शेठ च्या बायकोची घेतली मजा

मी एका मोठ्या दुकानात सेल्समन म्हणून कामाला होतो. दुकानाचा मालक कंजूस शेठ होता. त्याचे सगळे दुकान माझ्या जीवावर चालत असे. त्यामुळे त्याचा माझ्यावर विश्वास खूप होता. दिसायला मी देखणा तर होतोच पण माझे बोलणे खूपच लाघवी असल्याने मी अल्पावधीतच त्याचा धंदा चांगला बसवला होता. माझ्यामुळे दुकान चांगले चालत होते.

माझ्यावर असलेल्या विश्वासामुळे मी शेठ च्या घरी पण येऊ जाऊ लागलो होतो. घरी तो आणि त्याची बायको सोनिया असे दोघेच राहायचे. लग्नाला खूप वर्ष होऊन पण त्याना काही मुलबाळ झले नव्हते.

सोनिया दिसायला कडक माल होता. तेव्हा मी नुकतेच शेठ च्या घरी जायला चालू केले होते. घरी सोनिया एकटीच असल्याने मला तिच्याकडे जायला आवडायचे. शेठ च्या बेकार तोंडापासून तेवढेच मला थोडावेळ सुटका मिळायची. मी आता तर शेठ ची घरची सगळी कामे करू लागलो होतो. शेठ प्रमाणे मी सोनिया चा पण विश्वास संपादन केला होता. माझे काम बघून ती खुश होती.

ती मला एकदा अचानक “प्रताप तू पहिला माणूस आहेस कि ज्याला शेठ ने असे तो नसताना घरी पाठवले आहे. त्याचा तुझ्यावर भलताच विश्वास आहे रे. तू माझ्या सगळ्या बातम्या त्याला सांगत तर नाहीस ना?”

“नाही नाही. मी कशाला असे करू? उलट मलाच भीती वाटते कधी कधी कि तुम्हीच माझी तक्रार शेठ कडे कराल कि काय म्हणून” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “का असे का तुला वाटते?”

मी काही बोलत नाही ते बघून ती मला म्हणाली “हे बघ मला माहित आहे तू माझ्याकडे चोरून बघतोस ते. तुला मी आवडते ना?” तिचे ते वाक्य ऐकून मला घाम फुटला. मी त त प प करू लागलो. ते बघून ती पुढे आणि तिने मला सरळ चक्क पैकी मिठी मारली. मिठी मारताच तिने तिचे ओठ माझ्या ओठावर ठेवले आणि मला हलकेच किस केले.

तिचं या कृतीने मला खूपच बरे वाटले. सोनिया सारखी स्त्री स्वतःहून मला किस करते म्हंटल्यावर माझा मलाच गर्व वाटू लागला. मी त्या दिवशी फार काही लाळघोटेपणा केला नाही. तेव्हा पासून मी रोज काही ना काही काम काढून सोनिया कडे जाऊ लागलो. तिच्या कडे जाताच तिची वाट न बघता मी तिच्यावर तुटून पडत होतो.

त्या दिवशी शेठ ने मला असेच पाठवले. मी गेलो आणि तिच्या ओठांचा ताबा घेतला. तिचे नाजूक ओठ चोकत चोकत मी माझे हात तिच्या भरदार छाती वरून फिरवू लागताच तिने माझा हात धरला आणि मला म्हणाली “प्रताप आपण फक्त किस च करत जाऊ. बाकी काही नको. प्लिज”

माझा ना इलाज होता. पण किस तर किस म्हणून मी तिचे चुंबनावर चुंबन घेत होतो. तिच्या केसाना धरून तिची मान मागे ओढत तिच्या उघड्या गळ्यावरून मी माझी जीभ फिरवत होतो. माझे किसिंग इतके प्रचंड सेक्सी असायचे कि ती पूरती बेभान होऊन जायची.

खूप दिवस झाले आणि त्या दिवशी असेच मी तिला किस करताना तिने अचानक माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि ती तिची छाती दाबून घेऊ लागली. मला हे सरप्राईझ च होते. मी सरसर करत तिची छाती दाबू लागलो. तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढली आणि तिची छाती मोकळी केली. तिचं मादक देहाला शोभेल अशीच तिची छाती होती. नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीची छाती असते तशीच. फार मोठी नाही फार छोटी नाही.

त्यामुळे मी तिची छाती बघून घायाळ झालो आणि तिचे निप्पल्स तोंडात घेऊन चोकू लागलो. तेव्हा पासून सोनिया माझ्याकडून किस आणि तिची छाती चोकून घेऊ लागली होती. मी माझा हात तिच्या योनीकडे नेताच ती माळ म्हणाली “आपण इथवरच थांबू. पुढे नको करायला काही.”

मी पुन्हा गप बसलो. काही दिवस होतात न होताच तोच त्या दिवशी तिने माझा हात अचानक घेतला आणि तिच्या निकर वर ठेवला. मी माझा हात तिच्या निकर वर ठेवून तिची योनी चोळू लागलो. तिची योनी लगेचच फुगीर झाली आहे हे बघून मी तिची निकर काढली आणि तिच्या उघड्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती बेभान झाली आणि विव्हळू लागली.

मी माझी पॅन्ट कढली आणि माझा सोटा तिच्या हातात दिला. माझा सोटा बघून ती मला म्हणाली “बाप रे. किती मोठे आहे रे तुझे हत्यार. शेठ चा तर किती छोटा आहे.इतका मोठा पण सोटा असू शकतो हे मला आज समजले.” असे म्हणून तिने माझा सोटा चोळायला सुरवात केली. हाताने हलवत हलवत ती माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत होतीच.

मी माझी बोटे तिच्या योनीत कोंबायचा प्रयत्न करताच ती मला नेहमी प्रमाणे मला म्हणाली “या पेक्षा पुढे आपण नको जायला”.

यात काही दिवस गेले आणि एके दिवशी तिने नेहमीप्रमाणे माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या योनीवर ठेवला. आज मात्र तिचा मूड खूपच मादक होता. त्यामुळे मी तिच्या योनीवर हात ठेवताच तिची योनी कमालीची फुगीर बनली. त्याच वेळी मी तिला जागची उठवले. मी पाठीवर झोपलो आणि तिला माझ्याकडे गांड करून गुडघाय्यावर बसण्यास सांगितले.

तिने माझ्याकडे गांड करताच मी माझी जीभ तिच्या गांडीच्या कापात घातली आणि वर पासून खाल पर्यंत फिरवत आणून तिच्या योनीत कोंबली. माझी जीभ तिच्या योनीत जाताच ती शहारली. तिने तिची गांड अजून थोडी खाली केली आणि मला तसे एकसारखे करायला सांगितले. मी मग सुसाट सुटलो. माझी जीभ तिच्या योनीतुन गांडीत आणि गाडीतून योनीत कोंबून कोंबून मी तिला जमेल तितके सुख देण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

इकडे तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि तिने ते भलेमोठे हत्यार तिच्या तोंडात घेतले. तीला इतक्या मोठया सोट्याची सवय नसल्याने तिला तो ततोंडात घेताना खूपच अडचण होत होती. पण शेवटी इतके मोठे हत्यार असल्याने तिला राहवत नव्हते. तिने एका मोठया क्रीमरोल ला तोंडात घेतात तसे त्याला तोंडात घेतले आणि आधाशा सारखे त्याला चोकू लागली.

“चोकोबार आईस्क्रीम पेक्षा यांची चव चांगली आहे कि रे” असे म्हणून तिने त्याचायकडे बघून तोंडातून थुंकी फेकली, त्याला अजून थोडे ओले केले आणि पुन्हा एकदा त्याला तोंडात घेतले. तिच्या पार घशा पर्यंत माझा सोटा आत गेला होता आणि तिच्या त्याच चोकण्याने तो प्रचंड मोठा झाला होता.

शेठ चा असलेला छोटा सोटा आणि माझा इतका मोठा सोटा बघून ती काही केल्या त्याला तोंडातून बाहेर काढायला तयार नव्हती. खूप म्हणजे खूप वेळ तीने सोटा चोक चोक चोकला आणि मग ती मन भरल्यावर बाजूला झाली.

मग मी उठलो आणि तिला बेड वर गुडघ्यावर बसवले. तिची गोलाकार गांड बघून मी अधिक गरम झालो. तिच्या गांडीवर मी हाताने जोरात तीन चार वेळा चपट्या मारल्या तशी तिची गांड कडक आणि लाल झाली. तिची सुपारी मला खुणावत होती. मी माझी दोन बोटे तोंडात घालून ओली केली आणि अलगद तिच्या योनीत सारली.

हळू हळू करत मी माझी बोटे पुढे मागे करू लागलो तशी तिची योनी मोठी होऊ लागली. तिच्या योनीचा आकार मोठा होत होताच पण त्याच बरोबर तिच्या योनीतुन पांढरा द्रव देखील पाझरू लागला होता. मला राहवले नाही. मी तिची गांड हाताने बाजूला केली आणि तिच्या योनीत पुन्हा एकदा माझी जीभ घातली आणि तिला चाटायला चालू केले. त्याच सरशी ती अधिकच ओली झाली.

मी मग माझा सोटा हातात घेतला आणि तिच्या योनीत सटकन कोंबला. पूर्ण आत गेलायची खात्री पटताच मी तिचं कमरेला हाताने पकडले आणि जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. माझा वेग इतका होता कि माझ्या हिसड्यानी ती घायाळ झाली. मी एकसारखे तिच्यावर उडत होतो. तिच्या केसांना पकडून तिला मागे खेचत होतो आणि अधिक ताकदीने तिला ठोकत होतो.

तिला थोड्यावेळाने मी पाठीवर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले व पुन्हा एकदा तिच्या योनीत सोटा कोंबला. तिने पाय समजून वर करताच मी जोरात तिला दणके देऊ लागलो. जोरजोरात दणके देऊन मी तिच्या योनीच्या अक्षरशः चिंध्या करत होतो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो आणि ती आनंदाने विव्हळत होती.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला आणि आम्ही दोघे शांत झालो. त्या नंतर फक्त पंधरा मिनिटातच मी पुन्हा एकदा सोनिया वर उडालो. असे एकूण चार वेळा मी तिला त्या दिवशी ठोकले. माझा स्टॅमिना आणि माझा आवेग बघून सोनिया कमालीची आनंदी झाली होती.

त्या दिवसापासून तिने शेठ कडून ठोकून घेण्याचे बंद केले. मीच तिला नियमित तिच्या घरी जाऊन ठोकून काढत होतो आणि तिची व माझी कामुक खाज भागवत होतो.