्यांना कुस्करताना माझ्या हाताचे व्रण त्यांच्यावर उठत होते.

मी दणक्यावर दणके देण्यास लागलो होतो आणि ती त्याचा खूपच जास्त आनंद घेत होती. तिची गोरीपान योनी माझ्या काळ्याभोर हत्याराने मी चिरफाड करत होतो. लगातार न थांबता न थकता मी तिच्या योनी वर तुटून पडलो होतो. घामाने डबडबलेले आम्ही दोघे एकमेकांत पूर्ण समरस होऊन गेलो होतो. “आह आह” करत ती मला प्रतिसाद देत होती आणि मी तितक्याच आवेगाने तिच्यावर आक्रमण करत होतो.

शेवटी मी माझ्या सर्वोच क्षणाला आलो आणि माझ्या सोट्यातून तिच्या योनीमधे वीर्याचा फवारा बाहेर पडला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेली होती. मी थोडावेळ तसाच माझा सोटा तिच्या योनीत ठेवला आणि तशीच माझी कंबर मागे पुढे करत त्या क्षणाचा आनंद घेत होतो. तिने मला इतके घट्ट पकडले होते कि माझ्या पाठीवर तिच्या नखांनी ओरखडे उठले होते.

त्या रात्री पासून पुढील प्रत्येक रात्री आम्ही लवकर झोपायला जाऊ लागलो. सुट्टीत रोज रात्री मी तिला ठोकून काढले होते आणि नंतर तिच्या गावी जाऊन मी तिला रेमटू लागलो होतो.