बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे शाळेत जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो तेरावी शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या पक्याच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते. ‘काकू, पक्या निघालाय का हो?’ त्याने बाहेरूनच गुलाब काकूला विचारले. ‘अरे दिनू, जरा आत ये ना … ‘ आतून गुलाब काकूंचा आवाज त्याच्या कानावर पडला. दिनू नेहमी त्यांच्या घरात जात होता. त्यामुळे काकूंच काहीतरी काम असावे असे वाटून तो पाठीवरची ब्याग सांभाळत पक्याच्या घरात शिरला.

‘काय हो काकू?’ तिच्या जवळ जात दिनूने विचारले. त्याची नजर गुलाब काकूंच्या देहावरून फिरली. क्षणात त्याच्या मनात कसल्यातरी गोड संवेदना सळसळून गेल्या. त्याची नजर धुंद बनली. पक्याची मम्मी त्या वयातही भलतीच सुंदर दिसत होती. तिच्या छातीवरचे बॉल भरगच्च होते. पाहणाऱ्याला वेड लावतील असे टंच होते. कंबर नाजूक होती नितंबाची भरीव गोलाई लोळ्याचे पारणे फेडणारी होती. मांड्या भरदार होत्या. एखाद्या वीस वर्षाच्या तरुणीसारखी ती दिसत होती. तिचे वागणेही काहीसे चंचल होते.

दिनूची नजर तिच्या भरगच्च गोळ्यावर खिळून राहिली. कारण छातीवर पदर नव्हता. ब्लाउज मध्ये बंदिस्त असलेले तिचे मांसल गोळे भलतेच्च आकर्षक दिसत होते तिच्या श्वासाबरोबर वरखाली होत होते. तिचे पोट उघडेच होते. गोरेपान पोट त्याच्या नजरेला खुणावत होते. गुलाबने त्याच्याकडे पहिले. त्याच्या नजरेतील भावना तिने ओळखली. ती गालातच हसली. काहीशा हळुवार स्वरात ती म्हणाली.

‘दिनू, जरा दरवाजा बंद करून काडी लावून ये… मग तुला सर्व काही सांगते. दिनूला आश्चर्य वाटले. काकूने दरवाजा का बंद करायला सांगितला हेच त्याला कळले नव्हते. पण तिचे काहीतरी काम असेल असा विचार करून त्याने दरवाजा बंद केला.

‘दिनू , सकाळपासून माझ्या पोटात दुखते आहे रे.. काय झालाय कुणास ठाऊक. ‘ पोटावरून हात फिरवत ती कण्हत म्हणाली. ‘काकू … औषध वगैरे घेतले नाही?’ तिच्या गोर्यापान पोटावरून नजर फिरवत दिनूने विचारले. ‘औषध घेतले आहे रे… पण अजून दुखतेच आहे… ती पोट चोळत म्हणाली. तिने साडी कमरेच्या खूपच खाली नसल्याने तिची घोलगत बेंबी खूपच उठून दिसत होती. दिनू तिच्या नाभी कडे टक लावून पाहत होता. ‘काकू पक्या कुठे आहे…?’ तिच्या पुष्ट गोळ्यांकडे पाहत त्याने विचारले. “अरे तो सकाळीचीच आत्तीकडे गेला आहे.’ पोटावरचा हात आपल्या पुष्ट गोळ्यावर फिरवत धुंद आवाजात बोलली. ‘राहायला गेलाय का?’ दिनूने विचारले.

‘नाही रे संध्याकाळी येईल परत. दिनूच्या पँटकडे पाहत ती म्हणाली. ‘म्हणजे तो आज कॉलेजला येणार नाही तर? ‘दिनू आज तुही कॉलेजला जाऊ नकोस. तू इथेच थांब दिवसभर माझ्या सोबत… अभ्यास कर… मलाही सोबत होईल. असे म्हणत तिने माझा हात धरला आणि आपल्या पोटावर ठेवला. तिच्या मुलायम पोटाचा स्पर्श होताच दिनूच्या सर्वांगात संवेदना होऊ लागल्या. तिचे गोळे त्याला आता आव्हान करत होते.

दिनूची नजर आता धुंद होत चालली होती. ब्लाउज मधून तिचे स्तन अर्धवट बाहेर झळकत होते. त्यांचा मांसल पणा त्याला चेतवत होता. ‘दिनू.. जरा पोटाला मालिश कर ना.. तुझ्या हाताने पोट दुखायचे तरी थांबेल.’ तिने खांद्यावरचा पदर बाजूला केला. आता संपूर्ण पोट उघडे पडले होते. मांसल गोळे टंच दिसत होते. दिनू तिच्या कमरे जवळ बसला हळू हळू तिचे पोट मालिश करू लागला. त्याचा हात तिच्या बेंबीपासून पुष्ट गोळ्या पर्यंत फिरत होता. ती देखील खुश होत होती. तिच्या चेहऱ्यावर आता वेगळेच भाव दिसत होते.

‘फार छान मालिश करतोस रे.. ‘ माझे हे गोळे देखील खूप तरतरत आहेत याचे देखील मालिश कर.. ‘ ती म्हणाली. ती ब्लाउजचे बटन काढू लागली. क्षणातच ब्लाउज बाजूला केला. दिनूचे डोळे दिपुनच गेले. तिचे पुष्ट गोरेपान उरोज उघडे झालेले दिसताच डोळे विस्फारून पाहू लागला. तिची स्तनाग्रे वेड्यासारखे करू लागला. ‘अरे दिनू घाबरू नकोस ‘ मी स्वतः तुला हे करायला सांगत आहे. अगदी बिनधास्तपणे हात लाव. तुला वाटेल तिथे हात लाव.’ तिने दिनुचा हात पकडून स्तनावर ठेवला. सर्वांगातून वीज सळसळल्यासारखे वाटू लागले. तिने डोळे मिटून घेतले तो हळूच तिची स्तनाग्रे चोळू लागला. दिनूचे अंग तापले होते.

प्यांट मधूनच सोटा ताठ झाला होता. दिनूला तिच्या मांसल गोळ्यांनी घायाळ केले होते. तिचे गोळे डोळे भरून पाहत चोळू लागला होता. दिनुचा दांडू जोरजोराने उड्या मारू लागला होता. दिनूची भीती आता पळून गेली होती. ‘रस… हाय… सी.. ई … अहा…. किती मस्त चोळतोस रे… आणखीन चोळ खूप मस्त वाटते आहे. मला आता खूप बरे वाटू लागले आहे….. आह…’ ती डोळे मिटून चित्कारु लागली. दिनू तिचे उरोज दोन्ही हाताने चोळू लागला दाबू लागला. तिचा एक स्तन त्याच्या पंज्यात मावण्यासारखा नव्हता. तो बेधुंद होऊन तिचे उरोज रगडु लागला होता.

ती चित्कारत होती. ‘माझ्या मांड्या देखील दाब ना. ? असे म्हणत ती पालथी झोपली. तिने साडी गुढग्यापर्यंत ओढून घेतली. तिच्या गोर्यापान भरदार मांड्या पाहून दिनू पुरता घायाळ झाला त्याचे डोळे विस्फारले होते. त्याचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तिच्या गरगरीत नितंबाचा आकार त्याला खूपच मोहित करू लागला होता. त्याची कानशिलं देखील गरम झाली होती. ‘छान .. आणखीन वर चोळ दिनू… छान वाटते आहे…’ तिने साडी आणखीन वर केली. तिचे गोरे गोलमटोल नितम्ब उघडे झाले. तो वेड्या सारखे तिच्या नितंबावरुन हात फिरवू लागला. कचाकच दाबू लागला.

‘आह्ह… किती मस्त दबतोस रे तू.. आता तर मी नेहमीच तुझ्याकडून माझे अंग दाबून घेईन. पण हि गोष्ट कुणाला सांगू नकोस हं..?’ ती म्हणाली. ‘मी कशाला सांगू?..तो तिच्या नितंबाच्या फटीत बोटे फिरवीत म्हणाला. त्याचवेळी तिने त्याचा दांडू प्यांटवरूनच पकडला. ‘बापरे…! लबाडा चांगलाच ताठ झालाय कि तुझा सोटा…!’ त्याचा दांडू मुठीत धरीत ती म्हणाली. तिच्या हाताच स्पर्श दांडूला होताच दिनू आणखीनच गरम झाला. प्यांट काढून तिच्या हातात आपला दांडू द्यावा असे त्याला वाटू लागले.

तिने निकर घातली होती. आता त्याला तिच्या मोठ्या नितंबावरुन हात फिरवत तीची योनी पाहण्याची खूप इच्छा झाली होती. तिची योनी पाहण्यासाठी खूपच आतुरला होता. दिनूची बोटे तिच्या योनीजवळ जाण्यास हालचाल करू लागली होती. त्याची इच्छा ओळखून तिने मांड्या फाकवल्या. त्याने चटकन तिची निकर बाजूला सरकवली. तिची मस्तावलेली योनी खूपच मोहक आकर्षक दिसत होती. त्याने तिच्या योनिवरून हात फिरवायला सुरुवात केली.

दिनूने तिच्या योनीत बोट घालायला सुरुवात केली. ‘हाय रे… लबाडा… भलताच चावट दिसतोस कि.. घुसवलेस के बोट माझ्या भोकात… ? ठीक आहे कर आता आत बाहेर . मलाही बरे वाटत आहे.’ बोटे आत बाहेर करताना पचपच असा आवाज येत होता. आता आपला दांडू तिच्या योनीत घुसवावा असे त्याला खूप वाटत होते. ती एकदम उताणी झाली आणि त्याचे बोट ओलसर बाहेर आले. तिच्या योनीतील स्रावाने ओले झालेले बोट त्याने बेधुंदपणे चाटले. स्रावाची तुरट खारट चव त्याला मस्त वाटली.

‘माझी योनी मस्त वाटली वाटते तुला ?’ नंतर चाटत बस आता कपडे काढ तुझे सगळे. असे म्हणताच काही क्षणातच तो पूर्ण नग्न झाला. ‘बापरे.. केवढा रे मोठा तुझा हा सोटा. ?’ ती विस्फारलेल्या नजरेने त्याच्या दांडूकडे पाहू लागली. दिनूने तिचे भरदार स्तन चोळायला सुरुवात केली. गुलाब काकू आता खाली झुकली. त्याचा दांडू हातात धरून हलवू लागली. त्याचा शेंडा आपल्या गालावरून फिरवू लागली. आणि तोंडात घेऊन चोखु लागली. त्याचा संपूर्ण दांडू आपल्या तोंडात घेऊ लागली.

गुलाब आता पूर्ण नग्न झाली. ‘काय रे…. माझ्या योनीचा स्वाद आता चाखतोस ना? ‘ मांड्या फाकवत उताणी झोपत तिने विचारले. ‘होय काकू.. मला तुझी योनी चाटायची आहे.. ‘ असे म्हणत दिनू खाली झुकला आणि फाकवलेल्या मांड्या मधली योनी चाटायला सुरुवात केली. योनीच्या पाकळ्या फाकवुन जीभ आत बाहेर करू लागला. ती वेड्यासारखी चित्कारत होती. ‘बास्स्स… बस्स.. दिनू  नाहीतर मी अशीच तृप्त होईन. मला तर तुझा दांडू योनीत घालून घ्यायचा आहे..’ तिने त्याला योनीत दांडू घालण्याचा इशारा केला. थोडा वेळ तिने त्याचा दांडू चोळला आणि आपल्या मांड्या फाकवुन योनीच्या तोंडावर ठेवला. आणि हळू हळू आत घालण्यास सांगितले.

दिनूने आपला सोटा तिच्या योनीत घुसवायला सुरुवात केली. तिच्या ओल्या योनीत त्याचा सोटा अगदी मुलायमपणे घुसू लागला. तशी ती चित्कारु लागली. ‘खूप छान वाटतंय कांकूं… दिनू डोळे मिटून त्या स्पर्शाचा आनंद घेत म्हणाला. ‘जोर जोराने धक्के मार दिनू … ‘ ती त्याला जवळ ओढत म्हणाली. आता दिनू तिचे टंच उरोज दोन्ही हाताने दाबत बेधुंद होऊन खालून तिच्या योनीत आपल्या सोट्याचे दणके देऊ लागला. दोघांच्या खालच्या केसांचे मिलन होऊ लागले होते.

‘खरोखर काकू किती मस्त मजा येते या खेळात.. असे वाटत आहे तुला रोज येऊन झवावे.’ दिनू बेधुंद होऊन बडबडत होता. तिचे टंच उरोज जोरजोराने दाबू लागला आता त्याचा वेग खूप वाढला होता. तिनेही त्याला घट्ट आवळले. दणक्या दणक्याला तिचे उरोज वर खाली डोलत होते. तिची योनी आता खूपच बुळबुळीत झाली होती. एवढ्यात दिनूने आपला वीर्याचा फवारा गुलाब कांकूंच्या योनीत सोडला. आणि तिच्या अंगावर पडून शांत झाला.